فایل تحقیق : پایان نامه ارشد:رابطه رنگ با تيپ شخصيتي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول

 

طرح تحقيق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

مقدمه

بشر داراي حسي می باشد به نام بينايي، كه اين اقدام را غیر از چشمهاي او چيز ديگر ميسر نمي گردند. جهان هستي را بوسيلة اين دو عضو كوچك پيچيده و حساس مي توانيم ببينيم جهاني كه تمام اجزا و اشياي آن مشخصه اي به نام رنگ دارند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

هنگاميكه چشمان، بسته‌اند، غیر از سياهي و تاريكي چيزي وجود ندارد ولي به محض گشودن آنها دنيا پراز رنگهاي مختلف تصوير وارونه پردة حساس اتاق تاريك چشمانمان مي گردد و اقدام ديدن انجام مي پذيرد در واقع اگر رنگهاي مختلف تصوير نداشت. چرا كه همانگونه كه صدا اعصاب شنوايي را تحريك مي‎كند و اقدام شنيدن بوقوع مي پيوندد و به دنبال آن عكس العمل در فرد به وجودمي آيد، رنگ نيز پس از تأثير و تحريك اعصاب گيرنده خود موجب ديدن و مهمتر از آن سبب ايجاد دخالت انگيختگي در فرد مي‎گردد.

روانشناسي و فيزيولوژي رنگها و نحوه تأثير آنها در حالتهاي رفتاري و رواني افراد از مباحث بسيار مهمي اند كه در زمينه رنگها قابل طرح و بررسي اند.

هر رنگي به مقتضاي خاصيت خود به نوعي در روان بشر اثر مي گذارد. كه بي ربط به رفتارهاي اجتماعي رواني او نيست. انتخاب رنگ اتاق، كتاب، ميز، لباس و … هميشه موردتوجه آدمي بوده و كسي مي خواهد رنگ ديوارهاي اتاقش كرم باشد يا ديگري سبز كم رنگ و …

اينها همه گويايي تأثير رنگ در بشر اند. بطوريكه هر فردي بنا به مسايل دروني خود به رنگي انس دارد و آن را مي پسندد.

 

موضوع پژوهش:

ارتباط رنگ با تيپ شخصيتي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی در سال تحصيلي 87-86

بيان مسئله:

پديده رنگ مانند پديده هاي طبيعي می باشد كه شناخت آن تاريخي بس كهن داشته و در طول تاريخ تكامل بشر مطرح بوده می باشد، اين شناخت در جهت كاربرد رنگ براي زيبا جلوه دادن هر چه بيشتر و بهتر کردن محيط زندگي می باشد، از اين رو مطالعات و پژوهشهاي بسياري از گذشته تا حال در مورد رنگ صورت گرفته و در دو قرن اخير شناخت علمي نسبت به آن افزايش يافته می باشد.

با شناخت علمي پديده رنگ، مساله ترجيح رنگها بر يكديگر مطرح گرديد، پژوهشهاي صورت گرفته دربارة ترجيح رنگها، از نظر روان شناسي جنبة علمي داشته و با ديدگاههايي زیرا نظريه هاي زيباشناسان كه ترجيح رنگها را جزء ذاتي آنها دانسته و اساساً امري ذهني تلقي مي كنند توافق نظر ندارند و با تأكيد بر ذهنيت اين امر، تحقيق در اين زمينه را بي مورد مي دانند.

آن چیز که مسلم می باشد عوامل در ارتباط با ترجيح رنگ مطرح مي گردد كه به گونه اختصار مي‎توان به اين گونه بيان كرد:

  • عوامل فيزيكي، شامل عواملي می باشد كه به فيزيك نو مربوط بوده و در رويت رنگها و ترجيح رنگي بر رنگ ديگر مؤثر هستند. براي نمونه مي‎توان از طول موج و تواتر آنها نام برد.
  • عوامل فيزيولوژيكي، اين دسته از عوامل شامل فيزيولوژي چشم گيرنده هاي نور، تارها و سيستم عصبي هستند.
  • عوامل فرهنگي- اجتماعي، مانند اين عوامل مي‎توان از ارزشهاي فرهنگي، طبقه اجتماعي، پديده هاي جمعي مانند مد، نامگذاري رنگها در فرهنگهاي مختلف و نمادگرايي نام برد.
  • عوامل فردي كه مي‎توان از حالات و واكنش هاي هيجاني، خصايص و ويژگيهاي و شخصيتي فرد نام برد كه با ساختار شخصيتي فرد در ارتباط هستند.

با در نظر داشتن اين كه، هر فرد داراي صفات، خصوصيات رفتاري و ويژگي هاي شخصيتي منحصر به فرد می باشد و با داشتن زندگي اجتماعي و گروهي با بسياري ديگر از افراد، همنوائي دارد. بشر  جهت داشتن رفتاري  نسبتاً  ثابت در پيرامون  تعامل هاي خود، نياز به تماس و برخوردهايي با محيط داخلي و خارجي خود دارد. فرد با اعمال محركهائي از خارج متاثر گشته و  نسبت به آن واكنش  نشان مي‎دهد و به همين ترتيب  در اثر كنش و واكنش هائي كه در درون  فرد، متشكل از يادگيريهاي گذشته، توجه و منطق و استدلالي كه از آن بهره مند می باشد، مجموعه اي پويا ونسبتاً ثابت از رفتار پديد مي‌‌ آيد كه به آن  شخصيت  فرد اطلاق مي گردد.

در پژوهش حاضر، موضوع مورد بررسي در ارتباط با ترجيح رنگ وخصوصيات  شخصيتي افراد می باشد كه با پرسشنامه  شخصيتي(جهت سنجش بعد درون گرا -برون گرا) و سوالهايي در مورد  ترجيح رنگ می باشد كه تشكيل مرحله اي  از مراحل پژوهش را مي دهند.

بر اساس پرسشنامه ياد شده و سوال بيان شده در مورد  ترجيح رنگ، اساساً ارتباط بين  شخصيت و رنگ بررسي و به سوال زير پاسخ داده مي گردد كه:

  • آيا بين ترجيح رنگ و شخصيت افراد ارتباط هست؟

 

هدف پژوهش:

در اجتماع امروزي كمتر كسي يافت مي‎گردد كه به اهميت رنگ و اثر عميق آن روي بشر ترديد داشته باشد. هر كدام از رنگها به تفاوت سردي و گرمي يا خنثي بودن، تأثير رواني مشخصة خود را روي بشر ايجاد مي‎كند با وجود خصوصيات فوق العاده اي كه رنگ دارد غالب اشخاص نسبت به آن كم توجه و يا كاملاً بي تفاوت هستند. شناخت قدرت رنگ به بشر در حل پاره اي مشكلات كمك قابل توجهي نموده می باشد به طبيعت نگاه كنيم تا متوجه شويم چگونه با عوض شدن فصول، رنگها نيز تغيير مي‎كند و پيوسته تركيبات زيبايي به وجودمي آورند. معيار بشر در تميز يك تركيب رنگي زيبا، طبيعت می باشد.

طبيعت منبع الهام در فراگيري هماهنگيهاي صحيح و زيبا می باشد. رنگهاي هيجان انگيز بهاري پیش روی با رنگهاي سرد و آرام زمستاني در احساس كاملاً متفاوت در بشر برمي انگيزند. (لوچه، 1370، صفحه 30)

عليرغم خصوصيات گوناگون رنگ، اين پديده از قواعدي پيروي مي‎كند كه شناخت آنها مي‎تواند در بهره گيري مناسب از رنگ كمك و راهنماي مؤثر مي‎باشد. با فراگيري چنين قواعدي بهره گیری از رنگهاي مختلف آسان گشته، مي‎توان محيط زندگي را به مكاني دلپذير براي زيستن تبديل نمود.

با در نظر داشتن توضيحات فوق هدف از اين پژوهش سعي در بررسي علاقمندي افراد نسبت به رنگي خاص و تيپهاي شخصيتي در اين زمينه مي‎باشد.

اميد می باشد كه بتوانيم با اين پژوهش گامي مؤثر در شناخت رنگ و اهميت آن در زندگي روزمره و عادي افراد بردارم. (ويدا ابي زاده، 1372، ص 11)

فرضيه پژوهش:

پژوهش فوق داراي فرضيه زير می باشد:

  • بين انتخاب رنگ و شخصيت افراد ارتباط هست.

اهميت مساله:

رنگ نيز مانند هوا و آب بخشي از دنياي ماست. هيچ چيز بدون رنگ بدون شكل مادي قابل رويت نيست، نه معماري و نه هنر و نه طراحي و …

رنگ پديده اي آنچنان وسيع می باشد كه کوشش براي شناسايي آن در يك پاراگراف به نظر عجولانه مي‎آيد. زيرا رنگ با اغلب فعاليتهاي بشري در تماس می باشد و در واقع مواردي كه رنگ در آن تأثیر نداشته باشد نادر می باشد. فيزيك، زيست شناسي، پديده هاي ادراكي و بالخصوص روان شناسي و … همه و همه با رنگ در ارتباط هستند.

انتخاب رنگ بعنوان  يكي از راههاي شناخت  بشر  موضوعي  مورد اختلاف و بحث انگيز می باشد. (كاركيا، فرزانه، 1375، ص 50)

به اين دليل  ساده كه انسانها  شبيه هم نيستند اين موضوع تا حدي بحث انگيز مي نمايد.

حتي دوقلوهاي همسان كه از نظر فيزيولوژيكي  كاملاً به هم شبيه هستند نيز داراي شخصيت هاي متفاوتي مي باشند. هر قدر كه اشخاص شكاك وناباوري وجود داشته باشند ولي با افزايش تدريجي بيماريهاي رواني در سراسر دنيا، روشها و نظريه هاي جديدي براي تشخيص بيماريها ابداع مي‎گردد كه رنگ را نيز شامل مي‎گردد.

(كاركيا، فرزانه، 1375. ص61)

با در نظر داشتن واكنش عمومي نسبت به رنگ ها بايد گفت كه دوست داشتن يك يا تمام رنگها براي بشر كاملاً طبيعي و بهنجار می باشد، در عوض رو كردن، انكار مطلق با ترديد  در محتواي هيجاني رنگ خصيصه اي می باشد كه ما را به انسانهاي آزرده،سرخورده و افسرده رهنمون مي‎كند. از سوي ديگر شور و نشاط بيش از اندازه نسبت به رنگ نشانه   اختلال رواني و مزاج دمدمي و علايق متفاوت تو شخصيتي متزلزل می باشد بايد به خاطر داشت كه پسند رنگ در طول  زمان قابل تغيير می باشد واگرنظر فرد نسبت به رنگ تغيير كند نشانه تغيير و تحول  در شخصيت اوست. اين حالت در درون گراها بيشتر از برون گراها اتفاق مي افتد. (كاركيا، فرزانه،1375، ص66)

بنابراين انتخاب رنگهاي اصلي- فرعي- گرم و سرد مي‎تواند نمادي از شخصيت  فرد مي‎باشد بطوريكه انتخاب يك رنگ گرم يا يك رنگ اصلي و يا رنگ  سرد ويا يگ رنگ فرعي، شخصيت فرد را بيان مي نمايد و بشر را در گروهي خاص از تيپ هاي شخصيتي قرار مي‎دهد.

تغيير خلق  در طي ساليان نظرات  فرد را نسبت به رنگها تغيير مي‎دهد وهمچنين  قرار گرفتن در شرايط محيطي مختلف نيز تأثير بسزايي در انتخاب رنگ دارد.

بين انتخاب رنگ و شخصيت هر فردي كه تحت تأثير عوامل مختلف هست  وهمچنين  پختگي شخصيت نيز موجب تغيير رنگ مي‎گردد به ما ياري مي رساند كه هر چه بهتر به بررسي شخصيت و تيپ هاي  مختلف از طريق انتخاب رنگ بپردازيم واطلاعات دقيقي از ميزان  علاقه مندي  تيپ هاي مختلف شخصيتي  به رنگ سرد و گرم اصلي و فرعي داشته باشيم.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :101

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.