برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده :

پژوهش حاضر، به مقصود مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش آموزان دختر و پسر نابينا و عادي مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصيلي 85-1384 صورت گرفته می باشد. بدين مقصود 180 دانش آموز دختر و پسر ( 120 دانش آموز عادي و 60 دانش آموز نابينا ) به روش نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي انتخاب شدند و به پرسشنامه‌هاي هوش هيجاني « بار – ان » و جرأت ورزي گمبريل و ريچي پاسخ دادند. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه بين هوش هيجاني كلي دانش آموزان دختر و پسر عادي و نابينا تفاوت هست، به طوري كه هوش هيجاني دانش آموزان عادي بيشتر از دانش آموزان نابينا می باشد و نمرات دانش آموزان نابينا در مولفه‌هاي خود آگاهي هيجاني، ابراز وجود، خود شكوفايي، استقلال، روابط بين فردي، ‌حل مسأله، انعطاف‌پذيري، تحمل استرس، كنترل تكانه و شادكامي پايين تر از دانش آموزان عادي می باشد.

 

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هوش هيجاني، شكلي از هوش اجتماعي و پيش‌بيني كننده مناسبي در كارآمدي كلي و كارآمدي در حيطه‌هاي خاص نظير عملكرد شغلي می باشد و توانايي كنترل احساسات و هيجانات خود وديگران، تمايز ميان آنها و بهره گیری از اين اطلاعات براي هدايت تفكر و اقدام فرد را در بر مي‌گيرد ( سالووي و ماير [1]، 1990 ). هوش هيجاني با شناخت فرد از خودش و ديگران، ارتباط با ديگران، سازگاري و انطباق با محيط پيرامون كه براي موفق شدن در برآوردن خواست‌هاي اجتماعي لازم می باشد، مرتبط می باشد. هوش هيجاني، توانمندي تاكتيكي [2] در عملكرد فردي می باشد (بار – ان، 2000 ). هوش هيجاني تأثير بسيار زيادي بر شادي و رضايت افراد دارد. كساني كه هوش هيجاني خود را به كار مي‌گيرند و با محيط اطراف خود سازگاري بيشتري دارند، اعتماد به نفس بالايي نشان مي‌دهند و از توانايي خود آگاهند. ارتباط مستقيم بين هوش هيجاني و زندگي خوب و سالم نشان مي‌دهد كه در نظر داشتن هيجان ها، آگاه بودن و آگاه ماندن از آنها و بهره گیری از انها در راهنمايي كردن رفتار، اهميت زيادي دارد ( برادبري، گريوز 2005 ).

افرادي كه از هوش هيجاني بالايي برخوردارند، از توانش‌هاي اجتماعي موثرتري نيز برخوردارند و به واسطه ي آن روابط بين فردي مطلوبي را ايجاد كرده، مي‌توانند هيجانات خود را درك و ابراز كنند و توانايي درك هيجان‌هاي ديگران را نيز داشته باشند ( سالووي و ماير، 1990 ). با در نظر داشتن ا ينكه مهارت‌هاي هيجاني و اجتماعي در ارتباط با ديگران آموخته مي‌شوند و لازمه كسب بسياري از اين مهارت‌ها داشتن قدرت بينايي می باشد، در نتيجه افراد نابينا به واسطه ي نقص بينايي خود، از به دست آودرن چنين تجربياتي محروم هستند. اين تجربيات مي‌توانند تأثير زيادي بر باليدگي هيجاني و تعامل اجتماعي افراد نابينا داشته باشند ( قمراني و جعفري، 1383 ).

 

فصل اول

كليات

 

بيان مسئله :

هوش هيجاني، شكلي از هوش اجتماعي در حيطه‌هاي خاص نظير عملكرد شغلي ايت و توانايي كنترل احساسات و هيجانات خود و دگيران، تمايز ميان آنها و بهره گیری از اين اطلاعات براي هدايت تفكر و اقدام فرد را در بر  مي‌گيرد معلوليت بينايي مي‌تواند عامل مؤثري در هوش هيجاني باشد، به طوري كه دانش آموزان نابينا، داراي هوش هيجاني پايين تري نسبت به همسالان عادي خود هستند. قابل توجه می باشد كه معلوليت بينايي، برخي از مؤلفه‌هاي هوش هيجاني را بيشتر تحت تأثير قرار مي‌دهد، به طوري كه دانش آموزان نابينا در مؤلفه‌هاي خودآگاهي هيجاني ابراز وجود، خود شكوفايي، استقلال، روابط بين فردي، حل مسأله، انعطاف‌پذيري، تحمل استرس، كنترل تكانه و شادكامي نمرات پايين تري نسبت به دانش آموزان عادي كسب كردند.

دراين تحقيق نشان خواهيم داد كه معلوليت بينايي به گونه يكسان دختران و پسران را تحت تأثير قرار نمي دهد و برخلاف عدم تفاوت در دانش آموزان عادي، هوش هيجاني دختران نابينا، كمتر از پسران می باشد همچنين دانش آموزان عادي نسبت به دانش آموزان نابينا از ميزان جرأت ورزي بالاتري برخوردار بودند.

اهميت و ضرورت تحقيق:

با در نظر داشتن اهميت هوش هيجاني در سازگاري فردي و اجتماعي، به نظر مي‌رسد افرادي كه دچار نارسايي بينايي مي‌باشند، ‌مشكلاتي در ارتباط با سازگاري فردي و اجتماعي داشته باشند. چنين مشكلاتي ممكن می باشد بر هوش هيجاني و مؤلفه‌هاي آن در افراد نابينا مؤثر باشند و موجب تفاوت هوش هيجاني در افراد نابينا و بينا گردند. به گونه كلي مسأله اي اساسي پژوهش حاضر اين می باشد كه آيا افراد نابينا و عادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورزي متفاوت هستند ؟ و آيا بين هوش هيجاني و جرأت ورزي ارتباط هست ؟

 

اهداف نظري و عملي تحقيق:

مفهوم هوش هيجاني، توانمندي تاكتيكي  در عملكرد فردي می باشد ( بار – ان، 2000 ). هوش هيجاني تأثير بسيار زيادي بر شادي و رضايت افراد دارد.

كساني كه هوش هيجاني خود را به كار مي‌گيرند و با محيط اطراف خود سازگاري بيشتري دارند، اعتماد به نفس بالايي نشان مي‌دهند و از توانايي خود آگاهند. ارتباط مستقيم بين هوش هيجاني و زندگي خوب و سالم نشان مي‌دهد كه در نظر داشتن هيجان ها، آگاه بودن و آگاه ماندن از آنها و بهره گیری از انها در راهنمايي كردن رفتار، اهميت زيادي دارد ( برادبري[3]، گريوز[4] 2005 ).

كساني كه قادر نيستند از مهارت‌هاي هوش هيجاني خود بهره گیری كنند، به احتمال زياد، براي مديريت روحيه و خلق خود از روش‌هاي ديگري كه كمتر اثر بخشي دارند، بهره مي‌گيرند. احتمال دارد كه آنها دو برابر بيشتر از ديگران مضطرب، افسرده يا معتاد شوند و حتي افكار خودكشي به سرشان بزند ( برادبري، گريوز 2005، ترجمه گنجي 1384 ).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چنين مشكلاتي ممكن می باشد بر هوش هيجاني و مولفه‌هاي آن در افراد نابينا موثر باشند و موجب تفاوت هوش هيجاني در افراد نابينا و بينا گردد.

 

اهداف تحقيق :

هدف كلي :

مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش آموزان دختر و پسر نابينا و عادي

اهداف فرعي :

  • بين افراد نابينا و عادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورز ي در مدرسه تفاوت هست.
  • بين افراد نابينا و عادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورز ي و عامل جنسيت تفاوت هست.
  • بين افراد نابينا و عادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورز ي عامل معلوليت بينايي تفاوت هست.
  • بين افراد نابينا و عادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورز ي تعامل جنسيت و معلوليت تفاوت هست.

 

فرضيه و سئوالات تحقيق :

  • بين افراد نابينا وعادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورزي ارتباط هست .
  • بين افراد نابينا وعادي از لحاظ عامل جنسيت ارتباط هست .
  • بين افراد نابينا عادي از نظر عامل معلوليت بينايي ارتباط هست .
  • بين افراد نابينا وعادي از نظر تعامل جنسيت و معلوليت ارتباط هست .
  • بين مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي بين دانش آموزان نابينا وعادي ارتباط هست.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :47

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***