فایل تحقیق : پایان نامه ارشد : ارائه مدل عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیري سازمانی در شرکت فرودگاههاي کشور

دانلود پایان نامه

دانشگاه پیام نور

دانشکده فنی مهندسی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

ارائه مدل عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش به مقصود افزایش خلاقیت و یادگیري سازمانی در شرکت فرودگاههاي کشور

استاد راهنما : دکتر علیرضا حسن زاده

استاد راهنماي همکار: دکتر اسلام ناظمی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت فناوري اطلاعات

شهریور ماه 89

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

چکیده

 

 

تاکنون عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش توسط محققین در سازمانها و در شرایط متفاوتی مورد مطالعه قرار گرفته، اما در این پایاننامه کوشش شده می باشد از بین عوامل متعدد موفقیت مدیریت دانش، عواملی تعیین گردد که باعث افزایشتواماً خلاقیت سازمانی و یادگیري سازمانی شوند. با در نظر داشتن موضوع پژوهش، مطالعه تاثیر تمامی عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش بر روي خلاقیت و یادگیري سازمانی کاري بس دشوار و زمانبر میباشد که با مطالعه و مطالعه تحقیقات مختلف، از بین تعداد زیادي از عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش، هفت عامل که با عوامل کلیدي موفقیت خلاقیت و یادگیري سازمانی مشترك میباشند را به عنوان متغیرهاي مستقل پژوهش انتخاب کرده و تاثیر آنها را بر افزایش خلاقیت و یادگیري سازمانی به عنوان متغیرهاي وابسته پژوهش مطالعه شده می باشد.

 

پس از تعیین و تایید شاخصهاي مرتبط با متغیرهاي مستقل و وابسته توسط خبرگان، پرسشنامه تهیه شده در نمونه آماري توزیع گردید. با انجام تحلیل آماري بر روي دادههاي جمعآوري شده، مشخص گردید هنگامی که ارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با یکدیگر مورد مطالعه قرار میگیرد، تمامی هفت عامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر خلاقیت سازمانی و یادگیري سازمانی دارند؛ اما هنگامی که تعامل و ارتباط عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش با یکدیگر، و تاثیرتواماً متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسته مورد مطالعه قرار می گیرد، تنها دو عامل استراتژيها و سیاستهاي دانشمحور و مدیریت منابع انسانی باعث افزایشتواماً خلاقیت سازمانی و یادگیري سازمانی می شوند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

واژه هاي کلیدي : مدیریت دانش، خلاقیت سازمانی، یادگیري سازمانی، عوامل کلیدي موفقیت

 

 

فهرست مطالب

 

 

فصل اول : کلیات پژوهش                                                                                         صفحه

 

مقدمه……………………………………………………………………… …………………………………………. 4

 

-1-1 توضیح موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن…………………………………………………………………. 5

 

-2-1 زمینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 7

 

-3-1 پرسشهاي پژوهش……………………………………………………………………………………. ………. 7

 

-4-1 اهداف پژوهش……………………………………………………………………. …………………. ……… 7

 

-5-1 سابقه و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………….. 8

 

-6-1 فرضیههاي پژوهش…………………………………………………………………………………………… 8

 

-7-1 کاربردهاي پژوهش………………………………………………………………………………… ………… 9

 

-8-1 مزایاي حاصل از پژوهش…………………………………………………………………………………….. 9

 

-9-1 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 9

 

-10-1 روش و ابزار گردآوري اطلاعات………………………………………………………………… ……… 10

 

-1-10-1 مطالعات کتابخانهاي…………………………………………………………………………….. …….. 10

 

-2-10-1 تحقیقات میدانی……………………………………………………………………………………. ……. 10

 

-11-1 جامعه آماري……………………………………………………………………………………………….. 11

 

-12-1 قلمرو زمانی و مکانی پژوهش……………………………………………………………………………… 11

 

-13-1 ساختار کلی پایان نامه…………………………………………………………………………………….. 12

 

فصل دوم : مروري بر ادبیات موضوع

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 15

 

-1-2 بخش اول: مدیریت دانش…………………………………………………………………………… ……… 16

 

-1-1-2 دادهها، اطلاعات و دانش…………………………………. ……………………………………………. 17

 

-2-1-2 دانش مستتر و عیان…………………………………………………………………………………….. 18

 

-3-1-2 تعاریف مدیریت دانش……………………………………………………………………………………. 19

 

-4-1-2 سیستمهاي مدیریت دانش…………………………………………………………. …………………….. 20

 

-5-1-2 تأثیر افراد در مدیریت دانش…………………………………………………………. …………………… 21

 

-6-1-2 عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش…………………………………………………………………….. 23

 

-2-2 بخش دوم: خلاقیت سازمانی………………………………………………………………. ……………….. 27

 

-1-2-2 تعاریف خلاقیت…………………………………………………………………………………………… 27

 

-2-2-2 خاستگاه خلاقیت………………………………………………………………………………………… .. 27

 

 

 

-3-2-2 دیدگاههاي فرآیند خلاقیت……………………… …………………………………………………………. 28

 

-4-2-2 سطوح خلاقیت…………………………………………………………………………………………….. 29

 

-5-2-2 دیدگاهها در مورد افراد خلاق ………………………………………………………………………….. .. 29

 

-6-2-2 عوامل موثر بر خلاقیت…………………………………………………………………………………… 30

 

-1-6-2-2 عوامل فردي……………………………………………………………………………………………. 30

 

-2-6-2-2 عوامل محیطی………………………………………………………………………………………….. 32

 

-3-6-2-2 عوامل گروهی………………………………………………………………………………………….. 32

 

-4-6-2-2 عوامل سازمانی………………………………………………………………………………………… 33

 

-7-2-2 خلاقیت سازمانی در سازمانها………………………………………………… ………………………… 34

 

-8-2-2 عوامل کلیدي موفقیت خلاقیت سازمانی………………………………………………………………….. 36

 

-3-2 بخش سوم: یادگیري سازمانی……………………………………………………………………………….. 38

 

-1-3-2 تعریف یادگیري و عناصر آن……………………………………………………………………………. 39

 

-2-3-2 تعاریف یادگیري سازمانی……………………………………………………………………………….. 40

 

-3-3-2 انواع یادگیري سازمانی…………………………………………………………………………………… 40

 

-4-3-2 ویژگیهاي یادگیري سازمانی……………………………………………………………. ………………. 41

 

-5-3-2 یادگیري سازمانی و سازمان یادگیرنده……………………………………………………………. ……. 42

 

-6-3-2 تهدیدهاي فناوري اطلاعات در یادگیري سازمانی………………………………………………………. 43

 

-7-3-2 موانع به کارگیري یادگیري سازمانی…………………………………………………….. ……………. 45

 

-8-3-2 عوامل کلیدي موفقیت یادگیري سازمانی…………………………………………………………………. 46

 

-4-2 جمعبندي……………………….. …………………………………………………………………………… 48

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 50

 

-1-3 روش جمعآوري دادهها……………………………………………………….. …………………………….. 50

 

-2-3 طراحی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. 51

 

-3-3 روایی و پایایی………………………………………………………………………………………………… 52

 

-4-3 متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش………………………………………………………………. …………… 53

 

-1-4-3 متغیرهاي مستقل پژوهش…………………………………………………………… ……………………… 53

 

-2-4-3 متغیرهاي وابسته پژوهش………………………………………………………………. ………………….. 55

 

-5-3 فرضیهها و مدل پیشنهادي پژوهش……………………………………………………………… …………… 55

 

-6-3 معیارها و شاخصهاي پژوهش………………………………………………………………………. ……….. 58

 

-7-3 روشهاي آماري……………………………………………………………………. …………. ……………. 63

 

-1-7-3 آزمون دوجمله اي و آزمون فریدمن با نرم افزار 63 …………….. ………………………….. SPSS 17

 

-2-7-3 آزمون t تک نمونه اي با نرم افزار 64………….. …………………………………………… SPSS 17

 

-3-7-3 آزمون رگرسیون خطی ساده با نرم افزار 64………………………………………………….. SPSS 17

 

-4-7-3 آزمون رگرسیون خطی چندگانه با نرم افزار 64…….. ………………………………………. SPSS 17

 

-5-7-3 تحلیل واریانس با آزمون Tukey HSD با نرم افزار 65……………………………………. SPSS 17

 

-6-7-3 تحلیل مدل معادلات ساختاري با نرم افزار 65……………………………………………. LISREL 8.5

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 67

 

-1-4 آمار توصیفی نمونه آماري…………………………………………………………………………………. 67

 

-2-4 آمار استنباطی نمونه آماري…………………………………………………………………………………. 69

 

-1-2-4 تبیین و تفسیر متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش………………………………………………….. …… 69

 

-2-2-4 مقایسه بخش هاي مختلف جامعه آماري به کمک تحلیل واریانس……………………………………… 70

 

-3-2-4 آزمون فرضیه هاي پژوهش به کمک تحلیل رگرسیون خطی ساده………………………………………. 73

 

-1-3-2-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………….. .. 73

 

-2-3-2-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………. 74

 

-3-3-2-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………. …. 75

 

-4-3-2-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی چهارم………………………………………………….. …. 75

 

-5-3-2-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………. …. 76

 

-6-3-2-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ششم…………………………………………………….. … 77

 

-7-3-2-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی هفتم………………………………………………………… 77

 

-8-3-2-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی هشتم…………………………………………………… … 78

 

-9-3-2-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی نهم………………………………………………….. …….. 78

 

-10-3-2-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دهم……………………………………………….. ……. 79

 

-11-3-2-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی یازدهم…………………………………………….. … … 80

 

-12-3-2-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوازدهم……………………………………………… … 80

 

-13-3-2-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سیزدهم……………………………………………. …… 81

 

-14-3-2-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی چهاردهم…………………………………………… .. … 82

 

-4-2-4 مطالعه ارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش به کمک رگرسیون خطی چندگانه……… .. …. 82

 

-1-4-2-4 مطالعه تاثیر متغیرهاي مستقل بر خلاقیت سازمانی…………………………………………. …… 82

 

-2-4-2-4 مطالعه تاثیر متغیرهاي مستقل بر یادگیري سازمانی……………………………………………… 84

 

-3 –4 مطالعه ارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابسته به کمک مدل معادلات ساختاري……………………… 85

 

-1-3-4 تشریح مدل معادلات ساختاري…………………………………………………………………………. 85

 

-2-3-4 ارائه مدل نهایی به کمک مدل معادلات ساختاري…………………………………………………….. 86

 

فصل پنجم : نتیجه گیري و پیشنهادات

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 93

 

-1-5 نتایج و دستاوردهاي حاصل از پژوهش…………………………………………………………………… 93

 

-2-5 مدل نهایی پژوهش………………………………………………………………………………………….. 104

 

-3-5 محدودیت هاي پژوهش………………………………………………………………………………….. … 107

 

-4-5 پیشنهادات و راهکارهاي بهبود براي شرکت فرودگاههاي کشور………………… ………………… .. 107

 

-5-5 پیشنهادات براي تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….. 110

 

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………….. 111

 

پیوستها

 

پیوست الف : لیست اسامی خبرگان و متخصصین………………………………………….. ……………….. 120

 

پیوست ب : سوالات پرسشنامه جهت توزیع در بین خبرگان……………………………….. ……………….. 122

 

پیوست ج : سوالات پرسشنامه جهت توزیع در نمونه آماري (شرکت فرودگاههاي کشور). ……………….. 138

 

پیوست د : جداول نتایج آزمون t تک نمونه اي……………………………………………… ………………. 142

 

پیوست ه : جداول نتایج آزمون تحلیل واریانس………………………………………………. ……………… 148

 

پیوست و : جداول نتایج آزمون رگرسیون خطی……………………………………………… ………….. . 153

 

پیوست ز : جداول نتایج آزمون رگرسیون چندگانه…………………………………………… …….. ……… 161

 

پیوست ح : محتوي فایل خروجی نرم افزار LISREL (تحلیل مدل معادلات ساختاري)…… …….. ……. 167

 

فهرست جدول ها

 

 

جدول :1-2 مقایسه عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش، خلاقیت و یادگیري سازمانی ………… ………… 48

 

جدول :1-3 مقیاس لیکرت پرسشنامه…………………………………………………………………………. 51

 

جدول : 2-3 مقدار آلفاي کرونباخ…………………………………………………………………………….. 59

 

جدول :3-3 شاخص هاي متغیرهاي مستقل پژوهش…………………………………….. …………………… 60

 

جدول :4-3 شاخص هاي متغیر خلاقیت سازمانی………………………………………… ………………… 61

 

جدول :5-3 شاخص هاي متغیر یادگیري سازمانی………………………………………. ………………… 62

 

جدول : 1-4 نتایج آزمون t تک نمونه اي براي متغیرهاي مستقل و وابسته……………… ………………. 70

 

جدول : 2-4 نتایج آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه بخش هاي مختلف جامعه آماري………………….. 71

 

جدول : 3- 4 نتایج آزمون رگرسیون بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمانی…………………………… 74

 

جدول : 4- 4 نتایج آزمون رگرسیون بین اشتراك و تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی……………………… 74

 

جدول : 5- 4 نتایج آزمون رگرسیون بین اختصاص پاداش براي کارکنان و خلاقیت سازمانی…………… 75

 

جدول : 6- 4 نتایج آزمون رگرسیون بین استراتژي ها و سیاست هاي دانش محور و خلاقیت سازمانی…. 76

 

جدول : 7- 4 نتایج آزمون رگرسیون بین طرفداری مدیریت ارشد و خلاقیت سازمانی…………………… … 76

 

جدول : 8- 4 نتایج آزمون رگرسیون بین مدیریت منابع انسانی و خلاقیت سازمانی………………………. 77

 

جدول : 9- 4 نتایج آزمون رگرسیون بین بهره گیری از فناوري اطلاعات و خلاقیت سازمانی………………. 78

 

جدول : 10- 4 نتایج آزمون رگرسیون بین فرهنگ سازمانی و یادگیري سازمانی……………………….. 78

 

جدول : 11- 4 نتایج آزمون رگرسیون بین اشتراك و تسهیم دانش و یادگیري سازمانی………………. … 79

 

جدول : 12- 4 نتایج آزمون رگرسیون بین اختصاص پاداش براي کارکنان و یادگیري سازمانی……….. 79

 

جدول : 13- 4 نتایج آزمون رگرسیون بین استراتژي ها و سیاست هاي دانش محور و یادگیري سازمانی 80

 

جدول : 14- 4 نتایج آزمون رگرسیون بین طرفداری مدیریت ارشد و یادگیري سازمانی………………… … 81

 

جدول : 15- 4 نتایج آزمون رگرسیون بین مدیریت منابع انسانی و یادگیري سازمانی…………………… 81

 

جدول : 16- 4 نتایج آزمون رگرسیون بین بهره گیری از فناوري اطلاعات و یادگیري سازمانی…………… 82

 

جدول : 17- 4 نتایج آزمون رگرسیون چندگانه بین متغیرهاي مستقل و خلاقیت سازمانی……………….. 83

 

جدول : 18- 4 نتایج آزمون رگرسیون چندگانه بین متغیرهاي مستقل و یادگیري سازمانی………………. 84

 

جدول : 19- 4 کدهاي برنامه نویسی لازم جهت تحلیل مدل معادلات ساختاري…………………………… 86

 

جدول : 20- 4 مقادیر T-Value بین متغیرهاي مستقل و وابسته………………………………………….. 90

 

جدول : 21- 4 اختصار نتایج تحلیل مدل معادلات ساختاري……………………………………………….. 91

 

جدول : 1-5 مقایسه نتایج پژوهش با نتایج سایرتحقیقات………………………………………. …………… 100

 

فهرست ﳕودارها

 

 

نمودار : 1-3 توزیع مدرك تحصیلی خبرگان………………………………………………………………. 58

 

نمودار : 2-3 توزیع رتبه دانشگاهی خبرگان……………………………………………………………….. 59

 

نمودار : 1-4 توزیع تفکیک پاسخ دهندگان نمونه آماري…………………………………………………… 68

 

نمودار : 2-4 توزیع مدرك تحصیلی پاسخ دهندگان نمونه آماري………………………………………….. 68

 

نمودار : 3-4 توزیع سابقه کار پاسخ دهندگان نمونه آماري…………………………………….. ………… 69

 

فهرست شکل ها

 

 

شکل : 2-1 ساختار کلی پایان نامه………………………………………………………………………….. 13

 

شکل :1-2 ارتباط بین دادهها، اطلاعات و دانش…………………………………………. ……………….. 17

 

شکل :2-2 چرخه سیستم مدیریت دانش…………………………………………………….. ……………… 20

 

شکل :3-2 عوامل محدودساز یادگیري سازمانی……………………………………………. ……………… 46

 

شکل :1-3 مدل پیشنهادي پژوهش…………………………………………………………………………… … 57

 

شکل : 1-4 مدل اولیه………………………………………………………………………………………… 87

 

شکل : 2-4 مدل اصلاح شده…………………………………………………………………………………. 88

 

شکل : 3-4 مدل نهایی……………………………………………………………………………………….. 89

 

شکل : 1-5 مدل نهایی پژوهش………………………………………………. …. …………………………. 106

 

 

مقدمه

 

دانش سازمانی به زعم غالب مدیران موفق دنیا، یکی از مهمترین سرمایه شرکتهاي سده بیست و یکم محسوب میشود که مدیریت بهینه آن موجب ارتقا سطح کیفی سازمان میگردد. مدیریت دانش واژهاي می باشد که امروزه در ادبیات مدیریت و کسب و کار بسیار متداول شده می باشد و کسانی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند خوب میدانند در پس این واژه چه حوزههاي تخصصی متعددي هست که محققین مختلف مشغول به فعالیت و پژوهش بر روي آنها هستند. صاحبنظران در این عرصه عوامل کلیدي متعددي را جهت اجراي موفقیتآمیز مدیریت دانش اظهار نمودهاند. نکته قابل ذکر دیگر این می باشد که مانند موضوعاتی که امروزه همراه با مدیریت دانش مورد بحث و مطالعه قرار میگیرد، خلاقیت و یادگیري سازمانی میباشد.

 

در این پژوهش کوشش شده می باشد از بین عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش، عواملی تعیین گردند که با اجراي آنها در سازمان، خلاقیت و یادگیري سازمانی بصورت تواماً افزایش یابد. روش انجام پژوهش به این شکل بوده می باشد که آغاز هفت عامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش (که با عوامل کلیدي موفقیت خلاقیت و یادگیري سازمانی اشتراك داشتهاند) را به عنوان متغیرهاي مستقل (شامل فرهنگ سازمانی، اشتراك و تسهیم دانش، اختصاص پاداش براي کارکنان، استراتژيها و سیاستهاي دانش محور، طرفداری مدیریت ارشد، مدیریت منابع انسانی، بهره گیری از فناوري اطلاعات) و خلاقیت سازمانی و یادگیري سازمانی را به عنوان متغیرهاي وابسته پژوهش در نظر گرفته و سپس ارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابسته مطالعه شده می باشد.

 

جهت ارزیابی و اندازهگیري متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش، شاخصهایی با نظر خبرگان و متخصصین در زمینه موضوع پژوهش، انتخاب و تایید شدهاند و بر اساس شاخصهاي مذکور، سوالات پرسشنامه جهت توزیع در بین افراد نمونه آماري (در این پژوهش شرکت فرودگاههاي کشور به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شده می باشد) طراحی شده می باشد. پس از جمعآوري پرسشنامهها و آمادهسازي دادههاي پژوهش، تحلیل آماري با نرمافزارهاي SPSS 17 و LISREL 8.5 انجام گرفت. نتایج تحلیل آماري بیانگر این مطلب میباشد که از بین هفت عامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش، عوامل استراتژيها و سیاستهاي دانش محور و مدیریت منابع انسانی باعث افزایش تواماً خلاقیت و یادگیري سازمانی می-شوند.

مقدمه

 

 

در انتهاي پژوهش نیز پیشنهاداتی جهت ارتقاي سطح خلاقیت و یادگیري سازمانی و همچنین اجراي موفق سیستمهاي مدیریت دانش، به مدیران شرکت فرودگاههاي کشور ارائه شده می باشد.

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

مقدمه

 

گستره علوم روز به روز وسیعتر و پر دامنهتر میگردد. مانند تحولات چشمگیر در قلمرو علوم مدیریت، بروز و ظهور پدیدههایی همچون مدیریت دانش1 و خلاقیت سازمانی2 و یادگیري سازمانی3 سازمانی میباشد. براي موفقیت سازمان، دانش به عنوان یک سرمایه، بایستی بین انسانها قابل مبادله بوده و توانایی رشد داشته باشد. دانش نحوه حل معضلات، میتواند کسب گردد و بدین ترتیب مدیریت دانش قادر خواهد بود یادگیري سازمانی را که منجر به خلق دانش دیگري میشود، توسعه دهد. سازمانهاي آگاه میدانند که دانش، سرمایهاي فکري می باشد و تنها سرمایهاي می باشد که با گذشت زمان تغییر می ‌کند و اگر به گونه موثري مهار گردد، میتواند خلاقیت و وضعیت رقابتی سازمان را حفظ نماید. بهره گیری از کل منابع فکري سازمان، میتواند مزایاي مالی قابل توجهی را در پی داشته باشد .

 

مدیریت دانش فرایندي می باشد که به سازمانها در شناسایی، انتخاب، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و مهارتهایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموما به صورت ساختارنیافته در سازمان وجود دارند، یاري میرساند. به کمک مدیریت دانش، مفاهیم و روشها، روشن هستند، چالشها واضحند و میتوان برآنها غلبه نمود، منافع مشخصند و میتوانند قابل توجه باشند. در اینجا موضوعات کلیدي، طرفداری اجرایی و ارزیابی موفقیت هستند و مسائل تکنولوژیکی در مقایسه با این موارد، از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. جهت موفقیت در اجراي مدیریت دانش، عوامل کلیدي متعددي وجود دارند که در شرایط و فرهنگهاي مختلف، متفاوت میباشند.

 

موضوع دیگري که در این پژوهش مطالعه شده می باشد، خلاقیت سازمانی میباشد. علیرغم سابقه طولانی خلاقیت در حیات بشري، سازمانها اخیرا به واسطه سرعت شگرف تغییرات تکنولوژیکی، رقابت جهانی و عدم اطمینان اقتصادي کشف کردهاند که یکی از منابع کلیدي و مستمر مزیت رقابتی و بقا، خلاقیت سازمانی میباشد. خلاقیت کارکنان سازمان به این شکل به بقاي سازمان کمک می ‌کند که وقتی کارکنان در کارهایشان خلاق باشند، قادر خواهند بود ایدههاي تازه و مفیدي در مورد محصولات، عملکرد، خدمات یا رویههاي سازمان ارائه داده و بکار گیرند. تبدیل شدن به یک سازمان خلاق وسیلهاي جهت رقابتی شدن در محیط تجاري پویا و تغییر پذیر امروز شده می باشد.[42]

 

 

 

– Knowledge Management – Organizational Innovation – Organizational Learning

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

خلاقیت سازمانی را میتوان به این شکل تعریف نمود: خلاقیت سازمانی به عنوان توسعه یا پذیرش یک ایده یا رفتار در کارهاي تجاري بوده که براي کل سازمان جدید میباشد. خلاقیت سازمانی واقعیت ساختن تکنولوژي یا کارهاي مدیریتی جدید در ارتباط با محصولات یا فرایندهاي جدید میباشد.[88] سومین بحث در این پژوهش پیرامون یادگیري سازمانی میباشد. محوریت پارادایمهاي جدید، یادگیري می باشد و پس، سازمانهایی موفقتر هستند که زودتر، سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند و این یادگیري و آموخته ها را در فرایندهاي کاري خود نشان دهند. دقیقا به همین دلیل می باشد که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیري سازمانی در سالهاي اخیر مطرح شده و رشد قابل توجهی داشته می باشد. سایمون یادگیري سازمانی را، رشد بینش و تجدید ساختدهی و بازنگري موفقیتآمیز معضلات سازمانی توسط افراد که نتایج آن در عوامل ساختاري و نتایج سازمان منعکس میشود، تعریف کرده می باشد.[90] با در نظر داشتن وضعیت عدم اطمینان محیطی که سازمانها در حال حاضر با آن روبرو هستند، جهت کسب و

 

کار و تجارت بهتر ، شرکتها بایستی در وضعیت یادگیري قرار گیرند تا مزیت رقابتی خود را حفظ کنند. یادگیري سازمانی پایههاي مناسبی را براي دانش ساختاریافته فراهم می ‌کند تا در سازمانها توسعه یابد.[95] به مقصود توسعه قابلیت هاي یادگیري، سازمان بایستی فرایندهاي مدیریت دانش را بخوبی تکمیل کند. بدون مدیریت دانش یک سازمان نمیتواند قابلیتهاي یادگیري گروهی یا شخصی را گسترش دهد. سازمانها و اعضاي سازمانی بایستی از طریق روشهاي جدید و پویا یاد بگیرند، به جاي آنکه از روشهاي قدیمی و ساکن یادگیري بهره گیری کنند. سابقاًٌ که یادگیري بطور سکون و ناکارا انجام میگرفت ، اثر منفی بر یادگیري سازمانی داشت.[61] به بیانی دیگر، جهت افزایش خلاقیت سازمانی، دانش بایستی از طریق یادگیري سازمانی اجرا گردد.[87]

 

در ایـن فصـل شـرح موضـوع و زمینـه پـژوهش، سـؤالاتی کـه محقـق در جسـتجوي پاسـخ بـه آنهاسـت، اهـداف و سـابقه تحقیـق، فرضـیه هـاي پـژوهش، کاربردهـا و مزایـاي حاصـل از پـژوهش، روش انجـام تحقیـق، ابـزار گـردآوري اطلاعـات، جامعـه آمـاري، قلمـرو زمـانی و مکـانی تحقیـق بیـان خواهد گردید. در خاتمه ساختار کلی پایان نامه ارائه خواهد گردید.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 218

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در دسته بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.