اهمیت ایجاد انگیزش در کارکنان به عنوان عاملی مهم و موثر در افزایش کارایی، امری روشن می باشد اما هنوز ایجاد انگیزش بخصوص در کشور ما، مشکلی جدی می باشد که علت آن در شیوه‌های بکارگیری و اجرای روش‌های موفق ایجاد انگیزش می باشد. بطوریکه در موارد بسیاری مدیران از روشهایی بهره گیری می‌کنند که نهایتاً «ضد انگیزه» شده و موجب سردرگمی و کاهش کارآیی می گردد.

در این پژوهش کوشش گردید شیوه‌های مختلف پاداش‌دهی بر مبنای مدل چارچوب مدیریت پاداش برپایه ملاک (EBRM) در شرکت پارس خودرو مطالعه گردد.

نتایج پژوهش مشخص نمود که روشهای کنونی پاداش دهی در این شرکت اثربخش نبوده و تدوین سامانه جدید پاداش بر اساس استراتژی پاداش نشأت گرفته از استراتژی کسب و کار، بر پایه ملاکهای روشن و قابل اندازه گیری و با بهره گیری از نظرات مدیران و کارکنان لازم می باشد. همچنین لزوم به رسمیت شناساندن پاداش های درونی و پاداش های غیر نقدی برای کارکنان، جلوگیری از یکنواخت شدن پاداش ها، در نظر داشتن نیازهای کارکنان در پاداش ها، اعطای امکان انتخاب نوع پاداش در سطوحی خاص، شناسایی و تعریف پاداش های معنوی (درونی)، تعریف ابزارهای متناسب تنبیه به عنوان حلقه مکمل سامانه پاداش، قراردادن بعضی از تسهیلات و امکانات کنونی شرکت در طیف پاداشهای غیر نقدی و بهره گیری از ذهنیت مثبت غالب در شرکت درمورد مقوله پاداش به عنوان پتانسیلی خوب برای اجرای اصلاحات سازمانی از نتایج این پژوهش می باشد.

فصل اول: طرح و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

درمورد هدایت و رهبری در سازمان سخن بسیار گفته شده می باشد … به عبارت ساده رهبری فرآیندی می باشد که ضمن آن مدیریت سازمان می کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی مؤثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل کند و کارکنان را از روی میل و علاقه به انجام وظایفشان ترغیب کند. از این رو رهبری در مفهوم سازمان آن به عنوان جزئی مجزا و مستقل از مدیریت مطرح نبوده، بلکه یکی از وظایف عمده و اصلی آن به شمار می آید، هر مدیری علاوه بر وظایفی زیرا برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل، بایستی انجام این وظیفه یعنی هدایت افراد سازمان را نیز عهده دار گردد. (الوانی، 1379 ؛ 137-138)

برای جامه اقدام پوشانیدن به تصمیمات و حفظ آنها، مدیر بایستی این آمادگی را داشته باشد تا کسانی را که این برنامه ها را اجرا می کنند و در درون ساختار سازمانی به کار مشغول هستند، تشویق و تایید کند … از آنجا که اجرای برنامه ها وقت گیر می باشد، انگیزش اهمیت پیدا می کند، زیرا بایستی افراد را تشویق نمود که به هدف های شرکت توجه کنند. (اعرابی، 1385 ؛ 135)

با در نظر داشتن اینکه سامانه مدیریت پاداش یکی از ابزارهای عمده در ایجاد و حفظ انگیزه افراد می باشد، در این پژوهش کوشش خواهد گردید تا با مطالعه موضوع پاداش در یک شرکت تولیدی صنعتی ، کارآیی سامانه مدیریت پاداش، شیوه‌های مختلف پاداش‌دهی و همچنین ملاکهای انتخاب شیوه اعطای پاداش‌ها، به مقصود ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان مطالعه گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1- اظهار مسئله

اهمیت ایجاد انگیزه در کارکنان هم به عنوان یکی از مهارتهای مهم مدیریتی و هم به عنوان عاملی مهم و موثر در افزایش کارایی، امروزه امری بدیهی و روشن برای دست‌اندرکاران مدیریت و صاحبان کسب و کار در بخشهای مختلف می باشد اما به نظر می‌رسد هنوز انگیزش مطلوب بخصوص در کشور ما، مشکلی جدی می باشد که علت آن، نه در ادراک اهمیت و ضرورت موضوع بلکه در شیوه‌های بکارگیری و اجرای روش‌های موفق ایجاد انگیزه می باشد.