شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش مکانیک خاک و پی

عنوان:

ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سعید خرقانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علی نورزاد

چکیده:

پروژه‌های گودبرداری در مناطق شهری همیشه در معرض خطر هستند. از اینرو در طراحی سازه نگهبان بایستی حاشیه ایمنی مناسب در نظر گرفته گردد. روش‌های سنتی ارزیابی پایداری شیب که معمولا بر پایه قضاوت‌های تجربی مانند مفهوم ضریب اطمینان و روش تعادل حدی استوار می باشد عدم قطعیت‌ها را در نظر نمی‌گیرند. کوشش‌ها برای کمی کردن عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های موجود، موجب پیدایش رویکردهای مبتنی بر ریسک گردید. تحلیل قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک روش‌های توسعه یافته‌ای برای غلبه بر این مشکل می‌باشند. در این روش، ضریب اطمینان بر اساس پارامترهای عدم قطعیت و سطح ریسک قابل قبول تعیین می گردد. این روش را می توان برای ارزیابی ریسک و اقدامات لازم برای کنترل خطرات بهره گیری نمود. با بهره گیری از این روش‌ها می توان ریسک را ارزیابی کرده و اقدامات لازم را جهت کنترل ریسک انجام داد. روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو یکی از ابزارهای ارزیابی احتمالاتی می باشد که بسیاری از عدم قطعیت‌ها را به مقصود سنجش ایمنی پایداری ترانشه‌های گودبرداری لحاظ می کند. در پژوهش حاضر، ایمنی دیواره میخ‌کوبی شده با بهره گیری از روش احتمالاتی شبیه‌سازی مونت‌کارلو مورد مطالعه قرار گرفته و شاخص قابلیت اعتماد و احتمال خرابی نیز محاسبه شده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه