تکه ای از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن اینکه مبنای فقهی نیز برای موضوع قابل تصور نمی باشد.[1] در قانون های مرتبط با مالکیت فکری نیز به اشاعه در حقوق مالکیت فکری  تصریح شده که در این باب توضیحات را به فصل های بعدی موکول می کنیم.

1-1-1-2-  انواع اشاعه از جهت سبب آن (منشأ اشاعه)

اشاعه در مالکیت یک استثناست و بر اثر موجبات و اسباب خاصی به وجود می آید که این اسباب در

موارد 573 و 574 قانون مدنی اظهار شده اند. اشاعه از لحاظ سببی که آن را به وجود می آورد یا از لحاظ

نحوۀ تحقق اشاعه به دو نوع اختیاری و قهری تقسیم می گردد.[2]

دربیان اسباب تحقق شرکت یا اشاعه تفاوت نظر مشهودی مابین صاحب نظران و نویسندگان حقوقی و فقهی هست. فقهاء برای تحقق اشاعه اسباب مختلفی را اظهار می نمایند مثلاً گروهی از فقهای امامیه سبب اشاعه را در چهار چیز دانسته اند که عبارتند از ارث، عقد، حیازت، مزج. ارث و مزج غیرارادی قهری هستند و عقد و حیازت مباحات اختیاری اند.[3] اما شهید اول و ابن ادریس حلی[4] برای تحقق اشاعه سه سبب را ذکر می نمایند که این اسباب عبارتند از : « ارث، عقد، اقدام شرکاء ». به نظر نگارنده، در مالکیت فکری نیز این سه سبب « ارث، عقد، اقدام شرکاء » از اسباب اشاعه می باشند.

در حقوق ایران به موجب ماده 572 ق.م « شرکت اختیاری می باشد یا قهری »، که در اینجا به توضیح هر کدام می پردازیم:

الف–  اشاعه ارادی

در این نوع اشاعه مالکیت مشاعی به سبب اراده و اختیار مالکین به وجود می آید. همانطور که مادۀ 573 ق.م تصریح کرده می باشد «شرکت اختیاری یا در نتیجۀ عقدی از عقود یا در نتیجۀ اقدام شرکاء از قبیل مزج اشاعه قهری آن می باشد که ارادۀ مالکین در به وجود آمدن آن هیچ نقشی نداشته می باشد و همانطور که مادۀ 574 ق.م مقرر داشته: «شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین می باشد که در نتیجه (امتزاج قهری و غیر ارادی) یا ارث (انتقال قهری) حاصل می گردد».

ارث رایجترین سبب پیدایش اشاعه می باشد در اینکه ارث می تواند از اسباب اشاعه باشد در بین فقهاء و حقوقدانان اختلاف و تردیدی وجود ندارد.[5] هر فردی دارای یک کیسۀ دارایی می باشد که اموال و حقوق مالیش به صورت جزی مثبت در آن جای می گیرد پس هرگاه کسی فوت کند در پی فوت، اموال شخص پس از فوت به وارث یا وراث متوفی منتقل گردد و این انتقال به صورت قهری صورت گرفته و ارادۀ وراث در آن دخیل نیست.[6]و[7] درصورتی که بین اموال مورث عین یا منفعت یا حقی وجود داشته باشد و ورثه متعدد باشند مالکیت آنان نسبت به اموال شخص فوت شده مشاع خواهد بود و به قدر سهم الارث هر یک به آنان تعلق خواهد گرفت

[1] – محمد جعفر، جعفری لنگرودی، حقوق اموال، ص162. «در این زمینه حقوق ایران به کلی دنباله رو حقوق خارجی می باشد.»

[2] – حسن، امامی؛ حقوق مدنی، ج2، چاپ پنجم، کتابفروشی اسلامیه، 1368، ص129.

[3] – شهید ثانی، پیشین، ص197.  محمد حسن، نجفی، پیشین، ص428.

[4] – اللمعة الدمشقیه، ج 17، ص 50. سرائر، ج 17، سلسلة الینابیع، ص 28، به نقل از مهران، الشریف؛ انحلال اشاعه و تقسیم مال مشاع، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1375، ص 17.

[5] – حسن، امامی، پیشین ، ص129. محمود کاشانی، پیشین، ص45.  امام خمینی، پیشین، ص623.

[6] – فرض ما در اظهار مطلب خارج از مباحث مربوط به پذیرش یا رد ترکه توسط ورثه می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

[7] – حسن، امامی، پیشین، ص 213.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه