تکه ای از متن پایان نامه :

حقوق فکری به مفهومی که امروزه متداول می باشد در زمان قانونگذار اسلام مطرح نبوده می باشد. پس نمی توان به دلیل عدم منع اسلام آن را مجاز دانست، زیرا، اولاً؛ عدم منع تنها در مورد حقوقی که در زمان تدوین قوانین اسلام مورد ابتلاء بوده و منعی در مورد آنها نشده می باشد، می تواند مستمسک پذیرش حق باشد. ثانیاً؛ این نوع خاص از حق از مصادیق عقود و قراردادها نمی باشد تا مشمول قواعد عام «اوفوابالعقود» و سایر ادله گردد. ثالثاً؛ بایستی بین حالتی که منشأ انتزاع حق در زمان شارع وجود داشته اما چنین حقی به رسمیت شناخته نشده با حالتی که منشأ انتزاع آن در آن وقت وجود نداشته و آن حق به رسمیت شناخته نشده می باشد تمایز قائل گردید زیرا در مورد اخیر اگر بی اعتبار دانستن حق مستحدث با حقوق موجود و معتبر معاهدۀ همکاری در مورد پتنت، موافقتنامۀ لیبسون ملحق شده، بایستی گفت می تواند دلیلی بر مشروعیت این حقوق در ایران می باشد.

همانگونه که اظهار گردید از آنجا که بحث مستقلی و جامعی در کتب فقهی پیرامون مالکیت های فکری مطرح نشده می باشد. بدین جهت نمی توان مطالبی در زمینۀ ماهیت این نوع مالکیت ها پیدا نمود اما از مجموع نظریات ارائه شده در مقالات و فتاوی و…می توان در مورد ماهیت فقهی حقوق مالکیت فکری دیدگاه هایی را به توضیح زیر احصاء نمود:

الفنظریه فطری بودن مالکیت

مالکیت فکری که امری اعتباری می باشد و عقلا براساس انگیزۀ عقلایی آن را اعتبار می نمایند و منشأ فطری دارد یعنی از سرشت و نهاد بشر برمی خیزد. وقتی فردی زحمت کشید و کتابی تألیف نمود یا موفق به اختراعی گردید کشش درونی او این می باشد که این اثر در حیطۀ تصرف او باقی بماند و بتواند در آن تصرف نموده و دیگران را از تصرف در آن منع نمود.

مقصود از فطری بودن، اصل مالکیت می باشد که فطری می باشد نه همۀ مصادیق آن می باشد. مالکیت موضوع و متعلقی دارد که عرفاً مال نامیده می گردد. مال چیزی می باشد که مورد رغبت عقلاست به گونه ای که حاضرند پیش روی آن عوضی بپردازند. بایستی گفت از ابتدای پیدایش بشر مسأله مالکیت هم پدید آمده می باشد.  اضافه ای که شخص به شیئی پیدا می کند مالکیت می باشد و آن شیء به اعتبار اضافه ای که به شخص پیدا می کند مملوک می گردد. مالکیت در عالم خارج وجود ندارد بلکه در عالم اعتبار موجود می باشد و متعلق آن، گاهی یک شیء خارجی می باشد که آن را مالکیت مادی می نامند و گاهی متعلق آن در عالم خارج وجود ندارد و معلول فکر می باشد که مالکیت فکری یا معنوی می گویند.[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کشش درونی و میل نفسانی فرد به باقی بودن اثر در حیطۀ تصرف خود وجدانی و یافتنی می باشد و با علت های تجربی اثبات نمی گردد و به همین جهت هر امر اعتباری ممکن می باشد ریشۀ فطری داشته باشد مالکیت نیز از این مقوله می باشد زیرا مالکیت از چنین زمینه ای نشأت گرفته، عقلا آثاری بر آن مترتب می نمایند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

استاد شهید مطهری بر این نظرند که: «در آغاز امر، حق مالکیت همان حق طبیعی و غریزی می باشد و موجب آن نیز همان موجبات طبیعی و غریزی می باشد و به عقیدۀ ما موجب طبیعی و غریزی مالکیت دو چیز می باشد: یکی کار و ایجاد به بیانی دیگر ارتباط فاعلی و دیگر تملیک و بخشش و به بیانی دیگر ارتباط غائی می باشد.»[2]

نظیر چنین موردی، مالکیت انفال می باشد.[3] اسلام نه با قبول مالکیت فردی، مالکیت عمومی را نفی کرده و نه با قبول مالکیت عمومی مثل انفال، مالکیت فردی را طرد کرده می باشد.اسلام آن جا که پای کار افراد و اشخاص می باشد مالکیت فردی را معتبر می شمارد و در آن جا که پای کار افراد و اشخاص نیست، مالکیت را جمعی می داند.

[1]– محمد، موسوی بجنوردی؛ میزگرد همهشری پیرامون کپی رایت، روزنامه همشهری، 24 آبان 1373، ص10.

[2]– مرتضی، مطهری؛ نظری به نظام اقتصاد اسلام، چاپ چهارم، تهران، نشر صدرا، 1368، ص53.

[3]– در اسلام انفال جزء ثروتهای عمومی شمرده می گردد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه