دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد : بررسي تاثير ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوي ورزشكار و غيرورزشكار (واحد قيامدشت)

دانلود پایان نامه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اول……………………………….. 1

مقدمه…………………………………. 2

بيان مساله ……………………………. 4

فرضيه‌هاي تحقيق…………………………. 5

اهداف كلي……………………………… 5

اهداف جزيي ……………………………. 5

اهميت و فايده پژوهش…………………….. 6

تعريف اصلاحات ………………………….. 8

تعريف عملياتي …………………………. 8

فصل دوم

تعاريف سلامت روان ………………………. 11

تاريخچه مختصري بر سلامت روان……………… 12

اصول بهداشت روان……………………….. 13

انجمن ملي بهداشت رواني (NIMH)……………… 15

ارتباط ورزش با سلامت روان…………………. 15

زنان و فعاليت بدني …………………….. 17

جمعيت مسن و فعاليت بدني…………………. 18

تعاريف ورزش …………………………… 19

تاريخچه مختصري بر ورزش هندبال …………… 19

كاربرد ورزش هندبال در جامعه……………… 20

نظريه‌هاي ارائه شده درمورد ورزش توسط محققان .. 21

مكتب بشر گرايي……………………….. 23

مكتب رفتار گرايي……………………….. 23

مكتب شناخت گرايي ………………………. 24

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ورزش از ديدگاه اسلام ……………………. 25

ورزش و درمان ………………………….. 25

پيشينة مطالعاتي در جهان…………………. 27

پيشينة مطالعاتي در ايران ……………….. 29

فصل سوم

روش تحقيق …………………………….. 32

جامعه تحقيق……………………………. 32

نمونه تحقيق……………………………. 33

چگونگي نمونه‌برداري……………………… 33

توضيح درمورد نمونه‌ها……………………. 34

نحوه نمره گذاري ……………………….. 33

ابزار تحقيق……………………………. 34

– روايي پرسشنامه ………………………. 36

– اعتباري پرسشنامه……………………… 37

روش آماري……………………………… 40

فصل چهارم

محاسبات آماري علائم جسماني……………….. 44

تفسير و بيان نتيجه علائم جسماني…………… 44

محاسبات آماري علائم اضطرابي و خواب………… 48

تفسير و بيان نتيجه علائم ضطرابي و خواب…….. 48

محاسبات آماري كاركرد اجتماعي…………….. 51

تفسير و بيان نتيجه كاركرد اجتماعي………… 51

محاسبات و بيان افسردگي………………….. 54

تفسير و بيان نتيجه افسردگي………………. 54

محاسبات آماري سلامت عمومي………………… 56

تفسير و بيان نتيجه سلامت عمومي……………. 56

فصل پنجم

اختصار‌اي از فصول…………………………. 60

مقايسه پژوهش حاضر با پژوهشهاي پيشين………. 60

محدوديتهاي پژوهش……………………….. 61

پيشنهادات …………………………….. 63

منابع و مآ‎خذ……………………………


فهرست جداول

جدول علائم جسماني (1-4)………………….. 46

جدول علائم اضطرابي و اختلال خواب (2-4)……… 49

جدول كاركرد اجتماعي (3-4)……………….. 53

جدول علائم افسردگي (4-4)…………………. 55

جدول سلامت عمومي (5-4)…………………… 57


                  فهرست نمودارها

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمودار علائم جسماني (1-4)………………… 46

نمودار علائم اضطرابي و اختلال خواب (2-4)……. 49

نمودار كاركرد اجتماعي (3-4)……………… 52

نمودار علائم افسردگي (4-4)……………….. 55

نمودار سلامت عمومي (5-4)…………………. 57


چكيده:

در اين پژوهش به بررسي تاثير ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشكار و غيرورزشكار پرداخته شده می باشد فرضيه‌هاي مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند از:

1- بين علائم جسماني در زنان ورزشكار با زنان غير ورزشكار تفاوت هست.

2- بين علائم اضطرابي و اختلال خواب در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت هست.

3- بين كاركرد اجتماعي در زنان ورزشكار با زنان غير ورزشكار تفاوت هست.

4- بين افسردگي در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت هست.

گروه نمونه انتخاب شده در اين پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوي 42-20 ساله مي‌باشد كه 30 نفر از آنان دانشجويان ورزشكار حرفه‌اي مجموعه شهيد شيرودي و 30 نفر ديگر از دانشجويان غيرورزشكار واحد قيامدشت در سال 1385 مي‌باشند ابزار مورد بهره گیری در اين آزمون پرسشنامه سلامت عمومي GHQ و روش آماري در اين پژوهش t استيودنت مي‌باشد بر اساس نتايج حاصله از اين آزمون بين علائم جسماني در زنان ورزشكار و غيرورزشكار با 03/3 t= و با اطمينان 99% و بين علائم اضطرابي و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمينان 99% و بين كاركرد اجتماعي با 53/3 t =  و با اطمينان 99% و 999% و بين افسردگي با 59/2 t = و با اطمينان 95/%  و در نهايت بين سلامت عمومي با 57/2t= و با اطمينان 95% تفاوت معنادار هست.

مقدمه:

يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه يافتگي كشورها، سطح سلامت و تندرستي افراد جامعه می باشد. به بيان ديگر، سطح سلامت و تندرستي در كشورهاي توسعه يافته مطلوب و مطابق با استانداردهاي جهاني می باشد. كارشناسان اهم راه‌هاي دستيابي به سلامت و تندرستي را تغذيه مناسب، رعايت اصول بهداشتي و اجراي فعاليت‌هاي جسماني مي‌دانند كه هر يك به نوبة خود تأثیر بسزايي در تامين سلامت جسم و روح افراد دارند. بهداشت جسمي و رواني از مقوله‌هايي می باشد كه از ديرباز مورد توجه رهبران ديني و نخبگان علمي جوامع بوده می باشد و در متون علمي تمدن هاي نخستين زیرا يونان، ايران، و روم فصول متعددي به اهميت اين مقوله اختصاص يافته می باشد. (پهلوان، محمدرضا، 1383، ص 2)

جرج در باتلر[1] در كتاب مقدمه تفريحات سالم و بازي در جامعه به اين نكته تصریح كرده كه تفريحات سالم و ورزش در گذراندن اوقات فراغت تأثیر سازنده‌اي در جامعه دارد. او معتقد می باشد كه واژه بازي و ورزش در اوقات فراغت كودكان و جوانان نوعي بيان حالتهاي رواني يا عاطفي و عادات رفتاري آنها می باشد. اكثر نويسندگان و صاحبنظران ورزشي را عقيده بر اين می باشد كه بازي و ورزش يكي از عوامل اصلي و موثر در طریقه رشد كودكان، نوجوانان و جوانان می باشد و در نزد بزرگسالان آثار فيزيولوژي و رواني دارد كه به بهداشت جسمي و ذهني آنان كمك مي كند. (نمازي زاده و سلحشور، 1361، ص 12)

غير از تغذيه، ورزش باز هم تاثير قدرتمندي بر سلامتي دارد. سالخوردگان سالم و بي‌تحرك بالاي 80 سال كه استقامت آموزي را شروع مي‌كنند (راه رفتن، رقص اروبيك و دوچرخه‌ سواري) قابليتهايي كسب مي‌كنند كه با قابليتهاي افراد بسيار جوانتر برابر می باشد. (سيد محمدي، يحيحي؛1383، ص 310)

امروزه دوندگان و دوچرخه‌سواران در جاده ها و خيابان‌هاي شهرها و روستاها به چشم مي خورند و باشگاه هاي بدنسازي همه جا نظاره مي‌شوند. اما در شيوة زندگي بيشتر بزرگسالان آمريكايي هنوز فعاليت بدني، غير منتظم می باشد يا فقط به ميزاني اندك ديده مي‌گردد. (ميرزايي؛ الهه؛ 1384؛ ص 429)

حركت و جنبش از ويژگيهاي حيات بشر داراي انگيزه و ريشه اي در سرشت او و عملي براي رشد و سلامت و نشاط آدمي می باشد. نيازمند به حركت، ناگزير از حركت می باشد. منع بشر از حركت نه تنها سبب توقف رشد بلكه موجب افسردگي، بروز رفتار ناهنجار و از دست دادن شور و نشاط زندگي مي گردد.

بدون هيچ‌گونه ترديدي جسم ورزشكار با ذهن و جان او و نيز رفتار و عملش ارتباط اساسي دارد. (ملامحمد؛ محمدرضا؛ 1379؛ ص 32)

در سراسر جهان بيش از 60 درصد بالغين به مقدار كافي فعاليت بدني مفيد براي سلامتي را انجام نمي‌دهند. بي‌تحركي بيشتر در ميان زنان، بالغين مسن‌تر، طبقات پايين از نظر اقتصادي- اجتماعي و افراد ناتوان شايع می باشد. همچنين فعاليت بدني با افزايش سن در دوران نوجواني كاهش مي‌يابد و اين كاهش در طول سال هاي بزرگسالي ادامه پيدا مي‌كند. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه كمتر از 13 درصد جوانان به مقدار كافي فعال هستند به طوري كه مي توانند از سلامت حال و آينده خود سود ببرند. دختران نوجوان كمتر از پسران نوجوان فعال هستند. فعاليت بدني و برنامه‌هاي آموزشي تربيت بدني در مدارس در حال كاهش هستند كه اين طریقه در سراسر جهان هشدار دهنده می باشد. (حجت زاده عليه؛ 1383؛ ص 13)

بيان مسئله:

با در نظر داشتن مطالب ذكر شده و اهميت موضوع ورزش و تاثيرات انكار ناپذير آن بر سلامت جسماني و رواني و به وجود آمدن سؤالات متعدد در ذهن پژوهشگر در اين زمينه كه عبارتند از:

آيا بين ورزش و سلامت جسماني رابط هست؟

آيا بين ورزش و اختلال خواب ارتباط هست؟

آيا بين ورزش و كاركرد اجتماعي ارتباط هست؟

آيا بين ورزش و علائم اضطرابي ارتباط هست؟

آيا بين ورزش و افسردگي ارتباط هست؟

به تحقيق و پژوهش در اين زمينه ها مي‌پردازيم.


[1]  . George D.Butler

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 64

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.