دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ارشد : بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازماني و ابعاد مختلف تعهد سازماني کارکنان سازمان آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ساری دانشکده علوم انساني، گروه روانشناسي

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي بالیني )M.A)

عنوان:

بررسي سنجش ارتباط بین رفتار شهروندي سازماني و ابعاد مختلف تعهد سازماني کارکنان سازمان آموزش و پرورش

استاد راهنما :

دکتر قاسمعلي طالبي

بهار 95

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                            شماره صفحه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول 🙂 كليات تحقيق (

 

 

-1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2

 

-2-1 اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………….. 4

 

-3-1 اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………… 6

 

-4-1 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… 7

 

-1-4-1 هدف اصلی………………………………………………………………………………………. 7

 

-5-1 سئوال و فرضیه هاي پژوهش………………………………………………………………….. 7

 

-1-5-1 سوال اصلی پژوهش…………………………………………………………………………… 7

 

-2-5-1 فرضیات فرعی………………………………………………………………………………….. 7

 

-6-1 مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………. 8

 

-7-1 تعاريف نظري و عملیاتی………………………………………………………………………… 8

 

-1-7-1 تعريف نظري……………………………………………………………………………………. 8

 

-2-7-1 تعريف عملیاتی………………………………………………………………………………….. 9

 

 

 

 

فصل دوم 🙂 مباني نظري و پيشينه تحقيق (

 

 

-1-2 مبانی نظري…………………………………………………………………………………………. 11

 

-1 -1-2 مبانی نظري رفتار شهروندي………………………………………………………………. 11

 

-2-1-2 مبانی نظري تعهدسازمانی……………………………………………………………………. 29

 

-2-2 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………… 44

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

-1 -2-2 پیشینه خارج از كشور……………………………………………………………………….. 44

 

-2-2-2 پیشینه داخل كشور……………………………………………………………………………… 46

 

فصل سوم : ) روش تحقيق (

 

 

-1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 58

 

-2-3 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………. 58

 

-3-3 جامعه آماري و روش نمونه گیري :………………………………………………………….. . 59

 

-4-3 روش گردآوري اطالعات )میدانی، كتابخانهاي و غیره(:…………………………………. 59

 

-5-3 ابزار اندازه گیري:……………………………………………………………………………….. .. 59

 

-1 پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی………………………………………………………………. 59

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

-2 پرسشنامه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………… 59

 

-6-3 شیوه اجراي پژوهش………………………………………………………………………………. 60

 

-7-3 روش تجزيه وتحلیل اطالعات:………………………………………………………………….. 60

 

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید