منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد : بررسي عملکرد مديران تحصيلکرده و غير تحصيلکرده مدارس راهنمایی استان یزد

دانلود پایان نامه

پايان نامه :

برای اخذ مدرک کارشناسی

عنوان :

بررسي عملکرد مديران تحصيلکرده و غير تحصيلکرده
مدارس راهنمایی استان یزد

استاد راهنما :

دكتر شكوه‌السادات بني‌جمالي ـ دكتر داوود معظمي

سال تحصيلي :

91-1390

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تقدیم به . أ

تقدیر و تشکر . ب

 

فصل اول . 1

مقدمه. 2

تعريف موضوع تحقيق. 4

اهميت موضوع. 6

اهداف تحقيق. 8

فرضيات تحقيق. 9

قلمرو تحقيق. 10

تعاريف اصطلاحات بکار رفته. 10

 

فصل دوم . 12

سير تحول مديريت. 13

نظريه هاي کلاسيک مديريت. 14

نظريه مديريت علمي. 14

نظريه مديريت اداري (اصول گرايان). 15

نظريه بوروکراسي. 16

مزايا و محدوديت هاي عمده تئوري هاي کلاسيک مديريت. 16

مکتب روابط انساني. 16

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تئوري مقداري مديريت (علم مديريت). 17

توجه سيستمي- مديريت نظام گرا. 17

مديريت اقتضايي. 18

تاثير تئوري هاي مديريت بر مديريت آموزشي. 18

تعاريف مديريت و مديريت آموزشي. 20

ويژگي هاي منحصر به فرد مديريت آموزشي. 22

مهارت هاي مورد نياز مديران. 23

مهارت هاي مورد نياز مديران آموزشي برای مدیریت مدارس  25

عوامل موثر در موفقيت مديران. 27

ارزشيابي اثر بخشي و کارآمدي مديران. 28

عوامل موثر در اثر بخشي يک سازمان. 31

از ديدگاه ديگري اثر بخشي سازماني به چهار عامل عمده زير بستگي دارد. 32

وظيفه هاي مديران. 32

وظايف مديريت در رده هاي مختلف سازماني. 33

برنامه ريزي. 33

انواع برنامه ها. 34

مراحل عمده برنامه ريزي. 35

مراحل عمده برنامه ريزي عبارتند از. 35

برنامه ريزي موثر. 35

سازماندهي. 37

تامين و بکارگيري نيروي انساني. 38

نظارت و کنترل. 39

هدايت و رهبري. 40

انگيزش و رفتار. 41

سلسله مراتب نياز ها. 42

نظريه انگيزش- بهداشت رواني. 43

تئوري y,x. 43

نظريه گروه هاي انساني. 44

مطالعات و نظريه هائي در مورد رهبري. 45

روش صفات مميزه رهبري. 45

تحقيقات رهبري دانشگاه اوهايو. 46

سيستم هاي مديريتي ليکرت. 47

رهبري اقتضايي (هرسي و بلانچارد). 48

رهبري موفق و رهبري موثر. 48

همگامي و رهبري. 49

فرآيند همگامي و رهبري. 49

رهبري مبتني بر عشق و محبت. 50

فرآيند رهبري در بر گيرنده چهار مفهوم اصلي می باشد که عبارتند از  50

فرايند رهبري توام با عشق و محبت داراي سه مرحله اساسي می باشد  51

مديريت مشارکتي. 52

شرايط لازم براي اثر بخش بودن مشارکت. 53

مزاياي مشارکت. 54

ايجاد تغيير و خلاقيت و نو آوري لازمه بقا و موفقيت سازمان ها  55

برنامه ريزي و اجراي تغيير. 55

فرآيند تشخيص شامل موارد زير می باشد. 56

فرآيند ايجاد تغيير. 56

خلاقيت و نوآوري. 57

فرآيند خلاقيت. 58

ويژگي هاي افراد خلاق. 60

موانع خلاقيت. 60

استراتژي هاي نوآوري. 61

روابط انساني. 62

روابط انساني در مدرسه. 63

شاخص هاي روابط انساني مطلوب در مدرسه. 65

عوامل موثر در ايجاد رضايت خاطر معلمان از کار خويش و محيط آموزشي  66

مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق. 69

فصل سوم. 75

جامعه آماري و روش نمونه گيري. 76

ابزار جمع آوري اطلاعات. 76

نحوه جمع آوري اطلاعات. 78

روش هاي آماري تحقيق. 78

 

فصل چهارم . 79

فرضيه يک. 80

فرضيه دو. 84

فرضيه سه. 88

فرضيه چهار. 92

فرضيه پنج. 96

جدول نتایج فرضیات. 100

 

فصل پنجم. 101

اختصار تحقيق و نتيجه گيري. 102

نتايج ديگري که در ضمن تحقيق بدست آمده می باشد. 103

پيشنهادات. 104

محدوديت ها و تنگناهاي پژوهش. 105

 

پیوست . 107

پرسشنامه. 108

فهرست منابع. 111

فصل اول

 

طرح تحقيق

 

 

مقدمه

با اينکه امروزه مديريت در دنياي پيچيده و متحول جايگاه اساسي خود را پس از فراز و نشيب هاي بسيار پيدا کرده می باشد، به نظر ميرسد در کشور ما بيان فوق مصداق کامل عيني پيدا نکرده می باشد . مديريت آموزشي نيز از اين امر مستثني نبوده و هنوز جايگاه واقعي خود را در مفهوم علمي خود باز نيافته می باشد. هنوز هم در موارد بسياري ،مديران فعلي آموزشي در نهايت مديران آموزشي به معني مجري قوانين و مقررات جاري هستند نه «رهبر آموزشي» و لازمه اين کار در نظر داشتن مديريت آموزشي و بها دادن به آن در مفهوم علمي آن می باشد.

از ميان انواع مديريت آموزشي، مديريت آموزشي در سطح مدارس يکي از با اهميت ترين و حساس ترين وظايف محسوب ميگردد. آموزش در مدرسه انجام مي گيرد و کيفيت آموزش و نتايج آن نيز به مدرسه بستگي دارد. لذا نظام آموزشي بايد از مديران توانا، کار آمد و کار آزموده در سطح مدارس برخوردار باشد تا بتواند وظايف خطير خود را به نحو موثر به انجام برساند، و اين امر مستلزم آن می باشد که نظام آموزشي از يک در جهت پرورش و جذب مديران ماهر و تحصيل کرده گام بردار و از طرف ديگر سيستم انتخاب و انتصاب مديران آموزشي را طوري طراحي نمايد که از طريق مديران شايسته و کاردان و تحصيل کرده به سمت هاي مديريت آموزشي انتخاب کردند.

در نظر داشتن وظيفه هاي خطير مدارس و تامل در مورد وظايف مديران آموزشي مدارس بر اين امر دلالت دارد که وظيفه مديران آموزشي در برنامه ريزي آموزشي و اجراي آنها اختصار نمي گردد بلکه ايجاد محيطي مساعد که همکاري موثر افراد را براي رسيدن به اهداف موجب گردد، و هدايت و رهبري آموزشي و همچنين سازماندهي و نظارت و کنترل موثر نيز از وظايف اصلي مديران محسوب ميگردد، و انجام اين وظايف، مهارت ها و توانايي هاي خاصي را مي طلبد که اين مهارت ها و توانائي ها نمي توانند صرفاً از طريق تجربه حاصل شوند و آموزش و کسب آگاهي هاي لازم علمي در کنار تجربه براي دست يافتن به اين توانايي ها و مهارتها لازم و ضروري می باشد.

دانش مديريت به مديران کمک مي کند تا بتوانند دشواري هاي کار خود را از طريق مطالعه اصول، نظريه ها و آموزش فنون و روش هاي سودمند و موثر از ميان بردارند و بتوانند به گونه موثر از عهده تحولات و پويايي هاي کار خود برآيند- راه حل هاي خلاق براي مسائل و معضلات خود ارائه دهند- منابع مادي و انساني سازمان آموزشي خودشان را جهت کسب اهداف تعليم  و تربيت، به خوبي بکار گيرند و به اقدامات پيشگيرانه در قلمرو کار و فعاليت خود مبادرت ورزند.

از آنجائيکه اجرا و مديريت نظام هاي آموزش و پرورش در مقايسه با ساير بخش‌هاي فعاليت، افراد و منابع مادي و مالي بيشتري را به کار مي گيرد، و از سوي ديگر با در نظر داشتن اينکه مسئوليت مدارس در قبال دانش آموزان و جوامع، بيشتر و پيچيده تر از گذشته شده می باشد، آموزش هاي تخصصي براي مديران مدارس بيش از هر زمان ديگري واجد اهميت می باشد و لازم است مديران مدارس مهارت هاي جديدي را در جهت انجام موثر وظايف شان فرا گيرند.

از طرفي زیرا لازم می باشد هم عرض ساير امور اجتماعي، آموزش و پرورش نيز متحول گردد و با در نظر داشتن اينکه اگر قرار باشد در عرصه تعليم و تربيت تحولي به وقوع بپيوندد بايد از مديريت آموزش و پرورش آغاز گردد، ضروري می باشد در يک تحول اساسي در تربيت و به کارگيري مديران آموزشي کارآمد که قادر باشند در شرايط متحول و پيچيده امروزي تحولات لازم را در آموزش و پرورش به گونه اثر بخش عينيت بخشند و دستيابي به اهداف عالي تعليم و تربيت را به نحو مطلوب ميسر سازند، اقدامات اساسي صورت پذيرد.

 

تعريف موضوع تحقيق

سازمان ها عموماً اهداف خاصي را دنبال ميکنند. نهاد آموزش و پرورش نيز در هر کشوري در پي اهداف خاصي می باشد که از طريق سازمان هاي اجرايي آن، يعني مدارس به واقعيت مي پيوندند. از سوي ديگر مديران مدارس نيز مانند هر مديري ديگري انجام وظايف مديريتي همچون برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري و کنترل را به نحوي به عهده دارند. به نظر مي رسد مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت به نيکو ترين وجه از عهده اين وظايف برآيند و تأثیر اساسي را در اثر بخش کردن فعاليت هاي ساير کارکنان داشته باشند و از ساير مديران کارآمد تر و اثر بخش تر باشند. ولي در صحنه اقدام، مشخص نيست که اين مديران تا چه حد اينگونه اقدام مي نمايند و يا کارآمد تر از ساير مديران هستند. مقايسه کارآمدي مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت با ساير مديران آموزشي اين امکان را فراهم مي آورد که از يک طرف ميزان اثر بخشي مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت در صحنه اقدام به وضوح روشن گردد و از سوي ديگر ميزان تفاوت هاي معني دار موجود بين مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت و ساير مديران آموزشي مدارس راهنمايي هم از نظر ميزان دستيابي به اهداف سازماني و هم از نظر نحوه انجام وظايف مديريتي عیان گردد، و از اين طريق تأثیر آموزش هاي مديريتي در اثر بخش مديران به گونه عيني تر و واقعي تر مشخص گردد.

از آنجائيکه در آموزش و پرورش اهداف ساماني داراي ويژگي هاي منحصر به فردي بوده و سنجش آنها به صورت واقعي تر و عيني تر چندان که شايسته و دقيق باشد مقدور نيست و از سوي ديگر با در نظر داشتن اينکه اثر بخشي مديران بر اساس ميزان دستيابي به اهداف ممکن می باشد ملاک صحيح و معتبري نباشد و عوامل ديگري غير از خود مدير در دستيابي به اهداف، موثر بوده باشند، لذا در اين تحقيق از توجه صرف به اهداف، پرهيز نموده و نحوه انجام وظايف مديريتي به گونه اثر بخش نيز مورد مقايسه قرار مي گيرد که ميتواند به عنوان يک روش سنجش اثر بخشي مديران، تکميل کننده روش ارزيابي بر مبناي دستيابي به اهداف بوده و نقايص و کاستي هاي آن را جبران نمايد. در اين صورت نتايج بدست آمده با واقعيت منطبق بوده و مي تواند داراي اعتبار کافي باشد و در ضمن تأثیر ساير عواملي که ممکن می باشد در موفق بودن مدير موثر بوده و مدير در آنها نقشي نداشته می باشد خنثي گرد و فقط توانايي و مهارت هاي شخصي مديران مورد بررسي و مقايسه قرار گيرند.

بنابراين کارآمد مديران از سه جنبه قابل تعريف و بررسي می باشد. از نظر عملکردي، مدير کارآمد مديري می باشد که سازمان را به سوي اهدافش رهنمون سازد و کسب اهداف سازماني را ميسر سازد. از نظر فرآيندي، مدير کارآمد مديري می باشد که از اصول مديريت آگاهي کافي داشته و وظايف مديريتي را به گونه موثر انجام دهد. و از جنبه خصوصيات شخصي نيز، مدير کارآمد مديري می باشد که حائز شرايط احراز مديريت باشد. بديهي می باشد که در اين زمينه شرايط احراز بايد بر حسب سطح سازماني و نوع مهارتهاي لازم براي تصدي آن شغل و براساس موازين علمي تعيين گردد.

بر اساس اين چهارچوب براي مديران آموزشي کارآمد نيز ميتوان ويژگي هايي را بر شمرد. مديران آموزشي کارآمد مديراني هستند که قادرند با بکارگيري صحيح و موثر منابع مادي و انساني سازمان، و در کنار آن با برنامه ريزي هستند که قادرند با بکارگيري صحيح و موثر منابع مادي و انساني سازمان، و در کنار آن با برنامه ريزي دقيق بر مسائل و معضلات موجود فائق آيند و از فرصت هاي موجود به نحو مطلوب در جهت پيشبرد سازمان آموزشي خويش بهره گیری نمايند و با هدايت و رهبري موثر و استقرار روابط انساني مطلوب در محيط آموزشي، موجبات تفاهم و همکاري معلمان و کارکنان آموزش و کوشش مشتاقانه آن را در جهت کسب اهداف تعليم و تربيت فراهم آورند و با ايجاد محيطي مساعد براي امر خلاقيت و نو آوري، فرصت هايي براي انديشيدن و کارکردن گروهي موثر جهت همه کارکنان به وجود آورند و فرصت ها  و شرايطي را بيافرينند که از طريق آنها رضايت خاطر کارکنان از محيط آموزشي خويش فراهم آيد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 84

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در دسته بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.