دانلود فرمت ورد:پایان نامه ارشد : بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد واحد ساری

 

موضوع پروژه :

مطالعه ارتباط ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد

 

سال تحصیلی 93-92

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

مقدمه.. 3

1-علت انتخاب موضوع پژوهش.. 3

2-اظهار مسئله.. 5

3-اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

4-سوالات پژوهش.. 6

5-فرضیه های پژوهش.. 6

6-پیشینه پژوهش.. 7

7- محدودیت های پژوهش.. 8

8-اهداف پژوهش.. 8

9 -روش جمع آوری اطلاعات و منابع.. 9

10- اختصار پژوهش.. 9

تاریخچه هوش هیجانی.. 11

مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار –آن.. 18

1- خود آگاهی هیجانی.. 20

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- قاطعیت.. 20

3-حرمت.. 21

4-خودشکوفایی.. 21

5- استقلال.. 22

6- همدلی.. 22

8-مسولیت پذیری.. 23

9- حل مسئله : 24

10-واقعیت سنجی: 24

11- انعطاف پذیری: 25

12- تحمل فشار: 25

13- کنترل تکانه: 26

14- شادکامی: 26

15- خوشبختی: 27

تاثیر هوش هیجانی در زندگی.. 30

هوش هیجانی و سلامت.. 30

هوش چیست.. 32

تأثیر هیجانها در هوش.. 33

هوش هیجانی :دو نظریه.. 34

4-بهره گیری از هیجانها.. 34

تنظیم وکنترل هیجانها.. 35

بهداشت روان: 37

توانایی لذت بردن از زندگی: 38

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پیشینه پژوهش.. 42

پژوهشهای خارج از کشور.. 42

پژوهشهای داخل کشور.. 43

روش پژوهش: 46

جامعه- نمونه و روش نمونه گیری: 46

ابزار پژوهشی و روش گردآوری داده ها.. 46

آزمون هوشی هیجانی بار-ان.. 48

فصل پنجم: پیشنهاد ها و نتیجه گیری.. 86

فهرست منابع.. 91

 


چکیده  

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط هوش هیجانی باسلامت روانی و پیشرفت تحصیلی می باشد پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد در این پژوهش مولفه های هوش هیجانی به عنوان متغیر پیش بین(مستقل)وسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک (وابسته)درنظر گرفته شده اند.جامعه آماری پژوهش راکلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سراب در سالتحصیلی 90-89تشکیل می دهند نمونه پژوهش شامل 30دانشجوی دختر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.کلیه آزمودنیهای پژوهش هیجانی بار-ان وپرسشنامه سلامت عمومی کله برگ (1979)ومیانگین معدل ترم های گذشته دانشجویان موردسنجش وارزیابی قرار گرفتند نتایج نشان می دهد بین هوش هیجانی وبرخی از مولفه های سلامت عمومی از قبیل اضطراب اختلال درکارکرد اجتماعی و افسردگی ارتباط منفی معنی داری وجوددارد.

 

واژگان کلیدی:هوش،هیجانی،سلامت روانی،پیشرفت تحصیلی

   

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع پژوهش

هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روانشناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی وعقلانی می باشد هوش هیجانی ارتباط متقابل عقل و احساس می باشد واز آنجا که انسانها به گونه غالب نه به گونه عقلانی هستند ونه احساسی از قابلیت فرد برای انطباق بامحیط اطراف وکنار آمدن با معضلات زندگی به کارکرد ترکیبی قابلیتهای عاطفی وعقلانی بستگی دارد.امروزه هوش هیجانی موضوع مورد بحث بسیاری از تحقیقات وپژوهشهای مربوط به مطالعه تفاوتهای فردی شده می باشد توانایی پیش بینی موفقیتهای زندگی ونیز تأثیر اساسی این سازه در اغلب اختلالات روانی می تواند از علت های علاقه به مطالعه هوش هیجانی باشد و واژه هوش هیجانی نخستین بار درسال 1990توسط دکتر پیتر سالودی از دانشگاه یل ودکتر جان مایر از دانشگاه نیو همیشایر مطرح شده با این حال از نظر مفهومی (نه اصطلاحی )ریشه آن به هوش اجتماعی باز می گردد که در سال 1920از سوی ترنرایک مطرح گردید هوش هیجانی ثرندایک به توانایی فهم ومدیریت مردم وعلاقلانه اقدام کردن در روابط انسانی اطلاق می گردد.ریشه مفهوم دیگر به اصطتاح هوش درونی فردی و میان فردی گاردنو باز میگردد با این حال همانطور که گفته  گردید انچه عمومیت دارد و در ادبیات تحقیقی رواج پیدا نمود اصطلاح هوش هیجانی بود که توسط سالووی و مایر پیشنهاد گردید و در سال 1995 با انتشار کتاب گلمن تحت همین عنوان وجه عمومی تری پیدا نمود انها با اطلاع از اقدامات اولیه که در مورد جنبه های غیر شناختی هوش هیجانی را اغاز کردند آنها هوش هیجانی را به عنوان یک شکل از هوش هیجانی در نظر گرفتند ومعتقدند که هوش هیجانی نوعی از پردازش اسست که شامل در نظر داشتن هیجانهای ارزیابی صحیح و دقیق آن در خود و دیگران نظم بخشی سازش یافته هیجانها و ابزار مناسب آنها می باشد در تعریفی دیگر بار – آن هوش هیجانی را دسته ای از مهارتهای استعدادها و توانایی های غیر شناختی می دانند که با توانایی موفقیت فرد را در مقابله به فشارها افزایش می دهد . همزمان با پیدایش و گسترش هوش هیجانی به عنوان روح زمان و یا گرایش فرهنگی یک دوره خاص به عنوان مجموعه ای از صفات شخصیتی (بار-ان2001)به عنوان مجموعه ای از توانایی های ذهنی (مایر-سال ووی-کاروسو2000)مطرح گردید.تلقی توانشی از هوش هیجانی اساسی را بر یادگیری توانایی های هیجانی و به کار گیری عملی آنها در حوضه های مختلف زندگی می گذارد.به عقیده ی مایر و سالووی توانایی دریافت و ابراز هیجان و نیز فهم ومدیریت اطلاعات هیجانی قابل یادگیری بوده افراد از این نظر با هم تفاوت دارند پس هوش هیجانی توانشی یا توانایی شناختی هیجانی به توانایی واقعی و بالفعل افراد در باز شناختی و پردازش اطلاعات هیجانی اطلاق می گردد.این نوع از هوش هیجانی بهوسیله ی عملکرد و موقعیت های عینی مورد ارزیابی قرار می گیرد. یکی از وظایف مراکز خدمات مشاوره ای دانشگاه تامین سلامت روان حاصل می گردد . (بروکن1985)ارتقای سلامت روان و پیشگیری از بیماریها را بخشهایی از مفهوم کلی سلامت می داندو بین آنها پیوست ها را فرض می کنند (خواجوی و همکاران1382) فعالیت های آموزشی در جهت تقویت بهزیستی خود یکی از بخش هایی می باشد ه می گفته و رال (1990َ)برای ارتقای سلامت روان بایستی توسعه یابد مانند فعالیت های آموزشی که امروزه محققان تاکید بیشتری بر روی آن دارند آموزش مهارت های هوش هیجانی می باشد .ماهیت آموزش پذیری قابلیت یادگیری و قابلیت ارتقا و شکوفایی هوش هیجانی موجب گردیده تا به این پدیده بیش از پیش توجه گردد لذا در این پژوهش برانیم که میزان تاثیر آن را بر پیشرفت تحصیلی و بهداشت روان مورد مطالعه قرار دهیم واینکه چگونه از این پدیده میتوانیم برای ارتقای سطح و کیفیت تحصیل و بهبود بهداشت روان جامعه کمال بهره گیری را بکنیم .

2-اظهار مسئله

یکی از پدیده های که در دهه ی اخیر مورد استقبال قرار گرفت پدیده هوش هیجانی بوده می باشد که دلیل این امر توانای فرضی هوش هیجانی بالاتر در حل  بهتر مسائل کاستن از میزان تعارفات بین انچه که بشر احساس می ‌کند یا  انچه فکر می کند یا همان تقابل عقل و احساس و نظاره زندگی شاد و موفقیت امیز کسانی بوده که از تحصیلات عالی برخوردار نیستند اما به دلیل هوش هیجانی می توانند سبب افزایش میزان سلامتی –رفاه -ثروت- موفقیت عشق و شادی گردد ایمانی 1384 در سلامت روان مانند مفاهیم مهم و اساسی در روانشناسی می باشد که محققان زیادی به ان توجه کرده اند .عوامل مختلفی می تواند سلامت روان افراد را تحت تاثیر قرار دهند دانشجویان که اجزای اصلی دانشگاه را تشکیل می دهند زمانی می توانند در پیشرفت تحصیلی نیز مانند مباحثی می باشد که در محیطهای اموزشی بویژه در دانشگاه بیشترین اهمیت برخوردار می باشد . محققان عوامل مختلفی را که بر سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی  دانشجویان تاثیر دارد را مورد مطالعه قرار داده اند . مفهوم نسبتا جدیدی که اخیرا مورد توجه روانشناسان قرار گرفته می باشد عبارت می باشد از هوش هیجانی .شاید شکی نیست علاقه مندی به مطالعه تاثیر این متغییر بر متغیرهای مهم و اساسی سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهد؟

3-اهمیت و ضرورت پژوهش

هوش هیجانی یکی از متغیرهای مهمی می باشد که با بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد. توانای شخصی برای سازگاری و چالش با زندگی به عملکرد منسجم قابلیتهای هیجانی بستگی دارد. چرا بعضی از مردم نسبت به بعضی دیگر از بهداشت روانی بهتر برخور دارند؟چرا بعضی از مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند؟چه عواملی این تفاوتها را رقم میزنند؟پاسخ به این سوالات لزوم مطالعه مهارتهای هیجانی که تصور می گردد موفقیت افراد را تبیین کند نشان می دهد احتمالا پیشرفت-موفقیت و کامیابی افراد می تواند ناشی از سلامت روان و هوش هیجانی باشد. لذا با در نظر داشتن جنبه های کارکردی هیجان در سلامت روان تحصیلی و کمک به فرد در جهت تامین بهداست روان مطالعه این متغییرها در دانشجویان مهم وسودمند می باشد. با در نظر داشتن این که هوش هیجانی مناسب بر سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیر دارد با در نظر داشتن این که اموزش به هوش هیجانی مناسب به افراد می تواند بر رفتار انها تاثیر بگذارد ضرورت کنترل مهارتهای هوش هیجانی بیشتر نمایان می گردد.همچنین انجام تحقیقات اندک در این زمینه به ویژه در کشور و استان وجود داشته یافته های پراکنده در انجام این پژوهش ضرورتی مهم به نظر می اید نتایج این پژوهش کاربردی مفید برای مراکز نظاره و دانشجویی دارد. همچنین با در نظر داشتن تأثیر و اهمیت این متغیرها در عملکرد تحصیلی و قابل تغیر بودن متغیرهای مورد مطالعه می توان با اموزه ها و ارائه راهکارهای صحیح سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان را افزایش داد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :       

         [email protected]

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.