با عنوان : بهبود کیفیت از طریق ویژگی های استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – الکترونیک
عنوان :
بهبود کیفیت از طر یق ویژگیهاي استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:
یکی از مهمترین و مؤثرترین راههاي تشخیص سرطان پستان بخصوص در مراحل اولیه بیماري، ماموگرافی میباشد. آمار نشان میدهد که در رده سنی 15 – 54 سال بانوان، سرطان پستان نسبت به سایر انواع سرطان بیشترین تعداد قربانی را میگیرد. مسأله، زمانی مهمتر جلوه می ‌کند که بدانیم در رده سنی 35 – 54 سال مهمترین علت مرگ و میر زنان سرطان پستان میباشد. یکی از مؤثرترین راههاي مبارزه با این بیماري، تشخیص آن در مراحل اولیه پیدایش می باشد.

در سالیان اخیر، متخصصین و محققین در زمینۀ پردازش سیگنال روشهاي کارآمدي جهت ارائه چند دقتی و تحلیل سیگنالها مبتنی بر ویولت ارائه نمودهاند که بر خلاف تبدیل معمول فوریه، اطلاعات را به حوزه زمان  فرکانس نگاشت می ‌کند و قادر به تغییر دقت زمانی و فرکانسی پیش روی یکدیگر می باشد. از این رو ابزاري مناسب جهت تحلیل سیگنالهاي غیر ایستان میباشند. با در نظر داشتن غیر ایستان بودن
سیگنالهاي مورد مطالعه در پزشکی، عملکرد مناسب ویولت در واکاوی اینگونه سیگنالها درمقالات متنوع گزارش شده می باشد.

به مرور زمان رادیولوژیستها بطور تجربی قواعدي را کشف کردهاند که با در نظر گرفتن شکل ظاهري کلسیفیکاسیونها، میزان پراکندگی آنها و ویژگیهاي دیگري از این قبیل، در مورد خوشخیم یا بدخیم بودن یک خوشه میکروکلسیفیکاسیون تصمیمگیري میکنند. تمامی ویژگیهاي ذکر گردیده در حوزه مکان یعنی از تصویر خام اولیه به وسیله سیستم بینایی رادیولوژیست استخراج میشود که معمولاًُ بطور
صددرصد دقیق هم انجام نمیشود. به خصوص با خستگی، میزان دقت نیز بطور چشمگیري کاهش مییابد. در این پایان نامه به مطالعه مواردي همانند این پرداخته شده می باشد.

مقدمه:
ماموگرافی تنها روشمطمئنی می باشد که میتوان از طریق آن یکتوده را در سینه پیش از آنکه از طریق لمس قابل تشخیص باشد، عیان نمود. بعضی از سرطانهاي پستان را میتوان حدود دو سال پیشاز آنکه به اندازهاي برسند که از طریق لمسقابل تشخیصباشند، به کمک
ماموگرافی عیان نمود. البته بایستی توجه داشت که ماموگرافی هیچگاه نمیتواند جایگزینی براي بیوپسی (نمونه برداري از بافت) باشد، زیرا این روش نمیتواند سرطان را در سینه هاي با چگالی بافت بالا عیان نماید. بطور کلی در حدود 40% از سرطانهاي پستان در مراحل اولیه، فقط از طریق ماموگرافی قابل تشخیص هستند.

ماموگرامها بر حسب اینکه از چه جهتی تهیه میشوند به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: کرانیو کودال یا CC که از جهت بالا به پایین گرفته میشود و مدیولترال  ابلیک یا MLO که به صورت نیمرخ و اریب گرفته میشود. هدف از این کار این می باشد که سینه از جهات مختلف
مورد آزمایش قرار گیرد تا بتوان ضایعات را بهتر نظاره نمود.
در حال حاضر تبدیل ویولت گستره کاربرد وسیعی در زمینه مهندسی پزشکی یافته می باشد که از تحلیل سیگنالهاي معمول و قدیمیتر حاصل از الکتروکاردیوگرافی تا تصاویر حاصل از سی تی اسکن و (Positron Emission Tomography) PET را شامل می گردد.

اغلب کاربردهاي ویولت منحصراً مربوط به سیگنالهاي پزشکی نمیباشند و در بسیاري از موارد دیگر از سیگنالهاي یکبعدي نیز کارآیی دارند اما در حالات دو بعدي وضعیت متفاوت می باشد و بجز حالاتی که در بخش حذف نویز به آنها تصریح میشود و در کاربردهاي دیگر در تصویربرداري پزشکی معادلی در کاربردهاي غیر پزشکی نمیتوان پیدا نمود.

انجام اقدام بیوپسی معمولاُ بًه لحاظ فاکتورهایی که سلامتی بیمار را به مخاطره میاندازد مطلوب نیست و ترجیح داده میشود که حتی الامکان از این اقدام احتراز گردد. پس یافتن راهی که بتواند به دقیقترین نحوي بین نمونه هاي خوشخیم و بدخیم افتراق ایجاد کند، به لحاظ جلوگیري از بیوپسیهاي غیر لازم بسیار سودمند خواهد بود. از این رو تکیه بر تکنیکهاي پردازش تصویر در این زمینه یکی از بهترین روشها می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه : 84

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید