با عنوان : طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته برق

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستمهاي تجدید ساختار یافته برق

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده
به مقصود مطالعه تاثیر بازارهاي خدمات جانبی و انرژي در یکدیگر، دو بازار خدمات جانبی رزرو گرم و خدمات جانبی توان راکتیو مورد مطالعه و شبیه سازي قرار گرفته اند و تاثیر اجراي آنها در بازار پیشروي انرژي مورد مطالعه قرار گرفت. در مطالعه تاثیر بازار رزرو چرخان در بازار انرژي، مدل بازار پیشروي انرژي مورد بهره گیری بوده که مدلی یکسویه و بر پایه پخش بار dc در شبکه بوده و براي دوره زمانی روز آتی نیازهاي انرژي شبکه را برآورده می سازد. براي تامین رزرو مورد نیاز شبکه، دو ساختار کلی مورد توجه قرار گرفته می باشد. ساختار اول که بر پایه ساختار سنتی تامین رزرو می باشد، یکی از بزرگترین واحدهاي شبکه را مسئول تامین رزرو مورد نیاز شبکه می کند. ساختار دوم که مدلی بر پایه بازار می باشد، رزرو مورد نیاز شبکه را توسط بازارهاي همزمان یا غیر همزمان انرزي و بر اساس پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در بازار انرژي و رزرو، تسویه می کند. در بازار همزمان، انرژي و رزرو به صورت همزمان تسویه می شوند در حالی که در بازار غیر همزمان، آغاز بازار انرژي اجرا شده و پس از تعیین ظرفیت پذیرفته شده بازیگران در بازار انرژي، واحدهایی که ظرفیت فروخته نشده دارند اقدام به شرکت و ارائه قیمت در بازار رزرو می نمایند و بازار رزرو جداگانه اي اجرا شده و رزرو پذیرفته شده هر واحد تعیین می گردد.

در مطالعه تاثیر بازار توان راکتیو در بازار انرژي، مدل بازار پیشروي انرژي مورد بهره گیری مدلی یکسویه و بر پایه پخش بار ac در شبکه بوده و براي دوره زمانی ساعت آتی نیازهاي انرژي شبکه را برآورده می کند. براي تامین توان راکتیو مورد نیاز شبکه، دو ساختار وضع قانون اجباري براي تامین بار راکتیو شبکه و اجراي بازار توان راکتیو براي تامین بار راکتیو شبکه مورد توجه قرار گرفته می باشد. مطالعه ها در این بخش بدین ترتیب می باشد که در آغاز ضمن اجراي بازارهاي انرژي و خدمات جانبی، اندیس هاي اقتصادي شبکه مورد مطالعه قرار می گیرند. در ادامه ضمن انتخاب سناریوهاي زمان حقیقی محتمل، نظیر افزایش بار از میزان مورد پیش بینی یا خروج یک خط، کیفیت بهره برداري از شبکه با و بدون بهره گیری از بازارهاي خدمات جانبی مورد مطالعه قرار می گیرد.

مقدمه
چندي می باشد که بازارهاي مخلتف براي مبادله انرژي الکتریکی، خدمات انتقال و خدمات جانبی مرتبط با انرژي نظیر رزرو انرژي الکتریکی، توان راکتیو، کنترل فرکانس و … در گوشه و کنار دنیا رواج پیدا کرده می باشد. مقصود از شکل گیري بازار، به وجود آمدن ساز و کاري براي خرید برق از تولید کنندگان این کالا از طریق برگزاري مناقصه و فروش آن به خریداران – درصورت وجود- از طریق مزایده یا برقراري
محیطی براي حراج آزاد برق می باشد. وقوع چنین روندي در زمینه کالاي برق باعث تغییر ات اساسی در ساختار برنامه ریزي، بهره برداري و تصمیم سازي در زمینه صنعت برق شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شکل گیري هر یک از این بازارها با هدفی خاص بوده و منحصر به هر منطقه می باشد اما دلیلی که به گونه عمده در شکل گیري بازارهاي مختلف قابل نظاره می باشد، کمبودها و نواقصی می باشد که درگیر مسئله تامین انرژي بوده می باشد. کمبودهایی که مانند آنها می توان به نقص سرمایه گذاري هاي بخش خصوصی، نبود راهکاري مناسب جهت جذب سرمایه هاي بخش خصوصی، چالش هاي سیاسی، فرهنگی
و منطقه اي در تصمیم سازي ها و برنامه ریزي هاي بلند مدت شبکه و عدم شفافیت در طریقه مالی انرژي الکتریکی از سرمایه گذاري تا تامین انرژي الکتریکی مصرف کننده هاي نهایی تصریح نمود. لذا شکل گیري بازارهاي مختلف در هر کجاي دنیا با هدف برطرف کردن این نواقص و سایر نواقص موجود در سیستم بهره برداري سنتی مد نظر قرار گرفت.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

هدف
در این مطالعه این تاثیرات اجراي بازارهاي رزرو در بازار انرژي در دو قسمت تاثیرات فنی و تاثیرات اقتصادي تقسیم شده می باشد. تاثیرات فنی عبارتند از تغییرات به وجود آمده در شرایط بهره برداري شبکه و پارامترهاي مرتبط با بهره برداري کوتاه مدت یا بلند مدت شبکه . تاثیرات اقتصادي به دسته اي از پارامترهاي اقتصادي بهره برداري از شبکه اطلاق می گردد که ا ز اصول اقتصادي حاکم، رفتار بازیگران و عملکرد بازار تاثیر می گیرند. مواردي نظیر قیمت محصول یا سود شرکت کنندگان در بازار یا قدرت بالقوه بازار براي یک یا چند تولید کننده خاص، سه نمونه بارز از مشخصات اقتصادي هر بازار می باشد. آن چیز که که در این پروژه مورد توجه قرار گرفته می باشد، مطالعه اثر متقابل بازارهاي مختلف انرژي و خدمات جانبی در شرایط فنی و اقتصادي به وجود آمده در سیستم قدرت می باشد. در این مطالعه ساختارهاي مختلف بازارهاي انرژي و خدمات جانبی مورد مطالعه قرار می گیرند و با بهره گیري از پارامترهاي فنی و اقتصادي ذکر گردیده، به مقایسه
تاثیر متقابل بازارها در نتایج فنی و اقتصادي پرداخته می گردد.

تعداد صفحه : 111

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

رابی

دیدگاهتان را بنویسید