تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

یکی از قواعد فقهی که در بعضی از احکام شرعی کاربرد دارد ، قاعده طهارت می باشد . اين قاعده از قواعد معروف فقهى می باشد كه حكم به طهارت همه اشيا مى كند تا زمانى كه ناپاكى و نجاست آن ها ثابت نگردد. بنابراين ، هرگاه در طهارت و نجاست چيزى شك گردد ، به كمك اين قاعده ، به طهارت آن حكم مى گردد.

در این رساله به دنبال اظهار مفاد این قاعده و مستندات و حدود دلالت آن هستیم . ضمن اینکه قاعده مزبور را با صول عملیه مقایسه نموده و ارجحیت آن را در موقع تعارض اثبات می نماییم و نیز ارتباط آن را با دیگر قواعد فقهی که مناسب بحث هستند اظهار می نماییم . در پایان نیز مصادیقی از این قاعده را مورد ملاحظه و کنکاش قرار می دهیم .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

واژگان کلیدی : طهارت ـ نجاست ـ قاعده ـ احتیاط ـ پاک ـ طاهر ـ نجس

طرح مساله

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی به وجودآمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .

هر چند تا کنون در کتب فقهی نسبت به قاعده طهارت بحثهای زیادی شده می باشد اما ابعاد این بحث مهم فقهی بطور جداگانه هیچگاه مد نظر نبوده می باشد .

2 ـ مسائل پژوهش

الف ـ آیا قاعده طهارت جزء اصول عملیه می باشد یا یک قاعده فقهی می باشد ؟

ب ـ آیا قاعده طهارت در همه ابواب فقه جاری می گردد یا فقط به ابواب خاصی تعلق دارد؟

ج ـ آیا قاعده طهارت بر 4 اصل عملی ( استصحاب ، برائت ، احتیاط و تخییر تقدم دارد یا خیر ؟

3 ـ فرضیه ها

الف ـ قاعده طهارت یک قاعده فقهی می باشد نه یک اصل عملی ، این قاعده گر چه شباهت زیادی به اصول عملیه دارد اما وجه افتراق آن با اصول عملیه این می باشد که مجرای اصول عملیه همه ابواب فقه و اصول می باشد ، در حالیکه مجرای قاعده طهارت فقط عبادات می باشد

ب ـ قاعده طهارت فقط به ابواب عبادات اختصاص دارد و در بقیه ابواب فقه همچون معاملات و جزائیات جاری نمی گردد .

ج ـ بنظر می رسد قاعده طهارت بر اصل استصحاب رجحان دارد ، تقدم آن بر اصل احتیاط در بعضی موارد محل تردید می باشد ، و قاعده تخییر نیز با این اصل اصطکاک پیدا نمی کند و اصل برائت نیز با این اصل مترادف و هم مبنا می باشد .

4 ـ اهداف پژوهش

ـ تبيين جايگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی

ـ مطالعه تطبيقی قاعده طهارت بعنوان اصلی مهم در فقه عبادات

– بهره گیری دانش پژوهان دانشگاه ، حوزه های علميه و ديگر طالبان علم

5 ـ سابقه پژوهش

در مورد قاعده طهارت تاکنون تحقیقات زیادی صورت نگرفته و ما حصل آن چیز که انجام شده وجیزه هایی بوده می باشد که به نگارش در آمده می باشد و مانند آنها می توان به کتاب  قواعد الفقهیه آیت الله مصطفوی  تصریح نمود که در ایران چاپ شده می باشد .

اما مزیتی که که رساله حاضر نسبت به نظائرش دارد این می باشد که به جزئی ترین مسائل مربوط به مبانی قاعده طهارت و ریشه های آن پرداخته می باشد ، در عین حال اکثر رساله ها و پایان نامه ها و کتب مختلف وقتی به بحث طهارت وارد شدند خصوصا فقهای امامیه به اصل بحث طهارت پرداخته و از کنه قاعده طهارت غافل شده اند  ، در این رساله به اصل قاعده طهارت ، اهمیت آن و اهداف آن پرداخته و کالبد شکافی کرده و کوشش شده از حاشیه و به درازا کشانیده شدن بحث با عنایت به گستردگی آن اجتناب گردیده می باشد .

6 ـ ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت آشنایی با قاعده و اصل طهارت با در نظر داشتن تأثیر و کارکرد اساسی و مهم آن در زندگی روزمره و جامعه مشخص می گردد ، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر  موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم .

7 ـ شیوه پژوهش

در این پایان نامه ، شیوه پژوهش و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و مطالعه داده ها و اطلاعات پرداخته ایم . در جمع آوری اطلاعات فقهی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه گردید و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع عربی به نحوی گسترده جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .

8 ـ روش نگارش پژوهش

با بهره گیری از روش توصیفی ، آغاز در فصل اول رساله ، به اظهار کلی مفاهیم طهارت و قاعده طهارت پرداختیم و در فصل دوم به اظهار ارتباط قاعده طهارت با اصول عملیه پرداختیم ، در فصل سوم آن را با دیگر قواعد فقهی مقایسه نموده و در فصل پایانی نیز مصادیقی از اجرای این قاعده را اظهار نمودیم  .

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………1

طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………2

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………….6

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفهوم قاعده ………………………………………………………………………………11

گفتار اول : معنای لغوی قاعده………………………………………………………………………..11

گفتار دوم : تعریف و معنای اصطلاحی قاعده …………………………………………………..13

مبحث دوم : معنای طهارت‏و مطالعه نشاپیدایش……………………………………………….14

مبحث سوم : تفاوتها و جایگاهها……………………………………………………………………..18

گفتار اول : تفاوت میان قاعده و اصل………………………………………………………………18

گفتار دوم : جایگاه قواعد فقهی بین فقه و اصول……………………………………………….22

 

 

فصل دوم : قاعده طهارت

مبحث اول : مدارک قاعده ……………………………………………………………………………..25

گفتار اول : آیات شریفه  رآن…………………………………………………………………………..25

گفتار دوم : روایات و سیره معصومین……………………………………………………………….28

گفتار سوم : خصوصیات قاعده طهارت…………………………………………………………….32

مبحث دوم : جریان قاعده طهارت در شبهات موضوعیه و حکمیه………………………….33

گفتار اول : شبهه موضوعیه و حکمیه و تفاوت آنها……………………………………………..33

گفتار دوم : جریان یا عدم جریان این قاعده در شبهات ذکوره…………………………….35

مبحث سوم : اصل احتیاط و قاعده طهارت………………………………………………………..37

گفتار اول : جایگاه اصل احتیاط……………………………………………………………………….37

گفتار دوم : عدم تعارض اصل احتیاط با قاعده طهارت………………………………………..42

گفتار سوم : سیره پیامبر اعظم ( ص ) و معصومین ( ع )………………………………………45

مبحث چهارم : ارتباط اصول عملی دیگر با قاعده طهارت……………………………………46

گفتار اول : استصحاب و قاعده طهارت…………………………………………………………….46

گفتار دوم : برائت و قاعده طهارت…………………………………………………………………..46

گفتار سوم : اجزاء و قاعده طهارت…………………………………………………………………..50

 

فصل سوم : واقعی بودن طهارت و نجاست

مبحث اول : اعتباری بودن طهارت و نجاست…………………………………………………….54

مبحث دوم : عرفی بودن طهارت و نجاست………………………………………………………..55

مبحث سوم : واقعی بودن طهارت و نجاست ……………………………………………………..55

 

فصل چهارم : ارتباط قاعده طهارت با دیگر قواعد فقهی

مبحث اول : قاعده طهارت و قاعده حرمت نجاست…………………………………………….65

مبحث دوم : قاعده طهارت و قاعده غلبه……………………………………………………………67

مبحث سوم : قاعده طهارت و قاعده جب …………………………………………………………71

 

فصل پنجم : مصادیق اجرای قاعده طهارت

مبحث اول : جواز بهره برداری از پوست مردار…………………………………………………..75

مبحث دوم : طهارت و پاک بودن اهل کتاب………………………………………………………84

مبحث سوم : نجس بودن نیم خورده کافران……………………………………………………….92

مبحث چهارم : حرام بودن هم غذایی با کافران در یک ظرف………………………………..99

مبحث پنجم : حرمت غذا خوردن در ظرفهای کافران…………………………………………105

مبحث ششم : شستشوی بدن در گندابها…………………………………………………………..122

مبحث هفتم : پیوند اعضای بشر ………………………………………………………………….130

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..143

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………145

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 159

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***