منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد : تحلیل نقش فعالیتهای انسانی د رايجاد ناپايداری زيست محیطی (مطالعه موردی شهر کرج)

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرايش : جغرافیا و برنامه ريزی شهری

عنوان:

تحلیل تأثیر فعالیتهای انسانی د رايجاد ناپايداری زيست محیطی (مطالعه موردی شهر کرج)

استاد راهنما:

دکتر سعید گیوه چی

استاد مشاور:

دکتر جمیله توکل نیا

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

 

چکیده………………………………………………………………………..ed.

فصل اوم :……………………………………………………………………………………………………………. 14

-1-1 مردمه………………………………………………………………………………………………………….. 15

-2-1 اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………… 16

-3-1 اهمیت مو  وع تحریق 16……………………………………………………………. …………………………..

-4-1 هدفها  تحریق 16…………………………………………………………………….. …………………………..

-5-1 یشینه تحریق 17……………………………………………………………………… …………………………..

-6-1 متغیرهاي تحریق……………………………………………………………………………………………… 17

-7-1 رسشها  تحریق 17…………………………………………………………………… …………………………..

 

-8-1 فر  یات تحریق 18…………………………………………………………………… …………………………..

-9-1 قلمرو تحریق 18……………………………………………………………………… …………………………..

-10-1 روش تحریق 19……………………………………………………………………. …………………………..

-11-1 شیوه گردآوري اطالعات 19……………………………………………………….. …………………………..

-12-1 جامعه آماري 20……………………………………………………………………. …………………………..

-13-1 روش تحلیل 20…………………………………………………………………….. …………………………..

-14-1 محدويتها   شوهش 20……………………………………………………………… …………………………..

فصل دوم : چهارچوب نظري شوهش اادبیات تحریقد

21………………………. ………………………………………………………………………………………………..

-1-2 تعاريف و اصشالحات 22……………………………………………………………. …………………………..

-2-1-2 تعاريف توسعه ايدار 22……………………………………………………….. …………………………..

-1-1-1-2گزارش کندرانسهاي جهاني محیا زيست و توسعه 22………………….. …………………………..

-2-1-1-2 گزارش سمیوزيوم الهه جزء اسناد اجالس زمین 22…………………… …………………………..

-3-1-1-2 گزارش سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد 23………………… …………………………..

-4-1-1-2 کندرانس محیا زيست و توسعه سازمان ملل متحد (آنسد) 23………….. …………………………..

-5-1-1-2 گزارش توسعه انساني ايدار سازمان ملل متحد 24…………………….. …………………………..

-2-1-2 سیر تحوم تاريخي توسعه ايدار ااجالسها و قوانیند 24………………………… …………………………..

-2-2 مدمها و نظريات اچارچوبنظري توسعه و ايداريد 28……………………………….. …………………………..

-1-2-2 مدهوم توسعه 28……………………………………………………………….. …………………………..

-2-2-2 مکات   فکري عمده توسعه در قرن بیستم 29………………………………… …………………………..

-1-2-2-2 مکت  نوسازي امدرنیزاسیوند 29………………………………………. …………………………..

-2-2-2-2 مکت   وابستگيامکت   نئومارکسیستيد 30……………………………… …………………………..

-3-2-2-2 مکت   نظام جهاني 30………………………………………………….. …………………………..

-4-2-2-2 مکت   نظام نوين جهاني 31……………………………………………. …………………………..

 

-5-2-2-2 جمیبندي تحوالت جوامل براساس نظريههاي توسعه 31……………….. …………………………..

-3-2-2 رويکردهاي مختلف در تبیین و تشريح مدهوم توسعه و محیا 32……………. …………………………..

 

-1-3-2-2 رويکرد اکولوژي محور 33……………………………………………. …………………………..

-2-3-2-2 رويکرد بازارگرا 33……………………………………………………. …………………………..

-3-3-2-2 رويکرد نئومارکسیست 33……………………………………………… …………………………..

-4-2-2 ديدگاههاي مشرح در مورد توسعه و محیا 33………………………………… …………………………..

-1-4 -2-2 ديدگاه اقتصاددانان 33………………………………………………….. …………………………..

-2-4-2-2 ديدگاه اکولوژيستها 33………………………………………………….. …………………………..

-3-4-2-2 ديدگاه جامعهشناسان 34…………………………………………………. …………………………..

-5-2-2 مداهیم مرتبا با توسعه و ايداري 34…………………………………………… …………………………..

 

 

 

  -1-5-2-2 ايداري و تعادم زيستي ………………………………………………………………………….. 34
  -2-5-2-2 ايداري و آسی ذيري اکولوژيکي اکوسیستمها ………………………………………………… 34
  -3-5-2-2 توسعه ايدار و حدظ مباني توسعه ……………………………………………………………….. 35
-6-2-2 یشزمینه توسعه ايدار ااز فکر تا عملد ……………………………………………………………… 35
-7-2-2 چالشهاي زيست محیشي ………………………………………………………………………………. 36
-8-2-2 دغدغههاي مشرح در توسعه ايدار ……………………………………………………………………. 37
-9-2-2 در نظر داشتن منابی اکولوژيکي مربوط به حام و آينده ……………………………………………………… 38
-10-2-2 اهمیت فعالیتهاي انساني …………………………………………………………………………….. 38
-11 -2-2 در نظر داشتن استراتشيهاي توسعه ايدار ………………………………………………………………… 39
-12-2-2 تاريخچه فعالیتهاي زيست محیشي در ايران ……………………………………………………….. 39
  -1-1-2-2 برنامه نجساله اوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور ا1366-71د ……………… 40
  -2-12-2-2 گزارش ملي جمهوري اسالمي ايران در کندرانس ريو ………………………………………. 41
  -3-12-2-2 برنامه نجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور ا1378ـ1374د ………… 41
  -4-12-2-2 برنامه نجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور ا1378 ـ 1374د ……… 41
فصل سوم: ويشگي هاي جغرافیايي محدوده مورد مشالعه   ………………………….. …………………….. .. 43
-1-3 ويشگیها جغرافیايی طبیعی ………………………….. ………………………….. ……………………. 44
1-1-3 موقعیت …………………………..       ……………………………………………………………………….. 44
-2-1-3 تو وگرافی …………………………..       …………………………………………………………………… 45
-3-1-3 زمینشناسی …………………………..       …………………………………………………………………. 46
-4-1-3 اقلیم …………………………..         ………………………………………………………………………….. 47
-5-1-3 خاک …………………………..         H:پایانامهآماده پرینت.docx#_Toc307818503#_Toc307818503…………………………..
-6-1-3 منابی آب …………………………..       …………………………………………………………………….. 49
  -1-6-1-3 منابی آبهاي سشحي ……………………………………………………………………………….. 49
-2-6-1-3 منابی آب زيرزمیني H:پایانامهآماده پرینت.docx#_Toc307818506#_Toc307818506…………………………..
-7-1-3 وشش گیاهی …………………………..     ……………………………………………………………….. 51
-8-1-3 ژئومورفولوژ …………………………..   …………………………………………………………….. 53
-2-3 ويشگیها  جغرافیا انسانی …………………………………………………………………………………. 54
-1-2-3 موقعیت …………………………..       ……………………………………………………………………… 54
-2-2-3 ويشگیها  تاريخی ………………………….. …………………………………………………………. 56
-3-2-3 ويشگیها  اجتماعی ………………………….. ……………………………………………………….. 57
  -1-3-2-3 جمعیت كانونهاي شهري استان البرز ………………………………………………………….. 57
  -2-3-2-3 طریقه تحوالت جمعیت كانونهاي شهري ………………………………………………………… 58
  -3-3-2-3 زبان و گويش کرجي …………………………………………………………………………….. 59
  -4-3-2-3 سوابق جمعیتي کرج ……………………………………………………………………………… 59
  -5-3-2-3 بررسي رشد جمعیت در قسمتهاي مختلف شهر كرج ………………………………………… 59
  -6-2-2-3 ساختار جمعیت ………………………….. ………………………………………………………. 60
  -8-3-2-3 مهاجرت در شهر کرج …………………………………………………………………………… 62
  -9-3-2-3 آموزش …………………………..     ……………………………………………………………….. 62
-4-2-3 ويشگیها  اقتصاد  ………………………….. ……………………………………………………….. 65
  -1-4-2-3 تركی اشتغام و فعالیت كانونهاي شهري ……………………………………………………… 65
  -2-4-2-3 نرش غال   و گرايش هاي اقتصادي شهرهاي استان …………………………………………….. 67
  -3-4-2-3 طریقه تحوالت اشتغام شهر کرج …………………………………………………………………. 68
-5-2-3 ويشگیها  کالبد شهر کرج…………………………………………………………………………… 71
فصل چهارم: تجزيه و تحلیل مو وع شوهش …………………………………………………………………….. 79
-1-4 تحوالت کیدي و تاريخي کرج ………………………………………………………………………………… 80
-2-4 ترسیمات سیاسي شهرستان کرج ……………………………………………………………………………… 81

 

 

 

-3-4 تحوالت اجتماعي …………………………………………………………………………………… 83………….
-1-3-4 تغییرات جمعیت …………………………………………………………………………………………. 83
-4-4 تحوالت اقتصادي………………………………………………………………………………………………. 83
-1-4-4 و عیت اشتغام …………………………………………………………………………………………. 83
-5-4 تحوالت فضايي اکالبدي ـ فعالیتيد …………………………………………………………………………… 84
-1-5-4 کشاورزي ……………………………………………………………………………………………….. 84
-2-5-4 دامیروري ……………………………………………………………………………………………….. 85
-3-5-4 منابی طبیعي ……………………………………………………………………………………………… 85
-1-3-5-4 جنگلکاري ……………………………………………………………………………………….. 85
-2-3-5-4 وشش گیاهي ……………………………………………………………………………………… 85
-3-3-5-4 مراتی ……………………………………………………………………………………………… 85
-4-5-4 حومهنشیني و مهاجرت …………………………………………………………………………………. 85
-1-4-5-4 جريانات مهاجرتي ……………………………………………………………………………….. 85
-2-4-5-4 و عیت مسکن …………………………………………………………………………………… 86
-3-4-5-4 اسکان جمعیت ……………………………………………………………………………………. 86
-4-4-5-4 طریقه حومهنشیني در تحوم نظام اسکان ………………………………………………………… 86
-5-4-5-4 حاشیهنشیني……………………………………………………………………………………….. 87
-5-5-4 شاخصهاي اجتماعي توسعه ايدار ……………………………………………………………………. 88
-1-5-5-4 جمعیت و توسعه ايدار …………………………………………………………………………… 88
-6-5-4 تحلیل عوامل تأ یرگذار بر ايداري اجتماعي ………………………………………………………….. 89
-1-6-5-4 عوامل طبیعي و اقلیمي …………………………………………………………………………… 89
-2-6-5-4 عوامل اجتماعي ـ اداري ـ سیاسي ……………………………………………………………….. 89
-3-6-5-4 عوامل اقتصادي ………………………………………………………………………………….. 90
-4-6-5-4 عوامل فرهنگي …………………………………………………………………………………… 90
-5-6-5-4 عوامل مديريتي و برنامهريزي ………………………………………………………………….. 91
-6-6-5-4 تحلیل تحوالت نظام اسکان ………………………………………………………………………. 91
-7-5-4 ارزيابي ايداري زيست محیشي ……………………………………………………………………….. 94
-1-7-5-4 فعالیتهاي انساني تأ یرگذار بر ايداري زيست محیشي ……………………………………….. 94
-2-7-5-4 منابی آلودهکننده هوا ………………………………………………………………………………. 95
-8-5-4 منابی آلودگي آب ………………………………………………………………………………………… 98
-1-8-5-4 در شهرستان کرج ………………………………………………………………………………… 99
-1-8-5-4 بهرهبرداري از معادن …………………………………………………………………………. 100
-2-8-5-4 آفتکشها و آلودگي خاک ……………………………………………………………………… 100
-3-8-5-4 زبالههاي شهري ……………………………………………………………………………….. 101
-4-8-5-4 فرسايش خاک ………………………………………………………………………………….. 102
-9-5-4 و عیت منابی اکولوژيکي و عوامل محیشي تا یرگذار بر ايداري زيست محیشي ………………. 102
-1-9-5-4 منابی آب ………………………………………………………………………………………… 102
-2-9-5-4 ساخت فیزيوگرافیک …………………………………………………………………………… 103
-3-9-5-4 ساختار زمینشناسي …………………………………………………………………………… 104
-4-9-5-4 منابی ار  ي ……………………………………………………………………………………. 104
-10-5-4 تحلیل عوامل تأ یرگذار بر ايداري زيستمحیشي ……………………………………………….. 105
-1-10-5-4 تبديل رويشگاههاي طبیعي به زمینهاي کشاورزي ………………………………………… 106
-2-10-5-4 چراي بيرويه احشام ……………………………………………………………………….. 106
-3-10-5-4 کاهش تنوع زيستي …………………………………………………………………………… 106
-4-10-5-4 افزايش انواع آلودگيها ………………………………………………………………………. 106
-5-10-5-4 افزايش فرسايش خاک و بیابانزايي ………………………………………………………… 106

 

 

 

-6-10-5-4 آلودگي منابی آب ………………………………………………………. 107 ……………………..
-7-10-5-4 تهديد حیاتوحش جانوري و گیاهي ………………………….. 107 ……………………………..
-6-4 ارزيابي ايداري اقتصادي ………………………………………………………. 107…………………………..
-1-6-4 عوامل تأ یرگذار بر ايداري اقتصادي ………………………………………………………. 107 ………
-1-1-6-4 کشاورزي و باغداري ………………………………………………………. 107 …………………
-2-1-6-4 صنعت و معدن ………………………………………………………. 108 ………………………..
-2-6-4 شاخصهاي اقتصادي توسعه ايدار ………………………………………………………. 108 …………
-1-2-6-4 درصد شاغلین به کل جمعیت ………………………………………………………. 108 …………
-2-2-6-4 درصد کارگاههاي صنعتي به شاغلین ………………………….. 109 …………………………….
-3-2-6-4 دسترسي به فرصتهاي شغلي و عملکرد خوابگاهي ………………………….. 109 ……………
-3-6-4 تحلیل عوامل تأ یرذار بر ايداري اقتصادي ………………………….. 109 …………………………….
-1-3-6-4 مکانگزيني فعالیت ها ………………………………………………………. 109 …………………
-2-3-6-4 صنعت ………………………….. ………………………………………………………. 110 ……..
-3-3-6-4 ترسیم اعتبارات و وامهاي اعشايي ………………………………………………………. 111 ……
-4-3-6-4 عوامل مديريتي ………………………………………………………. 112 ………………………..
-4-6-4 جمیبندي ………………………….. ………………………………………………………. 112 ………….
-7-4 آزمون فر یه اوم ………………………….. ………………………………………………………. 113………
-8-4 آزمون فر یه دوم ………………………….. ………………………………………………………. 114………
-1-8-4 هدفهاي استداده ايدار از زمین ………………………………………………………. 114 …………….
-2-8-4 حركت و تردد ايدار ………………………………………………………. 114 …………………………
-3-8-4 محیا زيست ايدار ………………………………………………………. 114 …………………………..
-4-8-4 ايداري اجتماعي ………………………………………………………. 114 ……………………………..
-5-8-4 اقتصاد ايدار ………………………….. ………………………………………………………. 115 …….
-9-4 آزمون فر یه سوم ………………………….. ………………………………………………………. 115……..
-1-9-4 راهبردهاي زيست محیشي ………………………………………………………. 115 …………………..
-2-9-4 راهبردهاي اجتماعي و اقتصادي ………………………………………………………. 115 ……………
-3-9-4 راهبردهاي كالبدي ـ فضايي ………………………………………………………. 115 …………………
-4-9-4 راهبردهاي حركتي و زيرساختي ………………………………………………………. 116 ……………
-5-9-4 راهبردهاي توسعه مشاركتي ………………………………………………………. 116 ………………..
-6-9-4 راهبردهاي مديريت توسعه ………………………………………………………. 116 ………………….
-10-4 راهبردها و سیاستها با تکیه بر تحوالت به مقصود دستیابي به توسعه ايدار در محدوده مورد مشالعه117
-1-10-4 نراط قوت، عف، فرصتها و تهديدهاي اقتصادي ………………………….. 117 ………………….
-1-1-10-4 نراط قوت توسعه اقتصادي ………………………………………………………. 117 …………..
-2-1-10-4 نراط عف توسعه اقتصادي ………………………………………………………. 118 ………..
-3-1-10-4 فرصتهاي توسعه اقتصادي ………………………………………………………. 118 ………..
-4-1-10-4 تهديدهاي توسعه اقتصادي ………………………………………………………. 118 …………..
-2-10-4 نراط قوت، عف، فرصتها و تهديدهاي اجتماعي ………………………….. 119 ………………….
-1-2-10-4 نراط قوت توسعه اجتماعي ………………………………………………………. 119 …………..
-2-2-10-4 نراط عف توسعه اجتماعي ………………………………………………………. 119 ……….
-3-2-10-4 فرصتهاي توسعه اجتماعي ………………………………………………………. 120 ………..
-4-2-10-4 تهديدهاي توسعه اجتماعي ………………………………………………………. 120 …………..
-3-10-4 نراط قوت، عف فرصتها و تهديدهاي زيست محیشي ………………………….. 120 ……………
-1-3-10-4 نراط قوت توسعه زيستمحیشي ………………………………………………………. 120 …….
-2-3-10-4 نراط عف توسعه زيستمحیشي ………………………………………………………. 120 …..
-3-3-10-4 فرصتهاي توسعه زيستمحیشي ………………………………………………………. 121 …..
-4-3-10-4 تهديدهاي توسعه زيست محیشي ………………………………………………………. 121 …….

 

 

 

فصل نجم : نتیجهگیري و یشنهادات ………………………………………………………. 123……………………..
-1-5 چشمانداز و هدفهاي توسعه كرج …………………………………………………………………………. 125
-1-1-5 چشمانداز اجتماعي، اقتصادي و كالبدي …………………………………………………………….. 125
-2-5 هدف محوري توسعه ايدار ………………………….. …………………………………………………….. 126
-1-2-5 هدفهاي استداده ايدار از زمین …………………………………………………………………….. 126
-2-2-5 هدفهاي حركت و تردد ايدار ………………………………………………………………………. 127
-3-2-5 هدفهاي محیا زيست ايدار………………………………………………………………………… 127
-4-2-5 هدفهاي ايداري اجتماعي ………………………………………………………………………….. 127
-5-2-5 هدفهاي اقتصادي ايدار ……………………………………………………………………………. 127
-6-2-5 راهبردهاي توسعه كالن شهر كرج …………………………………………………………………. 127
-7-2-5 راهبردهاي زيست محیشي …………………………………………………………………………… 127
-8-2-5 راهبردهاي اجتماعي و اقتصادي ……………………………………………………………………. 128
-9-2-5 راهبردهاي كالبدي ـ فضايي …………………………………………………………………………. 128
-10-2-5 راهبردهاي حركتي و زيرساختي ………………………………………………………………….. 128
-11-2-5 راهبردهاي توسعه مشاركتي ………………………………………………………………………. 128
-12-2-5 راهبردهاي مديريت توسعه ………………………………………………………………………… 129
-3-5 نتیجهگیري ………………………….. ……………………………………………………………………….. 129
منابی ………………………….. ………………………….. ………………………………………………………… 130
…………………………………………..  Abstract ………………………………………………………………………. 213

 

 

فهرست جداوم

 

 

جدوم :1-3 جمعیت و تعداد بلوکهاي حوزههاي کرج بزرگ در سام ……………………………………………. 1375 55
جدوم :2-3 تغییرات جمعیت كل كشور، استان تهران و منشره مورد مشالعه طي سامهاي ……………….. 1345 – 85 58
جدوم :3-3 رشد جمعیت كل كشور، استان تهران و حوزه كرج ـ شهريار طي سامهاي …………………… 1345 – 85 58
جدوم :4-3 مرايسه تغییرات جمعیت شهر كرج در محدودههاي شمارش شده در سرشماريهاي مختلف ………………… 59
و جمعیت بازسازي شده در محدوده سام ……………………………………………………………………………. 1380 59
جدوم :5-3 جمعیت شهركرج بزرگ بر حس   جنس و سن در سام ………………………………………………. 1385 60
جدوم :6-3توزيی درصد جمعیت كرج بزرگ در سام 1385 بر حس   گروههاي بزرگ سني ………………………….. 61
جدوم :7-3 توزيی درصد مهاجران وارد شده به كرج بزرگ طي دهه 1375-85 بر حس   جنس و طوم مدت اقامت … 62
جدوم :8-3 و  عیت سواد در شهر كرج بزرگ …………………………………………………………………………… 62
جدوم :9-3 جمعیت استان البرز در گزينه مختلف …………………………………………………………………………. 64
جدوم :10-3 توزيی واحدهاي فعالیت در نراط شهري و روستايي استان بین بخشهاي سه گانه اقتصادي سام …..1381 65
جدوم :11-3 تغییرات تعداد مراكز فعالیت در شهرستانهاي كرج و شهريار، مالرد و قدس در سام 1381 نسبت به  
…………………………………………………………………………………………………………………. 1373 66
جدوم :12-3تحوالت تركی   اقتصادي جمعیت شهر كرج در سامهاي 1355ـ 1365ـ …………………1385 -1375 68

جدوم :13-3 توزيی واحدهاي فعالیت در مناطق 9 گانه شهر كرج به تدكیك گروههاي عمده در بخشهاي سه گانه در سام

……………………………………………………………………………………………………………….. 1381 70..
جدوم :14-3 كاربري عمومي زمین در شهر كرج او  ی موجودد……………………………………………………….. 71
جدوم :15-3 كاربري و  ی موجود زمین به تدكیك سشوح خالص شهري و ناخالص فراشهري در شهر كرج ………… 75
جدوم1-4 : شهرستان کرج به تدکیک بخش و دهستان سام ……………………………………………………….. 1375 81
جدوم2-4 : ترسیمات کشوري شهرستان کرج در سام …………………………………………………………….. 1388 82
جدوم:3-4 جمعیت شهري و روستايي در شهرستان کرج …………………………………………………………………. 83
جدوم:4-4 میزان رشد ساالنه جمعیت در شهرستانهاي کرج و شهريار در فاصله سامهاي 1345 ـ ……………1375 88
جدوم5-4 : طریقه ارزيابي و  عیت ايداري زيست محیشي توسعه بند ا3-5د ……………………………………………. 92

جدوم:6-4 نراط قوت و   عف و تهديدها و فرصتهاي توسعه به تدکیک در حوزههاي تصمیمگیري با تکیه بر تحوالت

توسعه به مقصود ارائه راهبرد …………………………………………………………………………………….. 121

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

 

 

نرشه :1-3 موقعیت جغرافیايي شهر کرج …………………………………………… ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
نرشه :2-3 تو وگرافي استان البرز ………………………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :4-3 خشوط زلزله استان البرز ……………………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :3-3 خشوط گسلهاي محدوده مورد مشالعه ………………………………………………………. 47…………………
نرشه :5-3 ايستگاههاي هواشناسي حوزه کرج ـ شهريار …………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :6-3 ترسیمبندي آب و هوايي استان البرز……………………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :7-3 هنهبندي اقلیم استان البرز ……………………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :7-3 هنهبندي اقلیم استان البرز ……………………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :8-3 هنهبندي ارا ي از جهت دسترسي به منابی آب ……………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :9-3 منابی آبهاي طبیعي و زيرزمیني ………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :10-3 تناس   ارا ي …………………………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :11-3 وشش گیاهي …………………………………………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :12-3 صنايی و شی ارا  ي …………………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :13-3 تراکم خالص ……………………………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :14-3 تراکم خالص ……………………………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :15-3 کاربري و ی موجود کرج ……………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :16-3 ساختار شبکه ارتباطي یشنهادي آتي ………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :1-4 دورهبندي تاريخي گسترش شهر کرج …………………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :2-4 ترسیمات سیاسي    ……………………………………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :3 -4 قابلیت ارا  ي  …………………………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : 4-4 هنههاي در معرض فرسايش آبي ………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : 5-4 موقعیت معادن و محدودههاي معدني …………………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : 6-4 مناطق حساس زيست محیشي  ……………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

 

 

 

چکيده

 

با اشاعه خودآگاهي زيستمحیشي در آغاز هزاره سوم، نگهداري و مديريت فرايندهاي اکولوژيک يا سیستمهاي شتیبان حیات براي همه جوامی امري سرنوشتساز می باشد و امروزه نیز مدهوم توسعه از مدهوم ايداري جدايي ندارد.در طریقه توسعه انساني مناطق در نظر داشتن ايداري حوزهها الزمه رسیدن به توسعه ايدار می باشد.عدم در نظر داشتن دغدغههاي زيستمحیشي طریقه توسعه را حتي با وجود دستیابي به اهداف اقتصادي در

 

نهايت با نا ايداري جوامی مواجه ميکند خا سیر زماني مدهوم توسعه و ايداري که در حریرت سیر تحوم
تاريخي مدهوم توسعه و توسعه  ايدار می باشد؛ چارچوب نظري توسعه و ايداري شامل مکات   فکري عمده

اين تدکر، رويکردها، ديدگاهها و گدتمانها، مداهیم، دغدغهها و تعاريف مختلف مشرح و همچنین چارچوب تجربي که شامل نتايج آخرين اجالس جهاني توسعه ايدار، تاريخچه فعالیتهاي زيستمحیشي در ايران و ابزار تکنیکي مورد استداده در توسعه ايدار از قبیل مدمها، شاخصها و تجربه کشورهاي مختلف در استداده از شاخصها می باشد که در اين شوهش مورد بحث و مطالعه قرار گرفته می باشد.

 

در اين تحریق سعي بر بررسي و تحلیل در يک نگاه کلي نگر بر مباني مربوط به محیا زيست در قال توسعه ايدار شده می باشد.در شروع شوهش با اظهار اهمیت مو وع تحریق و فر یات و سواالت یش مردمهايي جهت رسیدن به مسائل اساسي در فصوم بعدي رساله شده می باشد.در ادامه با درنظر گرفتن مسائل اساسي تا یرگذار بر محیا زيست کرج فاکتورهاي تغییردهنده اصوم توسعه ايدار تحلیل گرديده می باشد.در انتها در يک جمیبندي سیستماتیک با ارائه راهبردها و اس به سواالت اساسي تحریق به يک نتیجهگیري قابل قبوم جهت تکمیل شوهش در نظر گرفته شده می باشد.

 

فصل اوم :

 

-1-1 مقدمه

 

با در نظر داشتن برداشتهاي متداوتي كه از مدهوم و محتواي محیا زيست هست، رورت ايجاب مينمايد تا مروري اجمالي در زمینه اهداف كلي حداظت محیا زيست و سیس اهداف آن در چارچوب مشالعات محدوده مورد مشالعه صورت ذيرد.در عین حام، بررسي اجمالي نكته اخیر روشن خواهد ساخت كه هدف حداظت محیا زيست تنها حداظت از طبیعت و حیات وحش نبوده و به تبی آن هدف توسعه زيست محیشي يا توسعه ايدار نیز به هیچ وجه به مروله ساماندهي طبیعت محدود نميشود.

در مریاس كالن و در مدهوم عام، هدف توسعه زيست محیشي را ميتوان در بهسازي و سازماندهي سرزمین به مقصود فراهم ساختن بستر و فضاي مناس جهت شكوفايي استعدادهاي معنوي و مادي

 

جامعه قرار دارد.  
با در نظر داشتن تاكید شوهش، مجموعه شهري بر مدهوم توسعه  ايدار و مبهم باقي ماندن اين مدهوم در
چارچوب مشال یش گدته، در وهله نخست تبیین مدهوم توسعه  ايدار به گونه اعم و سیس بررسي

 

قابلیت آن در نا ايداري زيستمحیشي شهر کرج در طریقه تحریق قرار ميگیرد. در حریرت يكي از اهداف توسعه ايدار نیز ـ همانند اهداف ذكر شده در مجموعه شهري تأ یرات عوامل وابسته و مسترل می باشد؛ در اين زمینه بايد میان دو مدهوم وابستگي از يك سو و تعامل از سوي ديگر تفاوت قايل گردید. بر اين مبنا، توسعه ايدار نه در ي قشی روابا، كه اکثراً در صدد قشی وابستگيها می باشد تا از هر سو نوع روابا به بهترين شکل ممکن در يک تکامل حریري به ايدهآمترين حالت برساند.

 

بخشي از اين امكانات و محدوديتها به قابلیت هاي اكولوژيك فضاي مو وع برنامهريزي بستگي مييابد؛ چگونگي شرايا اقلیمي، میزان دسترسي به منابی آب، كیدیت منابی موجود خاك و بسیاري ديگر از اين قبیل و مهمتر از همه، بررسي جملگي اين عوامل در قال يك سیستم اكولوژيك به نحوي كه به هنگام برنامهريزي مشخص گردد، از كدامین منبی، ميتوان به چه میزاني برداشت نمود، بدون

 

آنكه به ساير منابی آسی   غیر قابل جبران وارد آيد ؟

در مرحله بعدي مو  وع كیدیت محیا زيست مورد بررسي قرار ميگیرد ؛ اين بررسي بايد نشان دهد

:

 

    شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • كیدیت محیا زيست در و عیت موجود چگونه می باشد؟
  • كدامین عوامل كیدیت محیا زيست را تهديد مينمايند؟
  • چگونه ميتوان به بهكرد كیدیت محیا زيست كمك نمود؟
  • چه روش هايي براي كاهش عوامل تهديد كننده محیا زيست هست؟
  • چگونه ميتوان از افت كیدیت محیا زيست در آينده و بروز عوامل تهديد كننده جديد جلوگیري

 

به اقدام آورد ؟

بدين ترتی در چارچوب مشالعات شوهش در محدوده مورد مشالعه اوالً آن چیز که كه تحت عنوان مشالعات محیا زيست صورت ميگیرد، تنها به عنوان زير مجموعهاي از مشالعاتي وسیعتر قابل ادراك می باشد و انیاً مشالعات محیا زيست بايد در ارتباط با ايجاد ايداري و نا ايداري محیشي در محدوده مورد مشالعه مورد بررسي قرار ميگیرد. زيرا منابی اكولوژيك و كیدیت محیا زيست در و عیت موجود می باشد كه در نهايت چارچوب برنامهريزي زيستمحیشي در هنه توسعه محدوده مشخص مينمايد.

 

 

 

-2-1 بيان مسئله

 

طی چنددهه گذشته تحوالت منشره شهر تهران به عنوان ايتخت ايران تابی روندها وجريانها مختلف در سشح جهانی، ملی و منشرهاي ساخته می باشد.محدوده مورد مشالعه يعنی شهرستان کرج بداليلی مانند نزديکی

 

به تهران و تعامل شديد با آن بیش از  یش تابی اين تحوالت بوده می باشد .رهگیر   اين تحوالت به
منظوراگاهی از سمت وسو رشد توسعهايست که در محدوده مورد مشالعه اتداق افتاده و درک ايدار بودن
يا نبودن آنهاست تا ماحصل اين آگاهی باعث توقف روندها  نا ايدار و اصالح وبازگشت آنها در مسیر
ايدار   گردد و از آسیبها غیر قابل جبران در منشره جلوگیر گردد. در حریرت آن چیز که واقعیت محدوده

مورد مشالعه را مشخص و محرق ميسازد نوع تأ یر ذيري از نیروي انساني و عوامل تأ یرگذار محدوده خارج آن می باشد که مسیر تحریق را بر آن ميدارد که به کشف و تحلیل اين مشکالت رداخته و نتايج حاصله را با واقعیت حا ر به قیاس بگذارد.

 

در اين تحریق کوشش شده می باشد با شناخت و تسلا بر مداهیم، نظريهها و تکنیکهاي مشرح در ارادايم توسعه ايدار نحوه برخورد با مساله و درک عوامل و شاخصهاي معرف نا ايداري با در نظر داشتن محدوديتهاي موجود در منابی اطالعاتي و کوتاهي سازمانهايي که وظیده تولید اطالعات را برعهده دارند

 

تصوير درستي از و عیت ايداري محدوده ارائه گردد.رهیافت توسعه ايدار در حام حا  ر به عنوان يک
ارادايم جهانی و الگو قال توسعه مورد توجه خاص کشورها  توسعه يافته و در حام توسعه می باشد.در

 

اين رهیافت دستیابی به توسعه حداظت از محیازيست به عنوان جزء اليندک توسعه تلری شده ااصل4 اعالمیه ريود و توسعه ايدار توسعهايست که نیازها جامعه حا ر را برطرف میسازد، بدون آنکه قدرت نسلها آينده را برا برطرف کردن نیازهايشان مورد معامله قراردهد ااصل 21د.

 

-3-1 اهمیت موضوع پژوهش

با اشاعه خوداگاهی زيست محیشی در آغاز هزاره سوم نگهدار   و مديريت فرايندها اکولوژيک يا
سیستمها شتیبان حیات برا   همه جوامی امر   سرنوشتساز می باشد و امروزه نیز مدهوم توسعه از
مدهوم  ايدار جدايی ندارد.در طریقه توسعه انسانی مناطق در نظر داشتن  ايدار   حوزهها الزمه رسیدن به
توسعه ايدار می باشد عدم در نظر داشتن دغدغها   زيستمحیشی طریقه توسعه را حتی با وجود دستیابی به
اهداف اقتصاد در نهايت نا ايدار  جوامی مواجه می ‌کند که تحلیل اين طریقه اهمیت مو وع تحریق را
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید