گرایش : بیومکانیک ورزشی

عنوان : مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا درد و فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی

دانشگاه مازندران

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي گرايش بیومکانیک ورزشي

عنوان:

مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا درد و فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی

استاد راهنما:

دكتر منصور اسلامی

اساتید داور:

دکتر اما الله دبیدی روشن

دکتر شادمهر میردار

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح پژوهش

1-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 2

1-2. اظهار مسئله پژوهش…………………………………………………………………………….. 2

1-3. ضرورت و اهميت پژوهش……………………………………………………………………. 4

1-4. اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………….. 5

1-4-1. هدف کلی………………………………………………………………………………………… 5

1-4-2. اهداف ویژه………………………………………………………………………………………. 5

1-5. فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………. 5

1-6. محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………. 6

1-7. تعریف واژه‌های عملیاتی و اصطلاحات پژوهش……………………………………. 6

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

2-1. مقدمه…………………………………………………………………………… 9

2-2. مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………….. 9

2-2-1. تیراندازی…………………………………………………………………………… 9

2-2-1-1. دقت هدف گیری در تیراندازی………………………………………………………… 12

2-2-1-2. فرم‌های وضعیتی در تیراندازی…………………………………………………… 14

2-2-2. ایستادن طولانی مدت……………………………………………………………………. 15

2-2-3. خستگی عضلانی………………………………………………………………………….. 19

2-3. پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………….. 23

2-4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………… 26

فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش

3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………….. 28

3-2. طرح پژوهش…………………………………………………………………………………… 28

3-3. جامعه آماری…………………………………………………………………………………. 28

3-4. مشخصات آزمودني‌ها……………………………………………………………………….. 29

3-5. ابزارهاي اندازه‌گيري…………………………………………………………………………. 29

3-5-1. ابزار اندازه‌گیری قد و وزن آزمودني‌ها……………………………………………………. 29

3-5-2. ابزار ثبت فعالیت عضلانی………………………………………………………………. 29

3-6. روش اجرای آزمون……………………………………………………………………………. 30

3-6-1. نحوه نصب الکترودها………………………………………………………………………. 31

3-6-2. نحوه ثبت امتیاز هر شلیک………………………………………………………………. 32

3-6-3. نحوه ثبت فعالیت الکترومیوگرافی…………………………………………………….. 33

3-7. متغيرهاي پژوهش…………………………………………………………………………… 34

3-7-1. متغیر مستقل…………………………………………………………………………….. 34

3-7-2. متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………… 34

3-8. تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………… 34

3-8-1. تجزیه وتحلیل داده‌های دقت……………………………………………………….. 34

3-8-2. تحلیل داده‌های EMG…………………………………………………………………….

3-9. روش آماري……………………………………………………………………………………. 38

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي پژوهش

4-1. مقدمه………………………………………………………………………………………. 40

4-2. تجزيه و تحليل توصيفي يافته‌ها…………………………………………………….. 40

4-2-1. اطلاعات مربوط به دقت……………………………………………………………. 40

4-2-2. فعالیت عضلانی………………………………………………………………………… 43

4-3. تجزيه و تحليل استنباطي يافته‌ها…………………………………………………….. 44

4-3-1. آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………… 45

4-3-2. آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………… 46

4-3-3. آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………… 47

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………. 51

5-2. اختصار‌اي از نحوه انجام پژوهش و يافته‌ها………………………………………… 52

5-3. بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………. 53

5-3-1. بحث در مورد شرایط اجرای آزمون………………………………………………. 53

5-3-2. بحث در مورد نتایج به دست آمده…………………………………………….. 53

5-3-2-1. بحث در مورد نتایج دقت………………………………………………………… 54

5-3-2-2. بحث در مورد نتایج فعالیت عضلانی…………………………………………… 55

5-3-2-3. بحث در مورد نتایج فعالیت عضلانی و ارتباط آن با دقت هدف‌گیری………. 58

5-4. نتیجه‌گیری نهایی…………………………………………………………………………. 60

5-5. پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………. 60

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………….. 62

پیوستها……………………………………………………………………………………………… 66

پیوست الف: رضایت‌نامه……………………………………………………………………. 66

پیوست ب: پرسشنامه ورود به آزمون……………………………………………………….. 67

پیوست ج: اطلاعات آماری مربوط به اجرای آزمون ویلکاکسون برای آزمون فرضیه اول.. 68

چکیده:

زمینه و هدف: در ورزش تیراندازی، ایستادن برای مدت طولانی با حفظ وضعیت مناسب ضروری می باشد. در ایستادن طولانی مدت، واحدهای حرکتی عضلات کنترل کننده پاسچر، به صورت مداوم فعال هستند، که ممکن می باشد موجب وقوع خستگی عضلانی گردد. خستگی عضلانی یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده می باشد. افزایش نوسانات قامتی می‌تواند باعث کاهش کنترل پاسچر و در نتیجه کاهش دقت در تیراندازی گردد. پس پژوهش حاضر با هدف مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا دردو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی طراحی گردید. روش: تعداد 6 نفر تیرانداز حرفه ای تپانچه بادی 10 متر که در لیگ تیراندازی کشور حضور داشتند، به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها در دو روز به صورت تصادفی دو فرم وضعیتی تیراندازی را اجرا کردند. در فرم ایستادن ممتد آزمودنی‌ها بدون استراحت و در فرم نشستن‌های متناوب آزمودنی‌ها همراه با استراحت شلیک‌های خود را انجام دادند. در هر دو فرم نحوه فعالیت عضلانی توسط دستگاه EMG از سه عضله ساقی قدامی، دوقلو داخلی و نعلی ثبت گردید و همچنین امتیاز هر شلیک توسط داور ثبت گردید. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از روش آماری ویلکاکسون و آزمون همبستگی اسپیرمن بهره گیری گردید. سطح اطمینان برابر 95 % فرض گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که با وجود اینکه درصد خطای آزمودنی‌ها در فرم نشستن‌های متناوب نسبت به فرم ایستادن ممتد در بازه زمانی0-75 دقیقه کمتر بود اما این تفاوت معنادار نبود. مقایسه نتایج شیب تغییرات فعالیت عضلانی در هر دو فرم نشان داد که تفاوت معناداری بین خستگی عضلات مورد مطالعه در دو فرم وجود ندارد. همچنین مشخص گردید که بین خستگی عضلات مورد مطالعه و شیب تغییرات امتیاز در دو فرم ایستادن ممتد و نشستن متناوب همبستگی معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: با در نظر داشتن نتایج به دست آمده می‌توان بیان نمود استراحت حین یک مسابقه تیراندازی تا حدودی می‌تواند باعث بهبود عملکرد ‌گردد اما روی خستگی عضلانی تفاوت چندانی ندارد. مربیان در طراحی برنامه‌های تمرینی می‌توانند این مسئله را مد نظر قرار دهند.

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه

ایستادن طولانی مدت[1] یکی از رایج‌ترین فعالیت‌های بشر می باشد. کیفت عملکرد در بسیاری از فعالیت‌های روزمره بشر تحت تأثیر توانایی کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده می باشد. همچنین در بعضی از رشته‌های ورزشی مانند تیراندازی عملکرد ورزشکاران وابستگی فراوانی به کنترل پاسچر در حالت ایستاده دارد. ایستادن‌ طولانی مدت سیستم‌های حسی-حرکتی فرد را با خستگی روبرو می کند که می‌تواند بر عملکرد افراد اثرگذار باشد. در تیراندازی دقت شاخص اصلی برای مطالعه مهارت یک تیرانداز می‌باشد. در طول یک مسابقه تیراندازی، دقت ممکن می باشد تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد، که خستگی عضلانی می‌تواند یکی از مهمترین این عوامل باشد. یافتن روش‌هایی در جهت کاهش خستگی عضلانی می‌تواند بر عملکرد ورزشی طی ایستادن طولانی‌مدت اثرات مثبت داشته باشد. یکی از این روش‌ها می‌تواند تغییر فرم ایستادن و استراحت بین هر شلیک باشد. از اینرو مطالعه حاضر با هدف مقایسه دقت هدف‌گیری و خستگی عضلات مچ‌پا در دو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی انجام گردید.

2-1- اظهار مسئله پژوهش

در بسیاری از فعالیت‌های روزمره و در بعضی ورزش‌ها مانند گلف و تیراندازی[1]، ایستادن برای مدت طولانی با حفظ وضعیت مناسب ضروری می باشد(S.J. Janice Tan, 2011). تیراندازان برای دست‌یابی به رکوردهای مناسب، به مدت طولانی نیازمند ثبات در وضعیت ذهنی و بدنی خود هستند. طول زمان برگزاری مسابقات تیراندازی با اسلحه‌ی بادی در بخش مردان، 105 دقیقه برای شلیک 60 تیر و در بخش زنان 75 دقیقه برای شلیک 40 تیر میباشد(اجتهد، 1387). قوانین مسابقات تیراندازی به افراد اجازه شلیک در وضعیت نشسته را نمی‌دهد، پس برای یک تیرانداز، بیشتر زمان یک مسابقه تیراندازی در وضعیت ایستاده سپری می گردد. تیراندازی با تپانچه بادی 10 متر[2] یکی از مواد رشته تیراندازی با اسلحه می باشد که در آن فرد بایستی به مدت طولانی بایستد.

بعضی از مهمترین عضلاتی که در کنترل پاسچر در ایستادن طولانی، شرکت دارند، عبارتند از: ساقی قدامی، نعلی و دوقلو که حول مفصل مچ قرار دارند. (Di Giulio, Maganaris, Vasilios, & Loran, 2009; C.F. Runge, 1999) در ایستادن طولانی مدت، واحدهای حرکتی عضلات کنترل کننده پاسچر، به صورت مداوم فعال هستند، که ممکن می باشد موجب وقوع خستگی عضلانی گردد. بر اساس نتایج پژوهش‌های پیشین، می‌توان خستگی عضلانی را به عنوان یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده در نظر گرفت (Suponitsky, vebitsky, Peled & Mizrahi, 2008). از سوی دیگر پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که با افزایش خستگی عضلات ساق، جابه جایی مرکز فشار بیشتر شده و این به آن معناست که نوسانات قامتی[3] نیز افزایش پیدا کرده می باشد که این می‌تواند باعث کاهش تعادل، افزایش سقوط یا کاهش کارایی افراد در انجام فعالیت‌های روزمره گردد. (Vuillerme & Nougier 2001, Prieu).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

افزایش نوسانات قامتی می‌تواند باعث کاهش کنترل پاسچر و در نتیجه کاهش دقت در تیراندازی گردد. خستگی در این عضلات طی ایستادن طولانی مدت، در افراد غیر ورزشکار معنادار بوده می باشد (Sartika & Dawal, 2009; S.J. Janice Tan, 2011; Rahim, Omar, Halim Alias, Ibrahim & Mas,2010 ). با این تفاصیل پژوهشی در ارتباط با میزان خستگی عضلانی در تیراندازان حرفه‌ای و اثر آن بر دقت تیراندازی پیدا نمود نشد.

مطالعه میزان خستگی هر کدام از عضلات اندام تحتانی در تیراندازی و شناسایی عضله یا عضلاتی که بیشتر فعالیت می‌کنند، می‌تواند راهنمای مناسبی برای مربیان در طراحی برنامه‌های تمرینی باشد. همچنین یافتن روش‌های جدید با هدف کاهش خستگی و افزایش دقت در تیراندازان ضروری به نظر می‌رسد. با در نظر داشتن ضعف ادبیات پژوهشی در زمینه میزان بروز خستگی در تیراندازان حرفه‌ای حین رقابت و مبهم بودن اثر خستگی عضلانی بر عملکرد این افراد، پژوهش پیش‌رو با هدف مطالعه نیمرخ فعالیت عضلانی تیراندزان در ایستادن‌های طولانی‌مدت طرح‌ریزی گردید. همچنین در این پژوهش اثر دو فرم متفاوت تیراندازی (فرم ایستادن ممتد بدون استراحت و ایستادن در کل مدت تیراندازی و فرم نشستن‌های متناوب با بازه‌های استراحت 20 دقیقه‌ای) بر عملکرد تیراندازان و فعالیت عضلانی مورد مطالعه قرار گرفت.

3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

خستگی عضلات مچ پا موجب کاهش کنترل پاسچر می گردد، پس ممکن می باشد این خستگی روی عملکرد تیراندازان اثر منفی بگذارد که مطالعه این مسئله ضروری به نظر می‌رسد. در خلال یک مسابقه تیراندازی، بعضی تیراندازان تا پایان رقابت سرجای خودشان میمانند و بعضی دیگر به مقصود شنیدن راهنمایی مربی خط مسابقه را ترک می‌کنند و بعضی هم برای رفع خستگی بر روی صندلی خود می‌نشینند. ممکن می باشد که هر یک از این حالات چندین بار به وقوع بپیوندد. این نشان می‌دهد که از سوی مربیان و بر اساس استراتژی مسابقاتی و تاکتیک تیراندازان رویه خاصی پیگیری نمی گردد و هر تیرانداز برنامه خود را دنبال می کند. با این تفاصیل تیرانداز با هدف کسب امتیاز بیشتر و افزایش تمرکز بر روی عملکرد خود، کوشش بر آن دارد که وضعیت ایستای خود را حفظ نماید و در صورت امکان از نشستن خودداری نماید تا وضعیت بدنی خود را که با در نظر داشتن سیبل تنظیم کرده می باشد حفظ کند. علی‌رغم اینکه نشستن‌های متناوب یا خارج شدن از خط می‌تواند در رفع خستگی فرد موثر باشد، اظهار می گردد که این امر می‌تواند موجب کاهش تمرکز و در نتیجه کاهش دقت ورزشکار گردد. از این‌رو ورزشکاران حرفه‌ای این رشته کوشش می‌کنند طی زمان اجرای مسابقه، از نشستن خودداری نمایند.

با این حال در مطالعه‌های انجام شده، شواهد علمی حاکی از بهتر بودن رکورد افرادی که حین مسابقه استراحت نمی‌کنند در قیاس با گروهی که استراحت می‌کنند پیدا نمود نشد. پس در نظر داشتن مزایای استراحت حین مسابقه تیراندازی برای کاهش خستگی و اثرات متعاقب آن بر عملکرد ضروری به نظر می‌رسد. همچنین در خصوص تاثیر خستگی بر عملکرد ورزشی تیراندازان و استراحت های بینابینی در طول رقابت، می تواند به طراحی استراتژی و تاکتیک مسابقاتی ورزشکاران کمک کند. با مطالعه فعالیت عضلانی حین تیراندازی و ایستادن طولانی‌مدت و شناخت تعامل بین فعالیت عضلانی و دقت در تیراندازی می‌توان راهکارهایی را برای بهبود عملکرد ارائه نمود.

2 – Shooting

[2] – 10 m Air pistol

[3] -posture sway

1 – Prolong standing

تعداد صفحه : 81

قیمت : 14700تومان