عنوان : مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در بعضی متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد

عنوان:

مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در بعضی متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد

استاد راهنما:

دکتر سعید ایل بیگی

دکتر سعید میرزا نژاد

استاد مشاور:

دکتر منصور اسلامی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : طرح پژوهش

1-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 4

۱-۲) اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………….. 7

1-4) اهداف پژوهش:…………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-1) اهداف کلی پژوهش:……………………………………………………………………………………….. 8

1-4-2) اهداف جزئی پژوهش……………………………………………………………………………………… 8

1-5) فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 9

1-6) محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………… 10

1-7) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش……………………………………………………………………. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-1)مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………….. 12

2-2-1-1)مبانی کلی آناتومیکی ناحیه ساق……………………………………………………………………… 12

2-2-1-1-1) درشت‌نی ……………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-1-2) نازک‌نی ……………………………………………………………………………………………… 17

2- 2- 2 ( بیومکانیک دویدن ……………………………………………………………………………………… 18

2-2-2-1 ( مراحل دویدن ………………………………………………………………………………………… 18

2-2-2-2)الگوی دویدن …………………………………………………………………………………………… 21

2-2-4)کفش نهرین(آدیبست)……………………………………………………………………………………. 23

2-2-5) استرس فراکچر …………………………………………………………………………………………… 24

2-2-6)پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 38

2-3)نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………. 39

فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

3-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 41

3-2)طرح پژوهش و روش پژوهش: ……………………………………………………………………… 41

3- 3 ) مشخصات آزمودنی‌ها ………………………………………………………………………………. 41

3-3-1 ) جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………….. 41

3-3-2) آزمودنی‌ها ……………………………………………………………………………………………. 41

3-3-2-1) شرایط عمومی ورود به آزمون ……………………………………………………………….. 41

3-4) متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………… 42

3-4-1) متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………. 42

3-4-2) متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………… 42

3-5) پروتکل پژوهش ………………………………………………………………………………………. 43

3-6) تجهیزات و ابزار اندازه‌گیری …………………………………………………………………………. 44

3-6-1) ابزار اندازه‌گیری قد و وزن آزمودنی‌ها …………………………………………………………. 44

3-6-2) ابزار ثبت متغیرهای سینتیکی ……………………………………………………………………… 44

3-6-3) ابزار کنترل سرعت دویدن ………………………………………………………………………… 45

3-7) نحوه جمع‌آوری داده‌ها ……………………………………………………………………………….. 45

3-7-1) کفش‌های موردمطالعه………………………………………………………………………………. 46

3-7-1-1)کفش آدیداس……………………………………………………………………………………… 46

3-7-1-2) کفش نهرین(آدیبست)………………………………………………………………………….. 46

3-7-2) ثبت اطلاعات سینتیک………………………………………………………………………………. 47

3-7-3) نحوه محاسبه متغیر وابسته…………………………………………………………………………. 47

3-8) روش آماری……………………………………………………………………………………………… 47

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل يافته ­هاي پژوهش

4-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 49

4-2) توصيف داده­ها………………………………………………………………………………………………… 49

4-3) آزمون فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………. 51

4-3-1) آزمون فرض اول………………………………………………………………………………………….. 51

4-3-2)  آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 52

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-3-3) آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………………………….. 53

4-3-3-1) فرض چهارم…………………………………………………………………………………………… 54

4-3-3-2) فرض پنجم…………………………………………………………………………………………….. 56

4-3-3-3) فرض ششم…………………………………………………………………………………………….. 57

4-3-3-4) فرض هفتم……………………………………………………………………………………………… 58

4-3-3-4) فرض هشتم…………………………………………………………………………………………….. 59

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 62

5-2) اختصار‌ای از نحوه‌ی انجام پژوهش و یافته‌ها………………………………………………………….. 62

5-3) بحث و مطالعه……………………………………………………………………………………………….. 63

5-3-1) متغیرهای حداکثر نیروی غیرفعال عمودی و خلفی………………………………………………… 63

5-3-2) متغیرهای سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و خلفی……………………………………………. 65

5-3-3) متغیرهای زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و خلفی…………………………………….. 65

5-4) نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………… 67

5-5) پیشنهاد‌ها………………………………………………………………………………………………………. 68

پیشنهاد‌ها برای جامعه……………………………………………………………………………………………….. 68

پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………… 68

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 70

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………… 75

چکیده:

مقدمه: دویدن امروزه به عنوان یکی از رایج­ترین فعالیت حرکتی در میان ورزشکاران و افراد جامعه مطرح شده می باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر کفش­های آدیداس و نهرین بر بعضی از متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشت­نی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15مرد جوان سالم (با میانگین سنی 27/2±37 سال، قد 39/5±93/180 سانتی‌متر و جرم 84/8±30/85 کیلوگرم)، در شرایط یکسان، با کفشهای نهرین و آدیداس جداگانه اقدام دویدن با سرعت کنترل شده را انجام دادند. نیروی عکس العمل زمین شامل حداکثر نیروهای عکس­العمل در دو جهت عمودی و قدامی- خلفی، سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و قدامی- خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و قدامی- خلفی و در نهایت زمان کل این نیروها در مرحله اتکای دویدن با بهره گیری ازصفحه نیروسنج اندازه گیری گردید. اطلاعات بدست امده با آزمون تی همبسته در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (P<=0.05, Version20).

یافته‌ها: نتایج نشان داد که اگر چه بین دو نوع کفش، در متغیرهای حداکثر نیروهای عکس­العمل عمودی و قدامی- خلفی، سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و قدامی- خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و قدامی- خلفی و زمان کل این نیروها در مرحله اتکای دویدن، تفاوت معنی­داری نظاره نشد (P>0.05)، با وجود این، زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکس­العمل عمودی زمین در کفش آدیداس 8% بیشتر از کفش نهرین بود (P=0.01).

نتیجه‌گیری نهایی : بین دو نوع کفش آدیداس و نهرین بعنوان کفش های استاندارد و محلی در بعضی از نیروهای اعمال شده به پا طی دویدن تفاوتی وجود ندارد. پس کفش نهرین می­تواند با ویژگی­های یکسان جذب نیرو و کاهش ریسک­فاکتورهای آسیبی دویدن با هزینه کمتر برای دوندگان تفریحی پیشنهاد گردد.

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه

دویدن یکی از شایع‌ترین فعالیت‌های حرکتی می باشد که در عصر حاضر با پیشرفت علم و فناوری فرهنگ ورزش به‌واسطه توصیه‌های پزشکی و افزایش و بهبود توجه مردم به کیفیت زندگی افزایش‌یافته می باشد، به‌گونه مثال بیش از 30 میلیون نفر در آمریکا دویدن را برای سرگرمی و اوقات فراغت خود انتخاب کرده‌اند. به‌طورکلی دویدن باعث فشار بر اندام تختانی به‌ویژه مچ و ساق شده که این امرمی‌تواند عامل بروز آسیب‌های ناشی از تکرار گردد که شایع‌ترین این آسیب‌ها تیبیا استرس فراکچر می باشد. همان‌گونه که گفته گردید در طول فعالیت‌های بدنی به‌ویژه دویدن، در مرحله تماس پا با زمین، همواره تحت تأثیر بار[1] و نیروهایی از طرف زمین بوده که این بار به‌وسیله اندازه‌گیری نیروهای عکس‌العمل زمین[2] می‌تواند موردبررسی قرار گیرد.

این‌گونه به نظر می‌رسد که کفش به‌عنوان اولین لایه حائل بین پا و زمین یکی از موارد مورد توجه درزمینهٔ ارزیابی نیروهای عکس‌العمل زمین باشد، به‌عنوان نمونه، مطالعات، افزایش معناداری در عوامل مؤثر بر بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر را هنگام دویدن با پای‌برهنه در مقایسه با دویدن با کفش گزارش کردند.

پس کفش تأثیر مهمی در کاهش این نیروها بر اندام تحتانی اعمال کند. با در نظر داشتن اینکه اکثر کمپانی‌های معتبر داخلی و خارجی ادعاهای مختلفی مبنی بر مؤثرتر بودن محصولاتشان در کاهش نیروهای فوق‌الذکر مطرح کرده‌اند و ما در این پژوهش به مطالعه بعضی از این ادعاها.

2-1- اظهار مسأله

شکستگی ناشی از فشار[1] یک نوع آسیب استخوانی می باشد که خود را با درد در نواحی مختلفی از اندام تحتانی نشان می‌دهد، این نواحی به ترتیب تکرر در بروز آسیب در استخوان درشت‌نی و بخش دور از تنه نازکی نی، استخوان‌های سوم و دوم کف‌پایی، بخش فوقانی ران و گردن ران و بخش دور از تنه ران بروز می کند (بیشوف[2] و همکاران2010). مطالعات انجام‌شده درزمینهٔ دویدن نشان می‌دهد که 24٪-67٪ دوندگان تفریحی از آسیب‌های مرتبط با دویدن رنج می‌برند، استرس فراکچر بیش از 50٪ از کل آسیب‌های دوندگان را شامل می گردد (میلنر[3]و همکاران 2006, ادوارد [4]و همکاران ,2010 , بیشوف و همکاران2010 )

طی دویدن، هنگامی‌که پا با زمین تماس مستقر کرده و در مرحله اتکا[5] قرار می‌گیرد، تحت تأثیر نیروی عکس‌العمل زمین[6] (GRF) می‌باشد. نیروی عکس‌العمل زمین همواره ثابت نیست به‌طوری‌که افزایش سرعت دویدن و گام برداری، حداکثر نیروی عمودی زمین را حدود 2 تا 5 برابر وزن بدن افزایش می‌دهد. در ادبیات پژوهش کاهش مقدار نیروی عکس‌العمل زمین یکی از اهداف اصلی تولیدکنندگان کفش بشمار می‌آید و جذب ضربات همیشه به‌عنوان یک مشکل اساسی مطرح بود.(نیگ و همکاران، 2010)[7]. رویکردهای مختلفی در سنجش تأثیرات کفش بر نیروهای عکس‌العمل زمین در بهبود عملکرد، موردتوجه پژوهشگران بوده که از آن‌ها می‌توان به وزن کفش (لوگان[8] و همکاران، 2010؛ نیگ و همکاران 2010، ویگرنیگ[9] و همکاران 2009)، سختی[10] (بیشوپ [11]و همکاران 2006) ، جنس و ساختار کفش (بیشوپ و همکاران 2006، لوگان و همکاران 2010، شارما [12]و همکاران 2010، ویگرنیک و همکاران 2009) و شکل هندسی[13] کفش (تاناگوچی[14] و همکاران 2012) تصریح نمود. مطالعه‌ها نشان داده می باشد که کفش می‌تواند با کاهش مقدار نیروهای وارده، احتمال بروز آسیب را در دویدن کاهش دهد (بیشوپ و همکاران 2006، اورت[15] و همکاران 2011، لوگان و همکاران 2010، مگ گینس و همکاران 2005، موندرمن و همکاران 2007، نیگ و همکاران 2006، نیگ و همکاران 2010، نواچک[16] و همکاران 1998، شارما و همکاران 2010، ویگرنیک و همکاران 2009، زیفچوک[17] و همکاران 2005).

تنوع کفش‌های مختلف در مراکز تجاری به‌ویژه کفش‌های خارجی ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین بر متقاضیان ممکن می باشد کارایی لازم در امر پیشگیری از آسیب شکستگی ناشی از فشار را نیز به همراه نداشته باشد.دراین‌ارتباط، ازجمله کفش‌های موجود در بازار که دارای برند معتبری می باشد و به‌عنوان یک کفش ورزشی استاندارد و موفق در سطوح بین‌المللی شناخته می گردد و از اقبال عمومی بالایی برخوردار می باشد کفش Adidas response cushion 20m می‌باشد. از انجاییکه کفش مذکور مجهز به فنّاوری‌های adiprene و  formotion برای جذب حداکثر ضربه در برخورد پاشنه با زمین می باشد، که ویژگی Adiprene از طریق افزایش اثر بالشتکی و formotion هم به‌وسیله نرم کردن برخورد پاشنه از طریق ایجاد حرکت مستقل برای پاشنه این امر را محقق می‌سازند. از سوی دیگر، ازجمله تولیدات داخلی با تأکید بر تولید ملی، کفش ورزشی نهرین می باشد، که به نظر می‌رسد دارای پارامترهای یک کفش استاندارد برای دویدن می‌باشد. ازاین‌رو محقق درصدد می باشد تا دو کفش آدیداس به‌عنوان برند معتبر خارجی و کفش نهرین به‌عنوان یک محصول ملی را ازنقطه‌نظر نیروهای وارده از زمین (نیروی عمودی عکس‌العمل زمین[18]، سرعت بارگیری[19] ، نیروی خلفی عکس‌العمل زمین[20] و سرعت بارگیری) که مرتبط با آسیب شکستگی ناشی از فشار در استخوان درشت‌نی[21] شناخته‌شده‌اند را مورد مقایسه و تجزیه‌وتحلیل قرار داده، و به این پرسش پاسخ دهد که آیا کفش‌های داخلی توانایی رقابت با برندهای معروف و معتبر خارجی در کاهش نیروهای برخوردی، و همچنین در جلوگیری از بروز آسیب شکستگی ناشی از فشار را دارد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

*دویدن تفریحی از پرطرفدارترین ورزش‌ها در اقشار مختلف اجتماعی به شمار می رود و یکی از ملزومات این ورزش پرطرفدار کفش مناسب می باشد.

با در نظر داشتن این‌که قیمت بسیار بالای کفش‌های معتبر خارجی ممکن می باشد این شبهه را ایجاد کند که تمرین سالم و به‌دوراز آسیب واقعاً هزینه بالایی دارد و کفش‌های ورزشی با برندهای مختلف خارجی نسبت به برندهای داخلی عملکرد بهتری در کاهش میزان ریسک فاکتورها در آسیب‌های مرتبط با دویدن دارند. این فرضیه هنوز از طریق یک پژوهش علمی رد یا پذیرفته‌نشده می باشد.درنتیجه این معضلات ما را به سمت انتخاب یک جایگزین داخلی مناسب برای این‌گونه کفش‌ها سوق می‌دهد که بتوانند نیازهای ورزشی ما در داخل کشور را برآورده کنند.

همان‌طوری که اظهار گردید، یکی از شرکت‌های داخلی که درزمینهٔ طراحی و ساخت کفش ورزشی فعالیت می کند شرکت نهرین می باشد .

قیمت کفش نهرین موردنظر(شکل 2-1) حدود 95 هزار تومان تخمین زده‌شده درحالی‌که قیمت کفش آدیداس موردنظر(شکل 1-1) حدود 855 هزار تومان می‌باشد که با شرایط اقتصادی کنونی به نظر قیمت محصول داخلی منصفانه‌تر می باشد و اکثر اقشار جامعه که مشتاق به ورزش هستند اگر از کیفیت و سلامت ساختاری و حمایتی این کفش مطمئن شوند، می‌توانند از جایگزین مناسبی برای کفش‌های خارجی بهره گیری کنند. ازجمله شاخص‌هایی که در کیفیت کفش می‌تواند مؤثر باشد، مطالعه و مقایسه بعضی از این شاخص‌ها ازجمله: اوج نیروی عمودی عکس اقدام زمین ،سرعت بارگذاری نیروی عمودی عکس‌العمل ،اوج نیروی خلفی عکس‌العمل زمین می‌باشد، که محقق در این پژوهش در پی مطالعه و مقایسه این پارامترها در بین دو کفش می‌باشد.

1 –stress fracture

[2] -bischof et al 2010

[3] -Milner et al 2006

[4] -Edward’s et al 2010

[5] -stance phase

[6] -ground reaction force

[7] -nigge et al 2010

[8] -logan et al 2010

[9] -wigenige et al 2009

10 -stiffness

[11] -bishop et al 2006

[12] -sharma et al 2010

2 -geometery

[14] -tanaguchi et al 2012

[15] -evert et al 2006

[16] -novachech et al 1998

[17] -zifchock et al 2005

1 –vertical ground reaction force

2 –loading rate

3 –posterior ground reaction force

4 –tibia stress fracture

1-load

[2] – ground reaction force

تعداد صفحه : 82