عنوان : تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون

داﻧﺸﮕﺎه لرستان

داﻧﺸﻜﺪه ادبیات و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ

گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪي جهت دریافت درجه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

رشته ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ

عنوان:

تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون.

استاد راهنما:

آقای دكتر رحیم میرنصوری

اساتید مشاور:

آقای دکتر وحید اما­پور ده­نو

آقای مصطفی بهرامی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل ۱- مقدمه و معرفي

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….2

۱-۲- بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………..2

۱-۳- ضرورت و اهميت تحقيق ………………………………………………………………………………………3

۱-۴- اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….5

۱-۴-۱- اهداف کلی……………………………………………………………………………………………………..5

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………………………………..5

۱-۵- فرضیه ­های پژوهش………………………………………………………………………………………………..5

۱-۵-۱- فرضیه ­های اصلی………………………………………………………………………………………………..5

۱-۵-۲- فرضیه­ های جانبی……………………………………………………………………………………………5

۱-۶- محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………….6

۱-۷- تعريف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………….6

۱-۷-۱- هورمون تستوسترون …………………………………………………………………………………………. 6

۱-۷-2- ترتیب حرکت درتمرین ……………………………………………………………………………………..7

فصل ۲- ادبيات تحقيق

۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..9

۲-۲- زمينه هاي نظري ……………………………………………………………………………………………..9

۲-۲-۱- غدد درون ریز…………………………………………………………………………………………………9

۲-۲-۲- هورمون:‍‍‍‍‍ ساختار، سنتز و انتقال در خون …………………………………………………………….9

۲-۲-۳- هورمون: نیمه عمر، حمل و نقل، تخریب ………………………………………………………………10

۲-۲-۴- عضله و سیگنال­های درون ریز………………………………………………………………………..11

۲-۲-۵- ریتم شبانه روزی ……………………………………………………………………………………….12

۲-۲-۶- عملكرد هورمون تستوسترون …………………………………………………………………………..13

۲-۲-۷- تاثیر سن در ترشح هورمون تستوسترون …………………………………………………………….14

۲-۲-۸- نیمه عمر هورمون تستوسترون…………………………………………………………………………15

۲-3- تحقيقات انجام شده …………………………………………………………………………………16    

۲-3-1- هورمون تستوسترون……………………………………………………………………………………16

2-3-3- حجم کار ……………………………………………………………………………………………….18

فصل۳- روش شناسي پژوهش

۳-۱- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………..21

۳-۳- جامعه ونمونه آماري ………………………………………………………………………………..21

۳-۴- متغيرهاي تحقيق …………………………………………………………………………………..22

۳-۴- ۱- متغير مستقل ………………………………………………………………………………………22

۳-۴-۲- متغير هاي وابسته ……………………………………………………………………………..22

۳-۵- ابزار اندازه ­گيري ………………………………………………………………………………..22

۳-۶- شيوه اجراي تحقيق……………………………………………………………………………..23

۳-۷- برنامه تمريني ……………………………………………………………………………………..25

۳-۸- روش هاي آماري………………………………………………………………………………….26

فصل ۴- تجزيه و تحليل آمار

۴-۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………….. 28

۴-۲- نتایج و یافته ­های پژوهش ……………………………………………………………….. 28

۴-۲-۱- توصیف نتایج ………………………………………………………………………………….28

۴-۲-۱-۱- ﻧﺘﺎﯾﺞ توصیفی برای متغیر­های حرکتی ………………………………………………. 28

۴-۲-۱-۲-   میانگین حجم کار……………………………………………………………………..29

۴ -۲-۱-۳- سطوح هورمون تستوسترون…………………………………………………….30

۴-۲-۲- آمار اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ………………………………………………………………………………31

۴-۲ -۲-۱- آزمون فرضیه­ ها …………………………………………………………………………31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

۴-۲-۲-۱-۱- فرضیه اول …………………………………………………………………………..31

۴-۲-۲-۱-۲- فرضیه دوم ……………………………………………………………………………34

فصل ۵- اختصار، بحث و نتيجه گيري

۵-۱- اختصار ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………37

۵-2- بحث……………………………………………………………………………………….38

۵-2-۱- هورمون تستوسترون …………………………………………………………………38

۵-2-2- حجم تمرین…………………………………………………………………………….40

۵-۴- نتیجه­ گیری……………………………………………………………………………….41

۵-۵- پیشنهادها………………………………………………………………………………….42

۵-۵ -۱- پیشنهادهای برآمده از پژوهش …………………………………………………….42

۵-۵ -۲- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………42

۶- پيوست­ها

۶ -1- پیوست……………………………………………………………………………….44

۶-1- اندازه گيري هورمون تستوسترون(پیوست 1)…………………………………44

۶-2- مشخصات جهت جمع آوری نمونه گیری(پیوست3)…………………………..45

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

۶-3- رضايت نامه شركت و همكاري در طرح(پیوست 4)…………………………….46

۶-4- دستورالعمل تغذیه­ای و عملکردی داوطلبان (پیوست5)…………………………47

۶-5- عکس تجهیزات آزمایشگاه (پیوست6)…………………………………….48

7- فهرست منابع

7- منابع …………………………………………………………………………………49  

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیرات ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون بود. 15 مرد جوان فعال با میانگین سنی41/0±02/18 سال؛ قد 96/4±0/173 سانتی­متر؛ وزن 57/9±08/63 کیلوگرم به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. آغاز یک تکرار بیشینه حرکات (پرس تخت، اسکات پا، زیر بغل با سیم کش، پشت پا با دستگاه و سرشانه) آزمودنی­ها مشخص و اولین نمونه خونی نیز از آزمودنی­ها گرفته گردید. آزمودنی­ها به فاصله یک هفته پروتکل­های سنتی و منتخب را انجام دادند. آزمودنی­ها آغاز تمرین مقاومتی سنتی را به صورت ۳ دور با ۱۰ تکرار با شدت 70 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه و یک هفته بعد تمرین مقاومتی منتخب را به همان شکل انجام دادند. نمونه­های خونی دیگر نیز 48 ساعت بعد از هر یک از جلسات تمرین مقاومتی سنتی و منتخب از آزمودنی­ها گرفته گردید. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر برای مقایسه نتایج پیش­آزمون و پس­آزمون و همچنین از آزمون t زوجی برای مقایسه حجم کار انجام گرفته در دو روش سنتی و منتخب بهره گیری و سطح معناداری 05/0≥ α در نظر گرفته گردید. نتایج: سطح سرمی تستوسترون پس از روش سنتی و منتخب هردو افزایش معنادار داشت(00/0 p=). هم چنین حجم کار در روش منتخب به گونه معناداری بیشتر بود(پرس تخت: ۰01/۰p =؛ اسکات پا: 00/0p=؛ زیربغل با سیمکش: 00/0p =؛ پشت پا: ۰01/0p =؛ سرشانه: 00/0p =). نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش نشان داد که تمرین مقاومتی با روش ترتیب حرکتی منتخب باعث افزایش حجم کار انجام شده و افزایش تستوسترون می­ گردد. پس پیشنهاد می­گردد که برای افزایش حجم تمرین و دیگر پاسخ­های مربوطه در تمرینات مقاومتی می­توان از ترتیب حرکتی منتخب بهره گیری نمود.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

يکي از سازگاري هاي مهم فيزيولوژيک پس از فعاليت بدني، سازگاري هورموني می باشد. پاسخ هورموني به فعاليت بدني تابع شدت، مدت ونوع برنامه تمرينی می باشد(1). تمرین­ مقاومتی ﻣﻲ­ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑـﺮ روي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی عملکردی ﺑﮕﺬارد. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻫﻤّﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ در واقع پاسخ اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ورزﺷﻲ، داراي اﻫﻤﻴﺖ بسیاری اﺳﺖ، همچنین از این تمرین مقاومتی به­ عنوان ﻣﺤﺮك اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎد غلظت ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ یاد شده می باشد(2، 7). امّا از آنجا که مشخصه تمرين­ مقاومتي ایجاد محیطی­ حاد برای پاسخ­های ­فیزیولوژیکی مانند پاسخ­ هورمونی بوده ­که­ تأثیر حیاتی­ در فرآیند تغییر و تبدیل سلول­های­ پروتئینی ­تارچه­ای ­اعمال می­کنند و عوامل ﻫﻮرﻣﻮنی جزو اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮﮐﻠﯿﮥ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي تنظیم رشد هستند(18،17،8) و ­به همراه ترشح ­هورمون­های ­آنابولیک­ اثرات­ فیزیولوژیکی مهمی خصوصاً برای مردان جوان ­وجود­ دارد­، لذا روش­های مختلفی ­برای ­افزایش ­تعامل ­بین­ فعالیت­های مقاومتی­ و غدد ­درون ریز ­مورد ­مطالعه قرار­گرفته می باشد(1۰،9). در این بین مد نظر قرار دادن­ دستکاری ­متغیرات تمرینی نظیر: حجم، شدت­، استراحت ­بین ­دورها و… توانسته بر ­اثر­ پاسخ هورمونی، در چرخه واکنش پذیری ­سبب ­سازگاری بزرگ ­سنتز پروتئین گردد(18،17،16،11). امّا با این تفاصیل که روشن می باشد ­­طراحی ­برنامه­های ­ویژه ­سبب­ پاسخ متفاوت­ هورمونی می­گردد، مشخص ­نیست ­تا ­چه ­اندازه ­اختلاف ­پاسخ هورمونی­ در مداخله حاد تمرين مقاومتي پس ­از­ یک ­دوره تمرین ­رخ ­می­دهد(۱3). گفته شده ترکیب نوع تمرینات توانسته تعادل آنابولیک و کاتابولیک هورمون­ها را تغییر دهد(1)، پس به نظر می­رسد، شیوه­های تمرینی متنوع بتواند حقایق بسیاری درمورد ماهّیت انواع تمرین مقاومتی عیان کند. با این تفاسیر ارائه شده و ضمن اینکه پروتکل­های تمرین علمی می­تواند در بهینه­ ­سازی و پاسخ مطلوب فرآیندهای رشد ورزشکاران و مربیان را یاری کند(۱۷،۱۴،۱۵،۹) ما در پی مطالعه تأثیر ترتیب بکارگیری حرکات مشخص در تمرين مقاومتي بر پاسخ هورمون تستوسترون و مقدار تغییرات عملکردی انجام شده با دستورالعمل تجویز ­ پروتکل تمرینی مقاومتی به صورت سنتی و منتخب هستیم.

2-1- اظهار مسأله

سیستم اندوکرین تعادل حیاتی بدن را حفظ کرده و به بشر کمک می کند تا به محرك خارجی پاسخ دهد. سیستم اندوکرین بخشی از راهبر بهینه سازي اعمال فیزیولوژیک بدن می باشد . این مکانیسمهاي کنترل شده بوسیله سیستم اندوکرین میتواند در پاسخ به یک جلسه تمرین مقاومتی حاد فعال گردد (4). مکانیسم­های آنابوليک ویژه­ای مانند ترشح هورمون رشد، و تستوسترون بر رشد و توسعه ي عضلاني تأثير مي­گذارند. ورزش مقاومتي يک محرک براي توسعه ي قدرت و هيپرتروفي تار عضلاني می باشد. اين موضوع می­تواند كمينه در بخشي به افزايش حاد ناشي از ورزش در هورمون­هاي آنابوليک آندوژني مربوط باشد(3). با افزایش سن، عملکرد قدرتی، توده عضلانی تستوسترون یک هورمون آنابولیک می باشد که از آندروژنC-19 استرول مشتق می­گردد­­ و مانند همه هورمون­های استروئیدی دیگر به گونه عمده در سلول­های لیدیگ بیضه ازکلسترول تولید می­گردد(10،9). گفته شده تستوسترون تأثیر مهمی در توسعه حجم عضلانی و قدرت بازی می­کند، که آن را به عنوان میواستاتین تسهیل کننده برای رشد عضلات در تعامل ­برای تحریک سنتز پروتئین عضلانی ­می­شناسند. مشخص شده دوره­های تمرین حاد به سرعت باعث افزایش سطح تستوسترون در گردش خون می­گردد(2،1). از طرفی آثار تمرین با در نظر داشتن نوع آن اختصاصی می باشد. به علاوه انواع سازگاری های ایجاد شده در عضله در پاسخ به نوع تمرین نیز اختصاصی می­گردد. نوع تمر­ین سازگار­هاي متفاوتي را در بدن ايجاد مي­كند كه برخي متضاد با هم هستند(1). یک بار تمرنی برای تحریک سيستم عضلاني نه فقط با شدت ورزش، بلکه با نوع و زمان بازيافت بين انقباض­هاي تناوبي یا تداومی ارتباط دارد(3). با این تفاصیل به نظر می­رسد ترتیب به کارگیری حرکات در تمرین مقاومتی شکل پاسخ هورمونی را دستخوش تغییرات عمده­ای خواهد نمود.

امّا از آنجا که ممکن می باشد به ­گونه ظاهری­ یک­ تصمیم ­ساده ­برای ­به ­کارگیری­ محرک ­مطلوب­­ در تمرین مقاومتی به واقع ­­یک ­انتخاب ­پیچیده ­باشد­ که­ تمام ­زنجیره ­رویداد در مسیر ­سازگاری ­را تحت­ نفوذ ­قرار می­دهد. پس آگاهی از این قضیه که بدانیم چه نوع تمرینی می­تواند پاسخ هورمونی بهینه­ای ایجاد کند بسیار حائض اهمیت می باشد(11)و در این پژوهش جهت مطالعه آثار متغییر ترتیب حرکت بر پاسخ هورمونی و عملکردی در پی مطالعه آثار تمرینات مقاومتی با دو ترتیب متفاوت به روش سنتی ومنتخب بر میزان تغییرات هورمون تستوسترون هستیم.

تعداد صفحه : 66