عنوان : طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

دانشگاه گیلان

دانشکده تربیت­ بدنی و علوم ورزشی

پایان ­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

عنوان پایان­ نامه:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

استاد راهنما:

دکتر رحیم رمضانی نژاد

استاد مشاور:

دکتر شهرام شفیعی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………..ت

فهرست جداول…………………………………………………………………………………………………………………….ج

فهرست شکل­ها و نمودارها………………………………………………………………………………………………………..ح

فصل اول- کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..2

اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….3

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….4

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………5

سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….5

تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………..5

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..8

مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..8

برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………………………….8

مزایای برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………………8

موانع و معضلات برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………..9

انواع برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………………….9

تعاریف استراتژی……………………………………………………………………………………………………………………..9

برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………10

تعاریف برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………..11

ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………………………..12

مزایای برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………….12

محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………13

سبک­های مختلف برنامه­ ریزی جامع و تعیین استراتژی­ های سازمانی…………………………………………..14

تعریف مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………………….14

مراحل مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………………….14

تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………….16

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………………………………17

مدل­های تدوین برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………..24

مدل استونر و فریمن………………………………………………………………………………………………………….25

مدل برایسون…………………………………………………………………………………………………………………….25

مدل دیوید………………………………………………………………………………………………………………………..26

مدل DISM…………………………………………………………………………………………………………………….

مدل Goal- Based…………………………………………………………………………………………………………

مدل برنامه ­ریزی استراتژیک گوداشتاین و همکاران…………………………………………………………………28

مدل استراتژیک دانکن و همکاران………………………………………………………………………………………..28

مدل استراتژیک وایتمن………………………………………………………………………………………………………29

مدل تیلور…………………………………………………………………………………………………………………………29

مدل کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………29

مدل اسلک……………………………………………………………………………………………………………………….30

مدل کمیسیون ورزش استرالیا…………………………………………………………………………………………….30

رویکرد فرآیند پایه برنامه ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………….31

ماتریس SWOT………………………………………………………………………………………………………………

فوتبال در جهان…………………………………………………………………………………………………………………49

فوتبال در آسیا………………………………………………………………………………………………………………….49

فوتبال در ایران………………………………………………………………………………………………………………….50

فوتبال در گیلان…………………………………………………………………………………………………………………50

مروری بر پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………52

مروری بر پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………….58

فصل سوم-روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….62

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….62

جامعه و نونه آماری………………………………………………………………………………………………………………..62

روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….62

ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………62

روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………..65

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..66

فصل4- یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..68

توصیف یافته ­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….68

ماتریس نقاط قوت فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..71

ماتریس نقاط ضعف فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………….72

ماتریس فرصت­های فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..73

ماتریس تهدیدهای فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..74

تعیین جایگاه استراتژیک فوتبال گیلان………………………………………………………………………………….75

ماتریس عوامل درونی فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………76

ماتریس عوامل بیرونی فوتبال استان گیلان……………………………………………………………………………..78

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی……………………………………………………………………………….80

استراتژی­های فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………………..80

استراتژی هایSO…………………………………………………………………………………………………………..

استراتژی هایST……………………………………………………………………………………………………………

استراتژی هایWO…………………………………………………………………………………………………………..

استراتژی هایWT…………………………………………………………………………………………………………..

فصل5- بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..88

اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………88

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….90

پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..109

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………….110

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………….123

چکیده:

هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT بود. این پژوهش کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده می باشد . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب­نظران فوتبال استان گیلان بود و نمونة موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیأت­ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته گردید که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (95/0=α) تأیید گردید. از آزمون فریدمن، روش وزن دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافته ­ها و استراتژی های مناسب بهره گیری گردید.

نتایج پژوهش نشان داد مطلوبیت فناوری اطلاعات، عدم مطلوبیت کیفیت زمین­ و اماکن، سیاست­گذاری خصوصی­سازی باشگاه‌ها و گرایش مردم به سبک زندگی غیرفعال به ترتیب به عنوان مهم­ترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین براساس نمرة ماتریس عوامل درونی (38/2) و عوامل بیرونی (49/2) وضعیت راهبردی فوتبال استان گیلان در منطقه WT قرار دارد. ضمناً بر اساس تحلیل SWOT، در مجموع 20 استراتژی شامل شش استراتژی SO، شش استراتژی ST، شش استراتژی WO، و دو استراتژی WT برای فوتبال گیلان تدوین گردید. پس با در نظر داشتن نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم می باشد که بیشتر از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گیلان بهره گیری گردد.

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه

امروزه ورزش از انجام فعالیت بدنی صرف فراتر رفته و در کشورهای مختلف، بسیارتوسعه یافته می باشد تا جایی که ورزش در بیشتر کشورها به عنوان ابزاری برای تجارت و تولید سرمایه به حساب می­آید (13). در عصر حاضر تقريباً ورزش در زندگی افراد رسوخ كرده و در بين ورزش­ها، فوتبال به دليل جذابيت خاص، يكی از بيشترين جمعيت­های ورزشی دنيا را تشكيل می ­دهد و جايگاه منحصر به فردی دارد، به گونه­ای كه به پديده فراگير و جهانی ­بدل شده و برای آن حد و مرزی نمی توان قائل گردید. اين رشته به­ دليل برخورداری از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی، به گونه كامل از حالت بازی ساده خارج شده می باشد، اين نكته دليل در نظر داشتن ارتقای اين رشته ورزشی در سطح جهان را آشكار می­سازد. امروزه فوتبال با داشتن بيش از 209 عضو در فدراسیون بین المللی فوتبال،207 هزار فوتبالیست حرفه ای،245 میلیون بازیکن آماتور و 4/3 میلیارد طرفدار، یکی از رایج ترین و محبوب ترین ورزش ها در جهان به شمار می رود (59).

در جامعه ی امروز نمی توان از ورزش فوتبال دور ماند. بسیاری از مردم در این ورزش و امور مربوط به آن احاطه شده اند، به تماشای مسابقات و رویدادها می طریقه، در این ورزش مشارکت کرده و با دوستان خود درمورد ی فوتبال بحث می کنند. به همین ترتیب این ورزش توانسته در کشور های پیشرفته ی جهان به صورت یک صنعت مهم و درآمد زا درآید که گاه رتبه ی آن در بعضی کشورها بالاتر از صنایع اتومبیل سازی با بیش از 50 سال پیشینه قرار می گیرد.به طوری که به صورت یک صنعت بین المللی و جهانی درآمده و شاغلان متعددی را به گونه مستقیم و غیرمستقیم به خود جذب نموده می باشد (52).

امروزه سازمان­ها ناگزیرند به گونه دائم بر رویدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. سازمان­ها بایستی به شیوه­ای اصولی این تغییرات را شناسایی کنند و خود را با آن­ها وفق دهند.در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر می باشد، دیگر نمی­توان از تصمیم گیری­های یکباره و مبتنی بر قضاوت­های شهودی و تجربی بهره گیری نمود.امروزه سازمان­هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک بهره گیری کنند. پس همة سازمان­ها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند.گاهی راهبردهایی از موضع قدرت تعریف می­شوند و زمانی برای فایق آمدن بر مسائل بروز می­کنند.

دانشمندان بسیاری اهمیت برنامه ریزی استراتژیک را از جنبه ­های مختلف مورد مطالعه قرار داده­اند و همگی روی همبستگی برنامه ریزی استراتژیک با عملکرد مطلوب سازمان­ها توافق نظر دارند.به اعتقاد آن­ها برنامه ریزی استراتژیک فرایندی پویا و منطقی می باشد.

فرای و استونر و فرد دیوید برنامه ریزی استراتژیک را ابزار مدیریتی توانمندی تعریف می­کنند که برای کمک به سازمان­های کوچک طراحی می­گردد تا آن­ها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شدة محیط تطبیق دهند. از نظر لرنر برنامه ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده می باشد که نگاه به آینده دارد و بر پیش بینی آینده تمرکز می­کند (60).

به عقیدة ماچادو[1] برنامه ریزی استراتژیک عنصری کلیدی برای برتری سازمانی می باشد. این فرآیند روی اهداف استراتژیک و عملیاتی، اهداف و استراتژی­های مبتنی بر خط­ مشی­های سازمانی، برنامه ­ها و فعالیت­های تدوین شده برای دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار سازمان تمرکز دارد و ابزاری بسیار مهم برای اثربخشی سازمانی می باشد (29).

پفر[2] برنامه ­ریزی استراتژیک را فرآیند ایجاد و توسعه رویه­ها و عملیات ضروری برای دستیابی به آینده تعریف می­کند. وی بین برنامه­ ریزی بلندمدت که به صورت واکنشی می باشد و برنامه ریزی استراتژیک که سازمان را مجاز به خلق آینده­اش می­کند، تفاوت قائل می­گردد.

برنامه ریزی استراتژیک باعث می­گردد تا سازمان فعالیت­ها و خدماتش را برای برآوردن نیازهای در حال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه ریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه­ها ارائه می­کند بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه­ها، مدیریت و همکاری­ها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه ­ها ارائه می­کند (60).

2-1- اظهار مسأله

توسعه­ی فوتبال، از مهم­ترین برنامه­های کنفدراسیون­های قاره­های مختلف جهان می باشد.مانند­ی این برنامه­ها می­توان به طرح آسیا ویژن مربوط به کنفدراسیون فوتبال آسیا تصریح نمود.این نهاد به مقصود توسعه و پیشرفت فوتبال در قاره­ی آسیا اهداف مختلفی مانند امور استعدادیابی و سطوح پایه، بهبود رهبری، آموزش و تربیت پرسنل مانند داوران و سایر کارشناسان و غیره را دنبال می کند.همچنین 11 عنصر را که به عناصر 11گانه­ی ویژن آسیا معروف می باشد برای توسعه­ی فوتبال در این قاره معرفی کرده می باشد.این عناصر شامل فدراسیون فوتبال، بازاریابی، امور پزشکی، داوران، مربیان، رده­های سنی پایه و جوانان، فوتسال، مردان، زنان، طرفداران و رسانه ها هستند (73).

از طرف دیگر ریشه و هسته­ی اصلی توسعه­ی فوتبال در درون باشگاه­ها شکل می گیرد و در واقع باشگاه­ها سازنده­ی اصلی بازیکنان برای خود، و حتی تیم­های ملی کشور خود هستند.روشن می باشد که هرچه وضعیت باشگاه­ها در کشوری مطلوب تر و آن باشگاه­ها به معیارها یا استانداردهای حرفه ای نزدیک­تر باشند، متعاقب آن مسابقات لیگ حرفه­ای نیز از سطح بالاتر و کیفیت برتری برخوردار خواهد گردید (27). زیرا باشگاه های حرفه ای فوتبال، بنگاه­های اقتصادی صنعت فوتبال به شمار می طریقه پس توسعه­ی باشگاه های حرفه­ای تأثیر مهمی در توسعه­ی اقتصادی صنعت فوتبال اعمال می­کند (11). هم­چنین فوتبال جدا از ساختار مدیریتی خود، از نیروی انسانی مهمی زیرا ورزشکاران، مربیان، تماشاچیان، طرفداران، داوران وغیره تشکیل شده می باشد (38). از این رو برای مطالعه وضعیت توسعه­ی فوتبال در هر کشوری می توان شاخص­های مرتبط با طرح آسیا ویژن، وضعیت باشگاه­ها و نیروی انسانی را در نظر گرفت.

ایران مانند کشور­هایی می باشد که فوتبال، دل مشغولی بسیاری از مردم می باشد و پیشرفت یا عدم پیشرفت در عرصه­ی فوتبال با غرور ملی، احساس رضایت، خشنودی و امیدواری آحاد مردم ارتباط نزدیکی دارد و رشد و توسعه­ی این رشته نیازمند حرکتی منسجم، همراه با برنامه ریزی دقیق و متناسب بر اساس توجه­ها و رویکردهای رایج در فوتبال جهان می باشد.شناخت رویکردها و توجه­های حاکم بر توسعه­ی فوتبال، ما را در یافتن جهت و مسیر حرکت فوتبال کشور راهنمایی می کند و رویکرد مناسبی را برای توسعه­ی فوتبال کشور بر اساس اهداف حاکم بر ورزش و تربیت بدنی به ما نشان می دهد تا دستیابی به اهداف ورزش در جامعه واقع گرایانه­تر شده و از شعارگرایی­ها و هدف­گذاری­های غیر واقعی که به تخریب ورزش، جامعه و نظام تربیتی ورزش منجر خواهد گردید، اجتناب گردد (59).

با در نظر داشتن اهمیت روز افزون ورزش فوتبال به عنوان پر­طرفدارترین و محبوب ترین ورزش که از آن یک پدیده­ی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ساخته و جزء لاینفک زندگی بسیاری از افراد در سراسر جهان گشته، شناخت علت های موفقیت یا عدم موفقیت آن در یک کشور و یافتن راه حل­های مناسب برای رفع ضعف­ها و تقویت نقاط مثبت، دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد (19). استان گیلان به دلیل داشتن دو تیم باشگاهی مطرح در سطح اول فوتبال کشور و با در نظر داشتن معرفی بازیکنان شاخص و بزرگ، دارای جایگاه خاصی در فوتبال ایران می باشد.با در نظر داشتن این مساله، لزوم نگاه حرفه ای وتلاش برای ارتقاء شاخص های توسعه و تدوین استراتژی مناسب به مقصود پیشرفت بیشتر این ورزش اجتناب ناپذیر می باشد.

یکی از راه­های شناخت وضعیت سازمان­ها، مطالعه محیطی می باشد، که عبارتست از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات حاصله درمورد­ی محیط سازمانی میان افراد کلیدی و مؤثر سازمان؛ و ابزاری می باشد برای جلوگیری از شوک­های راهبردی و تامین سلامتی بلند مدت سازمان.در چنین محیطی سازمان­ها با عوامل بیرونی مانند محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی و عوامل درونی مانند مدیریت، بازاریابی و امور مالی سر و کار دارند.

از شیوه­های متداول شناسایی این عوامل، بهره گیری از تحلیل SWOT می باشد که معرف قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدید­های سازمان می باشد.این روش امکان مقایسهی تنگناها، تهدیدها و جنبه­های آسیب زننده به سازمان، فرصت­ها، تقاضاها و جایگاه­های محیط بیرونی را با ضعف­ها و قوت­های سازمان به­ وجود می­آورد (29)

از این رو پژوهشگر در این پژوهش در صدد می باشد به این سوالات پاسخ دهد که چه شاخص­هایی را می توان برای توسعه­ی فوتبال در استان گیلان در نظر گرفت؟وضعیت توسعه یافتگی فوتبال در شهرهای استان گیلان تا چه اندازه می باشد؟و در نهایت، آیا می­توان با بهره گیری از وضعیت توسعه یافتگی فوتبال استان، استراتژی خاصی را برای فوتبال گیلان طراحی نمود؟

3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

با در نظر داشتن مسائل اظهار شده، می توان گفت که شناسایی شاخص­های توسعه­ی فوتبال در استان گیلان می تواند باعث پیشرفت هرچه بیشتر این رشته­ی ورزشی در این استان گردد.ارائه­ی گزارشی دقیق و کارشناسانه، از وضعیت شاخص­های توسعه­ی فوتبال در استان گیلان، می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای برنامه ریزی هرچه بهتر این رشته در آینده، مورد بهره گیری قرار گیرد. این پژوهش کوشش دارد با شناسایی این شاخص ها، راهنمایی برای مدیران این استان جهت تصمیم گیری های صحیح برای توسعه­ی فوتبال در استان گیلان باشد.

پس برای تدوین برنامه­ی واقعی و عملیاتی فوتبال استان، بایستی ارزیابی دقیقی از وضعیت فوتبال گیلان داشته باشیم تا با آسیب شناسی و مشخص کردن قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدید­ها و تعیین جایگاه راهبردی فوتبال استان بتوانیم برای دست یابی به وضعیت مطلوب، برنامه­ی واقع گرایانه و عملی طراحی کنیم (59).

[1] Machado

[2] peiffer

تعداد صفحه : 123