گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : ارتباط بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامي

پايان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر فرزاد غفوری

استاد مشاور:

دکتر علی زارعی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات طرح

1-1 مقدمه…………………………… 2

1-2 اظهار مسأله…………………………… 3

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن……………… 6

1-4 اهداف…………………………….. 8

1-4-1 هدف کلی…………………………….. 8

1-4-2 اهداف اختصاصی…………………………….. 8

1- 5 فرضیه‌های پژوهش……………………………. 8

1-6 پیش فرض‌های پژوهش……………………………. 9

1-7 محدودیت‌های پژوهش……………………………. 9

1-8 تعریف مفاهیم و واژه‌ها…………………………… 9

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 رهبری…………………………….. 14

2-2-1 تعریف رهبری…………………………….. 14

2-2-2 ماهیت رهبری در ورزش……………………….. 15

2-2-3 نظریه‌های رهبری…………………………….. 16

2-2-3-1 خصوصیات و صفات ویژه رهبری…………… 17

2-2-3-2 نظریه‌های رفتار رهبری…………………….. 17

2-2-3-3 رهبری اقتضایی…………………………….. 20

2-2-3-4 نظریه رهبری وضعیتی…………………………….. 23

2-2-4 رفتار مورد لزوم رهبر……………………………. 27

2- 3 تنیدگی…………………………….. 33

2-3-1 دیدگاهای نظری در مورد تنیدگی…………………………….. 35

2-3-1-1 سندروم سازش عمومی سلیه……………………………. 35

2-3-1-2 الگوی تعاملی تنیدگی…………………………….. 36

2-3-1-3 دیدگاه زیست شناختی تنیدگی…………………………….. 37

2-3-2 فیزیولوژی تنیدگی…………………………….. 38

2-3-3 اثرات تنیدگی…………………………….. 39

2-4 مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………44

2-4-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور……………………….. 44

2-4-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور………………… 47

2-5 جمع بندی…………………………….. 50

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1 جامعه و نمونه پژوهش……………………………. 53

3-2 نوع و روش پژوهش……………………………. 54

3-3 متغیرهای پژوهش……………………………. 54

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4 ابزار اندازه گیری…………………………….. 54

3-4-1 پرسشنامه ی اطلاعات فردی………………………. 54

3-4-2 پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (L.S.S)………

3-4-3 پرسشنامه تنیدگی…………………………….. 55

3-6 روش اجرا…………………………… 57

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………… 57

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

4-1 توصیف عوامل جمعیت شناختی……………………. 59

4-1-1 جنسیت…………………………… 59

4-1-2 تأهل……………………………59

4-1-3 سن…………………………….. 60

4-1-4 مقطع تحصیلی…………………………… 60

4-1-5 رشته‌ی ورزشی…………………………… 61

4-1-6 سابقه ورزشی…………………………….. 61

4-1-7 میزان فعالیت ورزشی در طول هفته……………….. 62

4-1-8 تنیدگی……………………………62

4-1-9 سبک‌های رهبری…………………………….. 63

4-2 تجزیه و تحلیل استنباطی دادها ………………….64

4-2-1 فرضیه صفر اول…………………………… 64

4-2-2 فرضیه صفر دوم:…………………………… 65

4-2-3 فرضیه صفر سوم…………………………… 66

4-2-4 فرضیه صفر چهارم……………………………. 67

4-2-5 فرضیه صفر پنجم……………………………. 67

4-2-6 فرضیه صفر ششم……………………………. 68

4-2-7 فرضیه صفر هفتم……………………………. 68

4-2-8 فرضیه صفر هشتم……………………………. 69

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 اختصار پژوهش……………………………. 71

5-2 بحث و نتیجه‌گیری…………………………….. 74

5-3 پیشنهادات برخاسته از پژوهش…………………. 78

5- 4 پیشنهاد برای سایر محققان……………………… 79

منابع……………………………. 80

پبوست ها…………………………… 87

چکیده:

این پژوهش با هدف مطالعه ارتباط سبك رهبري مربيان و تنیدگی ورزشکاران دانشگاه‌هاي شهر تهران انجام گردید. روش پژوهش توصیفی- پیمایش و میدانی بود. 341 از ورزشکاران زن و مرد رشته‌های واليبال، هندبال، تنیس روی میز و بدمينتون دانشگاه‌هاي شهر تهران از جامعه 3000 نفری به عنوان گروه نمونه به صورت تصادفي انتخاب شدند. از سه پرسشنامه ي اطلاعات فردي، پرسشنامه مقياس رهبري در ورزش (L.L.S) و پرسشنامه تنیدگی (ملکی، رنجبر،1373) براي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق بهره گیری گردید. روایی پرسشنامه ها در مطالعات قبلی تأیید شده بود، هم چنین پایایی پرسشنامه ها با توزیع 30 پرسشنامه اندازه گیری گردید که برای کلیه خرده مقیاس های پرسشنامه مقياس رهبري در ورزش (L.L.S) آلفای کرونباخ بیشتر از 72/0 و برای پرسشنامه کلی آلفای کرونباخ برابر 89/0 و برای پرسشنامه تنیدگی آلفای کرونباخ برابر 87/0به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس، فراوانی و درصد و در تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های آماری کولموگراف- اسمیرنوف، خی 2، T مستقل، و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه های پژوهش درسطح معناداری 05/0 =α بهره گیری گردید. نتایج نشان داد: بیشترین میانگین نمره تنیدگی مربوط به دانشجویان پسر فعال در رشته های ورزشی انفرادی (2/24=SD، 2/112=m) و کمترین میانگین مربوط به دانشجویان دختر فعال در رشته های ورزشی گروهی می باشد (6/32=SD، 94=m). نتایج آزمون خی 2 نشان داد که در گروه مربیان رشته های انفرادی فراوانی سبک های آموزش و تمرین، دموکراتیک و بازخورد مثبت و در گروه مربیان رشته های تیمی نیز فراوانی نظاره شده برای سبک های آمرانه و طرفداری اجتماعی بیشتر از فراوانی مورد انتظار می باشد. نتایج آزمون T مستقل نشان داد که تنیدگی ورزشکاران رشته های انفرادی (6/110=m) بیشتر از میانگین نمره تنیدگی ورزشکاران رشته های تیمی (97=m) می باشد و ورزشکاران رشته های انفرادی از تنیدگی بیشتری برخوردار هستند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که افزایش نمره سبک رهبری آمرانه مربیان رشته های انفرادی با افزایش میزان تنیدگی ورزشکاران ارتباط دارد. افزایش نمره سبک های رهبری دموکراتیک و آمرانه مربیان رشته های تیمی با افزایش تنیدگی ورزشکاران رشته های تیمی همراه می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در ابتدای قرن بیست و یکم فشارهای عصبی و روانی، بخش مهمی از زندگی عامه‌ی مردم را تشکیل می‌دهد که کمتر کسی می‌تواند از مواجه شدن با آن اجتناب کند به ویژه آنکه دنیای صنعتی و فراصنعتی حاصل، با گرفتاری‌های فراوان خود دهه‌ی اخیر را به یکی از پرفشارترین دوره‌های زندگی بشر تغییر داده می باشد. نگرانی‌های افراد، نسبت به کار، خانواده و معضلات اجتماعی، همگی بر بشر، این موجود زنده و حساس تأثیر گذارده و سبب می گردد که فرد از لحظه‌ی بیداری تا هنگام خواب همواره دچار هیجان‌ها، تنش‌ها، نگرانی‌ها و امیدهای گوناگون باشد که گاه با ظرفیت بدنی، عصبی و روانی وی، متناسب می باشد و گاه با آن سازگار نیست. مجموعه‌ی چنین حالتها و فشارهای ناشی از آن، در اصطلاح «تنیدگی[1]» خوانده می گردد.

افزایش فشار محیط کار نیز که قابل مدیریت نباشد، منجر به تنیدگی می گردد. اگر چه افزایش سطوح تنیدگی می‌تواند به انگیزه‌ی افراد برای دستیابی به کارهای شگفت‌انگیز کمک کند، تنیدگیِ تکان‌دهنده و کوتاه‌مدت، ویرانگر می باشد و می‌تواند به اختلالهای جسمانی و روانی منجر گردد (برایس ، 2007).

به کارگیری هر یک از سبک‌های رهبری توسط مربیان ممکن می باشد در افزایش یا کاهش تنیدگی روانی ورزشکاران مؤثر باشد. موضوع تنیدگی در روانپزشکی سابقه طولانی دارد و سالهاست به سبب تأثیرات مهمی که در رفتار و عملکرد افراد دارد، به عنوان یکی از موضوعات علم مدیریت، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. تنیدگی باعث می گردد که بدن بشر وظایفی را که در شرایط عادی به سادگی انجام می‌دهد، در شرایط تنیدگی، با دشواری به انجام برساند (علوی و کاظم‌زاده، 1387).

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط ‌بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاههای شهر تهران می‌پردازد. بدین مقصود این پژوهش در پنج فصل نگارش شده می باشد. فصل اول شامل مقدمه، اظهار مسأله، اهمیت مسأله، اهداف و فرضیات پژوهش، تعریف واژگان، سابقه و محدوده‌ی پژوهش می‌باشد. در فصل دوم، آغاز ماهیت و تعاریف متغیرهای اصلی پژوهش به گونه گسترده مورد بحث قرار می‌گیرند؛ سپس مبانی نظری مربوط به هر کدام از آنها در زمینه‌های مختلف و در ارتباط با یکدیگر مطالعه می شوند و سرانجام پژوهش‌های مختلفی که در راستای فرضیه‌ها و سؤالات اصلی این پژوهش در گذشته انجام گرفته‌اند مورد بحث و مطالعه و مقایسه قرار می‌گیرند. در فصل سوم، نوع و روش پژوهش، جامعه و نمونه‌ی آماری، ابزار مورد بهره گیری، متغییرهای پژوهش و روش‌های آماری، روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش، به گونه دقیق، مطالعه می گردد. در فصل چهارم، داده‌های جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد و در پایان در فصل پنجم، اختصار‌ی نتایج پژوهش ارایه شده و سپس یافته‌های پژوهش با در نظر داشتن اهداف و نتایج تحقیقات انجام شده، مورد مطالعه قرار گرفته و نتیجه‌گیری شده می باشد. پس از بحث و نتیجه‌گیری بر اساس نتایج برخاسته از پژوهش پیشنهادات کاربردی ارایه گردیده می باشد.

2-1- اظهار مسأله

انجام موفق هر کار گروهی، مستلزم مدیریت صحیح و کارآمد می باشد و از تأثیر اثرگذار مدیریت در موفقیت یا عدم موفقیت گروه‌ها و سازمان‌ها نمی‌توان به سادگی گذشت. وقتی گروهی از افراد برای رسیدن به هدفی کوشش می‌کنند، معمولاً کسی به عنوان مدیر و رهبر مسئولیت گروه را بر عهده می‌گیرد. این فرد بایستی دارای مهارتها و ویژگیهای لازم برای رهبری گروه باشد تا بتواند اعضای گروه را به سمت هدف مورد نظر، هدایت کند. در جایگاه‌های ورزشی، این تأثیر را مربی بر عهده دارد و اوست که کار هدایت و رهبری بازیکنان را بر عهده می‌گیرد و رهبری کارآمد وی تأثیر مهمی بر عملکرد ورزشکاران دارد. بسیاری از مربیان خوب در ورزش، دارای بینش، شخصیت و مهارتهایی هستند که خالصانه به هر ورزشکاری کمک می‌کنند تا به عملکرد بالقوه‌اش دست یابد. تیم‌های این قبیل رهبران نوعاً موفق و اعضای آنها اغلب بسیار راضی و خشنود هستند. آن چیز که مربیان انجام می‌دهند و چگونگی بجای آوردن آن، اثر شایان توجهی بر نگرشها، احساسات، عملکرد و تنیدگی ورزشکار دارد (مسدد، 1380).

به عقیده‌ی فراست[1] مربیان محور اصلی و رکن مهم تیم‌های ورزشی هستند. در بین سه عامل مربی، ورزشکار و تماشاگر؛ مربی در رهبری تیم به عنوان یک سازمان‌دهنده‌ی قوی و زیربنای هر پیشرفت، مطرح می باشد. بدون تردید، تجربیات گذشته نشان داده می باشد که مربیگری، رشته‌ای متفاوت از سایر حوزه‌ها بوده و در آن طیف وسیعی از مهارت‌ها مورد نیاز می باشد (علیجانی، 1366).

سبک رهبری نشان‌دهنده‌ی طرز تفکر، جهان‌بینی و شخصیت رهبران می باشد. چنانچه سبک رهبری به گونه نامناسبی انتخاب گردد، از یک سو منجر به کاهش کارایی افراد می گردد و از سوی دیگر به عنوان عامل به وجود آورنده‌ی تنیدگی روانی یا فشار روانی، در آنها به شمار می رود (بیگی‌نیا و کلانتری، 1387).

عاملی که سبک رهبری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شیوه توجه رهبر نسبت به تأثیر خود و کارکنان می باشد. بیشتر رهبران، دارای سبکی هستند که با ویژگی‌های خودشان انطباق دارد، یا برای آنها سهل‌تر می باشد و فقط معدودی از رهبران، می‌توانند سبک خود را با شرایط و افراد گوناگون منطبق سازند. بر اساس مطالعات انجام شده؛ شخصیت، سبک رهبری و رفتار مربیان با عملکرد، انگیزش و میزان رضایت ورزشکاران، ارتباط دارد (کارون[2]، 1982).

در پژوهش حاضر، از سبک رهبری چلادوری و صالح[3] بهره گیری شده می باشد که سبک رهبری مربیان، در قالب پنج سبک متداول آموزش و تمرین، طرفداری اجتماعی، دموکراتیک، آمرانه و بازخورد مثبت، مطالعه می گردد. رفتار آموزش و تمرین، رفتاری می باشد، برای بهبود بازی ورزشکاران از طریق آموزش تکنیک‌ها. در ورزش‌های تیمی به متناسب کردن فعالیت‌های اعضای تیم، رفتار آموزش و تمرین گفته می گردد. در این سبک، مربی بر آموزش نقاط قوت و ضعف و بهبود مهارت‌های بازیکنان تأکید می کند. رفتار دموکراتیک، به اجازه‌ی مشارکت ورزشکاران در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تعیین اهداف گروهی و روش‌های دستیابی به آن اهداف، گفته می گردد. در این رفتار، مربی به تنهایی تصمیم نمی‌گیرد و نظر بازیکنان را در تصمیم‌گیری در مورد روش بازی و تمرین و موضوعات مهم مربیگری جویا می گردد. رفتار آمرانه، رفتاری می باشد که مربی به هیچ‌وجه بازیکنان را در تصمیم‌گیری‌ها و مسایل تیم دخالت نمی‌دهد و بازیکنان بایستی به دستورات مربی، گوش دهند. در رفتار طرفداری اجتماعی، مربی برای ارضای نیازهای متقابل و شخصی ورزشکاران کوشش می کند، ارتباط‌ای دوستانه با بازیکنان مستقر می کند، مسایل و معضلات بازیکنان را مطالعه و حل و فصل می کند و اختلافات بین اعضای تیم را برطرف می‌سازد. در نهایت، رفتار بازخورد مثبت یا پاداش‌دهی، رفتاری می باشد که مربی از ورزشکاران تقدیر و از بازی بازیکنان و همکاری‌شان تعریف می کند (رمضانی نژاد و دیگران، 1389).

امروزه، تنش روانی (تنیدگی) جزء لاینفک زندگی بشر گردیده و در تعیین سلامت یا بیماری افراد دارای اهمیت فراوان می باشد. تأثیر تنیدگی از طریق ساز و کارهای سایکو نوروفیزیولوژیک بر کارکردهای جسمی و روانی تأثیر می‌گذارد و در دراز مدت می‌تواند به ایجاد و یا تشدید اختلالات جسمی و یا روانشناختی بینجامد (شیرازی 1381). اثرهای تنیدگی به شکل‌های مختلف نمایان می گردد. کوکس[4] این اثرها را به پنج دسته‌ی عینی، رفتاری، شناختی، فیزیولوژیکی و سازمانی، تقسیم می کند (نظری‌نژاد، 1376).

موضوع تنیدگی در روانپزشکی سابقه طولانی دارد و سالهاست به سبب تأثیرات مهمی که در رفتار و عملکرد افراد دارد، به عنوان یکی از موضوعات علم مدیریت مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. تنیدگی باعث می گردد که بدن بشر وظایفی را که در شرایط عادی به سادگی انجام می‌دهد در شرایط تنیدگی با دشواری به انجام برساند (علوی و کاظم‌زاده، 1387).

وقتی تنیدگی در حالت اعتدال می باشد، عملکرد بالاست؛ در این حالت افراد، انرژی خود را به جای مقابله با تنیدگی، صرف بالا بردن عملکرد می‌کنند. وقتی تنیدگی از حد اعتدال فراتر می‌رود، افراد به جای بالا بردن عملکرد، انرژی خود را صرف مقابله با تنیدگی می‌کنند (طوسی، 1375).

به کارگیری هر یک از سبکهای رهبری توسط مربیان ممکن می باشد در افزایش یا کاهش تنیدگی روانی ورزشکاران مؤثر باشد. اغلب اوقات افرادی که تحت شرایط تنیدگی قرار می‌گیرند، از سبک رهبریِ رهبران خود شکایت دارند (سرمد، 1372). بر اساس مطالعات انجام شده، در درصد بالایی از کارکنان سازمان‌ها، نشانه‌هایی که حاکی از وجود تنیدگی در آنها می‌باشد، قابل نظاره می باشد (رابینز[5]، 1993؛ ابطحی، 1370؛ الوانی و ابطحی، 1371؛ رفیعی 1373).

پاسخ نامناسب به تنیدگی ممکن می باشد منجر به کاهش عملکردهای فیزیولوژیکی مانند رشد سوخت و ساز، گردش خون، تولید مثل، پاسخ ایمنی و التهاب گردد (چارمانداری، تسیگوس و کروسوس[6]، 2005). مطالعه‌ها مبین آن هستند که ورزش منجر به احساس سلامت روانی و کاهش سریع سطوح تنیدگی در زنان می گردد (کوری[7]، 2004). در واقع یک رقابت ورزشی می‌تواند، منجر به بهبود حالت و کیفیت خواب و افزایش سلامت روانی گردد (فوکس[8]، 1999). پس کاهش تنیدگی در سطح قابل قبول، انتخاب تنیدگی‌های خوب و حذف تنیدگی‌های بدی که موجب رکود می شوند، امروزه بایستی در رأس هدف‌ها قرار گیرند.

با در نظر داشتن اینکه تنیدگی عملکرد را تضعیف می کند. می‌توان با شناسایی عوامل ایجادکننده آن و سپس تضعیف یا حذف این عوامل، کارایی را بالا برد. حال با در نظر داشتن اینکه مربی یکی از ارکان تیمهای ورزشی می باشد، دانستن اینکه آیا سبک رهبری مربیان می‌تواند باعث افزایش یا کاهش تنیدگی در ورزشکاران گردد، می‌تواند کمک شایانی به بالا بردن عملکرد ورزشکاران کند و از آنجا که ورزشکاران مهمترین سرمایه انسانی تیمهای ورزشی هستند کوشش برای بالا بردن عملکرد و حفظ بهداشت روانی آنها امری ضروری می باشد. لذا پژوهش حاضر به مطالعه سبکهای پنجگانه رهبری و ارتباط آنها با تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه‌های شهر تهران می‌پردازد. هدف این پژوهش شناسایی و مطالعه ارتباط سبکهای رهبری بر میزان تنیدگی ورزشکاران می‌باشد.

[1]– Frast

[2]– Carron

[3]– Chelladurai, P. & Saleh, S. D.

[4]– Cox, B. J.

[5]– Robbins, P. Stephan

[6]– Charmandari, E.; C. Tsigos & G. Chrousos

[7]– Currie, J. M.

[8]– Fox, K. R.

[1]– Stress

تعداد صفحه : 108

قیمت : 14700تومان