عنوان : مطالعه تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی

دانشگاه بوعلی سینا

دانشكده ادبيات و علوم انساني

پايان‌نامه کارشناسي‌ارشد رشته زبان و ادبيات فارسی

عنوان:

مطالعه تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی

استاد راهنما:

دکتر محمد آهی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1-1 تعريف مساله و بيان ضرورت انجام پژوهش: 1

1-2 اهداف پژوهش: 2

فصل دوم: بخش اول

2-1-1 مقدمه. 4

2-1-2 تعاریف ادبیات تطبیقی.. 4

2-1-3 تسمیه‌ی ادبیات تطبیقی.. 5

2-1-4 تاریخچه‌ی ادبیات تطبیقی.. 6

2-1-4-1 مکتب فرانسه. 7

2-1-4-2 مکتب آمریکا 8

2-1-5 حیطه‌ی کارکرد ادبیات تطبیقی.. 8

2-1-6 فواید وکاربردادبیات تطبیقی.. 9

2-1-7 ادبیات تطبیقی در ایران. 9

2-1-8 ادبیات ترجمه. 11

فصل دوم: بخش دوم

2-2-1 زبان و دستور زبان  عربی.. 15

2-2-2 زبان و دستور زبان فارسی.. 16

2-2-2 سیر زبان شناسی.. 19

2-2-4 اقسام كلمه  ازنظردستور نویسان قدیم وجدید. 21

2-2-5 انواع تأثیر… 27

فصل دوم: بخش سوم

2-3-1 تعاریف قید. 33

2-3-2 جایگاه دستوری قید. 34

2-3-3 قید به اعتبار ساختار و لفظ.. 36

2-3-4 قید از نظر وابستگی به عناصر جمله  (کارکرد قید) 39

2-3-5 قیود از نظر معنی و مفهوم. 41

2-3-5 نتیجه. 45

فصل دوم: بخش چهارم

2-4-1 مفعول مطلق: 61

2-4-2 حال: 63

2-4-3 مستثني: 64

2-4-4 مفعول‌له. 65

2-4-5  مفعول‌معه. 65

2-4-6 مفعول‌فيه. 66

2-4-7 حروف… 68

2-4-8 افعال ناقصه. 77

 

فصل سوم

3-1 قيد زمان. 79

3-2 قيد مكان. 82

3-3 قيد مقدار. 84

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4 قيد تعجب: 84

3-5 قيد نفي.. 85

3-6 قيد تأكيد و تصديق.. 86

3-7 قيد تشبيه. 87

3-8 قید حالت… 87

3-9 قيد شك و ترديد. 88

3-10 قید شرط.. 89

3-11 قيد تكرار. 90

3-12 قيد آرزو. 90

3-13 قید سبب و علت   91

چکيده:

در مورد ادبیات تطبیقی تعریف متداولی از گذشته وجود داشته؛ مبنی براین ­که صرفاً به مطالعه وجوه اشتراک آثار برخاسته  از دو فرهنگ متفاوت  می­پردازد. حتی امروزه بعضی از افراد ادبیات تطبیقی را تنها با این کارکرد می­شناسند. اما می­توان با نگاهی وسیع­تر، دامنه­ی این رشته  علمی را به موضوعات مختلف گسترش داد و زمینه را برای تفاهم و همدلی بین ملت­ها بیشتر فراهم آورد. ارتباط یا عدم ارتباط دستور زبان با ادبیات تطبیقی به عنوان شاخه­ای از این علم تغییری در اهمیت تأثیر فن ترجمه در اعمال فعالیت­های تطبیقی ایجاد نمی­کند، زیرا که از مقدمات مهم مطالعه­های تطبیقی توانایی ترجمه­ی صحیح از متون می باشد. لذا در این پایان نامه به مباحثی درمورد­ی قید در دو زبان فارسی و عربی پرداخته می­گردد. بدین مقصود نخست تعاریف گوناگون درمورد­ی قید از دستور نویسان گذشته تا به امروز آورده شده می باشد. تعاریفی که بیشتر به قابل حذف بودن قید، تقسیم بندی آن به مختص و مشترک و انواع محتوایی تصریح شده می باشد. بهره گیری از ملاک­های ذهنی و دور از قاعده در بین دستوریان موجب گردیده که مرزبندی مشخصی در بین صورت­های مختلف قید از لحاظ ساختار و لفظ وجود نداشته باشد، لذا پس از جمع بندی نظرات دستور نویسان و با بهره گیری از آراء زبان شناسان جایگاه ساختاری قید مشخص شده می باشد. به این ترتیب که با فرق قائل شدن بین مقوله­ی قید و تأثیر قید اختلافات موجود در مورد دسته بندی قید به مختص و مشترک از بین می­رود زیرا که اصطلاح قید هم برای نمایاندن یک مقوله­ی واژگانی مانند به خوبی، باعجله و. . . به کار می­رود، و هم برای نشان دادن تأثیر نحوی بهره گیری می­گردد. مورد دیگر قابل حذف بودن یا نبودن قید مانند می باشد که با بهره گیری از دیدگاه زبان شناسی مشخص می­گردد که در موارد محدودی  حذف قید علاوه بر تغییر معنا، شکل دستوری جمله را نیز تغییر می­دهد. با شناخت کامل قید در زبان فارسی، معادلات معنایی و دستوری آن در زبان عربی آورده شده می باشد. نتیجه این که در نحو عربی مبحثی به نام قید وجود ندارد. اما مواردی مانند: مفعول مطلق، مفعول له، مفعول فیه، حال، مستثنی، حروف و افعال ناقصه هستند که می­توانند از قیدهای فارسی نیابت کنند.

تعداد صفحه : 111