تکه ای از متن پایان نامه :

در بعضی مواد قانون مدنی منعکس شده می باشد و تفصیل آن به این ترتیب می باشد: در حاصل اقدام چند نفر اگر سهم هر یک مشخص باشد، هر یک به نسبت سهم مالک حاصل اقدام شده و اگر سهم هر یک متمایز و مشخص نباشد، همۀ چند نفر مشاعاً در حاصل اقدام شریک هستند و البته این نظر با چند مؤید تقویت می گردد:

برجسته، قابل تفکیک باشد یا نباشد”، تعریف نموده می باشد. در پیش نویس فقط اشخاص حقیقی می تواند در خلق اثر مشترک با آزادی اقدام و نبود کارفرما، همکاری کنند.

ب- در خصوص احکام آثار مشترک پیش نویس همانگونه که تصریح گردید از تجربیات کشورهای با سابقه در امر قانونگذاری در حیطۀ مالکیت فکری بهره گیری نموده و از این لحاظ اکثر مواد مربوط از قبیل مواد 23،26،28 از قانون فرانسه گرفته شده می باشد.[1]

ج- احکام اثر مشترک: پیش نویس به غیر از احکامی که به صراحت در خصوص آثار مشترک آورده، این آثار را در حیطۀ حقوق مادیشان مشمول قواعد مربوط به اموال مشاع می داند.[2] در خصوص مالکیت اثر مشترک میان دو فرض فرق قائل می باشد: اگر سهم پدیدآورندگان اثر غیرقابل فرق باشد، اثر را در ملکیت مشاع کلیه پدیدآورندگان می داند و اگر سهم آنها متمایز باشد، وفق مادۀ پیش نویس حقوق مادی هر بخش متعلق به پدیدآورنده همان بخش می باشد؛ اما در هر دو صورت بهره برداری از کل اثر نیازمند رضایت تمامی شرکاست.[3] در خصوص قسم اخیر که سهم پدیدآورندگان اثر مشترک متمایز می باشد، قانونگذار – مانند همکاران اثر جمعی که آنان را با شرایطی مجاز به بهره برداری از سهم خود در اثر جمعی می داند[4]–  هر یک از شرکاء را بدون اجازه سایرین مجاز به بهره برداری به سهم متعلق به خود می داند.

2-2-2-2-  اثر جمعی در نظام های حقوقی

اثر جمعی، اثری که در اکثر قوانین ملی تصریح شده و بیشترین ابهام را دارد و مورد مناقشه حقوقدانان می باشد.  به هر ترتیب، تعریف اثر جمعی با در نظر داشتن موضع نظام های حقوقی مختلف در خصوص تفاوت اثر جمعی و اثر مشترک، تفاوت دارد؛ بدین لحاظ سه نظام حقوقی عمده مورد توجه قرار می گیرد:

الفاثر جمعی در سایر کشورها

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 1-  حقوق انگلستان

بر مبنای قانون انگلستان، معیار تشخیص اثر جمعی از اثر مشترک تشخیص و تعیین مؤلف هر بخش قرار گرفته می باشد: عملی که توسط دو یا چند شخص تهیه می گردد، اگر مؤلف هر بخش مشخص باشد، «اثر جمعی» ، و اگر سهم مؤلفان غیر قابل فرق باشد «اثر مشترک» تلقی می گردد.[5]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بر این اساس تعریف اثر جمعی چنین می گردد: عملی که توسط دو یا چند شخص تهیه می گردد و سهم هر یک از خالقان اثر مشخص و متمایز می باشد.

3-  حقوق فرانسه

[1] – به مواد 5-121، 6-121، 8-121 قانون مالکیت فکری فرانسه رجوع گردد.

[2] – ماده 18پیش نویس لایحه.

[3] – ماده53 پیش نویس لایحه.

[4] –  ماده 19 پیش نویس لایحه.

[5]محمود، صادقی، پیشین، ص 222.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه