عنوان : بررسي و مقايسه برخي مهارت هاي رواني تير اندازان نخبه و غير نخبه

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات هرمزگان

پايان نامه كارشناسي ارشد (M.A) رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

موضوع:

بررسي و مقايسه برخي مهارتهاي رواني تير اندازان نخبه و غير نخبه

استاد راهنما:

دکتر عهدیه یدالله زاده

استاد مشاور:

دکتر احمد ترک فر

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چكيده تحقيق……………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- اظهار مساله……………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. 5

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1- هدف کلی…………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-2- اهداف اختصاصي تحقيق…………………………………………………………………………….. 8

1-5- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 9

1-6- محدویت­های پژوهش………………………………………………………………………………………. 9

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………… 10

1-7-1- تعریف مفهومی…………………………………………………………………………………………. 10

1-7-2- تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………. 11

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل دوم: مروری بر ادبیات پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2- مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………… 13

2-2-1- مهارت های روانی……………………………………………………………………………………… 13

2-2-2- انگیزش…………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-2-1- انگیزش در ورزش…………………………………………………………………………………. 17

2-2-2-2- انگیزش درونی و انگیزش بیرونی………………………………………………………………. 18

2-2-3- اعتماد به نفس…………………………………………………………………………………………… 19

2-2-3-1- اعتماد به نفس و تکامل آن……………………………………………………………………….. 20

2-2-3-2- اعتماد به نفس در ورزش…………………………………………………………………………. 20

2-2-3-3- ابعاد اعتماد به نفس………………………………………………………………………………… 21

2-2-3-4- تأثیر اعتماد به نفس بر عملکرد ورزشی……………………………………………………….. 22

2-2-4- تمرکز……………………………………………………………………………………………………… 22

2-2-5- کنترل حالت های روانی………………………………………………………………………………. 24

2-2-5-1- محدوده بهینه و مطلوب انرژی روانی………………………………………………………….. 24

2-2-6- تصویر سازی ذهنی…………………………………………………………………………………….. 25

2-2-6-1- انواع تصویر سازی ذهنی………………………………………………………………………….. 27

2-2-6-2- اظهار نظریه ای………………………………………………………………………………………… 28

2-2-7- هدفمندی…………………………………………………………………………………………………. 28

2-2-7-1- انواع هدف ها……………………………………………………………………………………….. 29

2-2-7-2- اصول تعیین اهداف…………………………………………………………………………………. 30

2-2-7-3- معضلات رایج در تعیین هدف…………………………………………………………………… 31

2-3- پیشینه پژوهش در داخل و خارج………………………………………………………………………… 31

2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل……………………………………………………………………….. 31

2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج……………………………………………………………………….. 36

2-4- جمع‌بندي ادبيات پيشينه………………………………………………………………………………….. 41

فصل سوم: روش شناسی

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 49

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………… 49

3-3- ابزار گردآوري……………………………………………………………………………………………… 49

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… 50

3-5- روش آماري………………………………………………………………………………………………… 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 52

4-2- تجزيه و تحليل آماري…………………………………………………………………………………….. 57

4-3- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش (اطلاعات استنباطی)……………………………………….. 63

فرضيه اول…………………………………………………………………………………………………………… 63

فرضيه دوم…………………………………………………………………………………………………………… 64

فرضيه سوم………………………………………………………………………………………………………….. 65  

فرضيه چهارم……………………………………………………………………………………………………….. 66

فرضيه پنجم…………………………………………………………………………………………………………. 67

فرضيه ششم…………………………………………………………………………………………………………. 68

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 70

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-2- اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………………. 70

5-3- نتایج………………………………………………………………………………………………………….. 70

5-4- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. 71

5-5- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………… 78

5-5-1- پیشنهادهای آموزشی…………………………………………………………………………………… 78

5-5-2- پيشنهادهايي براي تحقيقات بعدي………………………………………………………………….. 78

منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 80

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………. 80

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 84

چكيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………….. 86

چکیده:

امروزه بحث مهارتهاي رواني در اجراي مهارتهاي ورزشي از اهميت بسزایي بر خوردار مي باشد ، در حالي كه در گذشته فقط به آمادگي جسماني ورزشكار مي پرداختند و اين خلاء ( عدم آموزش و بكار گيري مهارتهايي همچون ، انگيزش ، تمركز ،اعتماد به نفس ،تنظيم سطح انرژي رواني ، تصوير سازي ذهني ، هدف گزيني ، …..) با حضور روانشناسان در كنار تيمهاي ورزشي پر گرديده و نتايج اين تحقيق و تحقيقات گذشته همگي حاكي بر تایيد و تاكيد در بكارگيري اين مهارتها در جهت بهبود ، ارتقاء ،و ثبت ركوردهاي جديد را بهمراه داشته می باشد. به همين مقصود و اثبات اين مسئله ، تحقيق فوق به روش علي- مقايسه اي و بطور تصادفي از ورزشكاران مرد نخبه ( مسابقات ليگ كشور در سال 91 به ميزباني هيات تيراندازي زاهدان ) به تعداد 37 نفر تير اندازان نخبه در سطح (ملی، ليگ برتر، ليگ دسته يك ) و كليه ورزشكاران مرد تير انداز در استان سيستان و بلوچستان كه بطور تصادفي 83 نفر از آنها انتخاب گرديدند.

كليه نمونه ها بطور تصادفي از جامعه در دسترس انتخاب گرديده اند . در اين تحقيق از پرسشنامه 60 سوالي وينتر SASI ( انستيتو ورزش استرالياي جنوبي ) بهره گیری گرديده می باشد كه روایي و اعتبار آن قبلا توسط سمندر ، ( 1379 ) مورد تایيد قرار گرفته می باشد.

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1- مقدمه

امروزه پدیده تربیت بدنی و ورزش با بهره گیری از مفاهیم علمی و نظریات مختلف دانشمندان در خصوص نحوه آمادگی ورزشکاران جهت حضور در مسابقات، تحولی عظیم به وجود آورده می باشد و همواره کوشش می کند تا با بهره گیری از روش های علمی صحیح، مقادیر و نسبت های دقیقی از عوامل قابل اندازه گیری در ورزشکاران بدست آورد تا میزان آمادگی آنان را محاسبه نموده و افزایش دهد. یکی از این عوامل مهم، آمادگی روانی می باشد که تأثیر مستقیم و موثری روی آمادگی جسمانی ورزشکاران دارد (فرید، 1386).

اجرای بهینه مهارت های ورزشی به سه فاکتور آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی وابسته می باشد. با پیشرفت علم روانشناسی، بحث مهارت های روانی در اجرای مهارت های ورزشی از اهمیت بسزایی برخوردار شده می باشد. قبلاً به اهمیت آماده سازی جسمانی تأکید می گردید در حالی که امروزه، روان شناسان بیشتر بر آماده سازی روانی توجه و تأکید می کنند (هالواری[1]، 1997). هم چنین، بهره گیری از مهارت های روانی پیشرفت قابل ملاحظه ای در عملکرد ورزشکاران حرفه ای المپیک و سطوح دانشگاهی به وجود آورده می باشد (مارتینز[2]، 1987). به عقیده هکر[3] (2000)، اغلب کمبودهای روانی می باشد که ورزشکاران نخبه را از اجرای بهینه در تمرین و مسابقات باز می دارد نه اشتباهات و کمبودهای فیزیکی. برای نخبه شدن ورزشکار چهار عامل اساسی مورد نیاز می باشد: استعداد جسمانی، کوشش سخت، همانند سازی و آمادگی روانی. توانایی های جسمانی و بدنی برای یک ورزشکار نخبه بسیار ضروری و اساسی می باشد اما کافی نخواهد بود. این توانایی ها بایستی به وسیله تمرینات مناسب و آمادگی ذهنی شکوفا شوند (فرید، 1386). مهارت روانی به ویژگی های ذاتی یا آموخته ورزشکار اطلاق می گردد که موفقیت او را ممکن یا محتمل می سازد. روش ها و راهبردهای روانی نیز تمریناتی می باشد که به کسب این مهارت ها منتهی می گردد (واعظ موسوی، 1387). مهارت های روانی همچون مهارت های جسمانی آموختنی اند و با در نظر داشتن نزدیک و حساس شدن رقابت ها در رشته های ورزشی مختلف، برای پیروز شدن نیاز به آمادگی روانی می باشد، زیرا از این طریق می باشد که ورزشکاران می توانند روحیه خود را برای رقابت های بزرگ حفظ نموده و از این طریق می توانند قابلیت های خود را در صحنه مسابقات ورزشی به اجرا بگذارد.

1-2- اظهار مساله

امروزه روانشناسی ورزشی در کشورهای پیشرفته جایگاه ویژه ای پیدا کرده می باشد و بیش از هر زمان دیگر در عرصه ورزش بکار می رود، به طوری که در بسیاری از دانشگاه ها به عنوان رشته ای مستقل تدریس می گردد و موضوع تحقیقات فراوان قرار گرفته می باشد، همچنین اکثر قهرمانان تیم های ورزشی از این طریق برای رسیدن به آمادگی روانی بهره می جویند (قدیری، 1384). روانشناسی ورزشی از روش های ارزیابی روان شناختی و راهبردهای مداخله ای برای کمک به افراد جهت نیل به عملکرد ورزشی بهتر بهره گیری می کند. بنابر این، با تجزیه و تحلیل رفتار بشر در رشته های مختلف ورزشی ارتباط مستقیم دارد و به جنبه های ذهنی اجرا تمرکز می نماید. این رشته، به مطالعه تأثیر عوامل ذهنی بر عملکرد ورزشی می پردازد و بر این موضوع که افکار و احساسات افراد اثر عمیقی بر عملکرد آنها دارد، صحه می گذارد (آقا علی نژاد، 1376). بر طبق پژوهش های کاکس[4] (1995) ورزشکارانی که تمرین های مهارت های شناختی داشته اند در مسابقه ها از تمرکز بهتر، اعتماد به نفس و کارایی ذهنی بالاتری برخوردار بوده اند و در عوض اضطراب و استرس آنان کمتر شده، هیجانات کاذب کاهش یافته و نتیجه بهتری را کسب کرده اند، پس بدون تردید، به دست آوردن اوج عملکرد ورزشی، بدون برخورداری از مهارت های روانی میسر نخواهد بود و گام مهم در این مسیر، ارزیابی مهارت های روان شناختی و شخصیت ورزشکاران می باشد (آق باشلی، 1384). از آنجایی که روش های بدنسازی و شیوه های تمرین مهارت، تکامل اعجاب انگیزی یافته می باشد، فاصله بین قهرمانان به چند هزارم ثانیه و چند میلی متر کاهش پیدا کرده می باشد (وینتر، 1379). اغلب ورزشکاران و مربیان و حتی تماشاگران ورزشی مسابقاتی را به خاطر دارند که در آن ها با وجود آمادگی جسمانی و فنی، ضعف آمادگی روانی مانع موفقیت ورزشکار یا تیم بوده می باشد. فقدان انگیزه و تمرکز کافی، ضعف اعتماد به نفس، استرس و اضطراب مانع عملکرد مطلوب ورزشکار می گردد. بیشتر مربیان بر این باورند که دست کم 50 در صد ورزش، ذهنی یا روانی می باشد و در ورزش هایی مانند گلف، تنیس و اسکیت هنری، این میزان به 80 تا 90 در صد می رسد (واعظ موسوی، 1387). به نظر می رسد تفاوت عملکرد قهرمانان بیش از هر زمان دیگر، به آمادگی روانی آنها مربوط باشد، چنانچه واعظ موسوی (1387) اظهار می دارد وقتی یک بازیکن بسکتبال در تمرین، همه پنالتی ها را گل می کند اما در مسابقه متزلزل می باشد و نمی تواند نتیجه بگیرد چاره آن تمرین جسمانی و فنی نیست، بلکه او به تمرین مهارت های روانی نیاز دارد (واعظ موسوی، 1387). به علاوه، نتایج تحقیقات متعدد نشان داده می باشد ورزشکارانی که از آمادگی روانی برخوردارند در مسابقات موفق ترند و وظایف مشخص شان را در قالب ورزش های تیمی و انفرادی به خوبی انجام می دهند و مهارت های روانی به آنها اجازه می دهد تا در شرایط مسابقه از اعتماد به نفس لازم جهت اجرای عملکرد مطلوب برخوردار شوند. همچنین این ورزشکاران دارای قوه تفکر مثبت و توان تصمیم گیری بهتری نسبت به سایر ورزشکاران می باشند، پس بایستی برنامه آماده سازی روانی، همانند آماده سازی جسمانی و مهارتی به صورت مدرن و هدفمند طراحی شده تا قابلیت های روانی را نیز توسعه بخشد. به گونه کلی مهارت های روانی مجموعه ای از تکنیک ها و روش هایی می باشد که در جهت آمادگی روانی و در نهایت بالا بردن عملکرد ورزشی و تعدیل هیجانات، افزایش تمرکز، توسعه اعتماد به نفس و بالا بردن میزان یادگیری به کار می رود (آقاعلی نژاد، 1376). هر چند محتوای برنامه های آمادگی روانی در رشته های مختلف ورزشی متفاوت می باشد، به نظر می رسد تمام این برنامه ها موضوع های مشترکی دارند که از آن جمله، می توان به مهارت های کنترل توجه و تمرکز، انگیزش، توسعه اعتماد به نفس، تصویر سازی ذهنی، هدف گزینی و مهارت های خودآگاهی و عزت نفس تصریح نمود. از طرف دیگر نیمرخ آمادگی روانی بازیکنان رشته های مختلف ورزشی به دلیل ویژگی های ماهیت و نوع مهارت های هر رشته متفاوت هستند، به بیانی دیگر سطح مطلوب و بهینه مهارت های روانی رشته های ورزشی با هم تفاوت دارند. به عنوان نمونه پژوهش مورگان (1974) روی نخبگان رشته های ورزشی کشتی، پاروزنی و دو و میدانی نشان داد الگوی مهارت های روانی آنها یکسان نیست (عبدا…، 1381). به نظر می رسد این تفاوت حتی بین بازیکنان رشته های ورزشی گروهی و انفرادی نیز وجود داشته باشد. بدیهی می باشد غفلت از این مهارت ها و عدم برنامه ریزی مناسب جهت بهبود آنها موجب تضعیف عملکرد ورزشکاران خواهد گردید. پس ورزشکاران بایستی علاوه بر آمادگی جسمانی و حرکتی و مهارتی ویژه هر رشته ورزشی، آمادگی روانی خاص آن رشته را نیز بدست آورند و این مهم، بدون ترسیم نیمرخ و الگوی آمادگی روانی خاص هر رشته محقق نخواهد گردید.

مطالعه حاضر در شناخت آمادگی روانی ورزشکاران نخبه رشته های مختلف ورزشی دانشگاه ها تأثیر موثری دارد و الگویی را برای ورزشکاران رشته های مختلف دانشگاهی فراهم می کند تا آنان بتوانند علاوه بر آمادگی جسمانی و مهارتی ویژه آن رشته، آمادگی روانی را نیز در خود توسعه دهند. از این رو محقق بر آن می باشد تا به مطالعه این مو ضوع بپردازد که آیا مهارت های روانی ورزشكار نخبه و غيرنخبه تیراندازی با هم تفاوت دارد یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از حوزه های مد نظر در روانشناسی ورزشی بهبود عملکرد ورزشی می باشد. بهبود عملکرد ورزشی علاوه بر عوامل جسمانی و مهارتی به عوامل روانشناسی عملکرد نیز وابسته می باشد. عوامل روانشناختی شامل مباحث تمرکز، انگیزش، اعتماد به نفس، آماده سازی ذهنی و هدفمندی می باشد و بایستی در نظر داشت که این مهارت ها قابل آموزش و تمرین بوده و از طریق برنامه های دقیق و پیوسته می توان آنها را بهبود بخشید. یکی از وظایف مهم مربیان، درک ضرورت مهارت های ذکر گردیده و اقدام به آماده سازی روانی ورزشکاران برای مسابقات مهم می باشد. تحقیقات نشان داده می باشد که امروزه بر آماده سازی روانی توجه و تأکید بیشتری می گردد. تجارب کسب شده حاکی از آن می باشد که وقتی در میادین ورزشی بزرگ با قهرمانانی همتراز به لحاظ جسمانی و مهارتی به رقابت می پردازند، آمادگی روانی پیروزی را به نفع یکی از طرفین رقم خواهد زد (عبدا…، 1381). روان شناسان ورزشی، ورزش را همچون وسیله ای برای پیشرفت بشر می بینند و علاقمند هستند که در هر ورزش یک ورزشکار به تمام نیروهای بالقوه خود دسترسی پیدا کند (قدیری، 1384). لوهر[5] در سال 1986 اظهار داشت به نظر نمی آید تنها یک عامل روانی تعیین کننده موفقیت ورزشی افراد باشد، بلکه ترکیبی از متغیر های روانی به خوبی می تواند موفقیت در ورزشهای مختلف را پیش بینی کند. وی با مطالعه تحقیقات روانشناسی هفت عامل روانی را به عنوان شالوده ساختار سختی ذهنی تعیین نمود. او عوامل روانی سختی ذهنی را به توضیح زیر اعلام نمود: کنترل، اعتماد به نفس، کنترل انرژی درونی منفی، کنترل توجه، کنترل پندارهای فکری و تجسم فکری، کنترل انگیزه، کنترل انرژی مثبت و کنترل توجه. با پیشرفت علم روانشناسی بحث مهارت های روانی در اجرای عملکردهای ورزشی از اهمیت زیادی برخوردار شده می باشد و در حالی که قبلاً به اهمیت آماده سازی جسمانی تأکید می گردید، رواشناسان ورزشی، بر آماده سازی روانی ورزشکاران توجه و تأکید می نمایند. امروزه با بهره گیری از مهارت های روانی پیشرفت قابل ملاحظه ای در عملکرد ورزشکاران حرفه ای المپیک و دانشگاهی به وجودآمده می باشد (سهرابی، 1373).

مهارت های روانی ورزشکاران یکی از مقوله های مورد توجه در روانشناسی ورزش می باشد به طوری که همه کارشناسان، صاحب نظران، محققان و مربیان به اهمیت تک تک مهارت های روانی در رسیدن ورزشکار به اوج قابلیت ها و استعداد هایش واقفند. در حقیقت، هدف مهارت های روانی بهبود عملکرد و افزایش لذت در ورزشکاران می باشد (وینبرگ[6]، 2007). تحقیقات متعددی با هدف مقایسه اثرات بهره گیری از این مهارتها و متعاقب آن کسب موفقیت و یا عدم موفقیت ورزشکاران اجرا شده می باشد، که نتایج همگی بر این دلالت دارد که مربیان و ورزشکاران به مقصود دستیابی به اهداف خود به مهارت های روانی بیش از مهارتهای جسمانی نیاز دارند. آمادگی های روانی، ورزشکار را با تکنیک هایی آشنا می سازد که بتواند بر موانع روانی و عاطفی فایق آید (بلامن شتاین[7] و همکاران، 2007). برای رسیدن به این هدف، بسیاری از ورزشکاران از هدف گزینی، تصویرسازی، آرام سازی، تمرکز و خودگفتاری بهره گیری می نمایند (کرنس پن[8]، 2009). بلامن شتاین ، مداخلات روانی برای افزایش عملکرد ورزشکاران در مقایسه با ورزشکارانی که از این مهارت ها بهره گیری نمی کنند را ثابت کرده می باشد (بلامن شتاین و همکاران، 2007). از ویژگی هایی که در ورزشکاران موفق می توان نظاره نمود اعتماد به نفس بالا و انگیزه بیشتر می باشد که این خصوصیات در ورزشکارانی که به آمادگی های روانی نمی پردازند قابل نظاره نیست (انگرلیدر[9]، 2005). چنانچه مربی از مهارتهای روانی در تمرینات خود غافل گردد، در حقیقت شانس بزرگی را از تیم خود برای رسیدن به هدف های عالی سلب کرده می باشد. ورزشکاری که بتواند حین مسابقه انگیزش، تمرکز و اعتماد به نفس خود را در حد بهینه نگه دارد، بازیکنی بسیار موفق خواهد بود و یا ورزشکاری که قدرت تصویر سازی مناسب دارد و از تمرینات جسمانی نیز بهره می برد، در واقع توانسته می باشد یک مهارت را با تمام پیچیدگی اش ملکه ذهن خود سازد و ذهن و جسم خود را در حد مطلوب متناسب نماید، همچنین فردی که دارای هدف گزینی مناسب در امر ورزش می باشد، برنامه تمرینی خود را به صورت خودکار در ذهن جای می دهد. با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده بدون تردید بدست آوردن اوج عملکرد ورزشی بدون برخورداری از مهارت های روانی نظیر تمرکز، هدف گزینی، توسعه اعتماد به نفس و دستیابی به انگیزه مطلوب و تصویر سازی ذهنی میسر نیست و گام اول در این مقوله ارزیابی مهارت های روانی ورزشکاران می باشد. وینبرگ اظهار می دارد که تأثیر آمادگی روانی بر بعضی از ورزش های انفرادی (اسکیت هنری و گلف) بیشتر می باشد و باعث بهبود عملکرد بیشتری می گردد (وینبرگ، 2007).              

متاسفانه، علی رغم رشد و گسترش چشمگیر علم روانشناسی و تکامل برنامه های آماده سازی روانی ورزشکاران در کشورهای توسعه یافته، این علم تا حدود زیادی در کشورمان مورد غفلت قرار گرفته می باشد. به نظر می رسد عمده ترین علل این غفلت، فقدان آگاهی مربیان از چگونگی ارزیابی این مهارت ها، آموزش آنها و آماده سازی روانی ورزشکاران باشد. باورهای نادرستی در این مورد هست مانند این که ” این تمرینات برای کسانی می باشد که به مشکل روانی دچارند” یا این تمرینات فقط برای ورزشکاران سطوح عالی مناسب می باشد”، بعضی نیز بیهوده انتظار دارند که تمرین مهارت های روانی در کوتاه مدت، تغییرات شدیدی در آن ها ایجاد کند که این حاکی از شناخت غیرواقعی آنهاست و سرانجام بعضی دیگر به کلی، مفید بودن این نوع تمرین ها را باور ندارند (واعظ موسوی 1387). تحقیقات تازه تری در این زمینه نشان دهنده تأثیر مثبت برنامه های تمرین مهارت های روانی می باشد (موریس و توماس[10]، 2004). صنعتی منفرد (1385) اثر یک برنامه تمرین مهارت های روانی را بر عملکرد ورزشکاران مطالعه و معلوم گردید که بعضی عوامل آمادگی روانی در آنان بهبود یافته می باشد. با وجود سودمندی های تمرین مهارت های روانی بسیاری از ورزشکاران و مربیان به آن نمی پردازند که علت آن را هم بی اطلاعی از نحوه آموزش و تمرین ذاتی و تغییر ناپذیر پنداشتن ویژگی های روانی و نداشتن وقت ذکر می کنند (واعظ موسوی 1387). پس ضرورت ایجاب می نماید تا تحقیقات گسترده ای در این خصوص صورت گرفته و اطلاعات کاملی فراهم آید. به همین مقصود ارزیابی مهارتهای روانی ورزشكاران تیراندازی مرد نخبه و غیرنخبه می تواند اولین و مهمترین گام در جمع آوری اطلاعات مذکور و تدوین و ارایه یک برنامه بلند مدت آمادگی روانی باشد، زیرا اکثر این ورزشکاران جوان به عنوان آینده سازان و پشتوانه های تیم های بزرگسالان محسوب می شوند و شناسایی نقاط ضعف و قوت و برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آمادگی روانی آنها موجب رشد و ارتقاء قهرمانی کشور خواهد گردید. همچنین، نتایج این پژوهش موضوع مهارت های روانی را که در متولیان تربیت بدنی به کلی فراموش شده می باشد به مسئولين ذیربط متذکر خواهد گردید.

[1] . Halvary

[2] . Martinz

[3] . Hacker

[4] . Cox

[5] . Loher

[6] . Weinberg

[7] . Blamanschtein

[8] . Kranspen

[9] . Angleader

[10] . Morris & Thomas

تعداد صفحه : 100