گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه:

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

دررشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش فیزیولوژی ورزشی)

عنوان:

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

استاد راهنما:

آقای دکتر لطفعلی بلبلی

استاد مشاور:

آقای دکتر عباس معمارباشی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول(کلیات پژوهش)

مقدمه……………………………… 2

بيان مسئله…………………………….. 4

اهميت و ضرورت تحقيق……………………………… 5

فرضیات………………………………. 7

اهداف تحقيق……………………………… 8

تعریف نظری و عملیاتی متغییرها……………………………. 8

فصل دوم(مبانی نظری و ادبیات پژوهش)

مقدمه…………………………….. 12

چاقی و اضافه وزن……………………………… 13

علل چاقی……………………………… 14

عوارض چاقی و اضافه وزن……………………………… 15

ترکیب بدن چيست؟…………………………….. 15

عوامل موثر در ترکیب بدن بشر……………………………… 16

اجزای بدن و تأثیر آن‌ها……………………………. 19

توده بدون چربی……………………………… 19

چربی نسبی بدن……………………………… 20

چربی‌ها……………………………. 20

ماهیت چربی‌ها……………………………. 20

تأثیر چربی در بدن……………………………… 21

چربی ضروری و چربی غیرضروری یا ذخیره……………….. 21

تعادل چربی در تمرین‌های ورزشی……………………………… 23

تأثیر ورزش در کاهش و کنترل وزن…………………………… 24

ترکیب بدن و ورزش……………………………….. 25

اثرات ورزش بر رشد و بلوغ كودكان و نوجوانان………….. 26

فعالیت هوازی……………………………… 27

پیشینه پژوهش……………………………… 29

جمع بندی مبانی نظری و ادبیات پژوهش……………………… 37

فصل سوم(روش پژوهش)

مقدمه…………………………….. 40

روش پژوهش……………………………… 41

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جامعه آماری……………………………… 41

نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………… 41

ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………………………. 41

متغیرهای پژوهش……………………………… 42

محدودیت‌های پژوهش……………………………… 42

روش جمع آوری داده‌ها……………………………. 42

اندازه گیری وزن و قد…………………………….. 43

اندازه گیری درصد چربی……………………………… 43

محل و نکات قابل توجه در اندازه گیری چربی زیر پوستی عبارتند از…… 44

ابزارهای آماری……………………………… 46

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل آماری)

مقدمه…………………………….. 48

توصیف یافته‌ها……………………………. 49

تحليل استنباطي یافته‌ها …………………………….49

فرضيه ششم: بين وزن دختران نوجوان،در گروه تجربي و كنترل تفاوت معناداري هست…… 54

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

مقدمه…………………………….. 61

بحث………………………………. 62

نتیجه گیری……………………………… 66

پیشنهادات کاربردی……………………………… 67

پیشنهادات پژوهشی……………………………… 67

منابع……………………………… 68

پیوست(1)……………………………. 76

پیوست(2)……………………………. 78

چکیده:

هدف از اين پژوهش، تاثير تمرين هوازي تناوبی بر وزن و درصد چربي بدن دختران نوجوان بود.به همين مقصود، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمي در استان اردبيل با بهره گیری از روش نمونه گيري هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و دردو گروه 15نفره تجربي(سن،قد،وزن) و كنترل (سن،قد،وزن) قرار گرفتند. روش اجرا:15نفر از آزمودنی‌ها(گروه تجربي) در طی 8 هفته تحت فعاليت هوازي به شكل تناوبي،3جلسه در هفته و هر جلسه45دقيقه قرار گرفتند و 15نفر دوم(گروه كنترل) در طول 8 هفته هيچ تمريني انجام ندادند و وزن و درصد چربي،توده چربی بدن،توده بدون چربی،شاخص توده بدن آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرين هوازي تناوبی اندازه گيري گردید.براي تجزيه و تحليل و مقايسه داده‌ها از آزمون آماري tمستقل و t همبسته بهره گیری گردید. نتایج نشان داد که وزن،درصد چربی بدن، وزن چربي،شاخص توده بدن در گروه تجربي به گونه معني داري كاهش می‌یابد.در حالی که وزن بدون چربي درگروه تجربی افزایش معناداری داشت و در وزن،درصد چربي بدن،وزن چربي،وزن بدون چربي،شاخص توده بدن در گروه كنترل تفاوت معناداري نداشت.همچنين تفاوت اين متغيرها در بين گروه تجربي و كنترل در مرحله آخر معنادار بود. نتیجه گیری: به نظر می‌رسد تمرین تناوبی با تنوع و مزیت‌های بیشتر و خستگی کمتر می‌تواند روش مناسبی برای کاهش وزن و درصد چربی باشد و بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه:

فعالیت و تحرک جزء جدانشدنی زندگی بشر بوده که در هر دوره به اشکال خاص در زندگی بشر مطرح بوده می باشد.در جوامع صنعتی و متمدن امروزی که حرکت بشر روز به روز محدودتر می گردد،تربیت بدنی و فعالیت‌های جسمانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده می باشد.زندگی ماشینی بشر امروز موجبات دوری او از فعالیت را فراهم ساخته و این فقر حرکتی نشاط و شادابی را از جسم او دور کرده و به جای آن عامل خطرآفرین چاقی را جایگزین ساخته می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مطالعات انجام شده در آخرین دهه‌ی قرن گذشته نشان دادند که چاقی و چگونگی توزیع چربی بدن به ویژه در ناحیه‌ی میانی بدن(کمر و شکم)،پیشگوی مناسبی برای ابتلا به بیماری‌ها در آینده می باشد.بر اساس نتایج این تحقیقات ،مهم‌ترین اختلالات تندرستی که با افزایش میزان چربی بدن به ویژه در نواحی شکم و کمر ارتباط دارند،عبارتند از :هیپرلیپیدمی،بیماری پر فشارخونی،دیابت نوع دوم،بیماری کرونری قلب،سرطان سینه و رحم و پروستات،بیماری‌های تنفسی،ناهنجاری‌های ساختاری،عملکرد قلب و افسردگی از طرفی بعضی از پژوهشگران ارتباط چربی بدن به ویژه در ناحیه‌ی شکم را با میزان مرگ و میر مشخص کرده‌اند(کنایت،1979؛فرانین،1993).

اهمیت ترکیب بدن و ارتباط‌ی آن را با سلامتی را نمی‌توان صرف نظر کرد.بدن و ترکیبات آن در موفقیت و عدم موفقیت ورزشکاران تأثیر به سزایی دارد.این مسئله نه تنها برای شرکت برای شرکت در میادین ورزشی،بلکه برای سالم زیستن و شاداب ماندن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.پس ،ارزیابی ترکیبات بدن به مقصود تعیین میزان مطلوب آن ضروری می باشد(دسپرس،1991).

طی سال‌های اخیر شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان رشد زیادی داشته و هم اکنون به یک مشکل جدی در دنیا تبدیل شده می باشد (افتخاری و همکاران، 1386؛اکبری و همکاران،1386). عامل اصلی چاقی به درستی مشخص نیست اما به نظر می‌رسد عواملی مانند تغییر در الگوی غذایی، مصرف میان وعده‌ها ، غذاهای آماده ، مصرف نوشابه، زندگی بی تحرک مثل تماشای بیش از حد تلویزیون، بهره گیری از کامپیوتر و بازی‌های کامپیوتری به خصوص کاهش فعالیت بدن در این زمینه مؤثر باشد. انجام فعالیت متوسط تا شدید به میزان حداقل 6 دقیقه در روز و پرهیز از سبک زندگی بی تحرک در دوره نوجوانی می‌تواند از چاقی جلوگیری کند.طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت،فعالیت فیزیکی به هر گونه حرکتی گفته می گردد که با حرکت ماهیچه اسکلتی ایجاد می گردد و انرژی مصرف می کند.این سازمان توصیه می کند در افراد 5 تا 17 ساله،حداقل 60 دقیقه در هفته فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید به میزان حداقل 60 دقیقه در روز به خصوص در دوره نوجوانی، به پیشگیری از چاقی کمک می کند(مانسون و همکاران،2008؛ فولهلم و همکاران،1999).پس فعالیت ورزشی کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد زیرا سطح انرژی را افزایش می‌دهد و موجب سلامت جسم و روح و روان می گردد و همچنین به بیماری‌های ناشی از کم تحرکی (مانند بیماری قلبی،فشار خون،دیابت،پوکی استخوان و مانند آن‌ها)کمک می کند(گائینی و دبیدی روشن،1387).

به گونه کلی،ترکیب بدن ارزیابی می گردد تا وضعیت آمادگی و تندرستی فرد مشخص و کنترل گردد.این ارزیابی،ضمناً به طراحی برنامه‌های تمرینی ورزشکاران کمک می کند.به خوبی معلوم شده می باشد که درصد زیاد چربی بدن(توده‌ی خالص کمتر در بدن)با بیشتر شدن خطر بیماری‌ها همراه می باشد،از طرف دیگر،درصد زیاد توده‌ی خالص بدن و توده‌ی کم چربی،با موفقیت‌های ورزشی و تندرستی کامل توأم می‌باشد(گائینی و دبیدی روشن،1387).

اظهار مسأله:

افزايش وزن بدن در نتيجه عدم تعادل بين دريافت و مصرف انرژي می باشد فعاليت بدني،مهم‌ترین عامل در مصرف انرژي می باشد و در تنظيم وزن تأثیر به سزايي دارد.تمرین هوازی تمرینی می باشد که با اجرای آن، کارایی دستگاه‌های تولید انرژی به روش هوازی، افزایش یابد و باعث افزایش استقامت قلبی- تنفسی گردد. برای کسی که اهداف تندرستی را دنبال می کند، تمرین هوازی بایستی یک بخش ارزشمند در زندگی باشد. این تمرینات در افراد چاق که میزان چربی بدنشان بیش از حد طبیعی می باشد با کاهش چربی بدن باعث کاهش وزن در آن­ها می­گردد (گائینی و رجبی،1387). چاقی مهم‌ترین مشکل تغذیه‌ای ـ بهداشتی نوجوانان در کشورهای توسعه یافته می باشد. امروزه در کشورهای در حال توسعه نیز به دلیل تغییر در شیوه زندگی، مدرنیزه شدن و توسعه شهرنشینی شیوع چاقی روبه افزایش می باشد (باژن و همکاران،1384). بی تحرکی، سرچشمه بسیاری از بیماری‌های مزمن می باشد و ریشه در عادت‌های دوره کودکی و نوجوانی دارد (واگنر و همکاران،2004؛مانسون و همکاران،1991). با در نظر داشتن جمعیت بالای دختران نوجوان در ایران، آسیب پذیری بالای این گروه، وسعت و اهمیت مشکل چاقی در دوره‌های بعد زندگی و محدودیت منابع اطلاعاتی در این زمینه مطالعه روی دختران نوجوان لازم می باشد (باژن و همکاران،1384). انجام فعالیت فیزیکی در دوره نوجوانی موجب افزایش اعتماد به نفس و پیشگیری از چاقی، افسردگی می گردد و باعث تناسب اندام می گردد و پایه‌ای برای الگوی فعالیت در دوره‌های بزرگ‌سالی می باشد (ماگنسون و همکاران،2008؛فولهلم و همکاران،1999).در زمینه تأثیر تمرین هوازی بر وزن و درصد چربی، بر روی دختران نوجوان پژوهش کمی انجام گرفته، در بعضی تحقیقاتی که روی نوجوانان انجام گرفته، کاهش سطح فعالیت بدنی و افزایش رفتارهای کم تحرک (تماشای تلویزیون) در این آزمودنی‌ها، با اضافه وزن و چاقی مرتبط می باشد، اما هیچ ارتباطی بین الگوی رژیم غذایی و اضافه وزن و چاقی وجود ندارد (زارعی و همکاران،1389). در مطالعات برنسون و وال نیز افزایش دریافت انرژی عامل افزایش بروز چاقی در نوجوانان گزارش گردید. تمرین‌های هوازی می‌تواند باعث کاهش چربی بدن شوند و برای کاهش چربی بدن، ورزش‌های هوازی با شدت کم مؤثرتر از ورزش‌های شدید می باشد (گائینی و رجبی،1387). با در نظر داشتن محدود بودن اطلاعات و همچنین تحقیقات ضد و نقیضی که در زمینه فعالیت نوجوانان و تغییرات وزن آن‌ها ارائه شده می باشد و تحقیقات قبلی بیشتر بر روی مردان انجام گرفته شده می باشد و زیرا آمار زنان در معرض خطر چاقی در کشور ما بیشتر از مردان می باشد پس دختران نوجوان بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرند. لذا این پژوهش بر روی دختران نوجوان گرمی استان اردبیل انجام خواهد گردید. و به آزمون گر در تشخیص این مسئله کمک خواهد نمود که تمرین هوازی بیشتر بر روی وزن دختران نوجوان تأثیر دارد و یا درصد چربی بدن آن‌ها؟

اهمیت و ضرورت پژوهش:

رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان بر سلامت آنان و سلامت و توسعه جامعه موثر می باشد (نجات و همکاران،1387). ورزش نوجوانان به علت های مختلفی می‌تواند بر ارتقای سلامت موثر و در صدر اولویت‌های مربوط به بهداشت نوجوانان باشد (پندر و همکاران،2002). برنامه ریزی پیرامون سلامت نوجوانان با در نظر داشتن رفتارها و عوامل خطرساز این دوره بسیار مهم می باشد. پس بایستی به نوجوانان فرصت داد که فعالیت بدنی داشته باشند و زمینه را برای رشد و کمال خود فراهم آورند و تکامل جسمی در آن‌ها پدیدار گردد. (نجات و همکاران،1387)

فعالیت بدنی منظم در تمامی دوران زندگی، به ویژه کودکی و نوجوانی مهم می باشد و اثرات مفید آن را بر رشد جسمانی، فکری و روانی کودکان و نوجوانان نباید صرف نظر کرد. انجام فعالیت بدنی جدی منظم با عوامل اصلی خطر بیماری قلبی مقابله‌ کند (فشارخون بالا، چاقی و روش زندگی کم تحرک) و قدرت عضلانی، انعطاف پذیری و استقامت را گسترش می‌دهد و همچنین اعتماد به نفس، خویشتن داری و عزت نفس را گسترش می‌دهد و به تنظیم کنترل وزن و ترکیب بدن کمک می کند. در این بین تمرین هوازی تأثیر زیادی در کاهش چربی بدن دارد و بایستی به عنوان رکن اصلی برنامه‌های کاهش وزن قرار گیرد(گائینی و رجبی،1387).تمرين هوازي هنگامي که شدت کار از کم تا متوسط افزايش می‌یابد،سرعت ليپوليز، مقدار جريان خون بافت چربي و جريان خون ماهيچه افزايش می‌یابد که باعث افزايش دسترسي ماهیچه‌ها به اسيد چرب می گردد. اين امر با افزايش مقادير مطلق اکسيداسيون چربي همراه می باشد.

از طرفي براي آزمودنی‌های چاق عاقلانه‌ترین راه اين می باشد که به جاي فعاليت بدني شديد، آن‌ها را به انجام فعاليت بدني با شدت متوسط تشويق کنيم زيرا انجام فعاليت بدني با اين شدت عملی‌تر و اجراي آن براي آزمودنی‌ها راحت‌تر می باشد (لازر و همكارانش،2007).

یکی از عوارض زندگی ماشینی که روز به روز نمایان‌تر می گردد.کاهش فعالیت‌های بدنی می باشد.ما،اگر چه از مزایای تکنولوژی بهره کامل نبردهایم.اما به تبعات و پیامدهای منفی آن،مصرفی شدن و شیوع بیماری‌های ناشی از فقر حرکتی گرفتار شده‌ایم.فقر حرکتی عامل بسیاری از بیماری‌های جان‌فرسا زیرا چاقی،ضعف دستگاه‌های قلبی عروقی و تنفسی و کاهش ظرفیت حیاتی ریه می‌باشد و سلامتی را به گونه مستقیم و غیر مستقیم به خطر انداخته و زندگی را برای بشر ناخوشایند ساخته می باشد(دیوید،1366).

پس،فعالیت بدنی،یک بخش مهم در برنامه‌های مرتبط با سلامتی می باشد و فقدان آن موجب بسیاری از بیماری‌ها می گردد.هر چند،اهمیت برخورداری از زندگی فعال بدنی در دوران بلوغ و بزرگ‌سالی به خوبی ثابت نشده می باشد.اما،ارتباط بین فعالیت بدنی و سلامتی در کودکان و نوجوانان،به خوبی مشخص نشده می باشد.با این تفاصیل بعضی تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که فعالیت بدنی در دوران کودکی باعث افزایش سلامتی استخوان توسعه بهداشت روانی و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های فشار خون،چاقی،دیابت و فقر حرکتی می گردد(لویگنسون،2001).

در حال حاضر نیز،یکی از معضلات عمومی سلامت جسمانی در تمامی کشورها،چاقی و اضافه وزن می باشد و مسئله نگران کننده ارتباط چاقی دوران کودکی و نوجوان با چاقی بزرگ‌سالی می باشد. زیرا مشخص شده می باشد که در حدود 30% دختران و 10 % پسرانی که در کودکی چاق بودند.به افراد بزرگ‌سال چاق تبدیل شده‌اند(ویلیامز و همکارانش،2000).

مصرف مواد غذایی پر چرب در کنار زندگی بی تحرک،همچنین شیوع بعضی اختلالات تغذیه‌ای و تغییر رفتارهای تغذیه‌ای در دو سه دهه‌ی گذشته از عوامل بر هم خوردن تعادل بین انرژی مصرفی و مواد غذایی دریافتی می باشد.علاوه بر انرژی دریافتی اضافی از مواد غذایی و پایین بودن انرژی مصرفی در نتیجه‌ی فعالیت بدنی کمتر،عوامل وراثتی،پایین بودن اکسیداسیون چربی،پایین بودن فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک،کاهش سطح لپتین پلاسما،عوامل فشارزای روانی و وضعیت اجتماعی اقتصادی از دیگر عوامل موثر در چاقی ست(بری،1985).

اهمیت چاقی در دوران کودکی و نوجوانی نه تنها به دلیل عوارض جسمانی و روانی زودرس، بلکه به دلیل افزایش چاقی بزرگ‌سالی، مرگ و میر و بار هزینه اقتصادی سنگین آن بر اجتماع می باشد (برش و همکاران،2000). چاقی با بیماری سرخرگ کرونری، بیماری فشار خون، دیابت نوع 2، بیماری انسداد ریوی، التهاب مفصلی و انواع مشخصی از سرطان ارتباط دارد.پس برای برخورداری از وزن مطلوب بایستی شیوه زندگی را به گونه‌ای تغییر دارد که انرژی دریافتی بدن کمتر گردد و انرژی اضافی آن نیز به مصرف برسد (گائینی و رجبی،1387).فعالیت ورزشی به تنهایی، یا به صورت ترکیب با رژیم غذایی معقول، مهم‌ترین پیامدهای بلندمدت کاهش وزن را به دنبال خواهد داشت (گائینی و دبیدی روشن،1387).

با در نظر داشتن محدود بودن اطلاعات و همچنین تحقیقات ضد و نقیضی که در زمینه فعالیت نوجوانان و تغییرات وزن آن‌ها ارائه شده می باشد و تحقیقات قبلی بیشتر بر روی مردان انجام گرفته شده می باشد و زیرا آمار زنان در معرض خطر چاقی بیشتر از مردان می باشد این پژوهش بر روی دختران نوجوان انجام گردید.

تعداد صفحه : 90