عنوان : تأثیر مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

عنوان:

تأثیر مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

استاد راهنما:

دکتر حميد فروغي پور

استاد مشاور:

دکتر رضا صابونچی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: مقدمه ومعرفي پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-1 بيان مساله……………………………………………………………………………………………………… 4

1- 2 اهميت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………… 6

1-3 اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………. 8

1-3-1هدف کلي…………………………………………………………………………………………………… 8

1-3-2 اهداف اختصاصي………………………………………………………………………………………… 8

1-4 فرضيات ويژه پژوهش……………………………………………………………………………………… 9

1-5 قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-1 قلمرو مکاني………………………………………………………………………………………………. 9

1-5- 2 قلمرو زماني……………………………………………………………………………………………… 9

1-6 محدوديت هاي پژوهش………………………………………………………………………………….. 10

1-7 واژه هاواصطلاحات کليدي …………………………………………………………………………….. 10

1-7-1 فوتبال……………………………………………………………………………………………………… 10

1-7-2 رفتارهاي نابهنجار………………………………………………………………………………………. 11

1-7-3 عوامل مديريتي………………………………………………………………………………………….. 11

1-7-4 تماشاگر…………………………………………………………………………………………………… 11

1-7-5 پرخاشگري………………………………………………………………………………………………. 11

1-7-6 خشونت………………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-7 اوباشگري………………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم: ادبيات تحقيق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1 مباني نظري تحقيق…………………………………………………………………………………………. 14

2-1-1 رفتارهاي نابهنجار………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2عوامل رفتار نابهنجار درجامعه………………………………………………………………………… 15

2-1-2-1نقش خانواده………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2-2 عوامل اجتماعي……………………………………………………………………………………… 16

2-1-2-3عوامل اقتصادي……………………………………………………………………………………….. 16

2-1-2-4نقش دوستان وهمسالان…………………………………………………………………………….. 17

2-1-2-5عوامل روانشناختي…………………………………………………………………………………… 17

2-1-2-6علتهاي ديگر نابهنجاري…………………………………………………………………………….. 17

2-1-3عوامل رفتارنابهنجار در ورزشگاه…………………………………………………………………….. 19

2-1-3-1عامل محيط ورزشگاه……………………………………………………………………………….. 19

2-1-3-2عامل نحوه ي داوري………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-3عامل رسانه هاي ورزشي…………………………………………………………………………… 20

2-1-3-4عامل زمان برگزاري مسابقه………………………………………………………………………… 21

2-1-2 اوباشگري………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-3 خشونت………………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-4 پرخاشگري………………………………………………………………………………………………. 24

2-1-4-1 تعريف پرخاشگري…………………………………………………………………………………. 24

2-1-4-2 نظريه هاي پرخاشگري در ورزش………………………………………………………………. 29

2-1-4-2-1 نظريه غرايز……………………………………………………………………………………….. 30

2-1-4-2-2 نظريه يادگيري اجتماعي………………………………………………………………………. 31.

2-1-4-2-3 نظريه تخليه……………………………………………………………………………………….. 33

2-1-4-2-4 نظريه ناكامي ـ پرخاشگري……………………………………………………………………. 34

2-1-4-2-5 نظريه تجديدنظر ناكامي ـ پرخاشگري………………………………………………………. 35

2-1-4-3 انواع پرخاشگری در ورزش………………………………………………………………………. 36

2-1-4-4 عوامل اثر گذار در پرخاشگری ورزشی………………………………………………………… 38

2-1-4-5پرخاشگری در فوتبال ايران………………………………………………………………………… 47

2-2 پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………… 51

2-2-1 تحقيقات داخل کشور…………………………………………………………………………………. 51

2-2-2 تحقيقات خارج کشور…………………………………………………………………………………. 53

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 56

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. 57

3-2 جامعه آماري………………………………………………………………………………………………… 57

3-3 حجم نمونه………………………………………………………………………………………………….. 58

3-4 روش نمونه گيري………………………………………………………………………………………….. 59

3-5 ابزار اندازه گيري……………………………………………………………………………………………. 59

3-6 روايي پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 60

3-7 پايايي پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 61

3-8 روشهاي تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………….. 62

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 64

4-1 بررسي ويژگي هاي توصيفي گروه نمونه……………………………………………………………… 64

4-2 بررسي ويژگي هاي استنباطی گرونمونه……………………………………………………………… 70

4-2-1 فرضيه اول……………………………………………………………………………………………….. 70

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-2 فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………….. 71

4-2-3 فرضيه سوم………………………………………………………………………………………………. 72

4-2-4 فرضيه چهارم……………………………………………………………………………………………. 73

4-2-5 فرضيه پنجم……………………………………………………………………………………………… 74

4-2-6 فرضيه ششم……………………………………………………………………………………………… 74

4-2-7 فرضيه هفتم………………………………………………………………………………………………. 75

4-2-8 فرضيه هشتم…………………………………………………………………………………………….. 78

4-2-9 فرضيه نهم……………………………………………………………………………………………….. 76

4-2-10 فرضيه دهم…………………………………………………………………………………………….. 77

4-2-11 فرضيه يازدهم…………………………………………………………………………………………. 78

4-2-12 فرضيه دوازدهم……………………………………………………………………………………….. 78

4-2-13 فرضيه سيزدهم………………………………………………………………………………………… 79

4-2-14 فرضيه چهاردهم………………………………………………………………………………………. 80

4-2-15 فرضيه پانزدهم………………………………………………………………………………………… 80

4-2-16 فرضيه شانزدهم……………………………………………………………………………………….. 81

4-2-17 فرضيه هفدهم………………………………………………………………………………………….. 82

4-2-18 فرضيه هجدهم………………………………………………………………………………………… 82

4-2-19 فرضيه نوزدهم…………………………………………………………………………………………. 83

4-2-20 فرضيه بيستم…………………………………………………………………………………………… 84

4-2-21 فرضيه بيست ويکم…………………………………………………………………………………… 84

4-2-22 فرضيه بيست ودوم…………………………………………………………………………………… 85

4-2-23 فرضيه بيست وسوم………………………………………………………………………………….. 85

4-2-24 فرضيه بيست وچهارم……………………………………………………………………………….. 86

4-2-25 فرضيه بيست وپنجم…………………………………………………………………………………. 87

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 89

اختصار تحقيق…………………………………………………………………………………………………….. 90

5-1 بحث و نتيجه گيري فرضيه هاي پژوهش…………………………………………………………….. 95

5-1-1 فرضيه اول……………………………………………………………………………………………….. 95

5-1-2 فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………….. 96

5-1-3 فرضيه سوم………………………………………………………………………………………………. 99

5-1-4 فرضيه چهارم………………………………………………………………………………………….. 100

5-1-5 فرضيه پنجم……………………………………………………………………………………………. 103

5-1-6 فرضيه ششم……………………………………………………………………………………………. 105

5-2 پيشنهادهاي کاربردي…………………………………………………………………………………….. 106

5-3 پيشنهاد هاي پژوهشي…………………………………………………………………………………… 107

5-4 بهره گیری کنندگان از نتيجه پايان نامه……………………………………………………………………. 108

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. 109

پيوست ها………………………………………………………………………………………………

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تأثیر عوامل مديريتي برگزاري مسابقات بربروز رفتار هاي نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شدکه در اين تحقيق اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق تاثير محيط ورزشگاه، رسانه هاي گروهي ،داوري و زمان برگزاري مسابقات مورد بررسي قرار گرفت در‌ پژوهش حاضر ‌جهت ‌ سنجش   ‌سوالهاي ‌ پژوهش ‌از‌ پرسشنامه ‌محقق‌ساخته ‌بهره گیری ‌گردید که پرسشنامه‌هاي‌ مذکورداراي‌سوال‌هاي ‌پنج‌گزينه‌اي (کاملا موافقم، موافقم، تاحدودي ‌موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) مي‌باشد پرسشنامه اوليه با 27 سوال به چند تن از اساتيد و متخصصان داده گردید که در نهايت آنها بر روي 24 سوال از پرسشنامه اي تماشاگران اتفاق نظر داشتند که بدين ترتيب روايي محتوايي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت و جهت سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب الفاي کرونباخ بهره گیری گردید که بنابرمحاسبه بعمل آمده، ضريب پايايي پرسشنامه 86/0 بدست آمد که ضريب مطلوبي بود. از آنجايي که جامعه آماري تماشاگران، مسابقات فوتبال بود،انجام يک مطالعه مقدماتي بر روي گروهي از افراد جامعه به مقصود ،تعيين واريانس جامعه ضرورت داشت که در نهايت حجم نمونه محاسبه شده براي تماشاگران برابر با 797 نفر گردید. به مقصود تحليل استنباطي داده هاي بدست آمده از ابزار اندازه گيري از روشهاي من ويتني،كراسكال واليس و فريدمن بهره گیری گردید. بررسي يافته هاي کلي نشان داد،ازنظرتماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال تيم هاي ورزشي سپاهان وذوب آهن محيط ورزشگاه مي تواند بيشترين تأثیر را در بروز رفتارهاي نا بهنجار داشته باشد. همچنین در این پژوهش تفاوت بین نظرات تماشاگران تیمها در مورد عامل محیط ورزشگاه،زمان برگزاری مسابقه، نحوه داوری و رسانه های ورزشی در بروز رفتارهای نابهنجار مطالعه می گردد.

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

مقدمه:

در بين رشته هاي ورزشي كه در سراسر دنيا داراي مسابقات منظم می باشد ، بي ترديد ورزش فوتبال پر طرفدار ترين و پر مشاركت ترين رشته ورزشي به شمار مي آيد، تا آنجا كه بسياري از کشورهاي پنج قاره جهان آن را در رديف ورزش ملي خودمحسوب كرده اند.

لبريز بودن ورزشگاه ها از تماشاچيان در ديدار هاي داخلي، ملي، قاره اي و جهاني و برخورداري رقابت ها از بينندگان چند صد ميليوني ،پخش تلوزيوني ، فوتبال را به عنوان مردمي ترين ورزش جهان معرفي كرده می باشد. فوتبال در ايران نيز رايج ترين و پر طرفدار ترين ورزش هاست كه در مقايسه با تمام رشته ها ،بيشترين تعداد ورزشكاران و تماشاگران را به خود اختصاص داده می باشد .

از مسائل مهم که در دهة اخير مورد توجه اند يشمندان اجتماعي و جامع شناسي قرار گرفته می باشد،بررسي و تعيين رويداد ها و رفتار هاي نابهنجار در فوتبال می باشد كه هر چند وقت جلوه هايي از آن در هنگام بر گزاري مسابقات فوتبال در عرصه هاي ملي وبين المللي نظاره مي گردد (برومند دولق، 1384).

 

فوتبال در ايران نيز روز به روز بين اقشار مختلف جامعه رو به گسترش می باشد و تقريباً دوران گذار خود از فوتبال سنتي به دنياي حرفه اي را مي گذراند. به موازت اين حركت و بيشرفت، در سال هاي اخير خشونت و پرخاشگري در مسابقات فوتبال نيز شيوع يافته می باشد و به حوادث تلخ و تأسف باري چه در عرصه ملي و چه در عرصه بين المللي تبديل شده می باشد واين موضوع نگراني هاي فراواني را براي دست اندركاران وعلاقه مندان فوتبال فرا هم كرده می باشد.با اينكه تيم هاي باشگاهي با عنوان باشگاه هاي فر هنگي ـ ورزشي فعاليت مي كنند، اما تاكنون در مورد نحوه رفتار ورزشكاران و طرفدارانشان در ورزشگاه ها بررسي هاي جدي و قابل ملاحظه كمي صورت گرفته می باشد ، پژوهش هاي گوناگون كه در مورد بروز رفتار هاي نا بهنجار در رقابت ها ي ورزشي انجام گرفته می باشد، نشانگر تأثير معني دار وضعيت هاي مختلف در بروز چنين رفتار هايي می باشد. مثلاً مشخص شده كه درپايان رقابت هاي ورزشي،رفتار خشونت آميز و پر خاشگرانه تماشاگران تيم هايي كه در خطر سقوط قرار دارند و با اينكه در جريان رقابت براي دست يابي به مقام قهرماني هستند، بيشتر مي گردد (برومند دولق،1384).مطالعات و بررسي هاي متعددي توسط روان شناسان و افراد آگاه در مورد خشونت و رفتار پرخاشگرانه صورت گرفته می باشد؛ ولي هنوز تحقيقات و مطالعات گسترده درابعاد گوناگون اين رفتار ها در ورزش مورد نياز می باشد.مانند رفتار هاي نابهنجار مي توان به ‌شرط بندي ، تباني، اوباشگري، خشونت، پرخاشگري و افسردگي تصریح كرد (علي نورعلي وند،1386). كه در اين تحقيق اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت مد نظر قرار گرفته شده و مورد بررسي قرار مي گيرد و با در نظر داشتن خلا علمي كه در مورد عوامل مديريتي مؤثر در بروز اين رفتار ها در فوتبال حرفه اي نو پاي ايران به وضوح احساس مي گردد، پژوهش حاضر با هدف تأثیر عوامل مديريتي بر گزاري مسابقات و بروز رفتار هاي نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شده می باشد.

1-1- اظهار مسأله

ورزش يكي از مهمترين نهاد هاي جوامع مدرن صنعتي مي باشد كه بخش اعظم جمعيت هر كشوري به اشكال گوناگون با آن سرو كار دارند که در اين بين ورزش فوتبال بي شك پر طرفدار ترين، جذاب ترين، پر بيننده ترين و هيجان انگيز ترين رشته ورزشي محسوب مي گردد.

فوتبال مانند هر پديده اجتماعي ديگري مختصات خاص خودش را دارد وبه مانند ساير پديده هاي اجتماعي هم اثرپذير و هم اثر گذارمي باشد. اگرچه گذشته اي نه چندان دور فوتبال صرفاً در بين بخش كوچكي از جوانان ونوجوانان شهرهاي بزرگ رواج داشت،اما امروزه به يک پديده بزرگ اجتماعي تبديل شده که زن ومرد و پير و جوان در اقصي نقاط جهان نسبت به آن حساسيت و علاقه نشان مي دهند(بيژن افسر کشميري،1381).

با حرفه اي شدن ورزش فوتبال و افزايش هيجانات ناشي از مسابقات آن به تدريج بر تعداد تماشاگران اين رشته ورزشي افزوده شده به طوري كه در بر خي از مسابقات جمعيت حاضر در استاديوم به پيش از يك صد هزار نفر هم ميرسد وبا گذر زمان و با رواج تب فوتبال در جوامع مختلف حساسيت هاي كاذبي نسبت به اين رشته ورزشي شكل گرفت ، به طوري كه منجر به بروز رفتارهاي نا بهنجار در قشر تماشاگران گرديد.

اعمالي همچون شرط بندي، تباني و خشونت و پرخاشگري از مهمترين انواع رفتار هاي نابهنجاري بود كه در طي سال هاي گذشته تا به امروز در ميادين ورزشي رخ داده می باشد.(علي نور علي وند،1386)

رفتار خشونت آميز و پرخاشجويانه تماشاگران فوتبال كه امروز در بيشتر كشور هاي دنيا نظاره مي گردد از مهمترين اشكال اين رفتار ها قلمداد مي گردد.

كشور ايران نيز در يكي دو دهه گذشته و به خصوص در چند سال اخير با بالا رفتن تب فوتبال در بين كليه اقشار جامعه و حضور در مسابقات جام جهاني با اين معضل اجتماعي رو برو بوده می باشد.

هر چند كه سابقه خشونت در ميادين ورزشي كشور ايران به سال هاي بسيار دور و حتي قبل از انقلاب باز مي گردد،ليكن گستره و شدت اين رفتار ها ي خشونت آميز به حدي نبوده كه محققان علوم اجتماعي را به خود جلب كند و در يك دهةاخير پس از به وجودآمدن اين رفتار ها در بين هواداران فوتبال كه در زير به برخي ازآنها تصریح مي گردد تحقيقاتي هر چند اندك در اين زمينه صورت گرفته می باشد.

1ـ در آبان ماه سال 1385 بر اثر خشونت هواداران پس از بازي استقلال و پيروزي به 480 دستگاه اتوبوس شركت واحد خسارت وارد گردید كه هزينه آن بالغ بر 170 ميليون ريال بر آورد شده می باشد. در اين بازي بيش از 50 نفر از تماشاگران آشوب گر دو تيم توسط پليس دستگير شدند(علي نور علي وند،1386).

2ـ آشوب ها و تجمعات خياباني پس از بر گزاري مسابقه فوتبال بين دو تيم ايران و استراليا در مسابقات مقدماتي جام جهاني 1998فرانسه (به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران).

3ـ آشوب ها و تجمعات خياباني پس از پيروزي تيم فوتبال ايران در برابر آمريكا در مسابقات جام جهاني 1998فرانسه(به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران).

4ـ كشته و زخمي شدن بيش از 50 نفر از تماشا گران فوتبال ايران و ژاپن در استاديوم آزادي در مسابقات مقدماتي جام جهاني (2006) آلمان (علي نور علي وند،1386).

5ـ بر هم زدن نظم مسابقه فوتبال ايران و كره شمالي از سوي تماشاگران حاضر در استاديوم در مسابقات مقدماتي جام ملت هاي آسيا در سال 2004 ميلادي كه به محروميت ايران از حضور تماشاگران در مسابقات بعدي انجاميد(به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران).

6ـ تخريب اموال عمومي به خصوص وسايل حمل و نقل شهري و عمومي بعد از مسابقات مهم داخلي و بين المللي (مديريت مطالعات و پژوهش ناجا،1380).

7ـ پرتاب نارنجك به دست يكي از تماشاگران سپاهان اصفهان و نابينا شدن مأمور نيروي انتظامي در سال 1386 (به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران)

حوادث فوق تنها بخشي از رفتار هاي خشونت آميز هواداران فوتبال مي باشدكه لزوم تحقيقات و بررسي هايي در مورد اين رفتار هاي نابهنجار را آشكار مي كند.

2-1- اهمیت و ارزش پژوهش

بدون ترديد فوتبال پر طرفدار ترين رشته ورزشي جهان می باشد كه بالا ترين ظرفيت را براي جذب تماشاگران دارد ودر ميان همه رشته هاي ورزشي فوتبال از اهميت ويژه اي بر خوردار می باشد و امروزه صرفاً يك ورزش ساده وتفريحي نيست ، بلكه جنبه صنعتي ،تجاري، سياسي اجتماعي و فرهنگي به خود گرفته می باشد.

تا كنون فوتبال در نزد سياستمداران ،روشنفکران و مردم كوچه و بازار بيشتر به عنوان امر حاشيه اي و از عناصر اوقات فراغت جوانان تلقي مي شده می باشد.در حال حاضر با در نظر داشتن تغييرات عمده ساختاري ايجاد شده در جامعه جديد (در سطح ملي و جهاني) ضمن اينكه گروه هاي جديدي شكل گرفته اند ، نياز هاي جديدي نيز مطرح شده می باشد كه بدون شك بي توجهي به اين گروه ها و عدم در نظر داشتن نياز هاي آنها پيامد هاي ناگواري براي جامعه در پي خواهد داشت.

در عصر حاضر ورزش به بخش مهمي از زندگي اجتماعي و فرهنگي بسياري از جوامع دنيا بدل شده می باشد. ورزش فوتبال به عنوان يك پديده اجتماعي، محصول و نتيجه نظام اجتماعي و مناسبات اجتماعي حاكم بر همان جامعه می باشد(علي نور علي وند،1386).

با در نظر داشتن تأثیر و تأثير ورزش فوتبال بر اشكال مختلف زندگي اجتماعي ،كاركرد هاي مثبت و منفي اين ورزش همواره مورد توجه ويژه پژوهش گران علوم انساني و به خصوص جامعه شناسان بوده می باشد .

علي رغم پذيرش اين نكته كه ورزش فوتبال داراي كاركرد هاي اجتماعي مثبت فراوان مانند سلامت جسم و روان،كنترل اجتماعي، جامعه پذيري، تکریم به قوانين ، انضباط پذيري ، و تقويت روحيه ملي و… مي باشد. رفتار هاي نابهنجار نيز جزئي از واقعيتهاي ورزش فوتبال مي باشد، كه مطالعه و بررسي آن و كسب آگاهي نسبت به عوامل به وجود آورنده اين نوع رفتار ها امر مهم و ضروري می باشد .

با در نظر داشتن موارد فوق و همچنين طریقه حاكم بر ورزش دنيا اين سؤال مطرح می باشد كه چرا در عرصه ورزش كه نتيجه صلح و سازش بشر ها با يكديگر می باشد، همواره شاهد مواردي از رفتار هاي خشونت آميز تماشاگران فوتبال هستيم؟ چرا ورزش فوتبال كه خود خواسته و آگاهانه آن را به عنوان فضا و عرصه اي براي فراغت و آرامش خود بر گزيده ايم به نا آرامي ، رقابت نا سالم و خشونت ميان ما بشر ها دامن مي زند؟

لذا پژوهش حاضر در صدد تعيين تأثیر عوامل مديريتي بر گزاري مسابقات بر بروز رفتار هاي نابهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان مي باشد تا با در نظر داشتن خلا علمي كه در مورد اين پديده در فوتبال حرفه اي نو پاي ايران نظاره مي گردد و همچنين وجود عوامل مخربي زیرا ضرب و شتم، تخريب و نظاير آن، با شناسايي عوامل و کوشش در جهت رفع آنان بتواند براي ورزش كشور مفيد واقع شده و از بروز عوامل آسيب زا در ورزش جلو گيري كند.

تعداد صفحه : 135