گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : قاعده فراش از منظر فقه اماميه و حقوق ايران

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A.»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

قاعده فراش از منظر فقه اماميه و حقوق ايران

استاد راهنما:

دكتر یونس نیک‌اندیش

استاد مشاور:

دكتر علی پورجواهری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                صفحه

چكيده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- كليات 3

1-1- طرح تحقيق 3

1-1-1- بيان مسأله 3

1-1-2- پرسش پژوهش 4

1-1-3- فرضیه‌های پژوهش 4

1-1-4- اهداف پژوهش 4

1-1-5- سوابق پژوهش 5

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق 5

1-1-7- روش تحقيق 5

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات 6

1-2- مفهوم فراش 6

1-2-1- معنای لغوی 6

1-2-2- معنای اصطلاحی 7

1-2-3- مفهوم حقوقی 7

1-3- سایر مفاهیم 8

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-3-1- الولد 8

1-3-2- العاهر 8

1-3-3- الحجر 9

1-3-4- معنای اماره 9

1-4- مطالعه پیشینۀ تاریخی و تقنینی قتل  در فراش 9

1-4-1- در ادوار تاریخی 11

1-4-1-1- در بابل 11

1-4-1-2- درآشور 12

1-4-1-1- در مصر باستان 12

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-4-1-4- در یونان باستان 12

1-4-1-4- در ایران 13

1-4-2- در ادیان 14

1-4-2-1- در آیین زرتشت 14

1-3-2-2- در دین یهود 15

1-3-2-3- در اسلام 16

1-5- نتیجه فصل 21

فصل دوم: مطالعه قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران

2- مطالعه قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران 24

2-1- اثبات نسب طفل 24

2-1-1- مدرک قاعده 25

2-1-2- مفاده قاعده 28

2-2- شرایط اجرای قاعده فراش 30

2-2-1- اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد در زمان زوجیت 30

الف) در فقه امامیه 30

2-2-1-1- ثابت بودن نسب مادری 30

2-2-1-2- وجود نکاح صحیح بین زن و مرد 31

2-2-1-3- انقعاد نطفه در زمان زوجیت 31

2-2-1-4- تولد طفل پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی باشد 33

2-2-1-5- بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا ولادت کودک نگذشته باشد 34

ب) در حقوق ایران 34

2-2-2- مقصود از کلمه ماه 35

2-2-3- اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد بعد از انحلال نکاح 36

2-2-4- تولد کودک قبل از ازدواج مجدد زن 36

2-2-5- تولد کودک بعد از ازدواج مجدد زن 37

2-3- اجرای قاعده فراش در فرزند شبهه 39

2-3-1- نزدیکی به شبهه با زن شوهردار 40

2-3-2- نزدیکی به شبهه با زن آزاد 41

2-3-3- نزدیکی به شبهه با محارم 42

2-4- قاعده فراش و زنا 43

2-5- قاعده فراش و تلقیح مصنوعی 44

2-5-1- تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر 45

2-5-2- تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر 46

2-5-2-1-1- ارتباط طفل با مادر 47

2-5-2-1-2- ارتباط طفل با صاحب نطفه 48

2-5-2-1-3- ارتباط طفل با شوهر زن 50

2-6- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص الحاق نسب در فراش 50

2-7- نتیجه فصل 57

فصل سوم: تجزیه و تحلیل قتل در فراش

3- تجزیه و تحلیل قتل در فراش 60

3-1- فقه امامیه 60

3-1-1- روایات 60

3-1-2- نظرات فقهی 64

3-2- حکم موضوع در نزد فقهای اهل تسنن 82

3-3- مبنا و فلسفه حکم ماده 630 در فقه 83

3-3-1- معاف بودن شوهر بلحاظ تهییج و تحریک ناشی از نظاره زنای زوجه با اجنبی 83

3-3-2- معاف بودن شوهر بلحاظ دفاع از عرض و ناموس 83

3-3-3- معافیت به جهت اجرا و اقامه حد الهی 84

3-3-4- مهدور الدم بودن زانی و زانیه 86

3-3-4-1- تعریف اهدار 86

3-3-4-2-علت مهدور بودن 87

3-3-4-2-1- زوال عصمت به دلیل زوال سبب آن 87

3-3-4-2-2- زوال عصمت به واسطۀ ارتکاب جرائمی که باعث مهدوریت میشود 88

3-3-4-2-3- اقسام مهدورین 89

3-4- نتیجه فصل 91

4- نتيجه گيري 96

4-1- پیشنهادات 97

فهرست منابع 98

چكيده

 

یکی از قواعد فقهی معروف قاعده فراش می‏باشد که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده می باشد که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می‏گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می‏آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‏گردد، معروف به اماره فراش می باشد و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده می باشد. در این نوشتار قاعده فراش را در فقه امامیه و حقوق ایران مورد مطالعه قرار دادیم. بر اساس آن چیز که مورد تحلیل واقع گردید قاعده فراش در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده و تفاوتی با آن ندارد تنها در بعضی جزئیات می باشد که تفاوت‌هایی در فقه امامیه و حقوق ایران هست.

واژه هاي كليدي: قاعده فراش، فقه امامیه، حقوق ایران، نسب طفل.

مقدمه

همزمان با گسترش حوزه دانش بشرى و دستاوردهاى نوين در عرصه علوم تجربى، مسائل پيچيده حقوقى نيز خود نمايى كرده و راه حل‌هاى مناسب خويش را مى‏طلببند از آنجا كه دانش حقوق يگانه علمى می باشد كه متكفل ارائه راه‌حل‌هاى مناسب براى اين قبيل مشكلات و مسائل خاص مى‏باشد ناگزير می باشد كه همراه با اين مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى اين گونه پرسش‌ها، پاسخ‌هاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه اختصار نمى‏گردد بلكه حقوق دانشى می باشد با قواعد و ضوابط كلى و اصول عامه‏اى كه به مثابه اهرم‌هاى استنباط در اختيار حقوقدانان قرار مى‏گيرد، لذا با تكيه بر اين اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسائل جديد حقوقى كه در روياروى ايشان قرار مى‏گيرد و شايد در قوانين موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جواب‌هاى صحيح و راه‌حل‌هاى شايسته ارائه دهند.

از آنجا كه تشخيص دقيق باردارى زن به وسيله شوهر كار بسيار دشوارى می باشد و حتى علوم پزشكى با پيشرفت چشمگيرى كه در قرون اخير داشته می باشد، در بعضى موارد نتوانسته می باشد مشخص كند كه طفل از اسپرم شوهر به وجودآمده می باشد؛ از اين رو قانون‌گذاران براى اثبات نسب و حفظ آرامش خانواده‏ها، امارات مختلفى را به عنوان راه‌هاى ثبوت نسب مشروع بيان كرده‏اند، یکی از این راه ها قاعده فراش می باشد که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر»گرفته شده می باشد که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می‏گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می‏آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‏گردد، معروف به اماره فراش می باشد و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده می باشد.

 

1-1- طرح تحقيق

1-1-1- بيان مسأله

قانونگذار براى حفظ عفت خانوادگى و رعايت آرامش زندگانى زناشوئى و تعيين وضعيت اطفال، هر طفلى را كه از زن شوهر دار متولد گردد و بتوان آنرا به شوهر قانونى او منسوب كرد ملحق به شوهر مى‏داند. اين اماره قانونى در حقوق اماميه، قاعده فراش ناميده مى‏گردد. قانون مدنى نيز به تبعيّت از فقه اماميه، اين اماره قانونى را در مواد 1158 و 1159 ق. م بيان نموده می باشد مطابق ماده 1158 قانون مدنى:

«طفل متولد در زمان زوجيّت ملحق به شوهر می باشد مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكى تا زمان تولّد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد».

بنابر مفاد ماده فوق براى اجراى اماره فراش در مورد طفلى كه در زمان زوجيّت متولّد شده می باشد سه شرط ضرورى می باشد:

اول: وقوع نزديكى.

دوم: تولد بعد از گذشتن ششماه از تاريخ نزديكى.

سوم: نگذشتن بيش از ده ماه از زمان نزديكى تا زمان ولادت طفل.

ماده 1159 قانونى مدنى در اين مورد مى‏گويد:

«هر طفلى كه بعد از انحلال نكاح متولد گردد ملحق به شوهر می باشد مشروط بر اينكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال تا روز ولادت طفل بيش از ده ماه نگذشته باشد مگر اينكه ثابت گردد كه از تاريخ نزديكى تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و بيش از ده ماه گذشته باشد».

مطابق مدلول ماده فوق براى الحاق طفل بشوهر دو شرط لازم می باشد:

اول: عدم ازدواج مجدد مادر.

دوم: وضع حمل زوجه سابق در ظرف مدت ده ماه از تاريخ انحلال نكاح.

در این پایان نامه بر آنیم تا مستندات فقهی قاعده فراش، کابرد قاعده فراش، مطالعه شرایط قتل در فراش را مورد بحث و مطالعه قرار دهیم

1-1-2- پرسش پژوهش

  • قاعده فراش از منظر فقهي و حقوقي دارای چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی می باشد؟
  • قاعده فراش چه کاربردهایی دارد؟

1-1-3- فرضیه‌های پژوهش

1.      قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران طفل را منسوب به شوهر زنی که بچه را به دنیا آورده می داند اما در مدت زمان دوره بارداری فقه امامیه با حقوق ایران دیدگاه متفاوتی دارند.

2.      کابرد قاعده فراش جهت تعیین نسب طفل می باشد.

1-1-4- اهداف پژوهش

  1. مطالعه قاعده فراش در فقه امامیه.
  2. مطالعه قاعده فراش در حقوق ایران.
  3. مطالعه کاربردهای قاعده فراش.
  4. مطالعه وضعیت قتل در فراش.

1-1-5- سوابق پژوهش

تا کنون کتابی مستقل در این خصوص به نگارش در نیامده می باشد. تنها یک مقاله با عنوان «قاعده فراش» توسط اسد الله لطفی در مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا به نگارش در آمده که به گونه مختصر تصریح ای به این قاعده فقهی داشته می باشد، در قانون مدنی ایران نیز ماده 1158 و 1159 به این موضوع تصریح دارد. در کتاب مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، به قلم اسد اللّه امامی (1349ق) و کتاب ادله اثبات دعوی نوشته حسینی­نژاد، حسینقلی (1374) به موضوع تا حدودی تصریح دارد. در کتب فقهی نیز فقهای امامیه در لابلای مباحث خود به بحث فراش پرداخته اند.

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق

از آنجا كه اين تحقيق قاعده فراش را به صورت تطبيقي ميان فقه امامیه و حقوق ایران مورد بحث قرار داده با ساير كارهاي انجام گرفته متفاوت می باشد. چرا كه ساير تحقيقات انجام شده در خصوص فراش از منظر حقوق ایران بوده می باشد. بنابراين اين تحقيق كاري نو و جديد مي‌باشد.

1-1-7- روش تحقيق

روش استدلالي و تحليل منطقي و عقلاني كه از ويژگي تحقيقات نظری مي‌باشد كه در اين تحقيق با بهره گیری از منابع و مطالعات كتابخانه‌اي مانند كتب، مقالات، پايان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونيك و … مطالب جمع‌آوري و مورد بهره گیری واقع گرديد.

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات

با در نظر داشتن كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهي، براي تهيه منابع سفرهايي را به شهر قم و اصفهان انجام داده و براي تهيه منابع مورد نظر با سختي‌هايي مواجه شديم.

1-2- مفهوم فراش

1-2-1- معنای لغوی

الفراش از فَرش یعنی گستردن در آیه قرآن کریم می باشد که: الّذی جَعلَ لکم الارضَ فِراشا (بقره/22)؛ خدایی که زمین را برای شما گسترده گردانید. فراش گاهی در معنای «مفروش» به کار می‌رود یعنی آن‌چه  که برای نشستن یا خوابیدن بر روی آن، روی زمین پهن می گردد (لطفی، 1381، ص253).

فراش در لغت به معنی گستردنی، آن چیز که گسترده می­گردد  و برآن می­خوابند و جامه خواب آمده می باشد (دهخدا، 1341، ص102)، همچنین از آن به معنای زن یا مرد یا هریک از دو همسر یاد شده می باشد و زوج و زوجه فراش یکدیگر خوانده می­شوند (معین، 1362 ص 2053).

از نظر لغوی معنی کلمه فراش عبارت می باشد از چیزی که برای خوابیدن یا غیر آن روی زمین می‌گسترانند و در اینجا کنایه از شوهر قانونی و شرعی می باشد به ملاحظه اینکه زوج حق مضاجعه و استمتاع نسبت به همسر خود را دارد. و این قبیل کنایات در لغت عرب و قرآن کریم فراوان می باشد (بجنوردی، ج4، ص24).

فراش به معنی آن‌چه گسترده می گردد و بر آن می‌خوابند و نیز هر یک از زوجین فراش یک‌دیگر خوانده می شوند همان‌طوری که لباس یک‌دیگر نامیده شده‌اند (مفری الفیومی، 1380، ج2، ص77).

و قول دیگر آن می باشد که غرض مالک و صاحب فراش می باشد یعنی زوج یا مولی (ابن اثیر، بی‌تا، ماده فرش؛ طریحی، 1388، ج9، ص258).

در کشاف اصطلاحات الفنون آمده می باشد: فراش متعین بودن زن می باشد برای ولادت و ثبوت نسبت فرزندان که از او متولد شوند (تهانوی، بی‌تا، ج2، ص1124).

1-2-2- معنای اصطلاحی

در اصطلاح مقصود از فراش “زن” می باشد از آن جهت که شوهر حق دارد با او بخوابد و نیز به خود شوهر هم که زوج شرعی و صاحب فراش(همسر) می‌باشد اطلاق می گردد (لطفی، 1381، ص253 به نقل از طاهری، 1403ق، ج3، ص300). با توجه کثرت استعمال فراش در نزدیکی و مقاربت می‌توان گفت فراش کنایه از همان نزدیکی و مواقعه می باشد.

اماره فراش منسوب به پیامبر اکرم (ص) که فرموده: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (شیخ حرعاملی، 1104ق، ج14، ص568) یعنی فرزندی که از زن شوهردار به دنیا می‌آید ملحق به شوهر می گردد و کیفر بدکار سنگ می باشد.

1-2-3- مفهوم حقوقی

اصطلاح «فراش» بالصراحه در ماده 630 قانون مجازات اسلامی نیامده لیکن زیرا این کلمه در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق ذکر گردیده بود و هم اکنون نیز از قتلی که به هنگام نظاره زنا توسط شوهر به وقوع می­پیوندد تحت عنوان قتل در فراش یاد می­کنند. این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادلۀ اثبات  نسبت قانونی طفل به حساب می‌آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می گردد، معروف به اماره فراش می باشد و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتاً  آن را از امارات قانونی به حساب آورده می باشد (لطفی، 1381، ص247).

  به موجب ماده 1158 قانون مدنی که از زمره امارات قانونی بوده و به اماره فراش معروف می باشد: « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر می باشد…»[1]

در ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 آمده بود: هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله وجود در یک فراش  می باشد نظاره کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو گردد معاف از مجازات می باشد.

 همانگونه که بعضی حقوقدانان گفته­اند مقصود از « حالتیکه به منزله وجود در یک فراش» می باشد حالتی می باشد که آغاز بیننده را به اشتباه وادارد که آن دو مشغول نزدیکی هستند در صورتیکه واقعاً چنان نباشد مثل اینکه مرد اجنبی و زن لخت بر روی هم قرار گرفته باشند نظاره چنین صحنه­ای موجب توهم انجام مواقعه می­گردد (علی آبادی، 1368 ج 2، ص 240).

– سایر مفاهیم

1-3-1- الولد

 مقصود از «ولد» نطفه‌ای می باشد که در رحم زن منعقد می گردد و رشد می کند تا این که قابلیت زنده شدن پیدا کرده و خلقت فیزیکی آن کامل می گردد وبه محض این که روح در  آن وارد می گردد ولد خوانده می گردد چه این که زنده به دنیا بیاید یا مرده (بجنوردی، 1413ق، ص4، ص22). 

اولاد که جمع ولد باشد یک مفهوم عام دارد و یک مفهوم خاص. اولاد در مفهوم  عام شامل تمام کسانی می باشد که از نسل شخصی به گونه مستقیم متولد شده باشند، خواه بی‌واسطه و خواه با واسطه. مطابق این مفهوم از ولد، نبیره و نواده‌های شخصی هر اندازه که پائین طریقه در زمره اولاد او به حساب می‌آیند؛ اما اولاد به معنای خاص تنها به کسانی گفته می گردد که بی‌واسطه از شخص متولد می شوند. در کتاب هشتم قانون مدنی مقصود از کلمه اولاد به معنای خاص آن می‌باشد زیرا مقصود از تنظیم مواد قانون مدنی در یان بخش، اثبات نسب و تنظیم روابط خانواده می باشد و هم‌چنین مقصود از ولد در حدیث «الولد للفراش » همین معنی می باشد (طاهری، 1403ق، ج3، ص300).

 

1-3-2- العاهر

به معنای فرد زناکار می باشد از عهر به معنای زنا و فسق و فجور می‌باشد (لطفی، 1381، ص253).

1-3-3- الحجر

در لغت سنگ می باشد، احتمال دارد کنایه از این باشد که زنی هیچ حقی ندارد و همچون سنگ بی‌ارزش می باشد. در اصطلاح عرب کسی را که بخواهند تحقیر کنند و وحقی برایش قائل نباشند می‌گویند: “ملّهٌ الا التُراب أو الحجر” و نیز احتمال دارد مراد از حجر در روایت “الولد للفراش و للعاهر الحجر” کنایه از رجم و سنگسار شدن زانی باشد که چنان چه در انتساب طفل به صاحب فراش و فرد زانی شک و تردید وجود داشته باشد به موجب حدیث فراش، کودک ملحق به شوهر می گردد و مرد زانی هم به وسیله سنگ، رجم می گردد. لیکن به نظر می رسد احتمال اول بهتر و مناسب محل بحث باشد؛ زیرا مجازات زانی همیشه سنگسار کردن نیست، بلکه این نوع مجازات به زانی محصن اختصاص دارد و غیر محصن مجازاتش تازیانه می باشد و دیگر این که دلیل بودن قاعده فراش صرفا در قبال زانی نیست، بلکه در هر موردی می باشد که پیش روی شوهر، وطی کنندۀ دیگری باشد، چه زانی و جه غیر زانی که آن گاه براساس أماره فراش انتساب کودک به شوهر اثبات می گردد (همان، ص254).

1-3-4- معنای اماره

اماره از نظر لغوی به معنای علامت می باشد و از لحاظ قانون اوضاع و احوالی می باشد كه از نظر قانون يا قاضی دليل بر امری  شناخته می گردد. اماره جزء دلايل به شمار می رود، اماره دو تفاوت عمده دارد (کاتوزیان، 1381، ج5، ص395).

1-4- مطالعه پیشینۀ تاریخی و تقنینی قتل  در فراش

در روبرو شدن با غریزه جنسی همواره اقوام و اجتماعات بشری به یک طریق مشی نکرده­اند، بعضی آیین­ها علاقه جنسی را ذاتا  پلید و آمیزش جنسی را ولو با همسر قانونی و مشروع خود تباهی و سقوط می­دانند. در نقاطی  که مسیحیت و یا بودا در آنجا پیروز گردید. عقیده مزبور نیز تفوق پیدا نمود (مطهری، 1386، ص10) ، مثل اینکه علت این امر ناشی از تفسیری بود که از بدو تشکیل کلیسا از طرف کلیسا برای مجرد زیستن حضرت عیسی (ع) صورت گرفت، گفته گردید علت اینکه مسیح تا آخر مجرد زیست پلیدی ذاتی این اقدام می باشد و به همین جهت روحانیون و مقدسین مسیحی شرط وصول به مقامات روحانی را آلوده نشدن به زن در تمام مدت عمر دانستند و پاپ از میان این چنین افرادی انتخاب می­گردد. کلیسا ازدواج را به نیت تولید نسل جایز می­شمارد اما این ضرورت  پلیدی ذاتی این کار را از نظر کلیسا از میان نمی­برد، علت جواز ازدواج دفع افسد به فاسد می باشد یعنی باین وسیله از آمیزش­های بی­قید و بند مردان و زنان جلوگیری می­کند[2] پیش روی بعضی از ادیان نظیر اسلام یا کنفوسیوس (اگر بتوان مسلک او را مذهب نامید) نه تنها علاقه دو جنس مرد و زن به یکدیگر مذموم نبوده بلکه آنرا از نشانه­های بارز وجود خدا و نکاح را «سنت» و تجرد را یک نوع «شر» حساب می­کنند[3] به هر تقدیر چه ارضا میل جنسی را ذاتا اقدام پلید و صرفا برای حفظ نسل و دفع افسد به فاسد تلقی یا یک امر مقدس موافق طبع آدمی قلمداد گردد برای ارضاء و اشباح این میل آداب و مقرراتی وجود داشته و تحت عنوان اخلاق جنسی از آن یاد شده می باشد اخلاق جنسی به حکم قوت و قدرت فوق­العادۀ غریزه همواره مهمترین بخشهای اخلاق به شمار رفته می باشد ویل دورانت در کتاب «تاریخ تمدن» می­گوید:«]سرو سامان بخشیدن به روابط جنسی همیشه مهمترین وظیفه اخلاقی به شماره می­رفته، زیرا غریزه تولید مثل نه تنها در حین ازدواج بلکه قبل و بعد آن نیز مشکلاتی فراهم می­آورد و در نتیجۀ شدت وحدت همین غریزه و نافرمان بودن آن نسبت به قانون و انحرافاتی که از جاده طبیعی پیدا می­کند بی­نظمی و اغتشاش در سازمانهای اجتماعی تولید می­گردید» (ویل دورانت،‌ 1385، ج1، ص69).

پس کم و بیش در میان تمام اقوام و جوامع گذشته خروج از راههای مشروع و قانونی در ارضاء امیال جنسی مذموم و با اینگونه منحرفین برخوردهایی می­شده می باشد که این برخوردها گاهی سخت و شدید و زمانی سبک و خفیف بوده مثلا در آیین یهود مجازات زنا بسیار سخت بوده در حالیکه در دین مسیح با ملایمت بیشتری با این خطاء برخورد گردیده، در دین اسلام دوباره با شدت اقدام بیشتری روبرو هستیم.

تعداد صفحه :128

قیمت : 14700تومان