عنوان :   بررسي ارتباط استراتژي‌هاي رقابتي و بسته‌بندي کالاها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق 

پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع

با موضوع :

بررسي ارتباط استراتژي‌هاي رقابتي و بسته‌بندي کالاها

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسائي تاثير مولفه‌هاي بسته‌بندي در رفتار مصرف‌کنندگان مواد غذائي صورت گرفت. در همين راستا در آغاز به بررسي ژرف ادبيات موضوع و پژوهش¬هاي انجام شده داخلي و خارجي پرداخته گردید تا مباني اوليه در تدوين پيش فرض¬هاي لازم براي سنجش تاثير مولفه‌هاي بسته‌بندي فراهم آيد. بر اين اساس رنگ بسته‌ محصول، طرح بسته‌بندي و اندازه بسته محتوي مواد غذائي به عنوان عوامل زيربنائي تاثيرگذار بر رفتار خريد مصرف‌کنندگان موادغذائي شناسائي شدند و به اين ترتيب فرضيه‌هاي پژوهش، تنظيم گرديد.
بعد از تنظيم فرضيه¬هاي پژوهش و شناسائي مولفه‌هاي بسته‌بندي، پرسشنامه¬اي مرکب از 19 سؤال تهيه و تنظيم گردید. در ادامه از جامعه آماري پژوهش با بهره گیری از فرمول کوکران نمونه¬اي به حجم 110 نفر محاسبه و به روش نمونه¬گيري تصادفي انتخاب و آماج پژوهش قرار گرفت.
براي آزمون ‌فرضيه‌هاي تحقيق از آزمون t تک‌نمونه بهره گیری شده می باشد. جهت تحليل ديدگاه پاسخگويان بر اساس جنسيت از آزمون t مستقل دو نمونه‌اي بهره گیری شده و براي تحليل ديدگاه پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات، درآمد و سن از آزمون تحليل واريانس بهره گیری شده می باشد. نتايج نشان مي‌دهد با اطمينان 95 درصد رنگ بسته‌بندي، اندازه بسته‌بندي و طرح بسته‌بندي بر رفتار مصرف‌کننده تاثير دارد. همچنين اولويت‌بندي تاثيرگذاري هريک از اين ابعاد نشان مي‌دهد، رنگ بسته‌بندي بيشترين تاثير را بر رفتار خريد مصرف‌کنندگان دارد.

واژگان کليدي: رفتار مصرف کننده، بسته‌بندي، رنگ، طرح، اندازه

فصل اول
کليات تحقيق

1-1- مقدمه
بازاريابي فعاليتي می باشد که طي آن نيازها و خواسته‌هاي تأمين نشدۀ مشتريان، تعيين مي‌شوند. ميزان اهميت اين نيازها و خواسته‌ها، تعيين بازار هدفي که شرکت در آن داراي بالاترين قابليت خدمت رساني می باشد. بازاريابي پويا، هنر فروختن آن چیز که که توليد شده نيست، بلکه آگاهي نسبت به آن چيزي می باشد که بايد توليد گردد. آن چیز که که بقا و رشد واحدها را تضمين مي‌کند حمايت از ناحيه مصرف کننده آن هم با ارائه تقاضاي خريد مکرر مي‌باشد. (کاتلر،1382 : 10)
تأثیر بسته‌بندي به عنوان ابزاري جهت برقراري ارتباط با مصرف‌کننده و انتخاب مارک‌هاي تجاري دائما در حال رشد مي‌باشد جهت تحقق اهداف ارتباطي لازم می باشد که اطلاعات کافي در ارتباط روانشناسي مصرف کننده توسط توليدکنندگان کسب گردد. اين موضوع جهت درک واکنش مصرف کننده نسبت به بسته‌بندي کالاي ضروري لازم می باشد. بسته‌بندي محصولات نوعي علم، هنر و تکنولوژي حمايت از محصولات درمقابل آلودگي و خطرات ناشي از حمل و نقل و ذخيرة مناسب محصولات می باشد. در حوزة بازاريابي بسته‌بندي يک روش جذاب جهت انتقال پيام در رابطة با محصول به مشتريان مي‌باشد. همچنين اين امکان را فراهم مي‌سازند که محصولات مختلف به صورت واحد و منسجم محافظت شوند. بنابراين لازم می باشد که کوشش‌هاي زيادي در جهت افزايش کارآيي بسته‌بندي‌هاي صورت بگيرد به همين دليل می باشد که رسانه‌هاي قديمي نيز مسير فعاليت خود را به سوي تبليغات در هنگام خريد سوق داده اند.
در اين فصل کليات مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسي قرار مي¬گيرد به اين ترتيب که در آغاز به توضیح و بيان مسأله پژوهشي پرداخته مي‌گردد تا مباني لازم جهت توجيه چرائي انجام پژوهش حاضر فراهم آيد. در ادامه اهداف پژوهش بيان مي‌گردد و به تبع اين اهداف فرضيه¬هاي پژوهش ارائه مي¬شوند. سپس قلمرو پژوهش به لحاظ موضوعي، زماني و مکاني معين مي‌گردد و روش مورد بهره گیری در پژوهش حاضر به اختصار توضيح داده مي‌گردد. در نهايت نيز به تعريف کاربردي واژه‌هاي پژوهش پرداخته مي‌گردد.

1-2- بيان مساله
مشتري و جلب رضايتمندي او از موضوعات اساسي می باشد که در دنياي رقابتي حاضر مي‌تواند موجب ترقي يک سازمان گردد. اهميت مشتري و رضايت او چيزي می باشد که به رقابت در سطح جهاني بر مي¬گردد. در اين راستا در نظر داشتن اينکه چه مواردي مي‌تواند در افزايش رضايتمندي مشتريان به صورت دقيق¬تر و کامل¬تر مؤثر باشد، ضروري و حائز اهميت می باشد.
متاسفانه علي رغم اهميت موضوع بسته‌بندي و تأثیر تأثير گذار آن در افزايش رقابت پذيري محصولات در بازارهاي رقابتي، آمارهاي موجود در ايران حاکي از بي توجهي شرکت‌هاي داخلي به مبحث بسته‌بندي کالاها مي‌باشد. اگرچه مطالعات انجام گرفته حاکي از سير صعودي تفکر بازاريابي در زمينه تحقيقات بسته‌بندي بوده می باشد، اما همچنان شکاف بارزي در بررسي ارتباط استراتژي‌هاي رقابتي و بسته‌بندي کالاها را نمايان مي‌سازد. بدون شک شناسايي اين روابط و بررسي تأثیر مؤلفه‌هاي مختلف بسته‌بندي در رفتار مصرف کننده خواهد توانست نقاط قوت و ضعف شرکت‌ها را در جهت ورود به بازارهاي رقابتي شناسايي نموده و با ارائه راهکارهاي مناسب، ارتقا سطح عملکرد آنان را ممکن سازد.
از سوي ديگر رفتار مصرف کننده طي دهه‌هاي اخير يکي از مهمترين موضوعات مورد توجه محققان بازاريابي بوده می باشد.گوناگوني و تنوع رفتار مصرف کننده به دليل گوناگوني در عوامل أثر گذار بر رفتار فرد وانگيزه فرد براي خريد مي‌باشد. وجود گروه‌هاي متفاوت مصرف کننده براي بازارهاي يک محصول بيانگر تفاوت‌ها ي گسترده می باشد. امروزه مصرف کننده به عنوان کليد اصلي موفقيت يا عدم موفقيت يک شرکت محسوب مي‌گردد. (هاشمي، 1389 : 54)
بنابراين سوال اساسي پژوهش حاضر اين می باشد که ابعاد مختلف بسته‌بندي محصول چه تاثيري بر رفتار خريد مصرف کنندگان دارد. به‌عبارت ديگر تاثير هريک از ابعاد بسته‌بندي محصول يعني رنگ، طرح و اندازه بسته‌بندي بر رفتار خريد مصرف‌کنندگان چيست.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
تأثیر بسته‌بندي در موفقيت فروش بر هيچ کس پوشيده نيست و بسته‌بندي خوب مي‌تواند موجب افزايش تحرک مديران شده و سود زيادي را نصيب واحد توليد نمايد. تأثیر بسته‌بندي رساندن پيام کالاي بسته‌بندي شده به مصرف کننده می باشد، در عين حال بسته‌بندي موجب افزايش طول عمر محتوي خود شده و جاذبه‌هاي تبليغاتي را در ارتباط با مصرف کننده و بويژه پیش روی کالاي رقيب به وجودمي‌آورد (صداقت، 1375 : 19). نحوه بسته‌بندي و پوشش يک کالا مي‌تواند مبين جايگاه محصول، مقرون به صرفه بودن، قابليت اعتماد، دوام و ساير ويژگي‌هاي محصول در بازار باشد.
جايگاه يابي از مصاديق مديريتي انگيزشي مي‌باشد و در واقع با طراحي و بسته‌بندي مناسب، نوعي کدگذاري در فرآيند انتقال پيام و نوعي وفاداري در مصرف کننده ايجاد کرده و مي‌توان براي هر کالا يک مدل ارتباطي منحصر به فرد را تعيين و بکارگيري نمود. بر اين اساس مي‌توانيم به اهميت و ضرورت تحقيق و بررسي تأثير مولفه‌هاي بسته‌بندي بر رفتار مصرف کنندگان مواد غذايي پي ببريم زيرا يکي از زمينه‌هاي پويا و ديناميک بسته‌بندي به فروش رسيدن مواد غذايي در بازار رقابت و تجارت می باشد.

1-4- اهداف تحقيق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اين تحقيق به مقصود بررسي ارتباط بين مؤلفه‌هاي بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده و با اهداف زير انجام مي‌پذيرد:
هدف اصلي:
شناخت و تعيين ارتباط بين مولفه‌هاي بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده
اهداف فرعي:
شناخت و تعيين ارتباط بين رنگ بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده
شناخت و تعيين ارتباط بين طرح بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده
شناخت و تعيين ارتباط بين اندازه (حجم) بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده

1-5- فرضيه‌هاي تحقيق
فرضيه اصلي:
بين مولفه‌هاي بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده ارتباط معناداري هست.
فرضيه‌هاي فرعي:
1. بين رنگ بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده ارتباط مستقيم و معناداري هست.
2. بين طرح بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده ارتباط مستقيم و معناداري هست.
3. بين اندازه (حجم) بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده ارتباط معکوس و معناداري هست.

1-6- مدل مفهومي تحقيق
براساس چارچوب مفهومي تحقيق، مي‌توان مدل مفهومي تحقيق را ارائه نمود. اين مدل تاثير هر يک از ابعاد بسته‌بندي محصول را بر رفتار مصرف‌کننده نشان مي‌دهد. هر يک از ابعاد بسته‌بندي محصول يعني رنگ، اندازه و طرح به عنوان يک متغير مستقل درنظر گرفته شده می باشد. مدل مفهومي شامل متغيرهاي اصلي پژوهش و روابط بين آنها می باشد که در شکل 1-1 به تصوير درآمده می باشد.
شکل شماره 1-1: مدل تحليلي تحقيق

1-7- روش انجام تحقيق
نظر به اينكه هدف اصلي از انجام اين پژوهش شناسائي تاثير هر يک از ابعاد بسته‌بندي محصول را بر رفتار مصرف‌کننده مواد غذائي می باشد، مي‌توان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در حيطه تحقيقات كاربردي مي¬باشد و با در نظر داشتن اينكه در اين پژوهش از روش¬هاي مطالعه كتابخانه¬اي و نيز روش¬هاي ميداني نظير پرسشنامه بهره گیری شده می باشد، مي‌توان بيان كرد كه پژوهش حاضر بر اساس ماهيت و روش، يک پژوهش توصيفي-پيمايشي می باشد. روش انجام پژوهش حاضر به صورت مبسوط در فصل سوم ارائه شده می باشد.

1-8- قلمرو تحقيق
قلمرو زماني: از نظر زماني، بازه زماني گردآوري اطلاعات و انجام نظرسنجي از آبان 89 لغايت ارديبهشت 91 مي‌باشد. اطلاعات تفصيلي در زمينه قلمرو زماني پايان نامه در شکل شماره 1-2 ارائه شده می باشد.
قلمرو موضوعي: از نظر موضوعي، پژوهش حاضر با موضوعاتي همچون، بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده مرتبط مي‌باشد.
قلمرو مکاني: جامعه مصرف کنندگان مواد غذایی شهر همدان.
شکل شماره 1-2- برنامه زمانبندی مراحل انجام پایان نامه تحصیلی

1-9- تعاريف کاربردي واژه‌هاي پژوهش
بسته‌بندي: بسته‌بندي شامل بسط و توسعه يک ظرف و طرح گرافيکي براي محصول می باشد.يک بسته بخش جدانشدني از يک محصول می باشد که باعث مي‌گردد محصول انعطاف پذيري بيشتر،امن تر و از قابليت بهره گیری آسانتري برخوردار گردد. يک بسته همانند نام تجاري مي‌تواند بر توجه مشتريان در ارتباط با محصول مؤثر باشد. (ویلیام، 1997: 213)
رفتار مصرف کننده: برکمن و گيلسون رفتار مصرف کننده را فعاليت هايي مي‌دانند که در انها افراد درگير بهره گیری واقعي يا بالقوه از محصولات مختلف بازار که شامل کالاها، خدمات، ايده‌ها و محيط فروشگاه‌ها ميشود، هستند. (برکمن و گیلسون،1981 : 96)

مؤلفه‌هاي بسته‌بندي: پنج عنصر مهم بسته‌بندي اصولاً بر تصميم گيري خريد مصرف کنندة تأثير مي‌گذارند که مي‌توان آنها را به دو گروه مجزا طبقه بندي نمود: عناصر بصري و عناصر اطلاعاتي. عناصر بصري شامل تصاوير و سايز و شکل بسته هاست که بيشتر براي تصميم گيري تأثير مي‌گذارند. عناصر اطلاعاتي مربوطه به ارائه اطلاعات و تکنولوژيهاي بهره گیری شده در بسته بندي‌ها می باشد که احتمال زيادي مي‌رود که از جنبة شناختي حائز اهميت باشد. (پِرِن دِرگاست و پیت، 1996 : 115)

تعداد صفحه :90

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان