عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

مبـانی تجربی، به یک فرد، کارگردان، منسوب گردد. نگـره ی مؤلـف برای مسأله ی ارزیابی، اشـارات مهمی دارد. زیبایی شـناسی رسمی، مسأله را به صورتی قابل پیش بینی می انگارد. اثر خوب اثری می باشد که هم یک معنایمنحنی و هم یک شکل پیچیده ی مطابـق آن دارد که با هـم مزدوج شده، وحدت یافـته اند. یا با یکــدیگر هم شکل هستند (کلاسیک). بنابر این منتقد، برای نشان دادن ارزش یک اثر، بایستی بتواند «محتوا»را تشخیص دهد که این امر چه گونه با حداقل زیان یا کمبود در علائـم خود متن که طـرح آن به نحــوی می باشد کـه به اثـر به عنـوان حرکت کند. به تعبیری تجـــریدگرایی می تواند یکی از حوزه های خلاقیت هنـری مستند ساز باشد.(رابیکز،1383: 236)

به تعبیری واقعیت در دسترس دوربین نیست؛ و مستند سازان می توانند به حرفه ی خاصّ خود، یعنی ضبط تصاویر خوب و سازمان دهی آنها به شیوه های مـؤثر، باز گردند تا گزارشی به تماشاگر بدهند؛ اما واقعیتِ صرف کافی نیست، بایستی ضبط و «مستند» گردد. بنابر این واژه ی «واقعیتِ» جهان خارج و «حقیقتِ» موجود در فیلم، صرف نظر از هر معنایی که دارند، یکی نیستند. حقیقت اثبات پذیر فیلم به صداقت مستند ساز در ارائه ی مشابهت دقیق هر موقعیتی- طبق برداشت خودش- بستگی دارد. اما صداقت صرف تضمیننمی کند که تماشاگر اثر مستند را به عنوان حقیقت بپذیرد. (همپ، 1382: 47)

 

2- 4 تشریح باز نمایی در هنر

هنرها، هریک به حدی، در رساندن حسّ واقعیت به مخاطبین خود، ملاحظه و دلواپسی دارند. سینما از این نظر در مرتبه ینخست قرار دارد؛ پنــدار واقعیت، رویـدادی که بر پرده یسینما به وقوع می پیــوندد، هـرچند خیالی، تماشاگر شاهد آن می باشد و به یک معنی، در آن شـرکت دارد؛ پس، با اینکه تماشـاگر از ماهیت غیـرواقعی رویداد آگـاه می باشد، از نظـر عاطفی به گـونه ای واکنش نشان می دهد که گـویی در برابر رویدادی واقعی قرار دارد.

اعتقاد عاطفی تماشاگر به اصالت مضمونی که بر پرده نشان داده می گردد، سینما را در یکی از مهمترین مسائل تاریخ فرهنگ درگیر می کند. سینما به عنوان اختراعی که هنوز به صورت شکلی از هنر در نیـامده بود، آغاز و پیش از هر چیز یک عکس متحرک بود. با این همه بایستی اذعان داشت که موضوع آننکته را از یادببردکه: هنر، پدیده ای زنده و از نظر دیالکتیکی، تناقض آمیز می باشد و این خواهان اثربخشی برابر و ارزش یکسان گرایشهای متقابلی می باشد که هنر را شامل می شوند. (لوتمن، 1375: 37)


 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه