متن کامل: پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

دانلود پایان نامه

دانشکده حقوق و علوم سياسي

 

پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي

 

موضوع:

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر همایون مافی

 

استاد مشاور:

جناب آقاي دکترسام محمدی

 

 

 

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می گردد قراردادهای بیع بین المللی می باشد. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوق ملی متفاوت مطرح می‌گردند به گونه حتم اولین مسئله‌ای که پیش روی ایشان مطرح می گردد این می باشد که چه مقرراتی بر این روابط حاکم می باشد. این پایان نامه به مطالعه «شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش‌های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این بین مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌گردد زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روش‌های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روش‌های بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا می باشد.

 

واژه‌های کلیدی: شیوه جبران خسارت، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا

 

 

                         فهرست

عنوان                                                            صفحه

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کليات ……………………………… ….. 6

مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ایران …. ….. 7

گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ایران: …………. ….. 7

بند 1: مفهوم خسارت در قانون مدنی ……………… ….. 8

بند 2: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی ………. ….. 9

بند 3: مفهوم خسارت در عرف …………………………………………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران ………….. .. 11

بند 1: خسارت مادی …………………………… .. 12

بند2: خسارت معنوی …………………………… .. 15

بند 3: خسارت بدنی …………………………… .. 16

مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون ….. .. 17

گفتار اول: مفهوم خسارت در كنوانسیون …………… .. 17

گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون …………… .. 18

بند 1: خسارت مادی …………………………… .. 18

بند 2: خسارت عدم النفع ………………………. .. 18

بند 3: خسارت معنوی ………………………….. .. 19

فصل دوم: شیوه جبران خسارت در حقوق ایران ……….. .. 21

مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی .. 22

گفتار اول: تعهد به انجام اقدام …………………. .. 22

بند 1: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد .. 23

بند 2: تعيين خسارت روزانه ……………………. .. 23

بند 3: تعيين خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد .. 24

بند 4: پرداخت وجه التزام …………………….. .. 24

بند 5: فسخ قرارداد ………………………….. .. 27

گفتار دوم: تعهد به وجه نقد……………………. .. 29

بند 1: شرایط خسارت تأخیر تأدیه ……………….. .. 30

بند 2: خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی ……….. .. 31

بند 3: میزان خسارت تأخیر تأدیه ………………. .. 32

بند 4: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا………………………………………………………………………………………………………….32

مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری ….. .. 32

گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود    .. 33

بند 1: بازگرداندن عین مال به صاحب آن …………………………………………………………………………………………………..34

بند 2: از بین بردن منبع خسارت ………………… ….34

گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال ………….. .. 35

بند 1: رد عین در صورت وجود  ………………….. .. 35

بند 2: پرداخت بدل …………………………… .. 36

گفتار سوم ـ تأثیر دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت     .. 40

فصل سوم: شیوه‌های جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا(1980) …………………………………………… .. 42

مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون ……. .. 43

گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره .. .. 43

بند 1: دریافت معادل پولی خسارت ……………….. .. 43

بند 2: دریافت بهره ………………………….. .. 44

گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن …………………. .. 47

بند 1: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون …………. .. 47

بند 2: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن ……………. .. 48

الف: تسلیم کالای مورد قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..48

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ب: عدم مطابقت کالای تسلیمی……………………………………………………………………………………………………………………49

1: عدم مطابقت مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………..49

2: عدم مطابقت حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………… 50

ج: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار…………………………………………………………………………………………………………51

د: انجام تکلیف مندرج در مواد 29 و 40 توسط مشتری……………………………………………………………………………..51

هـ: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا………………………………………………………………………………………………………51

بند 3: استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسیون……………………………………………………………………………………………….52

الف: جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول……………………………….52

ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده…………………………………………………………..53

ج: اعلام بایع دایر برایفای تعهد ظرف مدت معین………………………………………………………………………………………..53

د:  شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری………………………………………………………………………………………………53

ه: رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده…………………………………………………………………………….54

بند 4: چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون ……. .. 54

گفتار سوم : بازفروش مبیع …………………….. .. 56

بند 1: بازفروش اختیاری مبیع ………………….. .. 56

بند 2: بازفروش الزامی مبیع …………………… .. 56

الف: موارد بازفروش الزامی مبیع……………………………………………………………………………………………………………………59

ب: اقدامات بازفروش الزامی بیع……………………………………………………………………………………………………………………60

مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت ………… .. 61

گفتار اول: درخواست تعمیر کالا …………………. .. 61

بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون .. .. 62

بند 2: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون .. 63

گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین ….. .. 65

بند 1: مفهوم تسلیم کالای جانشین ……………….. .. 65

بند 2: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین ………… … 66

الف: تسلیم کالا به خریدار…………………………………………………………………………………………………………………………….66

ب: عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد………………………………………………………………………………..66

ج: نقض اساسی بودن عدم انطباق ………………………………………………………………………………………………………………67

د: هشدار عدم مطابقت…………………………………………………………………………………………………………………………………..68

هـ: امکان اعاده کالا به وضعیت سابق……………………………………………………………………………………………………………69

بند 3: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون     .. 69

گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد ……………. .. 70

بند 1: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری .. .. 70

الف: شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری …………………………………………………………………………………………..71

ب: محدودیتهای اجرای عین قرارداد…………………………………………………………………………………………………………….71

بند2: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده …………………………………………… .. 73

الف: حق درخواست اجرای اجباری قرارداد…………………………………………………………………………………………………..73

ب: محدودیتهای راجع به اجرای اجباری………………………………………………………………………………………………………74

گفتار چهارم: فسخ قرارداد …………………….. .. 75

بند 1: اعمال حق فسخ برای مشتری ……………….. .. 76

الف: موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری………………………………………………………………………………………………………76

ب: شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری…………………………………………………………………………………………………79

بند 2: اعمال حق فسخ برای فروشنده ……………… .. 80

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف: موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده…………………………………………………………………………………………………….80

ب: شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده …………………………………………………………………………………………………..80

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….82

فهرست منابع ………………………………… .. 84

 

مقدمه

الف- بيان مسأله:

در روزگاری که به علل گوناگون خطرات متعددی بشر را تهدید می کند و به واسطه عوامل مختلف
خسارت هایی به بشر وارد می گردد حقوق می تواند تا حد زیادی فریادرس باشد. خسارت بطور کلی ممکن می باشد مادی یا معنوی باشد و هر کدام از این دو قسم نیز ممکن می باشد ناشی از جرم و شبه جرم و یا ناشی از عدم انجام تعهد (قرارداد) باشد. پس خسارت مادی، معنوی ناشی از جرم که تحت عنوان مسئولیت کیفری از آن دانسته می گردد خارج از بحث ما خواهد بود و  فقط راجع به خسارت ناشی از نقض قرار داد و شیوه جبران آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980وین) بحث خواهیم نمود. هرچند قرارداد را می توان تابع اراده طرفین دانست. در نتیجه آن حقوق و تعهدات قراردادی به حاکمیت اراده و خواست متعاقدین باز می گردد. اما این تفسیر، مربوط به زمانی می باشد که اختلافی بین طرفین پیش نیامده می باشد. اما آن گاه که اختلاف پیش می آید و یکی از طرفین، برخلاف تراضی اولیه، حاضر به اجرای تعهدات خود
نمی گردد طرف دیگر ناگزیر به قواعد حقوقی تمسک می جوید تا داد از بیدادگر بستاند (کاتوزیان، 219:1374). می توان در هر قراردادی بروز چنین مرحله ای (ورود خسارت) را تصور نمود. از طرفی در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری می باشد می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن می باشد، این قاعده عادلانه وجود داشته می باشد که هرکس به دیگری ضرر برساند بایستی آن را جبران کند. اینجاست که حقوق بایستی در راستای تحقق عدالت، راهکارهایی را برای جبران خسارت وارده پیش بینی کرده و در اختیار متعهدله قرار دهد. نقض قرارداد غالباً به خسارت طرف دیگر منتهی می گردد و قواعد داخلی و کنوانسیون ها بین المللی، موادی را به راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اختصاص داده اند (امامی، 241:1385). این مبحث مهم از دید تدوین کنندگان موافقت نامه سازمان ملل متحد در مورد بیع بین المللی کالا مصوب 11 آوریل 1980 نیز دور نیفتاده می باشد. این کنوانسیون که با هدف گرد آوری قوانین متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی کالا تدوین شده می باشد در مواد 74 تا 77 راه حلهایی را برای جبران خسارت ارائه کرده می باشد. از آنجا که احتمال دارد کشور ما نیز در آینده به این کنوانسیون بپیوندد، آشنایی با مقررات آن مفید و ضروری می باشد (صادقي،154:1383).

ب- سؤال‏های پژوهش‏:

1- وجوه اشتراک حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) در زمینه شیوه جبران  خسارت چیست؟

2- وجوه افتراق حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) در زمینه شیوه جبران خسارت چیست؟

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 122

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :       

         [email protected]

این نوشته در حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.