جدید: پایان نامه ارشد : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد سما واحد ساری

 

موضوع پروژه :

مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی

و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

 

استاد راهنما :

خانم آمنه موسوی

سال تحصیلی 93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

صفحه عنوان                       
2 فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-    مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..

3 1-2-    اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………
4 1-3-    اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………
6 1-4-    اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………
7 1-5-    فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….
7 1-6-    متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………….
8 1-7-    تعریف مفهومی و عملیاتی………………………………………………………………………………………………….
  فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
10 2-1- تاریخچه موضوع…………………………………………………………………………………………………………………..
11 2-2-تعریف افسردگي……………………………………………………………………………………………………………………..
16 2-3- اصطلاح افسردگي…………………………………………………………………………………………………………………..
16

2-4- ملاک های DSM-IV-TR در مورد افسردگي اساسي …………………………………………………………

18 2-5- طبقه بندی افسردگی ………………………………………………………………………………………………………………
19 2-6- عوامل موثر در افسردگی بر اساس نظریات مختلف…………………………………………………………………….
30 2-7-علائم افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………….
30 2-8- افسردگي رواني در نوجوانان و جوانان………………………………………………………………………………………
33 2-9- سطوح افسردگي رواني…………………………………………………………………………………………………………..
34 2-10- علل پيدايش افسردگي رواني………………………………………………………………………………………………….
35 2-11- خصوصيات شخصيتي بشر هاي افسرده ………………………………………………………………………………..
36 2-12- شيوع افسردگي ……………………………………………………………………………………………………………………
38 2-13- راه های درمان افسردگی………………………………………………………………………………………………………..
41 2-14- اصول کلی درمانی افسردگی…………………………………………………………………………………………………..
42 2-15- تأثیر مشاوره در درمان افسردگي رواني……………………………………………………………………………………
45 2-16-پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………
  فصل سوم: متدلوژی و روش پژوهش
51 3-1- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….
51 3-2- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………
51 3-3- نحوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………
51 3-4- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………….
51 3-5- آمار استنباطی………………. ……………………………………………………………………………………………………….
52 3-6-  متغییرها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
52 3-7- ابزار پژوهش………………………………… ………………………………………………………………………………………
52 3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل روش های آماری

55 4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..
56
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید