دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

گروه محیط زیست پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

مکانیابی پهنه های مناسب برای اکوتوریسم در مناطق ساحلی شهرستان های رودسر تا آستانه اشرفیه

در استان گیلان با بهره گیری از GIS

استاد راهنما

دکتر مجید مخدوم

استاد مشاور

مهندس هنریک مجنونیان

 

بهمن ١٣٨٣

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

 

به دلیل بهر برداری های غیر مجاز و همچنین ترویج جاذبه های طبیعی مناطق ساحلی در شمال کشور به عنوان منبعی برای تفرج، فشار زیادی به منابع طبیعی این مناطق وارد شده می باشد. پس با در نظر داشتن گسترش شتابان اکوتوریسم در مناطق ساحلی از یکسو وآسیب پـذیری بـالقوه آنهـا از سوی دیگر، در این پژوهش کوشش گردید بخش هایی از اراضی همجوار ساحل در شهرسـتان هـای رودسر, لنگرود, لاهیجان و آستانه اشرفیه در استان گیلان برای کاربری اکوتوریسم در نظـر گرفتـه گردد که ویژگی های طبیعی منطقه دیکته می کند و سپس ایـن ویژگـی هـا بـا عوامـل اقتـصادی-اجتماعی تطبیق داده گردید. بدین مقصود مکانیابی برای کاربری هـای مـورد نظـر در منـاطق سـاحلی مذکور در مقیاس ١٠٠٠٠٠:١ و با روش تجزیه و تحلیل سیستمی به انجام رسـید و ارزیـابی تـوان اکولوﮊیک سرزمین بر حسب هدف مورد نظر و با در نظر داشتن مدل اکولوﮊیک ویژه منطقه انجام شـد. نسبت مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریـسم متمرکـز بـه سـطح محـدوده واقـع در هـر شهرستان, در رودسر برابر %٠٧/٠, لنگرود % ٢٦/٠, لاهیجان %١١/٠ و آسـتانه اشـرفیه برابـر ٠ مـی باشد. نسبت مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریسم گسترده به سطح محدوده واقع در هر شهرستان, در رودسر برابر %٧/٣, لنگرود %٣/١٨, لاهیجان %٦/٢٨ و در آستانه اشـرفیه برابـر %٧/٣١ می باشد.

 

همچنین اولویت بندی این پهنه ها با در نظر داشتن پارامتر های اقتصادی- اجتماعی نقشه سـازی شـده در ,GIS به صورت کمی انجام گردید. در نهایت, ارزیـابی تـوان محـیط زیـستی محـدوده مـورد مطالعه برای کاربری های مذکور, با مد نظر قرار دادن تؤامان توان اکولوﮊیک و تناسب نسبی واحد ها از لحاظ اقتصادی- اجتماعی انجام گردید که نتایج را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 

در مورد اکوتوریسم متمرکز, پهنـه هـای دارای تـوان اکولوﮊیـک واقـع در شهرسـتان لاهیجـان در اولویت اول و پهنه های واقع در شهرستان های لنگرود, رودسـر و آسـتانه اشـرفیه بـه ترتیـب در اولویت های بعدی قرار دارند.

 

در مورد اکوتوریسم گسترده, پهنه هـای دارای تـوان اکولوﮊیـک در محـدوده واقـع در شهرسـتان لاهیجان در اولویت اول و بعد به ترتیب محدوده های واقع در شهرستان های آستانه اشرفیه, لنگرود و رودسر قرار دارند.

 

کلمات کلیدی: ارزیابی تـوان سـرزمین, مکانیـابی, منـاطق سـاحلی, ,GIS اکوتوریـسم متمرکـز, اکوتوریسم گسترده, گیلان.

 

 

فهرست مطالب صفحه
   
فصل اول- مقدمه و کلیات  
١-١-   سرآغاز………………………………………………………………………………………………. …………..٢
١-١-٢- ضرورت پهنه بندی اکوتوریسم بر اساس……………………………………………………… ……………..٢
١-١-٢- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… ……………..٣
١-٢- کلیات………………………………………………………………………………………………………………. …………….٤
١-٢-١- تعاریف آمایش سرزمین……………………………………………………………………………… ……………….٤
١-٢-٢- مفهوم اکوتوریسم………………………………………………………………………………………… ……………..٦
١-٢-٢-١- هم پیوندی اکوتوریسم با حفاظت و توسعه………………………………………………. …………….٧
١-٢-٢-٢- مفهوم ظرفیت برد………………………………………………………………………………… …………………٩
١-٢-٣- سامانه اطلاعات جغرافیایی……………………………………………………………………………… ١٠
١-٢-٣-١- تعریف…………………………………………………………………………………………………. ………………١٠
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید