پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: عمران

گرایش: سازه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عنوان:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی  سازه با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

استاد راهنما:

دکتر سامان یغمایی سابق

استاد مشاور: