برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

واحد گرمسار

دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

رشته علوم باغبانی، گرایش گل و گیاهان زینتی

عنوان

اثر بسترهاي كشت مختلف در پرورش گل جعفري پاكوتاه Tagete patula L.

 

زمستان 1391

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب                                                                     صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………… 4

1-1- بستر كاشت ……………………………………………………………………………………… 5

1-2- معرفي آلي و معدني بهره گیری شده در اين تحقيق …………….. 6

1-2-1- ورمي كمپوست …………………………………………………………………………….. 6

1-2-2-پيت ماس ……………………………………………………………………………………….. 7

1-2-3- كمپوست قارچ تكمه اي ……………………………………………………………. 8

1-2-4- پرليت ………………………………………………………………………………………….. 8

1-3- معرفي چند بستر كشت ديگر ……………………………………………………….. 8

1-3-1- باگاس نيشكر …………………………………………………………………………….. 8

1-3-2- ورمي كوليت ……………………………………………………………………………….. 8

1-3-3- كوكوپيت ……………………………………………………………………………………… 9

1-3-4- خاكبرگ ……………………………………………………………………………………….. 9

1-4- گياهان مورد آزمايش …………………………………………………………………. 10

1-4-1- تيره كاسني (Asteraceae) ……………………………………………………… 10

1-4-2- گل جعفري ………………………………………………………………………………….. 10

1-4-2-1- شرايط مناسب پرورش و نگهداري ……………………………………… 10

1-4-2-2- گلدهي …………………………………………………………………………………….. 11

1-4-2-3- كاربرد ………………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم: مروري بر منابع …………………………………………………………………. 12

فصل سوم: مواد و روش ها ……………………………………………………………………. 16

3-1- محل و زمان اجراي طرح …………………………………………………………….. 17

3-2- شرايط محيطي گلخانه …………………………………………………………………. 17

3-3- بسترهاي كشت مورد بهره گیری در اين تحقيق …………………………. 17

3-4- آماده كردن گلدان ها ……………………………………………………………….. 17

3-5- نوع طرح …………………………………………………………………………………………. 18

3-6- صفات مورد ارزيابي در اين آزمايش ……………………………………… 18

3-6-1- اندازه گيري خصوصيات فيزيكي بسترهاي كاشت ………………… 18

3-6-1-1- وزن مخصوص ظاهري ……………………………………………………………….. 18

3-6-1-2- وزن مخصوص حقيقي ……………………………………………………………….. 18

3-6-1-3- درصد خلل و فرج كل …………………………………………………………… 18

3-6-1-4- درصد رطوبت حجمي ……………………………………………………………….. 19

3-6-1-5- ماده آلي ………………………………………………………………………………. 19

3-6-2- اندازه گيري خصوصيات شيميايي بسترهاي كاشت ………………. 19

3-6-2-1- نيتروژن ………………………………………………………………………………… 19

3-6-2-2- فسفر ………………………………………………………………………………………. 19

3-6-2-3- پتاسيم ………………………………………………………………………………….. 19

3-6-2-4- كربن آلي ………………………………………………………………………………. 19

3-6-2-5- ظرفيت تبادل كاتيوني ………………………………………………………. 20

3-6-2-6- EC وpH ………………………………………………………………………………….. 20

3-6-3- اندازه گيري شاخص هاي رشد گياهان …………………………………. 20

3-6-3-1- ارتفاع گياه ……………………………………………………………………….. 20

3-6-3-2- تعداد برگ هاي گياه …………………………………………………………. 20

3-6-3-3- سطح برگ ………………………………………………………………………………… 20

3-6-3-4- وزن تر و خشك برگ …………………………………………………………….. 21

3-6-3-5- وزن تر و خشك ريشه …………………………………………………………… 21

3-7- روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها …………………………… 21

فصل چهارم: نتايج و بحث ……………………………………………………………………. 22

4- نتايج و بحث …………………………………………………………………………………….. 23

4-1- خصوصيات فيزيكي بسترهاي كاشت ………………………………………………. 23

4-1-1- ماده آلي ………………………………………………………………………………….. 23

4-1-2- وزن مخصوص حقيقي ……………………………………………………………………. 24

4-1-3- وزن مخصوص ظاهري ……………………………………………………………………. 25

4-1-4- درصد خلل و فرج كل ……………………………………………………………….. 26

4-1-5- درصد رطوبت حجمي ……………………………………………………………………. 27

4-2- خصوصيات شيميايي بسترهاي كاشت ……………………………………………. 29

4-2-1- pH ……………………………………………………………………………………………….. 29

4-2-2- EC ……………………………………………………………………………………………….. 30

4-2-3- ظرفيت تبادل كاتيوني …………………………………………………………… 31

4-2-4- كربن آلي ………………………………………………………………………………….. 32

4-3- عناصر موجود در بسترهاي كشت ………………………………………………… 34

4-4- شاخص هاي رشدي گياه …………………………………………………………………. 35

4-4-1- وزن تر اندام هوايي …………………………………………………………….. 35

4-4-2- وزن خشك اندام هوايي …………………………………………………………… 36

4-4-3- وزن تر ريشه ……………………………………………………………………………. 37

4-4-4- وزن خشك ريشه ………………………………………………………………………….. 38

4-4-5- سطح برگ …………………………………………………………………………………….. 39

4-4-6- ارتفاع گياه ……………………………………………………………………………. 40

4-4-7- تعداد برگ ………………………………………………………………………………… 41

نتيجه گيري كلي …………………………………………………………………………………….. 43

پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 45

منابع ……………………………………………………………………………………………………….. 46

چكيده انگليسي ………………………………………………………………………………………. 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول                                                                

جدول شماره 4-1- تجزیه واریانس اثر ساده تیمارهای مختلف بر خصوصيات فيزيكي بسترهاي كاشت گياه جعفري 23

جدول شماره 4-2- تجزیه واریانس اثر ساده تیمارهای مختلف بر خصوصيات شيميايي بسترهاي كاشت گياه جعفري      29

جدول شماره 4-3- عناصر موجود در بسترهاي كاشت    34

جدول شماره 4-4- تجزیه واریانس اثر ساده تیمارهای مختلف بر شاخص هاي رشدي گياه جعفري ……………………………. 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها                                                                

نمودار 4-1-1- اثر ساده تيمارهاي مختلف بر ميزان ماده آلي موجود در بستر كشت گياه جعفري ………………………….. 24

نمودار 4-1-2- اثر ساده تيمارهاي مختلف بر ميزان وزن مخصوص حقيقي بسترهاي كشت گياه جعفري ………………………….. 25

نمودار 4-1-3- اثر ساده تيمارهاي مختلف بر ميزان وزن مخصوص ظاهري موجود در بسترهاي كشت گياه جعفري ……… 26

نمودار 4-1-4- اثر ساده تيمارهاي مختلف بر درصد خلل و فرج موجود در بسترهاي كشت گياه جعفري …………………… 27

نمودار 4-1-5- اثر ساده تيمارهاي مختلف بر درصد رطوبت حجمي بسترهاي كشت گياه جعفري ……………………………………….. 28

نمودار 4-2-1- اثر ساده تيمارهاي مختلف بر pH بسترهاي كشت گياه جعفري …………………………………………………………………… 30

نمودار 4-2-2- اثر ساده تيمارهاي مختلف بر EC بسترهاي كشت گياه جعفري …………………………………………………………………… 31

نمودار 4-2-3- اثر ساده تيمارهاي مختلف بر ظرفيت تبادل كاتيوني بسترهاي كشت گياه جعفري ……………………… 32

نمودار 4-2-4- اثر ساده تيمارهاي مختلف بر كربن آلي بسترهاي كشت گياه جعفري33 ………………………………………………………..

نمودار 4-4-1- اثر ساده تيمارهاي مختلف بر وزن تر اندام هوايي گياه جعفري …………………………………………………….. 36

فهرست نمودارها                                                                

نمودار 4-4-2- اثر ساده تيمارهاي مختلف بر وزن خشك اندام هوايي گياه جعفري …………………………………………………….. 37

نمودار 4-4-3- اثر ساده تيمارهاي مختلف بر وزن تر ريشه گياه جعفري ………………………………………………………………………………. 38

نمودار 4-4-4- اثر ساده تيمارهاي مختلف بر وزن خشك ريشه گياه جعفري …………………………………………………………………… 39

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمودار 4-4-5- اثر ساده تيمارهاي مختلف بر سطح برگ گياه جعفري ………………………………………………………………………………. 40

نمودار 4-4-6- اثر ساده تيمارهاي مختلف بر ارتفاع گياه جعفري ………………………………………………………………………………. 41

نمودار 4-4-7- اثر ساده تيمارهاي مختلف برتعداد برگ گياه جعفري 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


چكيده

به مقصود بررسي قابليت جايگزيني بستر كشت پيت ماس با بسترهاي جديد و ارزان قيمت، تحقيقي با بهره گیری از گياه جعفري در قالب آزمايش فاكتوريل با پايه كاملا تصادفي با 10 تيمار و 3 تكرار صورت گرفت. بسترهاي كاشت عبارت بودند از پيت ماس، ورمي كمپوست، كمپوست قارچ تكمه اي و پرليت كه خصوصيات فيزيكي و شيميايي بسترها و همچنين شاخص هاي رشدي گياه در آن ها اندازه گيري گردید. بيشترين ارتفاع، تعداد برگ، سطح برگ و وزن تر و خشك اندام هوايي و ريشه در بستر كشت 50% پيت + 50% پرليت و بعد از آن در بستر كشت 50% ورمي كمپوست + 50% پرليت و كمترين آن در تيمار 100% كمپوست قارچ تكمه اي نظاره گردید. بيشترين ميزان كربن آلي و CEC در بستر كشت 50% ورمي كمپوست + 50% پرليت و بيشترين ميزان رطوبت در بستركشت 50% پيت + 50% پرليت نظاره گردید. در اين تحقيق بهره گیری از كمپوست قارچ تكمه اي به عنوان بستر كشت نتايج مفيدي به همراه نداشت. ورمي كمپوست به دليل دسترسي آسان و هزينه بسيار كمتر، مي تواند به عنوان جايگزين مناسب پيت ماس در توليد جعفري در كشور مورد بهره گیری قرار گيرد.

كلمات كليدي: جعفري، ورمي كمپوست، كمپوست قارچ تكمه اي، پيت

 

 

 

 

 

 


مقدمه

در باغبانی تا کنون دامنه وسیعی از مواد آلی مانند پوست درختان پهن برگ و سوزنی برگ، خاک برگ، لجن های فاضلاب و ضایعات نارگیل به عنوان بستر کشت مورد بهره گیری قرار گرفته اند (Verdonk and Gabriels, 1992).

در سال های اخیر موانع زیست محیطی برای استخراج معادن پیت افزایش یافته می باشد. این عوامل باعث افزایش قابل ملاحضه ای در قیمت پیت شده می باشد. چند دلیل بهره گیری از بستر های جایگزین پیت به ویژه بسترهائی که حاوی کمپوست گیاهی هستند در حال گسترش می باشد (Frangi et al ., 2004).

از سال 1960، در تولیدات محصولات باغبانی، به گونه گسترده ای از بسترهای بدون خاک بهره گیری می گردد (Nelson, 2003).

امروزه کشت بدون خاک یکی از سیستم های اصلی کشت در بین تکنیک های مختلف مورد بهره گیری در باغبانی می باشد (مامی و همکاران، 1387).

نیاز به تامین بسترهای کشت همگن که قابلیت طرفداری از رشد قوی گیاهان را داشته باشد افزایش یافته می باشد. زمانی که به عنوان بستر کشت گلدانی مورد بهره گیری قرار می گیرد، به دلیل مشکلاتی که خاک با کیفیت ثابت دارد، مسائل فیزیکی شدید و نامطلوب را فراهم می کند. پس پرورش دهندگان ناچار به بهره گیری از بسترهائی هستند که دارای ویژگی های بسترهای بدون خاک باشند (پاداشت دهکائی و غلامی، 1388).

بهره گیری کمتر از مواد غیر تجدید شونده مانند پیت لازم است. به علاوه نیاز می باشد که از ضایعات آلی با حجم بالا و ارزان قیمت تازه مربوط به شهرداری ها مانند کمپوست زباله بهره گیری مجدد گردد. این مواد می تواند جایگزین بخشی و یا تمامی پیت به عنوان محیط کشت گلدانی گردد (Giovannini et al ., 2008)

امروزه تحقیقات گسترده ای روی بسترهای رایج در کشت بدون خاک انجام می گردد تا با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، نوع کشت و اثر این بسترها روی خصوصیات کمی و کیفی محصول، بستر مناسب هر منطقه مشخص گردد (طاووسی و شاهین رخسار، 1389).

کاشت گیاهان در یک محیط غیر خاکی، امکان پرورش گیاهان بیشتری را در یک فضای محدود فراهم می کند. به طوری که در این روش میزان سطح مورد نیاز برای پرورش گیاهان تا 75 درصد کمتر از سیتم خاکی می باشد (Core, 2001).

از آنجائی که یکی از نهاده های مهم تولید برای پرورش گیاهان زینتی به ویژه گیاهان گلدانی بستر کشت بوده و اینکه یکی از عوامل اصلی محدودیت صادرات این گیاهان، عدم وجود بسترهای کشت مناسب و استاندارد در کشور می باشد و همچنین با در نظر داشتن مطالب بین شده، این پژوهش با هدف بهره گیری بهینه از ضایعات آلی موجود در کشور به عنوان بستر کشت انجام شده می باشد.

اهداف این طرح عبارت بودند از:

  • مطالعه بهره گیری از بسترهای کشت مطلوب و ارزانتر در پرورش گیاهان زینتی گلدانی به عنوان جایگزین پیت ماس در کشور
  • انتخاب بهترین بستر ترکیبی از بین بسترهای مختلف دارای درصدهای متفاوت مواد آلی و معدنی جهت افزایش کیفیت و بهبود رشد گل جعفري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كليات

 


 

 

 

 

1-1- بستر کاشت

 

بستر کاشت عبارت می باشد محیطی که ریشه در آن قرار می گیرد و آب و موادغذایی مورد نیاز خود را از آن به دست می آورد(Davidson et al ., 1998) و شامل مواد آلی مثل پیت ماس یا پوست درخت با اجزاء آلی یا معدنی مثل ورمی کولیت، پرلیت و شن می شوند (Bilderback et al., 2005).

برای رویاندن گیاه در گلدان بایستی خاک یا ماده متخلخل موجود در گلدان دارای شرایط ویژه ای باشد. در فراهم کردن خاک مناسب در کشت گلدانی بایستی چهار عامل استقرار گیاه، تهویه، نگهداری مواد غذائی و نگهداری رطوبت مدنظر قرار گیرد. یکی از مهمترین و اساسی ترین فاکتورها در انتخاب مواد جهت تهیه مخلوط گلدانی آن می باشد که این مواد فاقد مواد سمی برای گیاه باشد. پرورش دهندگان گلدانی اغلب موادی اصلاح کننده مثل خاک برگ، کودهای حیوانی،پیت، خاکستر چوب، شن و سنگریزه به خاک های معدنی اضافه می کنند (عبدالهی و همکاران، a1386).

بستر کشت گیاهان دارای چهار وظیفه اصلی می باشد که عبارتند از: نگهداری آب و مواد غذائی، تبادل گازی بین ریشه و اتمسفر و محل استقرار گیاه. خاک مزرعه چهار اقدام فوق را به خوبی انجام می دهد اما در گلدان هوادهی به اندازه کافی انجام نمی گردد. خاک مزرعه دارای لوله هائی می باشد که آب را ازسطح به عمق می برد و با انتقال خاک از مزرعه به گلدان این لوله ها از بین می طریقه. زیرا لوله های کاپیلاری از بین رفته اند اقدام کاپیلاری برای کشیدن آب از خاک (جهت زهکشی آن) انجام نمی گردد. به گونه کلی می توان نتیجه گرفت که هر چه عمق گلدان بیشتر باشد سطح ایستاب آب پائین تر می باشد و در نتیجه فضای بیشتری برای ریشه هست (حسندخت، 1387).

زمانی که گیاهان در گلدان رشد می کنند ریشه آن ها توسط حجم کوچکی محدود می گردد. در نتیجه نیاز آن به آب، هوا و مواد غذائی شدیدتر و زیادتر از زمانی خواهد بود که ریشه در حجم بزرگی از خاک بدون محدودیت رشد می کند. عدم در نظر داشتن این مساله و اصلاح نکردن خواص فیزیکی و تغذیه ای خاک که در گلدان قرار می گیرد باعث ایجاد نتایج منفی در رشد گیاه خواهد گردید (عبدالهی و همکاران، b1386).

با در نظر داشتن معضلات موجود در گلخانه های خاکی (بروز نماتدها، شوری، آلودگی محیط زیست و غیره) بهره گیری از بستر کشت معدنی و آلی نظیر پرلیت، لیکا، سبوس برنج، پیت، پامیس و غیره به تازگی در کشورمان مورد توجه قرار گرفته می باشد (پیوست و برزگر، 1384).

امروزه از مواد آلی و معدنی مختلفی به عنوان بستر کشت بهره گیری می گردد. هریک از این مواد دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند و به گونه کلی این مواد بایستی از ظرفیت نگهداری آب، تهویه کافی، زهکش مناسب و ظرفیت تبادل کاتیونی بالا برخوردار بوده و همچنین نباید هیچگونه تاثیر سوء و مضری برای گیاه داشته باشند (جوانپور هروی و همکاران، 1384).

 

1-2-معرفی مواد آلی و معدنی بهره گیری شده در این پژوهش

1-2-1- ورمی کمپوست

 

ورمی کمپوست نوعی کمپوست تولید شده به کمک کرم های خاکی می باشد که در نتیجه تغییر و تبدیل و هضم ضایعات آلی (کود دامی، بقایای گیاهی و غیره) در ضمن عبور از دستگاه گوارش این جانوران به وجود می آید (درزی و همکاران، 1387).

مطالعات نشان داده که ورمی کمپوست از طریق افزایش نگهداری آب، تامین عناصر غذائی و تولید هورمون های گیاهی که اثر اصلاحی بر جوانه زنی بذر دارد، می تواند اثر مثبتی بر رشد گیاهان زینتی داشته باشد (محبوب خمامی، 1387).

یکی از روش های بازیافت زباله ها، تولید کود آلی با بهره گیری از روش ورمی کمپوست می باشد که با بهره گیری از خصوصیات کرم های خاکی به تغییر و تبدیل مواد زاید آلی به کود آلی مناسب کمک می کند (محبوب خمامي، 1389).

ورمی کمپوست حاوی میکروارگانیسم های هوازی مفید مانند ازتو باکتری ها بوده و از طرف دیگر، عاری از باکتری های غیر هوازی، قارچ ها و میکروارگانیسم های پاتوپزن می باشد. ورمی کمپوست از موادی مانند پیت همراه با خلل و فرج، ظرفیت هوادهی، زهکشی و ظرفیت آب بالا ساخته شده که دارای سطوح زیادی برای جذب بالای مواد غذائی می باشند. در مقایسه با مواد مادری اولیه، ورمی کمپوست ها دارای نمک محلول کم تر، ظرفیت تبادل کاتیونی بیشتر و میزان هومیک اسید بیشتری می باشند (Atiyeh et al., 2001).

ورمی کمپوست سبک، فاقد هر گونه بو و عاری از بذر علف های هرز می باشد. فرآوری آن نسبت به بیوکمپوست آسان تر بوده و در مدت زمان کوتاه انجام می گیرد (Atiyeh et al., 2002).

خصوصیات ورمی کمپوست آن راتبدیل به کودی ایده آل برای رشد و بالندگی گیاهان کرده و ارزش غذائی ورمی کمپوست در مقایسه با سایر کمپوست های تولید شده به مراتب بیشتر گزارش شده می باشد (Kuppuswamy et al., 1992).

 

1-2-2- پيت ماس

یک ماده گیاهی می باشد که به مقدار کمی تجزیه شده و در زمین های خزه ای و همچنین در شرایط بی هوازی مثل مرداب ها و باتلاق ها تشکیل می گردد دارای pH اسیدی می باشد. ظرفیت تبادل کاتیونی این ماده بالاست و EC پائین ( در حدود 0.5 ds/m) دارد. هزینه زیاد، کمیابی و نگرانی های زیست محیطی در مورد خسارت به معادن پیت ماس محققین را بر آن داشته تا به دنبال جایگزین مناسبی برای این ماده باشند (سمیعی و همکاران، 1384).

در سال های اخیر پیت به عنوان جزئی از بستر کشت مورد بهره گیری قرار می گیرد، اما بهره گیری زیاد از آن پی آمد زیست محیطی داشته و به عنوان منبع تجدید ناپذیر، موجب تشکیل باتلاق های پیت و اکوسیستم خاص آن ها می گردد (Papafotiou et al., 2005).

در طول دهه 1960 نیز پرورش دهندگان گل و گیاهان زینتی در سرتاسر ایالات متحده کوشش کردند که از ضایعات چوب به عنوان جایگزین پیت در محیط کشت گلدانی بهره گیری کنند تا این که هزینه تولید را کاهش دهند (Hoitink et al., 1991).

پیت بقایای گیاهان آبی و مردابی و نی می باشد که در زیر آب در حالت نیمه پوسیده (تخمیر) می باشند. ترکیبات پیت بسته به نوع و مقدار مواد، حالت تخمیر و درجه اسیدی متفاوت می باشد. رنگ پیت خزه از خرمائی روشن (بیشینه تجزیه) تا قهوه ای (کمینه تجزیه) متغیر می باشد (حسندخت، 1387).

پیت به گونه وسیعی به عنوان بستر برای تولید گیاهان گلدانی در خزانه ها به کار رفته می باشد و سهم قابل توجهی در مواد مورد بهره گیری برای رشد گیاهان گلدانی را به خود اختصاص داده می باشد (Marfa et al., 2002 ;Ribeiro et al., 2007).

بیشتر بسترهای جایگزین پیت از باقیمانده های آلی بازیافت شده یا کمپوست شده از خاستگاه های مختلف (کشاورزی، جنگلی، دامداری و شهری) حاصل شده اند (Sanchez_Monedero et al., 2004 ;Girgatti et al., 2007).

 

 

 

 

 

1-2-3- كمپوست قارچ تكمه اي

این ماده دارای ترکیباتی مثل کاه و کلش، کود مرغی و همچنین بذر گندم و میسلیوم های قارچ تکمه ای می باشد که بعد از فراوری مورد بهره گیری قرار می گیرد. خواص فیزیکی و شیمیایی مواد آلی به نوع، منشا، درجه کمپوست شدن و فرایند انجام شده بر روی آن ها متفاوت می باشد (Kang et al., 2004).

 

1-2-4- پرليت

سیلیکات سفید خاکستری آتشفشانی می باشد که در اثر خرد شدن و دمای بالا (760 تا 982 درجه سانتی گراد) آب آن بخار شده و ذرات سفید با حجره های مسدود ایجاد می گردد. پرلیت جانشین برای تامین تهویه محیط کشت می باشد. مزیت عمده آن نسبت به شن سبکی وزن آن می باشد (095/0 گرم بر سانتی متر مکعب نسبت به 6/1 تا 92/1 گرم بر سانتی متر مکعب). پرلیت سترون، از نظر شیمیائی غیر فعال و عاری از عوامل بیماریزا، حشرات و بذور علف های هرز می باشد اما در اثر بهره گیری آلوده می گردد. ظرفیت تبادل کاتیونی آن ناچیز می باشد.pH  خنثی دارد. دارای مقادیر ناچیزی سدیم، آلومینیوم و فلور می باشد و در گیاهان حساس به فلور مشکل ساز می باشد. غیر مقاوم به ضربه و سبک می باشد. از معایب آن ایجاد گرد و غبار و ایستادن روی بستر می باشد و اگر قبل از بهره گیری خیس گردد مشکل ایجاد گرد و خاک حل می گردد (حسندخت،1387).

 

  • معرفی چند بستر کشت دیگر

1-3-1- باگاس نیشکر

 

باگاس یا تفاله نیشکر به باقیمانده ساقه های نیشکر گفته می گردد که پس از بریده شدن از کشتزار و انتقال به کارخانه، شیره آن ها کشیده شده و در مصارف صنعتی بالاخص تولید کاغذ بهره گیری می گردد. نسبت نیشکر و باگاس تولید شده در هر مکانی با در نظر داشتن خاک و زمین فرق می کند، اما در فرآیند تولید هر تن شکر، حدود 32 تن باگاس خام به دست می آید (محمدیان، 1377).

 

1-3-2- ورمی کولیت

 

ورمی کولیت یک سنگ از جنس سیلیکات میکاست که در 1000 درجه سانتی گراد گداخته شده و آب آن از بین می رود. وزنمخصوص ظاهری خشک آن 88/0 تا 04/1 گرم بر سانتی متر مکعب و در اثر انبساط در محیط ریشه وزن مخصوص ظاهری آن به 11/0 تا 16/0 گرم بر سانتی متر مکعب می رسد. سبکی وزن، آن را برای محیط ریشه گیاه بسیار مناسب کرده می باشد. هر ذره از کانی ورمی کولیت دارای صفحات نازکی می باشد که به صورت موازی روی هم قرار گرفته و بین آن ها رطوبت می باشد که در دماهای بالا منبسط شده و باعث حرکت صفحات از روی هم شده و ساختاری شبیه آکاردئون باز به وجود می آید. به علت دمای بالا ضد عفونی شده، محیط کشت مناسبی برای جوانه زنی بذر و ریشه زائی قلمه هاست (حسندخت، 1387).

1-3-3- کوکوپیت

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ساختار اسفنجی کوکوپیت باعث می گردد این ماده تا 10 برابر وزنش آب جذب کند و همچنین قدرت نگهداری مواد غذایی آن بالاست. سرعت تجزیه بیولوژیکی این ماده بسیار پایین می باشد و به عنوان مالچ در خاک، زمان بیشتری نسبت به دیگر مواد مانند پیت باقی می ماند (Noguera et al., 1997)

کوکوپیت از نظر فیزیکی ماده ای اسفنجی و شبیه پیت ماس می باشد که از انجام عملیاتی که بر روی پوسته های میوه نارگیل انجام می شود به دست می آید. امروزه بهره گیری از این ماده در کشورهای اروپائی مانند هلند و انگلستان به عنوان جایگزین پیت ماس در حال گسترش می باشد. کوکوپیت به دلیل داشتن خاصیت اسفنجی و دارا بودن کوچک ترین اندازه ذرات، قدرت نگهداری بیشترین میزان آب را دارد (Noguera et al., 2000).

 

1-3-4- خاکبرگ

 

خاک برگ حاصل پوسیده شدن برگ درختان غیر مثمر می باشد.برای تهیه آن برگ گیاهان را روی هم تل کرده و آن را کمی مرطوب می کنند و 2 تا 3 بار آن را به هم می زنند تا تجزیه سریع تر صورت گیرد. آلودگی برگ ها با نمک (که جهت جلوگیری از یخ زدن برف در خیابان ها مصرف می گردد) و یا علفکش های بهره گیری شده از مشکلاتی می باشد که با تجزیه برگ ها این مواد شیمیایی غلیظ تر شده و پس از بهره گیری در گلخانه باعث خسارت به گیاهان می گردد. به علت این معضلات اگرجه خاکبرگ ارزان به نظر می رسد، اما در صورت صدمه به گیاهان، بسیار گران قیمت می باشد (حسندخت، 1387).

 

 

 

 

 

 

 

1-4- گیاهان مورد آزمایش

1-4-1- تیره كاسني (Asteraceae)

 

   آستراسه تيره بزرگي می باشد كه جنس هاي مهمي مانند هميشه بهار، ستاره اي، گي گندم، داودي و جعفري در آن قرار مي گيرند.

 

1-4-2- گل جعفري

گل جعفری با نام علمی Tagete spp. و نام انگلیسی Marigold از گیاهان مهم خانواده کاسنی می باشد. گل جعفری یکی از گل های قدیمی می باشد که از سال ها پیش کاشت و پرورش آن در ایران معمول بوده می باشد. امروزه ارقام جدید آن کشت و کار می شوند. در ارقام جدید گل ها بسیار درشتند، شاخه ها و برگ های زیبای جعفری نیز در باغ جلب نظر می کند. این یکی از گل های بهاره و تابستانه می باشد. بذر آن به گونه معمول در اردیبهشت ماه در خزانه ای آماده شده، کشت می گردد. نشا ظرف دو ماه آماده برای کاشت در محل اصلی می باشد. کاشت مستقیم بذر جعفری در محل اصلی یعنی بسترهای کاشت گل های یک ساله نیز امکان پذیر می باشد. برای دستیابی به نتیجه خوب، بذر آن را بایستی به موقع و در اوایل اردیبهشت ماه، در شرایطی مشابه منطقه کرج، کاشت (خلیقی، 1385).

گل جعفری یک گیاه علفی و یکساله از تیره مرکبه یا کمپوزه می باشد. گل، برگ و بوته این گیاه بوی تندی دارد و گل های بزرگ، منفرد و چند تایی را تولید می کند که به رنگ زرد یا نترنجی می باشند. این گیاه مقاوم به گرما و کم آبی بوده و بیشتر از آن به عنوان یک گیاه زینتی در پارک ها، چمن کاریها، میادین و بولوارهای داخل شهر بهره گیری می گردد. شکل رویشی این گیاه به صورت نشاء یک ساله می باشد. حدود 6 تا 12 هفته قبل از کاشت در محیط باز، بذر این گیاه در شرایط محیطی کنترل شده مانند گلخانه کشت شده و پس از قوی شدن گیاه، به محل مورد نظر انتقال پیدا می کند (شریفی و همکاران،1389).

 

1-4-2-1- شرایط مناسب پرورش و نگهداری

اين گياه آفتاب دوست می باشد و در نقاط آفتابي و گرم رشد خوبي دارد. در دماي كمتر از 16 درجه سانتي گراد رشد كند شده و گياهان كلروزه مي شوند. نسبت به قوي بودن زمين از خود حساسيت نشان نمي دهد، ولي زمين هاي مرغوب و قوي باعث مي گردد كه بوته رشد خوبي داشته و در نتيجه گل هاي درشت توليد كند. pH مناسب محيط كشت آن 6 تا 5/6 می باشد (قاسمي قهساره و كافي، 1391).

 

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :64