برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی کشاورزی-گرایش باغبانی (گل وگیاهان زینتی)

عنوان

اثر امواج مایکروویو بر جوانه زني، شاخص هاي رشد و فعاليت برخي آنتی اکسیدان ها در بذر شیرین اظهار Glycyrrhiza glabra L

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب                                                                                                               عنوان صفحه

چکیده                                                                                                                                            1

فصل اول                                                                                                                                         2

1-1- مقدمه                                                                                                                                    3

1-2- اهداف                                                                           4

1-3- اظهار مسئله                                                              5

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-4- کلیات                                                                                          5

1-4-1-امواج الکترومغناطیس                                                                                                         6

1-4-2- طیف نور مرئی                                                                                                                  7

1-4-3- مایکروویو                                                                                                                           8

1-4-4-رفتار امواج                                                                                                                        8

1-4-5-تاثیر امواج                                                                                                                           9

1-4-5-1-آثار بیولوژیک امواج                                                                                                      9

1-4-5-1-1- اثر بر بشر                                                                                                             10

1-4-5-2-آثارفیزیولوژیک امواج                                                                                                11

1-4-5-2-1- اثر بر گیاهان                                                                                                           11

1-5- امواج والقاء تنش                                                                                                                  12

1-5-1- مکانیسم های دفاعی گیاه                                                                                                   13

1-5-1-1- دفاع غیرآنزیمی                                                                                                             13

1-5-1-1-1- کاروتنوئید ها                                                                                                        13

1-5-1-1-2-آنتوسیانین ها                                                                                                             13

1-5-1-2- دفاع آنزیمی                                                                                                                14

1-5-1-2-1- تنظیم اسمزی                                                                                                         14

1-5-1-2-2- پرولین                                                                                                                      14

1-6-کاربردهای امواج مایکروویو                                                                                                   15

1-7-گیاهان دارویی                                                                                                                      16

1-7-1- تاریخچه                                                                                                                           16

1-7-2- شیرین اظهار                                                                                                                        17

1-7-3-خصوصیات گیاهشناسی                                                                                                         17

1-7-4- اندام های مورد بهره گیری                                                                                                  18

 

 

1-7-5- مواد وترکیبات                                                                                                                     19

1-7-6-کاربرد های دارویی                                                                                                          20

1-7-7- روش های تکثیر                                                                                                                 20

1-7-8- خواب بذر                                                                                                                        20

1-7-8-1- خواب اولیه                                                                                                                   21

1-7-8-2- خواب ثانویه                                                                                                                   22

1-7-8-3-برطرف کردن خواب                                                                                                      22

1-8- اصطلاحات                                                                                                                             22

فصل دوم                                                                                                                                        25

2- نتایج یافته های دیگران                                                                                                             26

2-1- اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب بذر                                                                          26

2-2- اثر امواج الکترومغناطیس بر پارامترهای رشد                                                                       26

2-3- اثر امواج الکترومغناطیس بر پارامترهای بیوشیمیایی                                                              28

فصل سوم                                                                                                                                         30

3- مواد وروش ها                                                                                                                        31

3-1- زمان ومحل آزمایش                                                                                                           31

3-2- مواد گیاهی                                                                                                                        31

3-3-تیمار اسید سولفوریک                                                                                                           31

3-4- نحوه اعمال تیمارها                                                                                                            31

3-4-1- گروه بندی تیمارها                                                                                                         31

3-4-2- تیمار امواج مایکروویو                                                                                                      31

3-5- مطالعه صفات مورفولوژیک                                                                                                   32

3-5-1- محاسبه درصد جوانه زنی                                                                                                 32

3-5-2- محاسبه سرعت جوانه زنی                                                                                               32

3-5-3- محاسبه شاخص بنیه بذر                                                                                                     33

3-5-4-محاسبه شاخص استرس                                                                                                       33

3-5-5- اندازه گیری طول ریشه چه وساقه چه                                                                               34

3-5-6- محاسبه وزن تر وخشک                                                                                                       34

3-6- مطالعات بیوشیمیایی                                                                                                                 34

 

 

 

3-6-1- اندازه گیری مقدار رنگیزه های گیاهی                                                                           34

3-6-1-1- سنجش کلروفیل و کاروتنوئید                                                                                       34

3-6-1-2- سنجش آنتوسیانین                                                                                                       35

3-6-1-3- سنجش پرولین                                                                                                           35

3-6-1-3-1- روش تهیه معرف                                                                                                     35

3-6-1-3-2-روش اندازه گیری پرولین                                                                                       35

3-6-1-3-3- منحنی استاندارد                                                                                                     36

3-7- عملیات آماری                                                                                                                         36

فصل چهارم                                                                                                                                    37

4- نتایج                                                                                                                                         38

4-1-اثر تیمارهای مایکروویو بر پارامترهای جوانه زنی                                                                      38

4-1-1- درصد جوانه زنی                                                                                                             38

4-1-2- سرعت جوانه زنی                                                                                                            39

4-1-3- شاخص بنیه بذر                                                                                                               39

4-1-4- شاخص استرس جوانه زنی                                                                                                40

4-2- اثر تیمارهای مایکروویو بر پارامترهای مورفولوژیک                                                             41

4-2-1-طول ریشه چه                                                                                                                  41

4-2-2- طول ساقه چه                                                                                                                 42

4-2-3- وزن تر ریشه چه                                                                                                              43

4-2-4- وزن خشک ریشه چه                                                                                                       43

4-2-5-وزن تر ساقه چه                                                                                                                44

4-2-6- وزن خشک ساقه چه                                                                                                         45

4-3- اثر تیمارهای مایکروویو بر پارامترهای بیوشیمیایی                                                                45

4-3-1- محتوای کلروفیل a                                                                                                         45

4-3-2- محتوای کلروفیل b                                                                                                        46

4-3-3-محتوای کاروتنوئید                                                                                                         47

4-3-4- محتوای کل رنگدانه ها                                                                                                  47

4-3-5-محتوای آنتوسیانین ریشه چه                                                                                             48

4-3-6- محتوای آنتوسیانین ساقه چه                                                                                              49

4-3-7- محتوای پرولین ریشه چه                                                                                                 50

4-3-8- محتوای پرولین ساقه چه                                                                                                  51

 

فصل پنچم                                                                                                                                     53

5- بحث ونتیجه گیری                                                                                                                54

5-1- اثر تیمارهای مایکروویو بر پارامترهای جوانه زنی                                                                     54

5-2- اثر تیمارهای مایکروویو بر پارامترهای مورفولوژیک                                                               56

5-3- اثر تيمارهاي میکروویو بر رنگيزه‌هاي گياهي                                                                                   59

5-3-1- محتوای کلروفیل وکاروتنوئید                                                                                        59

5-3-2- محتوای آنتوسیانین                                                                                                           61

5-4- پرولین                                                                                                                                62

5-5- نتیجه گیری کلی                                                                                                                     63

5-6- پیشنهادات                                                                                                                               65

5-7-منابع علمی                                                                                                                            67

5-8- چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

مايكروويو یا ریز موج نوعي از امواج الكترومغناطيس با طول موج کوتاه و تعداد نوسانات (فرکانس) بسيار بالا بين۳۰۰ مگاهرتز تا چند گيگاهرتز در ثانيه مي باشد. در این پژوهش، از مگنترون2M226 با طول موج ۱۲سانتی مترو تابش امواج درباند فرکانس GHz۲.45 با حداکثر قدرت خروجی ۱۰۰۰وات (W) و تراکم تابش kW/m3۴۱ به عنوان منبع تابش امواج مایکروویو بهره گیری گردید. بذرهاي گياه شیرین اظهار درمعرض امواج مایکروویو بادو قدرت ۱۰۰ و ۵۰۰ وات با حداکثر شدت kW/m3 ۴.2 و kW/m3۲۱ به مدت ۰،۳۰،۶۰ و۹۰ ثانیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اعمال امواج مایکروویو عملکرد بذرها را در محیط كشت آزمایشگاهی افزایش مي دهد. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول کل گیاهچه،وزن تروخشک، شاخص بنیه گیاهچه و شاخص استرس جوانه زنی به گونه معنی داری نسبت به شاهد افزایش پیدا نمود. در طی تیمار ترکیبی شامل قدرت امواج مایکروویو و مدت زمان، تیمار امواج مایکروویو با قدرت ۱۰۰ وات در مدت ۳۰و۶۰ ثانیه نسبت به شاهد نتایج بهتری نشان داد . همچنين در بذرهاي در حال جوانه زني تحت تاثير امواج مایکروویو میزان کلروفیل و محتوای کل رنگدانه های فتوسنتزی به گونه معني داري بيشتر از شاهد بود. با افزایش مدت زمان و قدرت امواج مایکروویو، میزان پرولین وآنتوسیانین ریشه چه وساقه چه نسبت به شاهد تغییرات معنی داری نشان داد.

واژه های کلیدی: امواج مایکروویو، آنتوسیانین، پرولین، جوانه زنی بذر، رنگدانه های فتوسنتزی ،شیرین اظهار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه وکلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- فصل اول

۱- ۱- مقدمه

انرژی خورشیدیکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی می باشد . در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن ازجرم خورشید به انرژی تبدیل می گردد. دما در مرکز خورشید حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون درجه سانتیگراد می‌باشد که از سطح آن با حرارتی نزدیک به ۵۶۰۰ درجه و به صورت امواج الکترو مغناطیس در فضا منتشر می گردد. زمین در فاصله ۱۵۰ میلیون کیلومتری خورشید واقع می باشد و ۸ دقیقه و ۱۸ ثانیه طول می‌کشد تا نور خورشید به زمین برسد. پس سهم زمین در دریافت انرژی از خورشید میزان کمی از کل انرژی تابشی آن می‌باشد. سرمنشاء تمام اشکال مختلف انرژیهای شناخته شده موجود در کره زمین شامل ( سوختهای فسیلی ذخیره شده درزمین، انرژیهای بادی، آبشارها، امواج دریاها و) از خورشید می‌باشد.

زمین به عنوان یک آهنربای همیشگی می باشد. میدان مغناطیس طبیعی کره زمین شامل دو ترکیب اصلی در گستره ۵۰ میلی تسلا (چگالی شار مغناطیسی)وچند ترکیب فرعی تاثیر گذار، مانند فعالیت های خورشیدی در محدوده ۰.0۳ میلی تسلا و رویدادهای جوی در محدوده ۰.5 میلی تسلا می باشد.

,1950). et al Bullard (

قدرت و جهت مغناطیس زمین (جاذبه زمین) در نقاط مختلف متفاوت می باشد. در سطح زمین، جریان مغناطیس عمودی، بابیشترین قدرت درمحور قطب های زمین و بالغ بر حدود ۶۷ میلی تسلا بوده و در خط استوا (ناحیه عرضی ) صفر می باشد. جریان مغناطیس افقی کره زمین با بیشترین مقداردرناحیه خط استوا ودر حدود ۳۳ میلی تسلا می باشد، که در محور قطب ها ی کره زمین این مقدار صفر می باشد.

همه گیاهان روی سطح زمین تحت تاثیر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی هستند. دریک میدان الکتریکی که بین ابرها و زمین به دلیل پدیده رزونانس( تشدید ) شومان رخ می دهد فضای بین سطح زمین و یونوسفر به عنوان یک موج بر رسانا اقدام می کند. درمحدوده ابعاد زمین این موج برها به عنوان یک حفره رزونانس امواج الکترومغناطیسی در فرکانس بسیار پایین اقدام می کنند. این حفره اثر القای طبیعی انرژی توسط جریان رعد و برق می باشد.., 1992) Williams (

نور مرئی یا طبیعی متعلق به خانواده ای از امواج الکترومغناطیسی به نام طیف الکترومغناطیس (EM)   Electro Magnetic می باشد. نور طبیعی در رشد و بقای گونه ها در اکوسیستم ها ی گیاهی و جانوری دارای تأثیر های مهمی می باشد. هر یک از اعضای خانواده ) ( EM درفرکانس یا طول موج خاصی تعریف می گردد. تعیین اینکه علاوه بر نور مرئی آیا دیگر اعضای خانواده EM ) (، بر گیاهان و دانه ها اثر گذار هستند مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته می باشد. با بهره گیری از یک میدان الکترومغناطیسی خارجی مطلوب ،فعال شدن رشد گیاه، به خصوص جوانه زنی بذر، می تواند تسریع یابد. با این حال، دستیابی به مکانیسم اثرات میدان های الکترومغناطیسی مفید بر روی گیاهان نیازمند انجام تحقیقات مختلف در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی ومزرعه ای می باشد.) et al., 1988 ; Morar al ., 1988 et ( Xiyao

۱-۲- هدف

۱۲۱ هدف کلی

در این پژوهش اثرات امواج الکترومغناطیس از نوع مایکروویو(ریزموج) بر بذور شیرین اظهار با هدف افزایش وبهبود پارامترهای جوانه زنی و رشد مطالعه خواهد گردید که به نوبه خود عملکرد وکیفیت مواد تولیدی گیاه را افزایش می دهد.

بطور خاص افزایش جوانه زنی بذور باتغییر در میزان قدرت ومدت زمان بهره گیری از امواج مایکروویو مورد انتظار می باشد. بدین مقصود امواج مایکروویو(ریزموج) برای تعیین بهترین زمان وقدرت موثر بر بذور شیرین اظهار بهره گیری گردید .

فرض براین بوده می باشد که پارامترهای جوانه زنی بذوربا بهره گیری از امواج مایکروویو تسریع وافزایش یابد.

۱-۲-۲- اهداف جزئی

کوشش شده می باشد که اهداف زیر به عنوان اهداف جزئی نیز مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد که نتایج مطالعه در فصل بعد بطور کامل توضیح داده شده می باشد.

الف) بهره گیری از روش های فیزیکی برای تاثیر گذاری بر جوانه زنی بذور.

ب) رفع بعضی موانع جوانه زنی مانند خواب بذور .

ج) مطالعه دامنه بهره گیری از روش تابش امواج مایکروویو بربذور سایر گیاهان.

د) مطالعه میزان تاثیر این روش در بهبود افزایش جوانه زنی بذور غیر استاندارد .

ه ) ارزیابی عملی نتایج حاصل از پژوهش در تکثیر گیاهان زینتی به روش بهره گیری از بذر.

و) تولید پایه های بذری برای پیوند وتکثیر گیاهان.

ز) مطالعه میزان کاهش هزینه های تکثیر باتوجه به افزایش جوانه زنی وکاهش تلفات بذور.

 

 

 

 

۱-۳ – اظهار مسئله اصلی پژوهش

تکثیر رویشی (تقسیم ریزوم و ریشه) روشی محدود ،زمان بر وپر هزینه برای تکثیر شیرین اظهار می باشد اما این گیاه را بوسیله ی بذر نیز می توان تکثیر نمود(امید بیگی، ۱۳۸۸).

پوسته ضخیم بذر شیرین اظهار با ممانعت از نفوذ آب و هوا بداخل بذر، از انجام واکنشهای بیوشیمیایی و جوانه زنی بذر جلوگیری به اقدام می آوردکه با بهره گیری از امواج مایکروویو مطلوب ، جوانه زنی بذرشیرین اظهار و امکان تکثیر به موقع ودر سطح وسیع وتجاری می تواند فراهم گردد .

۱-۴- کلیات

۱-۴-۱- امواج الکترومغناطیس

امواج الکترومغناطیسی یا تابش الکترومغناطیسی بر اساس تئوري موجي، نوعی موج می باشد که در فضا انتشار می‌یابد و از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ساخته شده‌می باشد. در امواج الکترومغناطیسی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی به گونه عمود بر یکدیگر نوسان یافته و با سرعت نور انتشار می یابند.گاهی به تابش الکترومغناطیسی نور می‌گویند، اما بایستی توجه داشت که نور مرئی فقط بخشی از گستره امواج الکترومغناطیسی می باشد. امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان انواع مختلفی دارند که به ترتیب افزایش فرکانس شامل: امواج رادیویی، ریزموج(میکروویو)، فروسرخ (مادون قرمز)، نور مرئی، فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما می باشند. امواج الکترو مغناطیسی از نوع امواج عرضی هستند .(KC Kupta.,1373 )

 

 

 

شکل) ۱( نمایش امواج الکترومغناطیس

امواج الکترومغناطیسی را نخستین بار ماکسول شناسایی نمود و سپس هاینریش هرتز آن را با آزمایش به اثبات رساند. ماکسول نشان داد که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی هم می‌توانند رفتاری موج‌گونه داشته باشند. سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی برابر با سرعت نور می باشد، و ماکسول نتیجه گرفت که نور هم بایستی نوعی موج الکترومغناطیسی باشد.طبق معادلات ماکسول، میدان الکتریکی متغیر با زمان باعث ایجاد میدان مغناطیسی می گردد و برعکس. پس اگر یک میدان الکتریکی متغیر میدان مغناطیسی بسازد، میدان مغناطیسی نیز میدان الکتریکی متغیر می‌سازد و بدین گونه موج الکترومغناطیسی ساخته شده و پیش می‌رود.

طیف الکترومغناطیسی شامل گستره‌ی بسیار وسیعی از موجهای انرژی می باشد که مانند هم حرکت می‌کنند. امواج الکترومغناطیسی طیف بسیار وسیعی از طول موجهای بسیار کوچک تا بسیار بزرگ را در بر‌ می‌گیرند. این امواج را با در نظر داشتن اندازه طول موج به هفت گروه مختلف تقسیم‌بندی می‌کنند که شامل امواج گاما با طول موجهایی کوچکتر از سانتیمتر تا امواج رادیویی با طول موج بزرگتر از ۱۰ سانتیمتر را شامل می شوند.( ( Hall., 1980

شکل) ۲( انواع طیف الکترومغناطیسی

در موج الکترومغناطیسی اندازه طول موج مشخص کننده رنگ موج می باشد. با تعیین رنگ، انرژی و طول موج می‌توان یک موج را نسبت به دیگر موج‌ها سنجید. به عنوان مثال طول موج‌های کوتاه در طیف مرئی در ناحیه بین آبی و فوق بنفش قرار می‌گیرند، در حالیکه رنگ قرمز دارای طول موج‌های بلندتری می‌باشد. تابش الکترومغناطیسی طیف طولانی از طول موج‌های بلند رادیویی تا طول موج‌های کوتاه پرتو ایکس را شامل می گردد.(KC Kupta.,1373 )

 

شکل) ۳( طیف الکترومغناطیسی

۱-۴-۲-طیف مرئی یا نور مرئی

طیف مرئی visible spectrum بخشی از طیف الکترومغناطیسی می باشد که با چشم بشر قابل رویت و تشخیص می باشد. طول موج طیف مرئی بین ۳۸۰ تا ۷۵۰ نانومتر و بسامد آنها بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر می باشد. (KC Kupta.,1373 )

شکل) ۴( طیف نور مرئی

۱۴۳ریزموج یا مایکروویو Microwaves

مایکروویو یا ميکروويو ، از ترکيب دو واژه مايکرو يا ميکرو(Micro)، به معني کوچک و ويو (Wave)به معني موج تشکيل شده می باشد و به معناي امواج با طول موج کوتاه و تعداد نوسانات (فرکانس) بسيار بالا مي باشد. مايكروويو یا ریز موج نوعي از امواج الكترومغناطيس و در واقع امواجي راديويي با فركانس بسيار بالا هستند. فرکانس چنين امواجي، بين۳۰۰ مگاهرتز تا چند گيگاهرتز در ثانيه مي باشد. برد چنين امواجي کوتاه بوده و در حد چند متر می باشد، ولي ميزان نفوذ آنها نسبتاً بالا می باشد. هر چه فرکانس بيشتر باشد، شدت نفوذ بيشتر ولي برد امواج، کوتاه تر مي گردد. امواج مايکروويو با طول موج هايي بين ۰۰۱/۰ تا ۱متر و فرکانسي حدود ۳۰۰-۳۰۰۰۰۰ مگاهرتز بخشي ازطيف الکترومغناطيس هستند که بين امواج دي الکتريک و مادون قرمز واقع شده اند. اتحاديه جهاني مخابرات (ITU) چند نوارفرکا نسي را براي کاربردهاي صنعتي ،علمي و پزشکي اعلام کرده می باشد که اين نوارها از۱۳ مگاهرتز تا ۲۲۱۲۵ مگاهرتز تغيير مي کنند. بیشتر دستگاه هاي ميکروويو درفرکانس ۴۵۰/۲ مگاهرتز اقدام مي کنند. .(KC Kupta.,1373 )

 

 

۱-۴-۴- رفتار امواج در محیط

امواج در برخورد با يك ماده ، منعكس، منتشر يا جذب می شوند. مواد فلزي اين امواج را كاملاً منعكس مي‌كنند. اغلب مواد غيرفلزي مثل شيشه و پلاستيك امواج را از خود عبور مي‌دهند و موادي كه حاوي آب هستند مانند سلول های گیاهی، غذاها و حتي بدن بشر، انرژي اين امواج را جذب مي‌كنند. اگر سرعت جذب انرژي يك ماده بيش از سرعت از دست دادن آن باشد، دمای آن ماده افزایش می یابد . .(KC Kupta.,1373 )

امواج داراي طول موج کوتاه، هنگام برخورد به ماده، چنان موجب ارتعاش و تغيير قطب هاي منفي و مثبت موجود در آن مي شوند که اين جنبش بالاي ملکول ها(انرژی جنبشی ) موجب به هم خوردن شديد آنها و ايجاد اصطحکاک در ملکول هاو در نهايت سبب گرم شدن آن ماده مي گردد. دو مکانيسم اصلي توليد گرما درامواج الکترو مغناطیس در محدوده ریز موج ها عبا رتند از: چرخش دو قطبي وپلاريزاسيون يوني. یکی از ویژگی های امواج الکترومغناطیس این می باشد که جهت ميدان مغناطيسي ميليون ها بار در ثانيه تغيير مي کند. مولکول هايي که ماهيت قطبي دارند تحت تاثيرچنين نوساني قرارمي گيرند و براي متناسب شدن با اين نوسان، قطب هاي خود را تغيير وضعيت مي دهند. اين وضعيت دائمي سبب ايجاد اصطحکاک شده و درنتيجه حرارت توليد مي گردد. مواد يوني مانند نمک با تغييرجهت ميدان به سمت قطب مخالف حرکت مي کنند درنتيجه بين آنها اصطحکاک ايجاد شده و دماي محصول بالا مي رود.

(KC Kupta.,1373؛ Ponomarev.,1996)

۱-۴-۵تاثیر امواج الکترومغناطیسی                          

۵-۴-۱ ۱ آثار بیولوژیك امواج

امواج الکترومغناطیس درمحیط زیست وجود داشته اما برای چشم بشر نامرئی هستند. چنین میدانهایی ممکن می باشد در محل تجمع بارهای الکتریکی در جو همراه با رعد و برق تولید شوند. همچنین، از آنجایی که بارهای الکتریکی موجود در ابرها، یک میدان الکتریکی بین سطح زمین و ابرها ایجاد می کنند، فاصله بین سطح زمین و یونوسفر به عنوان یک موج بر رسانا اقدام می کند. از سوی دیگر، زمین به عنوان یک آهنربای همیشگی بوده و میدان مغناطیسی آن باعث می گردد که عقربه قطب نما در جهت شمال به جنوب قرارگرفته و توسط پرندگان و ماهی ها برای ناوبری ازآن بهره گیری می گردد. میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در حال حاضر در سطح کره زمین بصورت همیشگی وجود داشته واندازه میدان مغناطیسی طبیعی زمین در حدود۵۰ میلی تسلا می باشد (تسلا ،واحد اندازه گیری چگالی شار مغناطیسی) .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

Earle R. Williams .,1992)   et al .,1950 ; ( E. C. Bullard

قرار گرفتن در معرض میدانهای الکترومغناطیسی یک پدیده جدید نیست. با این حال، در طول قرن بیستم، محیط زیست درمعرض انواع میدان های الکترومغناطیسی ساخته شده توسط بشر قرار گرفته می باشد و به گونه پیوسته تقاضا برای افزایش تولید برق به عنوان منبع اصلی درتولید امواج الکترومغناطیس رو به رشد می باشد.) Earle R. Williams .,1992)

۱۴۵۱۱اثربر بشر

بشر در معرض انواع امواج الکترومغناطیسی ناشی از منابع طبیعی و مصنوعی می باشد. این امواج باعث ایجاد میدان الکتریکی در بدن و تاثیر بر حرکت یون ها، ایجاد گرما، تحریک عصبی و عضلانی و انواع آثار گوناگون می شوند. ظهور آثار صدمات حرارتي به چشم و مغز نيازمند قرار گرفتن طولاني مدت در معرض تشعشع با دانسيته بسیار می باشد. همچنين در افرادي که به گونه مداوم و طولاني در معرض طول موج هاي گوناگون ميکروويو قرار گرفته اند تغييرات عصبي و رفتاري ، کاهش يادگيري وحافظه نظاره شده می باشد. آثار بیولوژیکی این امواج به شدت، فرکانس، شکل موج، زاویه بین میدان های اعمالی و میدان مغناطیس زمین و همچنین به پیوسته یا متناوب بودن آنها بستگی دارد. امواج الکترومغناطیسی ناشی از وسایل معمولی در حد متعارف هستند و به نظر نمی رسد برای بشر خطری داشته باشند. اما نتایج تحقیقات انجام شده بر روی افراد خاص مانند پرسنل نظامی و یا افرادی که در نزدیکی ایستگاه های رادار، فرستنده های پر قدرت مخابراتی و رادیویی و پست های فشار قوی فعالیت و زندگی می کنند، نشان می دهد که این امواج در دراز مدت آثار زیانباری دارند و زندگی در نزدیکی آنها خالی از ریسک نیست. لذا محققین توصیه می کنند تا حد ممکن از چنین میدان هایی اجتناب گردد.) 2012., ( Yalçın

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :97