باتوجه به اینکه رسانه ملی مهم ترین ابزار نشر و ترویج هنجارها و ارزش هاست و در راستای توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارد؛ ضروری می باشد مدیران ، برنامه سازان و اصحاب رسانه ، با شناخت فنون برنامه سازی و مدیریت مؤثر و صحیح آن بتوانند برنامه هایی اثربخش را تولید و به اهداف مورد نظر دست یابند.از این رو هدف پژوهش حاضر، اثربخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای استان خراسان رضوی می باشد. نوع پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی و از نظر متدولوژی کاربرد اطلاعات، توصیفی می باشد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیۀ اساتید و کارشناسان رشته علوم ارتباطات و جامعه شناسی فعال در حوزه رسانه شهر مشهد تشکیل می دهند .نمونه آماری پژوهش نیز به دلیل معدود بودن جامعه آماری به صورت تمام شمار 65 نفر بوده می باشد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای و ابزار پرسش نامه محقق ساخته، به مقصود جمع آوری داده ها بهره گیری گردید. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش(پرسش نامه) با تأیید خبرگان و اساتید حاصل گردید و برای سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ بهره گیری گردید که معادل (95(% برآورد گردید. نشان دهنده ی همگنی درونی و اعتماد بالای ابزار جمع آوری داده های پژوهش می باشد. یافته های حاصل از ابزار پژوهش با بهره گیری از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره با بهره گیری از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از تأیید ارتباط ی معنا دار میان مدیریت برنامه های شبکه صدا و سیمای خراسان رضوی ( سازماندهی و گروه بندی تخصصی- گرایش موضوعی برنامه ها- فنون ارتباطی کارکنان- تکنولوژی ساخت برنامه ها- تنوع برنامه ها) و اثربخشی این برنامه ها را می باشد.

فصل اول: کلیات طرح پژوهش

1-1- مقدمه

مفهوم اثربخشی در مدیریت با تغییر میزان موفقیت نتایج حاصل از کار بایستی مهم ترین هدف مدیر باشد. بازدهی کار یک مدیر نیز بایستی ازطریق صادره های مدیریت سنجیده گردد نه میزان وارده ها یعنی موفقیت های کاری او، نه مجموعه کارهایی که به وی محول می گردد یا در روز انجام می دهد. اثربخشی چیزی می باشد که از راه اعمال صحیح مدیریت به دست می آید و انجام می گردد و به صورت بازده کار ارائه می گردد. ارتقای تخصص گرایی، توجه بیشتر به خرده فرهنگ های جامعه و بهره گیری بیشتر از ظرفیت های برنامه سازی در مراکز استان ها، توجه مضاعف به نیازهای برنامه ای گروه سنی بزرگسال و میانسال و افزایش اثربخشی برنامه های این شبکه از مهم ترین سیاست های جدید رسانه ملی به عنوان شبکه ای کاملاً ایرانی می باشد.

2-1- اظهار مسئله

یک مدیر مجرب که دارای دانش و بینش کافی و مدیریتی می باشد، ضمن بهره گیری بهینه از ساختارهای جاری اقتدار و اختیار در سازمان با باورهای مشترک و قواعد کار به خوبی مسلط بوده و با سنجش عواقب کار و بینایی کامل در انجام تحولات، آن را به طریقی مناسب به اتمام می رساند. مدیرانی که برحسب روابط نه ضوابط، براساس علایق شخصی نه واجد شرایط بودن انتخاب و مشغول به فعالیت می شوند، در مدتی نه چندان طولانی، تغییراتی را در مجموعه تحت پوشش خود ایجاد می نماید که باعث به وجودآمدن خسارات جبران ناپذیری می گردد. در دورانی که علم وفناوری و پیشرفت در عرصه های مختلف دانش با سرعت بالایی حرکت می کند واگذاری امور به دست مدیرانی ضعیف یا اصولاً غیر مدیر نه تنها باعث عقب ماندگی آن مجموعه می گردد بلکه باعث وارد آمدن لطماتی به افراد و یا واحدهایی که با آن سازمان سروکار دارند نیز می گردد. ایشان خواسته یا ناخواسته نقاط ضعف سیستم را تقویت کرده و از تهدیدات فرا روی سیستم به صورتی سهل و آسان می گذرد.

مفهوم اثربخشی[1] از مهم ترین، مبهم ترین و در عین حال بحث ‌انگیزترین مباحث حوزۀ مدیریت می باشد. این ویژگی ناشی از ابهاماتی می باشد که در تعریف و بالطبع در ارزیابی آن هست. بر این اساس تعاریف متعدد و الگوهای متفاوتی برای ارزیابی اثربخشی شکل گرفته می باشد. مفهوم اثربخشی در مدیریت با تعبیر میزان موفقیت نتایج حاصل از کار بایستی مهم‌ترین هدف یک مدیر باشد. به گونه کلی مفهوم اثربخشی را می‌توان شامل: کسب موفقیت جذب، اعمال صحیح مدیریت، پرورش کارکنان، دست‌یابی به اهداف، کار درست بجای آوردن، تفکر گروهی و مشارکت، تقویت ارزش‌های سازمانی، تولید ایده‌های جدید در نظر گرفت ( ایوانویچ ، 2001) .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چو و بولی اظهار می‌کنند که هرگاه برنامه‌های یک سازمان منجر به تحقق هدف‌های خود گردد، اثربخشی واقع شده می باشد، آن چیز که مهم می باشد این می باشد که اهداف و شاخص‌هایی وجود داشته باشد که بتوان با اندازه‌گیری آن‌ها میزان تحقق اهداف را تعیین نمود، می‌توان گفت اثربخشی و سودمندی یک برنامه به ارزشیابی کیفیت آموزشی، طراحی دوره و تجارب یادگیری بستگی دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اثربخشی فوایدی می باشد که سازمان و فراگیران از آموزش دریافت می‌کنند. اثربخشی هر برنامه به ارزشیابی و نظارت مستمر بستگی دارد به علاوه، مربیان و کارآموزان بایستی به گونه فعالانه در معرض فرآیند نظارت و ارزشیابی قرار گیرند، بازخورد فوری نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مستمر نظارت و ارزشیابی بایستی در دسترس دست‌اندرکاران باشد که برای پیشرفت و بهبود لازم می باشد .

البته اثربخشی به گونه مطلق و در پایان یک دوره آموزشی رویکرد کاملی نیست اثربخشی و کیفیت آموزش می‌بایست در طول فرایند آموزش ایجاد و تضمین گردد و در پایان این فرآیند برای اطمینان از صحت اقدامات و تحقق اهداف مورد مطالعه و اندازه‌گیری قرار گیرد (چو و بولی، 2007) .

اندازه‌گیری اثربخشی بایستی شامل موارد متعددی مانند میزان فروش، رضایت مشتریان، ایمنی محیط کار، بهره‌وری و سایر موارد باشد. به علاوه الورز و گارفنو اثربخشی را رویکرد نظری برای درک اینکه آیا فعالیت به نتایج مورد نظر دست یافته می باشد یا نه تعریف می کند (ویلیام ،2007) .

سازمان صدا وسیما ، نیم قرن می باشد که به قانون سپرده شده می باشد. در تمام این سال ها، مقرراتی که در خصوص این رسانه تصویب شده، اشتراکات و شباهت های زیادی دارد. صدا و سیما همیشه دولتی بوده و بخش خصوصی غیر از در موارد استثنایی آن هم در دوره هایی کوتاه، راه به دایره فعالیت های رسانه ملی نیافته می باشد. اداره این سازمان نیز با دیگر سازمان های دولتی تفاوت هایی داشته و در مجموع، همیشه سازمان صدا و سیما، از مقررات خاص و منحصر به فردی برخوردار بوده  می باشد.