شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مدیریت استعداد مجموعه کاملی از فرآیندها برای شناسایی، توسعه، نگهداری و بکارگیری کارکنان مستعد به مقصود اجرای موفقیت­آمیز فعالیت­های مورد نیاز سازمان می باشد و به سازمان اطمینان می­دهد، که افراد شایسته، با مهارت­های مناسب، در جایگاه مناسب شغلی در جهت دستیابی به اهداف مورد انتظار قرار گرفته ­اند. با در نظر داشتن نو بودن مدیریت استعداد در کلان سازمان­های ایران، انجام این پژوهش تاثیر شایانی بر دیدگاه مدیران منابع انسانی دارد. هدف از اجرای این پژوهش مطالعه اثر مدیریت استعداد بر جانشین­پروری نیروی انسانی با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی شیراز می باشد. در این پژوهش، که یک پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد، جامعه آماری شامل کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده ­های نفتی شیراز می باشد. جامعه این تحقیق140نفر بوده می باشد. نمونه آماری مناسب برای پژوهش تمام­شمار می باشد، پرسشنامه پژوهش بین140نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی شیراز توزیع و از این تعداد 125پرسشنامه بازگشت داده گردید و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در پژوهش حاضر پرسشنامه ابتدایی برای سنجش پایایی به صورت آزمایشی بین 30 نفر از نمونه ­های جامعه آماری توزیع گردید ضریب آلفای کرونباخ مدیریت استعداد894/0، جانشین­پروی 836/0 و مدیریت فناوری اطلاعات842/0 بدست آمد. این اعداد نشان دهنده­ آن می­باشد که پرسشنامه مورد بهره گیری، از قابلیت اعتماد و یا به بیانی دیگر از پایایی لازم برخوردار می­باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم افزار22 spss بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش به مقصود تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه یا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تأییدی و جهت پاسخگویی به فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و چندگانه بهره گیری گردید. با در نظر داشتن نتایج آزمون­های آماری، کلیه فرضیات پژوهش تایید گردید. نتیجه آزمون فرضیه‎های اصلی حاکی از آن می باشد که مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. یافته­ های پژوهش بر وجود اثرات انتخاب کارکنان مستعد بر جانشین ­پروری، مشارکت کارکنان مستعد بر جانشین­ پروری، آموزش کارکنان مستعد بر جانشین­ پروری و حفظ و نگهداشت کارکنان مستعد بر جانشین­ پروری، صحه می گذارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

در فصل کلیات پژوهش به­ترتیب، اظهار مسئله، ضرورت و اهمیت پژوهش، پرسش­ها، فرضیه­ها، هدف­ها، روش کلی پژوهش و توضیح واژه و اصطلاحات مورد تبیین قرار گرفته می باشد، تا در آغاز خواننده با کلیات کار و فرآیندهای پژوهش آشنا گردد. در واقع این فصل تقریبا همان طرح پژوهش(پروپزال)می­باشد و امید می باشد که با خواندن این فصل بتوان دید روشنی برای ادامه این پژوهش در ذهن خواننده ایجاد کند.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

پژوهش حاضر به مطالعه اثر مدیریت استعداد و جانشین­پروری نیروی انسانی با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی شیراز می­پردازد. کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی شیراز از نخبگان کشور می­باشند. لذا کارکنان سازمان، منابع مهمی بشمار می طریقه. از این رو برای کسب اهداف سازمانی در نظر داشتن بحث مدیریت استعداد بسیار ضروری می باشد. از طرف دیگر طبق پژوهش­های انجام گرفته در حوزه مدیریت، در چنین سازمان­هایی، انگیزه کارکنان از کار کردن، علاوه بر رفع نیازهای مادی، رفع نیازهای دیگری همچون تکریم، جایگاه شغلی و سبک رهبری مدیران نیز می­باشد، که در جذب، حفظ و توسعه استعدادها بسیار مهم می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید