مدیریت استعداد مجموعه کاملی از فرآیندها برای شناسایی، توسعه، نگهداری و بکارگیری کارکنان مستعد به مقصود اجرای موفقیت­آمیز فعالیت­های مورد نیاز سازمان می باشد و به سازمان اطمینان می­دهد، که افراد شایسته، با مهارت­های مناسب، در جایگاه مناسب شغلی در جهت دستیابی به اهداف مورد انتظار قرار گرفته ­اند. با در نظر داشتن نو بودن مدیریت استعداد در کلان سازمان­های ایران، انجام این پژوهش تاثیر شایانی بر دیدگاه مدیران منابع انسانی دارد. هدف از اجرای این پژوهش مطالعه اثر مدیریت استعداد بر جانشین­پروری نیروی انسانی با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی شیراز می باشد. در این پژوهش، که یک پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد، جامعه آماری شامل کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده ­های نفتی شیراز می باشد. جامعه این تحقیق140نفر بوده می باشد. نمونه آماری مناسب برای پژوهش تمام­شمار می باشد، پرسشنامه پژوهش بین140نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی شیراز توزیع و از این تعداد 125پرسشنامه بازگشت داده گردید و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در پژوهش حاضر پرسشنامه ابتدایی برای سنجش پایایی به صورت آزمایشی بین 30 نفر از نمونه ­های جامعه آماری توزیع گردید ضریب آلفای کرونباخ مدیریت استعداد894/0، جانشین­پروی 836/0 و مدیریت فناوری اطلاعات842/0 بدست آمد. این اعداد نشان دهنده­ آن می­باشد که پرسشنامه مورد بهره گیری، از قابلیت اعتماد و یا به بیانی دیگر از پایایی لازم برخوردار می­باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم افزار22 spss بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش به مقصود تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه یا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تأییدی و جهت پاسخگویی به فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و چندگانه بهره گیری گردید. با در نظر داشتن نتایج آزمون­های آماری، کلیه فرضیات پژوهش تایید گردید. نتیجه آزمون فرضیه‎های اصلی حاکی از آن می باشد که مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. یافته­ های پژوهش بر وجود اثرات انتخاب کارکنان مستعد بر جانشین ­پروری، مشارکت کارکنان مستعد بر جانشین­ پروری، آموزش کارکنان مستعد بر جانشین­ پروری و حفظ و نگهداشت کارکنان مستعد بر جانشین­ پروری، صحه می گذارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در فصل کلیات پژوهش به­ترتیب، اظهار مسئله، ضرورت و اهمیت پژوهش، پرسش­ها، فرضیه­ها، هدف­ها، روش کلی پژوهش و توضیح واژه و اصطلاحات مورد تبیین قرار گرفته می باشد، تا در آغاز خواننده با کلیات کار و فرآیندهای پژوهش آشنا گردد. در واقع این فصل تقریبا همان طرح پژوهش(پروپزال)می­باشد و امید می باشد که با خواندن این فصل بتوان دید روشنی برای ادامه این پژوهش در ذهن خواننده ایجاد کند.

پژوهش حاضر به مطالعه اثر مدیریت استعداد و جانشین­پروری نیروی انسانی با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی شیراز می­پردازد. کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی شیراز از نخبگان کشور می­باشند. لذا کارکنان سازمان، منابع مهمی بشمار می طریقه. از این رو برای کسب اهداف سازمانی در نظر داشتن بحث مدیریت استعداد بسیار ضروری می باشد. از طرف دیگر طبق پژوهش­های انجام گرفته در حوزه مدیریت، در چنین سازمان­هایی، انگیزه کارکنان از کار کردن، علاوه بر رفع نیازهای مادی، رفع نیازهای دیگری همچون تکریم، جایگاه شغلی و سبک رهبری مدیران نیز می­باشد، که در جذب، حفظ و توسعه استعدادها بسیار مهم می باشد.