با وجود سرمایه گذاری های فراوان انجام شده در زمینه ی کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه­ی بانکداری، گزارش ها حاکی از آن می باشد که بعضی از کاربران باوجود دسترسی به فناوری ها و سیستم­های پرداخت الکترونیک از آن بهره گیری نمی کننددر این بین اعتماد و امنیت درک شده توسط مشتریان از سیستم­های پرداخت الکترونیکی از مهمترین مؤلفه­های اثر­گذار در بهره گیری از این سیستم­ها می­باشند. سیستم­های پرداخت الکترونیکی یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی می باشد و برای اینکه این سیستم­ها بر سیستم سنتی برتری داشته باشند بایستی قابل اعتماد و عاری از نقص‌های امنیتی باشد. برای جذب،‏ نگهداری و بازگرداندن کاربران سیستم پرداخت الکترونیکی،‏ بهبود بخشیدن به ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در طول تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی امری حیاتی می باشد؛ از این رو در پژوهش حاضر هدف، تعیین تأثیرگذاری ابعاد عینی شامل فرآیند­های تراکنش، حفاظت­های فنی و بیانیه­های امنیتی بر میزان بهره گیری از سیستم­های پرداخت الکترونیک با و اسطه­گری دو بعد ذهنی امنیت و اعتماد درک شده در میان مشتریان شعب 9 گانه بانک اقتصاد جدید شهر مشهد می­باشد. در پژوهش حاضر، 18 فرضیه مطرح گردید. روش پژوهش، ماهیتی پیمایشی- کاربردی دارد. داده‌های این پژوهش با نظرسنجی از مشتریان بانک اقتصاد جدید شهر مشهد و از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده می باشد. روایی‌ سازه با بهره گیری از تحلیل عاملی تأییدی مورد مطالعه قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 7/0 برای سازه‌های مختلف پرسش‌نامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده‌ها با بهره گیری از روش آماری مدل‌های معادلات ساختاری انجام گردید. نتایج نشان داد که امنیت در ارتباط­ی بین ابعاد عینی و میزان بهره گیری از سیستم پرداخت الکترونیک واسطه­گری می­کند. همچنین اعتماد ارتباط بین دو بعد حفاظت­های فنی و فرآیند­های تراکنش با میزان بهره گیری از سیستم پرداخت الکترونیک را میانجی­گری می­کند اما تأثیر واسط این بعد بین بیانیه­ های امنیتی و میزان بهره گیری از سیستم پرداخت الکترونیک غیر معنادار بود.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

ورود فناوری اطلاعات به زندگی بشر تغییرات بسیاری را در سازمانها به وجود آورده می باشد و افزون بر تغییر ساختارهای سازمان، ماهیت و تأثیر بخش­های کسب و کاری را نیز تغییرداده می باشد (عابدی، 1391). یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق وگسترش تجارت الکترونیکی وجود بانکداری الکترونیکی می باشد که همگام با سیاست­های مالی وپولی جهانی اقدام و فعالیت­های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. بهره گیری از سیستم­های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد بهره گیری کنندگان ازخدمات بانکداری الکترونیک روز به روز درحال افزایش هستند. باتوجه به تأثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیکی در سیطره بر بازارهای جهانی، همچنین نظر به اهمیت مبادلات پولی واعتباری در هر فعالیت تجاری- اقتصادی می­طلبد که ابزارها وبسترهای انتقال وتبادل پول نیز همگام وهمسان با توسعه تجارت الکترونیک از رشد مناسب ومطلوب برخوردارشوند. در این بین، بانکها نیز برای جذب مشتریان بیشتر و ایجاد گسترش و تنوع درخدمات خود بیکار نبوده­اند و به سرعت خود را با فناور­ی­های ارتباطات واطلاعات همگام وهمسو کرده­اند. بانک­ها در عرصه تحولات تجاری توجه جدی را بر ایجاد تحولات ساختاری درنظامهای دریافت وپرداخت پول و ایجاد تسهیلات در طریقه خدمات رسانی به مشتری کرده اند. در واقع می­توان ادعا نمود، یکی از علت های اقبال عمومی به تجارت الکترونیک توجه مدیران بانک­ها به اهمیت و لزوم این پدیده بوده می باشد که در نتیجه به گرایش و توجه جدی آنها برای فراهم کردن ساختارهای بانکداری با شیوه الکترونیکی انجامیده می باشد (بهمند، 1386). وجود رایانه و اینترنت مسائل امنیتی خاص خود را نیز به دنبال داشته می باشد که احتمال خطرهای امنیتی برای رایانه­های مرتبط با شبکه­هایی مانند اینترنت بیشتر می باشد. گسترش جرایم ارتکابی با رایانه­ها به اندازه­ای بوده که بیشتر کشورهای دنیا با اعمال قوانینی به مبارزه با این پدیده پرداخته و کوشش در مهار آن دارند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در این بین اعتماد و امنیت مشتریان به سیستم­های پرداخت الکترونیکی از مهمترین مؤلفه­های اثر­گذار در بهره گیری از این سیستم­ها می باشند. پس این پژوهش به دنبال آن می باشد تا تأثیر امنیت و اعتماد در بهره گیری از سیستم­های پرداخت الکترونیکی را مطالعه کند.

1-2- اظهار مسأله

توسعه­ جهانی اینترنت منجر به ایجاد تجارت الکترونیکی شده می باشد. تجارت الکترونیکی به دلیل آزادی، سرعت، گمنامی، دیجیتالی بودن و دسترسی جهانی که از خصوصیات اینترنت می باشد به سرعت پیشرفت نمود. تجارت الکترونیکی باعث آسان شدن فعالیت­های کسب وکار در زمان واقعی مانند تبلیغ، جستجو و پژوهش ، منبع یابی، مذاکره، حراج، سفارش و پرداخت می­گردد (چنگ و همکاران،2002).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بسیاری از صنایع تحت تاثیر تجارت الکترونیکی قرار گرفته اند اما در هیچ جا حضور تجارت الکترونیکی پررنگ تر از بانکداری و خدمات مالی نیست. با بهره گیری از تکنولوژی و سیستم­های ارتباط دوربرد، بانک­ها می توانند به مشتریان دسترسی داشته باشند و به آنها خدمات ارائه دهند (شامیلا و همکاران، 2003).

تجارت الکترونیکی بر پایه پرداخت الکترونیکی ساخته شده می باشد. از آنجا که تجارت الکترونیکی یک جزء اصلی عملیات کسب و کار شده می باشد، پرداخت الکترونیکی یک عامل حیاتی برای موفقیت کسب وکارها و خدمات مالی شده می باشد. در مقایسه با روشهای پرداخت سنتی، روشهای پرداخت الکترونیکی مزیت­هایی دارد که شامل امنیت، قابلیت اعتماد، گمنامی، مقبولیت، محرمانگی، کارآیی و راحتی می باشد (کیم و همکاران، 2009).

برای اینکه یک سیستم پرداخت الکترونیکی بر سیستم سنتی برتری داشته باشد بایستی عاری از نقص­های امنیتی باشد. مهمترین نگرانی در پرداخت­های الکترونیکی، سطح امنیت در هر مرحله از تراکنش می باشد زیرا کالا و پول در حالی انتقال می یابد که هیچ ارتباط مستقیمی بین دو طرف تراکنش وجود ندارد (چنگ و همکاران، 2002).

گروه گارتنر[1] گزارش می­دهد که 95% از مشتریان در مورد امنیت و محرمانگی نگرانی دارند. پس یک عامل اساسی در موفقیت تجارت الکترونیکی، امنیت می باشد. به گونه کلی امنیت شامل مجموعه­ای از فرآیندها، مکانیزم­ها و برنامه­های کامپیوتری برای تعیین اعتبار منابع اطلاعاتی و ضمانت فرایندها می باشد. به دلیل اینکه اکثر کاربرها با جزئیات فنی سیستم بانکداری الکترونیکی ناآشنا هستند، سطح امنیت سیستم را بر اساس تجربیات خود در بهره گیری از سیستم ارزیابی می­کنند. به همین دلیل برای جذب و نگهداری کاربران، افزایش ادراک مشتری از امنیت و نگهداری اعتماد آنها در طول تراکنش بسیار حیاتی می باشد (کیم و همکاران، 2009).

عامل دیگری که به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد تجارت الکترونیکی شناسایی شده می باشد اعتماد می باشد. اولین و مهمترین قدم برای ایجاد اعتماد، ایجاد این اطمینان می باشد که از اطلاعات شخصی مشتریان حفاظت می گردد. افراد تصمیمات مهم را در زمینه انتخاب محصول یا خدمت، بر پایه اعتماد به شرکت یا محصول می گیرند. در تراکنش های اینترنتی، اعتماد بین مشتری و سیستم کامپیوتری که تحت آن تراکنش صورت می­گیرد نیز اهمیت پیدا می کند (بلانگر، 2002).