پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت استان اردبیل انجام گرفته می باشد. روش انجام پژوهش، عبارت از روش پیمایش از نوع توصیفی و همبستگی می باشد و جامعه آماری کلیه کارکنان بانک ملت استان اردبیل که به تعداد 283 نفر بودند. برای تعیین تعداد نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 170 نفر محاسبه گردید. ابزار اندازه گیری این پژوهش، برای متغیر شایستگی از پرسشنامه محقق ساخته شایستگی مدیران که شامل 30 سوال با طیف لیکرت با گزینه های خیلی کم تا خیلی زیاد بود و برای بهروری از پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو که شامل 26 سوال با گزینه های خیلی کم تا خیلی زیاد بود بهره گیری گردید. برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (شامل میانگین، انحراف معیار و…) و برای تحلیل و تجزیه فرضیه ها از ضریب همبستگی، رگرسیون تک متغیره و رگرسیون چندمتغیره بهره گیری گردید. نتایج پژوهش نشان دادند که که انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی می گردد در نتیجه می­توان گفت که هر چه شایستگی مدیران در سازمان بیشتر باشد، بهره وری نیروی انسانی نیز افزایش می یابد. و همچنین مهارت فنی، مهارت ادراکی، مهارت تشخیصی، مهارت ارتباطی، مهارت تصمیم گیری و مهارت در مدیریت زمان مدیران باعث افزایش بهره­وری نیروی انسانی می گردد. ضرایب بتا در ضریب رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مهارت ارتباطی و مدیریت زمان به ترتیب با ضریب بتای 30/0 و 22/0 بیشترین سهم را در پیش بینی بهره وری نیروی انسانی دارند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

یکی از مسایل مهمی که همواره سازمان­های دولتی بخصوص بانک­ها بر آن تأکید دارند میزان افزایش بهره­وری کارکنان در سازمان و مسئولیت­های کاریشان می باشد. افزایش بهره­وری کارکنان در سازمان­های دولتی (بانک­ها)، به لحاظ ویژگی منحصر به فرد این سازمان­ها، از عوامل استراتژیک و خدمت­رسانی به شمار می­آید.

توفیق در ایفاى تأثیر و انجام این مسئولیت سنگین بیش از هرچیز به توانمندى و اثربخشى مدیران مربوط می باشد. اثربخشى مدیران نیز، اساساً به شایستگى، مهارت، سطح دانش، بینش و توانایى­هاى آن ها بستگى دارد و به دلیل اهمیت این عوامل در موفقیت مدیران، جستجوى پیگیر و تلاشى مستمر به مقصود یافتن و تربیت کسانى که داراى این نوع از شایستگى، توانایى و مهارت باشند که آن ها را به مدیرانى موثر و رهبرانى مفید تبدیل کند در جریان می باشد(نادریان، 1362: 14)

امروزه، شایستگی به یک اصطلاح چند منظوره­ای تبدیل شده می باشد که با معانی مختلف در زمینه­های علمی متنوع مورد بهره گیری قرار می گیرد(مجاب ودیگران، 2011 ). درادبیات مربوط به شایستگی، تعاریف متنوعی از شایستگی ها هست، اگرچه همه آن ها به گونه وسیع شبیه هم هستند و اساساً برنقش ها و مسئولیت های شغل متمرکزند(کلارک وارمیت، 2010 )، اما با بررسى آن به این نتیجه مى رسیم که یک تعریف واحد و اصطلاح شناسی معین در ارتباط با شایستگی وجود ندارد(کرمى، 1386 ). اما جامع ترین تعریفی که می گردد از شایستگی ارائه نمود مربوط به سانچز می باشد.

طبق نظرسانچز ( 2010 ) شایستگی ها به عنوان یک دسته ازدانش، خصوصیات، توجه ها و مهارت های مرتبط به هم تعریف می شوند که تاثیر زیادی برشغل افراد می گذارد و با عملکرد افراد درکار همبستگی دارد، می تواند با استانداردهای قابل قبول ارزیابی گردد وازطریق آموزش وتوسعه بهبود یابد. شایستگی فرد را قادر می سازد تا کار را به صورت ماهرانه (نظیر تصمیمات درست و انجام کارهای اثربخش) درموقعیت های پیچیده و نامعین انجام دهد. همچون کارحرفه­ای، تعهدات اجتماعی و زندگی شخصی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با در نظر داشتن مطالب فوق هدف اصلی پژوهش مطالعه تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت استان اردبیل می باشد.

1-2- اظهار مساله

امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه بمنظور اشاعه فرهنگ توجه ویژه به بهره‌وری و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایه گذاریهای قابل توجهی انجام داده‌اند. در ایران اهمیت در نظر داشتن مقوله بهره‌وری به علت های مختلفی مانند حاکم نبودن فرهنگ و توجه درست به بهره‌وری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده می باشد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره‌وری نیروی کار می باشد.(ساعتچی، 1378: 33)

بهره وری مفهومی می باشد که برای نشان دادن نسبت برون داد یک فرد، واحد و سازمان به کار گرفته می گردد. هر چه بهره وری یک سازمان بیشتر باشد هزینه تولید واحد کار در آن کمتر خواهد بود. بهره وری یک سازمان بیش از هر عامل دیگر به دانش، مهارتها، توانائیها، نگرشها و رفتار مدیران آن بستگی دارد. (ساعتچی، 1376، 29)

واژه بهره وری برای نخستین بار بوسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) بکار برده گردید و به گونه رسمی بهره وری را چنین تعریف نمود : (بهره وری حاصل کسری می باشد که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت نمود.) سازمان بین المللی کار بهره وری را چنین تعریف کرده می باشد : (بهره وری عبارتست از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید : سرمایه، نیروی کار و مدیریت.) در این تعریف «مدیریت» بطور ویژه یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شده می باشد.

شایستگی ها، مزایای متفاوتی برای سازمان ها و مدیران در سطوح مختلف دارند و سازمانها نیز به علت های گوناگونی، نظیر : انتقال رفتارهای ارزشمند و فرهنگ سازمانی، عملکرد موثر برای همه کارکنان، تاکید بر ظرفیت های افراد (به جای شغل آنها ) به عنوان شیوه کسب مزیت رقابتی ، تقویت رفتار تیمی و متقابل از شایستگی ها بهره گیری می کنند .مفهوم شایستگی آغاز توسط پروفسور مک کله لند در دهه 70 به عنوان پیش بینی کننده توفیق کارکنان در شغل معرفی گردید. از این رو او شایستگی را مدرک گزینش توصیه نمود سپس در سال 1982 وی به همراه همکاران خود در کتاب شایستگی مدیر اولین تعریف از شایستگی را ارائه نمود(همان منبع) تعریف او از شایستگی عبارت بود از:

” ویژگی های ریشه یی فرد (انگیزه، خصوصیات، مهارت، تأثیر اجتماعی و مجموعه دانش) که او برای انجام وظیفه به کار می برد. ” رویکرد شایستگی از دهه 1990 در ادبیات مدیریت منابع انسانی مطرح و به سرعت مورد بهره گیری قرار گرفت. (MCcelland,1973.)

لاولر ( 1994 ) طی مقاله ای سیر تحولی سازمانها، از سازمانهای بر اساس تحلیل شغل، به سازمانهای بر اساس شایستگی را مطالعه نمود، به گونه ای که امروزه تعداد وسیعی از سازمانها، روشهای مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی (Competency-based HRM Practices) را به کار می برند. با وجود بهره گیری و کاربرد آن به روشهای متفاوت، به نظر می رسد شایستگی ها از لحاظ مفهومی، نیاز به تفسیر و توضیح دارند. (خورشیدی، 1388: 97)