این پژوهش عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد مطالعه قرار می دهد. در ادامه ارتباط میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را مطالعه می کند. برای این مقصود از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 بهره گیری شده می باشد.یافته های این پژوهش نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط ای مثبت با حجم مبادلات وریسک نقدینگی بازار و ارتباط ای منفی با دفعات انجام مبادله و ریسک نقدینگی سهام و نقدینگی بازار دارد .پس از تعدیل فاکتورهای ریسک بازار،اندازه،نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام و فاکتور برتری تنها متغیر نقدشوندگی سهام ارتباط مثبت و معناداری با مازاد بازده سهام دارد و متغیرهای ریسک نقدینگی سهام ،نقدینگی بازار و ریسک نقدینگی بازار ارتباط معناداری با مازاد بازده سهام ندارند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه

تاثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی پژوهش در امور مالی می باشد.از این رو پیامد ها و عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد.یکی از این پیامد های اساسی عدم تقارن اطلاعاتی می باشد که به برتری اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری تصریح دارد. با در نظر داشتن اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی اکنون پذیرفته شده می باشد که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها تحلیل های اقتصادی ناقص می باشد.

در این راستا در سالهای اخیر کوشش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار های مالی،عوامل موثر بر آن و ارتباط ی آن با سایر موضوعات مالی صورت گرفته می باشد. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می پردازد.

نقدینگی(نقدشوندگی) به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذاری ها یا دارایی ها به وجوه نقد می باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو می شوند می توانند حاکی از سرعت نقدشوندگی آنها باشد. در حقیقت فقدان نقدشوندگی ممکنست تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد.

در هر بازار مالی با در نظر داشتن گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی می باشد. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها می باشد. تأثیر نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها مهم می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام در اواسط دهه سال 1980مطرح گردید.تحقیقاتی زیرا پژوهش اکبو و نورلی (2005) نشان می دهد که عامل نقد شوندگی بر بازده دارایی موثر می باشد و سرمایه گذاران همواره آن را مورد توجه قرار می دهند.

مطالعه حاضر تمرکزی دو گانه دارد :

اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت و فاکتورهای بازار فراهم می نماید.

ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را روی مازاد بازده سهام مطالعه می کند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در پژوهش حاضر کوشش شده می باشد که بعد خاصی از ریسک نقدینگی را که سرمایه افراد را تهدید کرده و موجب تفاوت قیمت پیش بینی شده از قیمت واقعی می باشد تبیین گردد.

1-2) اظهار مسئله

عدم تقارن اطلاعاتی همواره مساله مهمی در میان دانشگاهیان بوده می باشد. در عدم تقارن اطلاعاتی ، اطلاعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر می باشد. یکی از راه ها برای انجام مبادله موفق این می باشد که خریدار کوشش کند تا اطلاعات خود را از طرف دیگر یعنی فروشنده و سطح کیفیت خدماتش تا حد ممکن بالا ببرد. اما اینکار همیشه ممکن نمی باشد و چندان مقرون به صرفه هم نیست.

دیدگاهتان را بنویسید