دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران –  سازه های هیدرولیکی

عنوان :

مطالعه عومل  موثر بر پایداری شیب های سد خاکی

 

چکیده :

یکی از مهمترین پارامتر  ها در طراحی سد های خاکی و سنگریزه ای تعیین شیب های

دو طرف سد خاکی می باشد زیرا که حتی اندکی هم خطا در تعیین شیب باعث ناپایداری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

یا تحمیل هزینه سنگین در اجرا می گردد .

در سمینار حاضر آغاز خرابی های سد های خاکی مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه انواع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آزمایشات حهت  تعیین پارامتر های مقاومت برشی در حالات مختلف اجرا و بهره برداری سد

مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و به دنبال آن انواع واکاوی های پایداری شیب ها و نحوه توزیع فشار

آب حفره ای در حالات مختلف بحث  شده می باشد .

هم چنین رفتار شیب ها و روش های تحلیل موجود در خصوص رفتار شیب های سد خاکی در زمان

دیدگاهتان را بنویسید