منبع تحقیق : پایان نامه : بررسی مقایسهای سالمت اجتماعی، سالمت جنسی و کمال گرایی افرادیکه جراحی زیبایی انجام دادهاند با افراد عادی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسالمي

واحد ساری گروه روانشناسي بالیني

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسيارشد در رشته روانشناسي بالیني )M.A)

عنوان:

مطالعه مقایسهای سالمت اجتماعی، سالمت جنسی و کمال گرایی افرادیکه جراحی زیبایی انجام دادهاند با افراد عادی

استاد راهنما :

دکتر یار علي دوستي

استاد مشاور :

دکتر محمد کاظم فخری

تابستان 95

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

 

چکيده………………………………………………………………………………………………………. 15

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………… 17

 

2-1 بيان مسئله………………………………………………………………………………………….. 18

 

3-1 اهميت و ضرورت انوام پژوهش……………………………………………………………. 22

 

4-1 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………. 23

 

5-1 فرضيه هاي پژوهش……………………………………………………………………………. 23

 

7-1 متغيرهاي پژوهش……………………………………………………………………………….. 24

 

8-1 تعاريف واژه ها و اصطالحات………………………………………………………………… 24

 

1-8-1 تعاريف نظري…………………………………………………………………………………. 24

 

2-8-1 تعاريف عمليات……………………………………………………………………………….. 25

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

 

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 28

 

بخش اول( مبان  نظري پژوهش……………………………………………………………………. 28

 

1-2 بهداشت روان……………………………………………………………………………………… 28

 

1-1-2 تعريف بهداشت روان……………………………………………………………………….. 28

 

2-1-2 اهداف بهداشت روان………………………………………………………………………… 29

 

 

ح

 

3-1-2 اصیل بهداشت روان  ………………………………………………………………………………….. 30
4-1-2 عیامل میثر بر بهداشت روان  ………………………………………………………………………. 31
1-4-1-2 عیامل اقتصادي ………………………………………………………………………………………. 31
2-4-1-2 عیامل آمیزش  )مدرسه( ………………………………………………………………………….
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید