فایل تحقیق : پایان نامه : برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی دربندرترکمن با تأکید بر روستای نمونه گردشگری آشوراده

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

          دانشكده علوم انساني

 

پایان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي توريسم(M.A)

 

عنوان:

برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی دربندرترکمن با تأکید بر روستای نمونه گردشگری آشوراده

 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ابراهیم مقیمی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن لشکری

  

 

نیمسال دوم سال تحصیلی: 91- 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکيده 1

مقدمه 2

فصل اول 4

1-اظهار مسئله 5

2-اهمیت مسئله وضرورت انجام پژوهش 7

3-سؤالات پژوهش 9

4-فرضیات پژوهش 9

5-اهداف پژوهش 9

6-روش پژوهش 10

7-محدودیت های پژوهش 10

8-پیشینه پژوهش 10

فصل دوم: مباني نظري تحقيق 14

1- تعاریف 15

2-1- توریسم (گردش گری) 15

1-2- توریست (گردش گر) 15

1-3- توریسم روستایی 15

1-4- توسعه روستایی 15

2-اهمیت گردش گری 16

3-توریسم درجهان 17

4-توریسم درایران 20

5-توریسم روستایی 22

5-1-انواع توریسم روستایی 22

5-1-1-توریسم طبیعی/روستایی 22

5-1-2-توریسم فرهنگی/ روستایی 23

5-1-3-توریسم دهکده ای 23

5-1-4-توریسم کشاورزی 23

5-1-5-توریسم مزرعه 23

5-1-6-توریسم سبز 23

6-ابعاد و اثرات گردش گري روستايي 23

7-جایگاه توریسم درتوسعه روستایی 24

8-معضلات گردش گری روستایی 26

8-1-فقدان مهارتهای مدیریتی 26

8-2- بازاریابی 26

9-فصول محدود گردش گری روستایی 26

10-اطلاعات محدود کشاورزان از خواسته های گردش گران 27

11- انواع گردش گری 27

11-1- گردش گری فرهنگی- تاریخی 27

11-2- گردش گري ماجراجويانه 28

11-3- گردش گري ورزشي 29

11- 4-گردش گري درماني 29

11- 5-گردش گري انبوه يا تفريحي 29

11- 6-گردش گري نوستالژيك 30

11- 7-گردش گري روستايي 30

11- 8-گردش گري قومي 31

11-9- گردش گري شهري 32

11- 10-گردش گري مذهبي 32

11- 11-طبيعت گردي 33

فصل سوم : معرفي منطقه مورد مطالعه 35

1 – موقعیت جغرافيايي استان گلستان 36

1 -1 – موقعیت جغرافيايي استان گلستان 36

1- 2 – موقعیت جغرافيايي شهرستان بندر تركمن 37

1- 2 – 1 – موقعیت رياضي ، حدود ، وسعت شهرستان : 37

1 – 2 – 2 – موقعيت نسبي شهرستان 37

1 – 2 – 2 – 1 – موقعيت‌ حاشيه‌ اي 37

1 – 2 – 2 – 2 – موقعيت‌ مرزي 38

1 – 2 – 2 – 3 – موقعيت‌ دريايي و ساحلي (موقعيت صيدگاهي) 38

1 – 2 – 2 – 4 – موقعيت‌ گردش گاهي و توريستي 38

1 – 2 – 2 – 5 – موقعيت‌ استراتژيكي 38

1 – 3 – موقعيت طبيعي آشوراده 38

1 – 4 – اقليم 40

1 – 4 – 1 – اقليم شهرستان تركمن 40

1 – 4 – 2 – اقليم آشوراده 42

5-1-شرایط زیست- اقلیمی منطقه مورد مطالعه 43

1-5-1-ويژگي هاي شاخص ارائه شده در روش ماهاني 48

6-1 – ناهمواري 58

1 – 6 – 1- ناهمواري هاي استان گلستان 58

1 – 6 – 2 – ناهمواري هاي شهرستان تركمن : 59

1 – 6 – 2 – 1 – توان طبيعي و سكونت گزيني در منطقه 60

1 – 6 – 2 – 2 – محيط طبيعي و نحوه توزيع جمعيت و پراكندگي مراكز جمعيتي در بندر تركمن : 61

1- 6 – 3 –  ناهمواري هاي آشوراده 62

1 – 6 – 3 – 1 –  پوشش گياهي آشوراده 62

2 – خصوصيات انساني 62

2- 1 – جمعيت استان گلستان 62

2 – 1- 1- جمعيت جزيره آشوراده 65

2- 2 – ساختار سنی و جنسی جمعيت 65

2 – 3 – آموزش 65

2- 4 – بهداشت 66

2- 5 – مهاجرت 68

3 – خصوصيات زيربنايي 69

3 – 1 – محيط طبيعي و شبكه ارتباطي 69

3 – 1 – 1 – راههاي جاده‌اي 69

3 – 1 – 2 – راه آهن 69

3 – 1 – 3 – راه آبي 70

3 – 2 –  اكوسيستم آب 70

3 – 2 – 1- آبهاي راكد 70

3 – 2 – 2 – آبهاي زيرزميني 71

3 – 2 – 3 – آبهاي جاري 71

4 – جغرافیای اقتصادی استان گلستان 72

4 – 1 – كشاورزي 72

4- 1- 1- کشاورزی در استان گلستان 72

4 – 1 – 2 – كشاورزي در بندر تركمن 74

4 – 2 – صنعت استان گلستان 76

4 – 3 – معادن استان گلستان 77

4 – 4 – صنايع دستي استان گلستان 78

فصل چهارم: یافته های پژوهش 80

1 – جاذبه هاي گردشگري 81

بخش اول : معرفی جاذبه های گردشگری منطقه مورد مطالعه 81

1 – جاذبه هاي گردش گري استان گلستان 81

2 – جاذبه هاي گردشگري شهرستان بندر تركمن 84

3 – جاذبه هاي گردشگري جزيره آشوراده 85

4 – گونه های گیاهی و جانوری جزیره آشوراده 87

بخش دوم:یافته های آماری پژوهش 88

الف) آمار توصیفی 88

1- ویژگی های پاسخ گو 88

1-1- جنسیت 88

2-1- سن 89

3-1- رشته تحصیلی 90

4-1- وضعیت اشتغال 90

5-1- محل خدمت 91

6- 1-وضعیت تأهل 92

7- 1-محل زندگی 92

ب)آزمون فرضیه ها 93

1-1-تجزیه و تحلیل مربوط به اولین فرضیه 93

1-2-تجزیه و تحلیل مربوط به دومین فرضیه 94

1-3-تجزیه و تحلیل مربوط به سومین فرضیه 94

1-4-تجزیه و تحلیل مربوط به چهارمین فرضیه 95

5-آزمون فریدمن 96

5-1-عامل تعداد مراکز تصمیم گیری 97

5-2- عامل فقدان فرهنگ پذیرش گردش گر 98

5-3- عامل وجود امکانات زیربنائی و خدمات گردش گری 99

5-4- عامل بازاریابی 100

6-مقایسه نظرات دو گروه 101

6-1- تعدد مراکز تصمیم گیری 101

6-2- بازاریابی 101

6-3- وجود امکانات زیربنائی و خدمات گردش گری 102

6-4- فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر 103

فصل پنجم : استنتاج نهائی وآزمون فرضیات 104

بحث ونتیجه گیری 105

آزمون فرضیات 107

پیشنهادات 108

منابع و مأخذ 111

 

 

فهرست شكل ها

عنوان                                         صفحه

شکل شماره2-1 : جایگاه مدیریتی ارزیابی فرآیند توریسم پذیری در مناطق روستایی 16

شکل شماره 4-1:جزیره آشوراده 86

شکل شماره 4-2 :مسجد جامع جزيره آشوراده 86

شکل شماره 4-3: نمایی از ساحل جزیره آشوراده 87

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                         صفحه

نقشه شماره ي 3-1 : نقشه تقسيمات سياسي كشور به تفكيك استان 36

نقشه شماره 3-2 : موقعيت منطقه آشوراده در شهرستان بندر تركمن 39

نقشه شماره 3-3 : نقشه ي اقليم استان گلستان 40

نقشه شماره ي 3-4 : منحني دما در استان گلستان 41

نقشه شماره ي 3-5 : منحني بارش در استان گلستان 42

نقشه شماره ي 3-6 : نقشه ي توپوگرافي استان گلستان 58

نقشه شماره ي 3-7 : طبقه بندي جمعيتي شهرستان هاي استان گلستان 64

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                         صفحه

نمودارشماره 4-1: جنسیت افراد مورد مطالعه 89

نمودارشماره 4-2 :وضعیت اشتغال افراد مورد مطالعه 91

نمودارشماره 4-3 : محل زندگی افرادمورد مطالعه 92

 

 

فهرست جداول

عنوان                                         صفحه

جدول شماره2-1 . جایگاه توریسم در توسعه روستایی 25

جدول شماره 3-1 : جدول چند قسمتي ماهاني 45

جدول شماره ي 3-2 : جدول شاخص گروه رطوبتي 46

جدول شماره 3-3 :ماهاني  قسمت اول (جدول تشخيص) 46

جدول شماره 3-4 :ماهاني قسمت دوم (جدول شاخص ها) 47

جدول شماره 3-5: (جدول مفهوم شاخص ها) 48

جدول شماره 3-7: جدول ماهاني – منطقه آسايش شب و روز 50

جدول شماره 3-8 :ارزيابي ماهاني 50

جدول شماره 3-9: وضعيت شاخص هاي گرمايي 52

جدول شماره 3-10: پيشنهادات مقدماتي ماهاني 53

جدول شماره 3-11:شاخص ماهانی شهرستان بندرترکمن 57

جدول شماره 3-12: جمعیت شهرهای استان گلستان 63

جدول شماره 3-13 شاخص های انسانی استان گلستان 66

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول شماره 3-14: وضعیت خانه های بهداشت در استان گلستان 67

جدول شماره 3-15: تعداد مراکز بهداشتی درمانی استان گلستان بر حسب وضعیت جغرافیایی 67

جدول شماره 3-16 :  مهاجران وارد شده به استان گلستان طی 10 سال گذشته بر حسب سن و آخرین محل اقامت (نفر) 68

جدول شماره 3-17 : تعداد انواع پرندگان مهاجر آبزي در تالاب هاي استان گلستان در سال 1387 75

جدول شماره 4-1 : جاذبه هاي گردش گري استان گلستان 81

جدول شماره 4-2 : موقعیت جاذبه های شهرستان بندر ترکمن 85

جدول شماره  4-1 : توزیع فراوانی جنسیت افراد مورد مطالعه 89

جدول شماره   4-2 : توزیع فراوانی سن افراد مورد مطالعه 89

جدول شماره   4-3: توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد مورد مطالعه 90

جدول شماره 4-4 : توزیع فراوانی وضعیت اشتغال افراد مورد مطالعه 90

جدول شماره4-5:توزیع فراوانی محل خدمت افراد مورد مطالعه 91

جدول شماره 4-6 : توزیع فراوانی وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه 92

جدول شماره 4-7 : توزیع فراوانی محل زندگی افراد مورد مطالعه 92

جدول  4-8 :وضعیت نرمال بودن متغیرهای تعداد مراکزتصمیم گیری، بازاریابی، وجود امکانات زیربنائی و خدمات گردشگری 93

جدول  4-9 : آزمون فرضیه اول 93

جدول 4-10: آزمون فرضیه دوم 94

جدول 4-11 : آزمون فرضیه سوم 95

جدول  4-12 : آزمون فرضیه چهارم 96

جدول  4-13 : میانگین رتبه ها 96

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول  4-14 : نتایج آزمون فریدمن 97

جدول 4-15 : میانگین رتبه ها 97

جدول  4-16 : آزمون فریدمن 98

جدول 4-17 : میانگین رتبه ها 98

جدول 4-18 : آزمون فریدمن 98

جدول  4-19 : میانگین رتبه ها 99

جدول 4-20 : آزمون فریدمن 99

جدول  4-21 : میانگین رتبه ها 100

جدول 4-22 : آزمون فریدمن 100

جدول 4-23: ميانگين رتبه ها 101

جدول 4-24: آزمون فريدمن 101

جدول 4-25: ميانگين رتبه ها 102

جدول 4-26 : آزمون فريدمن 102

جدول 4-27: ميانگين رتبه ها 103

جدول 4-28 : آزمون فريدمن 103

 

چکيده

هدف کلی این پژوهش شناخت توان مندی ها ومحدودیت ها به مقصود مدیریت وبرنامه ریزی توسعه گردش گری درجزیره آشوراده می باشد .

دراین مطالعه برحسب چشم انداز موضوع و مطالعه ها از یک روش توصیفی- تحلیلی و سپس روش های پیمایشی مبتنی بر مطالعه ها و مشاهدات عینی تبعیت نموده می باشد.از طرفی زیرا این مطالعه به لحاظ هدف ، کاربردی می باشد ، برای جمع آوری اطلاعات در راستای تأمین اهداف کاربردی ، پرسش نامه هایی نیز تهیه و در اختیار افراد مناسب قرار گرفت و اطلاعات حاصل ازآن درجهت پیش برد اهداف پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفت .

فرضیه های پژوهش عبارتند از: ارتباط معناداری بین تعداد مراکز تصمیم گیری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده هست.

ارتباط معناداری بین بازاریابی  و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده هست.

ارتباط معناداری بین امکانات زیربنائی و خدمات گردشگری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده هست.

ارتباط معناداری بین فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده هست.

درپایان به این نتیجه رسیدیم که بین بازاریابی ، امکانات زیربنائی و خدمات گردش گری با توسعه صنعت گردش گری درجزیره آشوراده ارتباط معنادار ومستقیمی هست.

بین تعداد مراکز تصمیم گیری و فقدان فرهنگ پذیرش گردش گر با توسعه صنعت گردش گری در جزیره آشوراده ارتباط معنادارو معکوسی هست.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی- توسعه گردش گری- بندر ترکمن-آشوراده


 

مقدمه

رشد و گسترش گردش گری ازجمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم می باشد که با سرعت درقرن جدید ادامه دارد . نواحی روستایی و کوهستانی مهم ترین عرصه هایی هستند که درزمینه گردش گری و فعالیت های وابسته به آن به شدت مورد توجه گردش گران و کارشناسان گردش گری می باشند .

گردش گری روستایی درارتباط با توسعه روستایی و توسعه پایدار مورد توجه می باشد . درواقع ، گردش گری روستایی نوعی گردش گری پایدار می باشد که ازمنابع نواحی روستایی ازجهت بهره وری ، اشتغال ، توزیع مناسب ثروت و درآمد ، حفاظت از محیط زیست و فرهنگ روستایی ، به کارگیری و مشارکت مردم محلی و شیوه مناسب هماهنگی و تطابق ارزش ها وعقاید سنتی با ارزش های عصرنوین ، به همراه دارد .

گردش گری روستایی می تواند تأثیر مهمی در توسعه مناطق روستایی که دارای مناظر طبیعی جذاب ، چشم اندازهای زیبا و متنوع ازنظر فرهنگی ، اقلیمی و قومی می باشد ، اعمال نماید .

گردش گری روستایی منافعی نظیر ایجاد فرصت های شغلی ، کسب درآمد بیشتر برای دولت ، افزایش درآمد خانوارهای روستایی ، ایجاد رفاه اجتماعی و غیره دارد ، اما مانند شمشیر دولبه ای می باشد که در صورت تبدیل شدن به گردش گری افسارگسیخته ، می تواند بر پیکره طبیعی و فرهنگی روستاها آسیب وارد کند .

ازآن جا که ایران کشوری با آب و هوای متنوع و انعطاف پذیر می باشد و در هر مقطعی از زمان ، چهار فصل را می توان در نقاط مختلف آن نظاره نمود ، بالطبع وجود چنین موقعیتی ، اثرات وپیامدهای خودرا برچهره زمین ازقبیل سکونت گاه ها ، فرم مساکن ، مزارع ، قشربندی اجتماعی و . . . نشان می دهد ودیگر اینکه فضای روستایی ایران بستر شکوفایی بخش مهمی از تمدن گذشته ایران زمین می باشد ودارای تنوع قومی ، فرهنگی می باشد وروستاهایی با ماهیت مختلف به وجودآمده اندکه متأسفانه فقط چند نمونه ازاین روستاها از قبیل ماسوله ، کندوان و ابیانه و چند روستای دیگر شناخته شده اند و دارای شهرت جهانی می باشند درحالی که این قبیل روستاها درایران بسیار زیادند که به ورطه فراموشی سپرده شده اند و حتی برای مردم ایران نیز ناشناخته هستند درحالی که با کمی توجه ، این روستاها می توانند تأثیر مهمی در توسعه روستایی و بهبود اقتصاد ناحیه ای داشته باشند .

پژوهش حاضر با عنوان مدیریت وبرنامه ریزی توسعه ی گردش گری روستایی دربندر ترکمن با تأکید برروستای نمونه گردش گری آشوراده ، درهمین راستا تنظیم گردیده می باشد . به امید اینکه نتایج آن مورد بهره گیری مسئولان ودست اندرکاران مسائل گردش گری وتوریسم قرار گیرد .

 

 

فصل اول

1-اظهار مسئله

با گسترش روز افزون مهارت هاي روستايي ؛ كاهش در آمد خانوارهاي روستايي و افول كشاورزي روستايي نيازي روز افزون به فعاليتي جايگزين و در عين حال مكمل براي كشاورزي در نواحي روستايي احساس مي گردد تا به مقصود توسعه پايدار روستايي ، امكان بهره مندي روستائيان از معيشت پايدار فراهم آيد كه اين خود بهبود زندگي روستايي و رضايت مندي روستايي را به همراه دارد معمولاً توريسم بازديدهاي روزانه و اقامت هاي طولاني مدت دور از محل زندگي و كار را شامل ميشود . در حالي كه ديدارهايي مورد توجه هستند كه گردش گران  حد اقل به مدت يك شبانه روز در روستا بمانند . كساني كه يك روز از روستا بازديد مي كنند در مقايسه با كساني كه مدت بيشتري در روستا مي مانند ؛ به دليل اينكه تعدادشان بيشتر می باشد تاثير بيشتر هم بر محيط زيست دارند پس بايد در برنامه ريزي و مديريت موثر در گردش گري روستايي هم تاثير بازديد هاي تفريحي روزانه و هم تاثير اقامت هاي بلند مدت را در نظر گرفت زيرا محدوده ي فعّاليّت هاي گردش گري در دامنه اين دو دسته قرار مي گيرد . در نهايت بخش گسترده اي از بازديدها از جانب قشر كوچكي صورت مي گيرد اما تعداد بازديد كنندگان داخلي كه روزانه گردش گري روستايي را مورد توجه قرار مي دهند بسيار زياد می باشد . انگيزه بسياري از گردش گران  از ديدن روستا علاقه مندي به تجربه ي محيط روستاست تا شركت در فعاليت هاي مشخص . بنا براين مهم ترين تجربه اي كه گردش گران  از گردش گران  روستايي كسب مي كنند ؛ اين می باشد كه روستا با زندگي نوين شهري تقابل دارد .اما فوايد گردش گري روستايي محدوديت هايي دارد كه نشان مي دهد گردش گري روستايي نمي تواند يك شيوه موفق جهاني براي اقتصاد باشد در حاليكه علاقه مندي به اين پديده نشانگر اين می باشد كه برنامه ريزي دقيق و حساب شده اي براي گردش گري روستايي لازم می باشد . بنابراين موفقيت گردش گري روستايي به صورت جدايي ناپذير با توسعه و محافظت بيشتر منابع روستايي در ارتباط می باشد . (جوليا شارپلي ، 1380 ، صص 45 ، 50 ، 65 ) البته توريسم به تنهايي منتهي به توسعه نمي گردد بلكه توسعه عمومي باعث بهره دهي توريسم ميشود .و در نهايت توريسم از ديد اقتصادي ؛ يكي از سريع ترين راه هاي بازگشت سرمايه می باشد و بالاترين ضريب انباشت را دارد . زيرا سرمايه به صورت ارز وارد كشور ميشود (سرلك ، 1380 ، ص241) . امروزه در قلمرو جغرافيا ؛مطالعات در بخش هاي مختلف روستا با تكيه بر تئوري سيستم ها و با تاكيد بر توجه سيستمي ؛ بررسي و تحقيق مي گردد . نبود اطلاع از امكانات بالقوه روستا ، بهره برداري كامل از آن را نا ممكن مي سازد و تدوين برنامه هاي مربوط به توسعه روستايي را با مشكل مواجه مي سازد(بدري فر ، 1376 ، ص 71) . بنابراين مي توان اذعان نمود كه روستاشناسي مقدم بر برنامه ريزي روستايي می باشد . زيرا لازم می باشد كه بر اساس دريافت استعدادهاي موجود روستا ، برنامه ريزي نمود .(منشي زاده و همكار ، 1380 ، ص5) شرايط گوناگون روستاها به خصوص در كشورهاي در حال توسعه (و نوعاً در كشور ايران ) مي طلبد كه هدف برنامه ريزي روستايي در جهت رفاه بيشتر ساكنان ؛كاهش فاصله بين سطح زندگي روستايي و شهري ؛افزايش درآمد روستائيان ، كاهش شدت مهاجرت ها ، حفظ محيط طبيعي وجلوگيري از تخريب و آلودگي هاي آن و جهت دادن فرهنگ روستايي به سوي تفكر و انديشه ي خلاق داشتن و به كار بستن آن در جهت اوضاع باشد كه در نهايت باز خورد آن توسعه می باشد .

روستا واحد همگن طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی می باشد که در آن افرادی که دارای عقاید و افکار تقریباً مشترکی هستند به سر می برند . روستائیان برای امرار معاش و گذراندن زندگی شان ناگزیر از انجام فعالیت هایی که اکثراً شامل کشاورزی ، دامداری ، صنایع دستی یا ترکیبی از اینها می باشد ، هستند در کشورهای جهان سوم روستائیان و کشاورزان به رغم کار و کوشش فراوان همواره غیر از قشر کم در آمد جامعه به شمار می طریقه و در تأمین مخارج و هزینه های زندگی دچار مشکل هستند . در روستاها پتانسیل های گردش گری روستایی می باشد که می تواند منبع جدید درآمدی برای روستائیان بویژه روستائیان کشورهای در حال توسعه باشد و تا اندازه ای معضلات آنها را حل کند یا تقلیل دهد . این امر مستلزم مدیریت و برنامه ریزی خاصی می باشد . گردش گران  افرادی هستند که ممکن می باشد بر اساس حس کنجکاوی خود به روستاها سفر کنند تا علاوه بر دیدن مناظر طبیعی آن نقاط ، با آداب و رسوم و فرهنگ آنجا آشنا شوند .(مصدق ، 1388 ، ص36)

روستاهايي كه در حاشيه كوير و مناطق خشك قرار دارند . با معماري خاصي كه مختص مناطق خشك می باشد و ساكنين آنها كه داراي روحيه قناعت و ساده زيستي كه حاكي از شرايط طبيعي می باشد مي توانند براي جهان گردان جالب توجه باشند و يا اينكه اين روستاها مي توانند براي مطالعه كنندگان و بازديدكنندگان و ورزشكاران خدماتي ارائه دهند .

روستاهاي مناطق كوهستاني كه بعضاً داراي چشم اندازهاي زيبائي هستند كه به عنوان مكان هاي ييلاقي نيز مورد بهره گیری توريست ها بويژه در فصل تابستان قرار مي گيرند (رضواني ، 1377 ، ص15) . نواحي كوهستاني همچنين به علت اينكه آب و هواي معتدل دارند محل زندگي و معيشت كوچ نشينان هستند، ايلات و عشاير ايران با بافت اجتماعي پيچيده و منسجمي كه دارند مي توانند براي توريست هاي علمي فرهنگي بسيار جاذب و جالب توجه باشند (همان منبع) .

روستاهايي كه در مسير جاده ابريشم قرار دارند مثل بسطام و فرقان در سمنان و يا روستاهايي كه چشمه هاي آب گرم معدني فراواني دارند مثل سرعين در اردبيل هم مي توانند تأثیر مهمي در جذب توريست ايفا نمايند . در داخل و بطن هركدام از روستاهاي نواحی گوناگون كشور ، آثار و ابنيه هايي وجود دارند كه بر اساس تاريخ و موقعيت جغرافيايي شان به وجودآمده اند . در طرح هاي هادي روستايي يكي از مواردي كه تأكيد زيادي بر روي آنها مي گردد توجه ويژه به اين آثار و ابنيه هاست كه بايد مورد توجه قرار بگيرند و در جذب توريست تأثیر فعالي داشته باشند (ابري ، 1378 ، ص45) .

لذا این پژوهش می کوشد تابا مطالعه همه جانبه ، به رویکردی مدیریتی در زمینه ی گردش گری روستایی در منطقه بندر ترکمن به ویژه روستای آشوراده که از حیث طبیعت بکر وآب وهوای مطبوع و جاذبه های متعدد گردش گری در رتبه های بالای کشوری قرار دارد ، دست یابند .

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 133

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :       

         [email protected]

این نوشته در جغرافیا ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.