دانلود فایل پژوهش: پایان نامه تاثیرمدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی برحفظ و نگهداری کارکنان در شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

رفتارشهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و اگاهانه کارکنان، تاثیر بسزایی برحفظ و نگهداشت کارکنان دارد و مدیریت سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه و یک منبع جدید می باشد که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد سرمایه فکری بخشی از سرمایه های سازمانی هستند که به همراه سرمایه های مشهود ، به برتری رقابتی و بهبود عملکرد منجر می شوند.به کارگیری و بهره گیری مناسب ازمدیریت سرمایه های فکری و ابعاد رفتارشهروندی سازمانی ضمن حفظ و نگهداشت و دلگرم کردن کارکنان به تداوم خدمت در سازمان می تواند موجب ارتقا انگیزه وبهبود عملکردکارکنان شودو سازمان ازاسیب پذیری کارکنان بکاهد. از این رو با در نظر داشتن اهمیت این عوامل درسازمانها، پژوهش حاضربه مطالعه ارتباط مدیریت سرمایه فکری ورفتارشهروندی سازمانی وحفظ و نگهداری سازمانی می پردازد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جامعه آماری این پژوهش،کارکنان ستادی شرکت بیمه ایران در شهر تهران می باشد که­مجموعا300 نفر می باشند، که­از روش تصادفی ساده بهره گیری شده و از این جامعه،نمونه مورد نظر از طریق فرمول کوکران،169 نفر بدست آمد.برای گردآوری داده های پژوهش، برای قسمت رفتارشهروندی از پرسشنامه استاندارد ارگان(1998)­و برای مدیریت سرمایه فکری و حفظ و نگهداری کارکنان از مجموعه ای از کتب وپایان نامه بهره گیری گردید و با نظر اساتیدپایان نامه نسبت به استخراج سوالها و انتخاب انها اقدام گردید.از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری بر پایه نرم افزار لیزرل برای ارزیابی مدل ساختاری بهره گیری گردید.

یافته ها با در نظر داشتن نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه­ها،­حاکی­از­آن­می باشد که بین مدیریت سرمایه فکری و حفظ و نگهداری کارکنان ارتباط مثبت و معناداری وجوددارداما بین رفتارشهروندی سازمانی و حفظ و نگهداری کارکنان ارتباط مثبت ومعناداری وجودنداردو بین مدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری داردازبین مولفه های رفتارشهروندی مولفه ی اداب اجتماعی بیشترین تاثیر را بر حفظ و نگهداری کارکنان دارد و ازبین مولفه های سرما یه فکری ،سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را روی حفظ و نگهداری کارکنان می گذارد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

نیروی انسانی به عنوان­اصلی­ترین ،بزرگترین­و با ارزشترین سرمایه یک سازمان،جامعه و یک کشور محسوب می شودبه همین دلیل از دیرباز کشورها و سازمانها بر روی این­نیروی­باارزش سرمایه گذاری کرده اند.اقتصاددانان و جامعه شناسان ،همگان این واقعیت را پذیرفته اندکه تنها عاملی که سرانجام ،جهت و سرعت و اهنگ رشد و توسعه اقتصادی واجتماعی هر کشوری را تعیین می کند،منابع انسانی ان جامعه می باشد نه سرمایه فیزیکی­و یا منابع طبیعی و یا مادی ان .پس شرط اساسی شکوفایی و بالندگی هر جامعه درتوسعه ی سرمایه های انسانی و تربیت نیروی کار ان نهفته می باشد .امروزه گسترش سازمانها و تنوع فعالیت های ان ها منجر به بروز دشواریهای بسیاری برای مسئولین و کارگزاران گردیده که هسته ی مرکزی ان را مسائل نیروی انسانی تشکیل می دهداستعدادهای موجود درنیروی انسانی متخصص و با تجربه در هر سازمانی گرانبهاترین سرمایه ان سازمان می باشد که بایستی به عنوان گنجینه ای نگریسته گردد.بایددانست که موفقیت هرسازمان در گروتامین نیروی انسانی لایق ،شایسته و کاردان برای مشاغل متعدد می باشد.شناسایی منابع مورد نظر،جذب و ترغیب نیروی انسانی و اگاهی از نیازهای تخصصی از مقدمات اولیه هر سازمان می باشد.فقدان یک سیستم منظم برای جذب نیروی انسانی ،منجمله نبودن ضوابط صحیح برای جذب و نگهداری نیرو های متخصص همواره ضایعات جبران ناپذیری را به بار اورده می باشد. (میرسپاسی،1375)در سالهای اخیر ماچ لاپ (1962)اولین کسی بود که اصطلاح سرمایه فکری را ابداع نمود و ازان برای تاکید براهمیت عمومی دانش به عنوان ابزاری ضروری برای رشد و توسعه بهره گیری نمود. پیتر دراکر (1993)اندیشمند معروف مدیریت تاکید بر اهمیت دانش و پیدایش جامعه ای می کندکه دران منابع دانش و چشم اندازرقابتی سرمایه فکری غالب خواهند بود.سرمایه فکری موضوع جدیدی می باشد که به لحاظ نظری در چندسال اخیر در سطح جهانی مطرح شده می باشد و ازانجایی که منبعی پرارزش برای کشورها و سازمانها به حساب می اید میزان رشد و توسعه ان به سرعت درحال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی کشورهاست. همچنین مقصود از رفتارشهروندی سازمانی رفتارهایی می باشد ماورای انچه که به گونه رسمی در شغل تعریف شده می باشد و به عنوان جزیی از عوامل پیشرفت سازمان معرفی شده و با در نظر داشتن تحقیقات انجام شده می تواند موجب بهبود عملکردسازمانی گردداعتقاد میان اغلب تئورسین ها­ این می باشد که زمانی که بیشتر کارکنان­ در­ رفتار شهروندی­ سازمانی­ جذب­­ می­شوند. (درگیر­ می­شوند) سازمانها بیشتر موفق­ می­شوند. (2009.135،SAjid،khurram،umair،Bukhari)

د راین فصل از پایان نامه به ذکربیان مسئله ،ضرورت پژوهش و اهمیت پژوهش وسایر مسائل مرتبط در این زمینه پرداختیم همچنین مدل مفهومی پژوهش وچارچوب ارائه ی پژوهش دران گنجانده شده می باشد وهدف ازاین فصل ارائه ی مفهوم و چارچوب کلی پژوهش بوده می باشد که بتوان با مطالعه ی ان با موضوع پژوهش، اهداف و چگونه ی انجام ان اشنایی اولیه پیدا نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1-1- اظهار مسئله

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید