دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات در رشته کشاورزی( M.Sc )

عنوان

مطالعه تنوع سوماکلونال در گیاه دارویی بارهنگ با بهره گیری از مارکر ISSR

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: مقدمه و کلیات ………………………………………………………………………………………… 2
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1-2- گیاهان دارویی……………………………………………………………………………………………. 4
1-1-3- گیاهانی که به عنوان گیاه دارویی شناخته می شوند   ………………………………………. 4
1-1-4- علت های رویکرد به گیاهان دارویی……………………………………………………………………. 5
1-1-5- مواد مؤثره گیاهان دارویی……………………………………………………………………………..

1-1-5-1- متابولیت های ثانویه…………………………………………………………………………………

6

7

1-1-5-2- طبقه بندی متابولیت های ثانویه………………………………………………………………… 8
1-1-5-3- تولید متابولیت های ثانویه از گیاهان دارویی……………………………………………….. 10
1-1-5-4- راهکارهای افزایش متابولیت های ثانویه گیاهی از طریق کشت بافت ……………. 10
1-1-6- بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهان دارویی ……………………………………………………. 11
1-1-7- هدف از اصلاح گیاهان دارویی…………………………………………………………………….. 12
1-2- بارهنگ…………………………………………………………………………………………………………. 14
1-2-1- رده بندی علمی بارهنگ……………………………………………………………………………… 14
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید