تکه ای از متن پایان نامه :

 

نمودار 4-1: مقايسه وزن بدن و بافت بيضه ميان گروه کنترل و آزمون. 55

نمودار 4-2: نمودار هيستوگرام از سلول­هاي بيضه­اي در يکي از نمونه­هاي گروه کنترل و آزمون.. 57

نمودار 4-3: نتيجه حاصل از بررسي ميزان ROS (H2O2 و ̊O2) در نمونه­هاي بيضه بين دو گروه کنترل و آزمون  59

نمودار 4-4: نتيجه حاصل از بررسي ميزان شکست DNA در نمونه­هاي اسپرم بين دو گروه کنترل و آزمون  61

نمودار 4-5: نمودار بيان نسبي ژنKdm5d. 65
گردد(Barroso, Morshedi, & Oehninger, 2000). شایع­ترین آسیب­های DNA آن موجب تبدیل ترکیب گوانین سیتوزین به آدنین تیمین می­گردد(Kemal Duru, Morshedi, & Oehninger, 2000).

اگر شکست در دو رشته­ی DNA اتفاق بیفتدژن ([1]ATM) که محصول آن یک پروتئین کینازسرین / ترئونین می باشد فعال شده، در نتیجه منجر به توقف چرخه سلولی، تعمیر DNA به وسیله سیستم­های ترمیم [2]NHEJ و [3]HR می­گردد.

گاهی آسیب به حدی زیاد می باشد که سیستم­های ترمیم DNA قادر به ترمیم آن نبوده و باعث القاء آپوپتوز و مرگ سلول آسیب دیده می­گردد(Wells et al., 2009). (شکل 1-1).

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید