برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

دانشكده مهندسي عمران

 

توسعه منحني­ هاي شكنندگي در سازه­هاي بلند بتن­آرمه با هسته مركزي با در نظر داشتن ارائه مفهوم توزيع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحريكات لرزه­ای دوجهته

 

رساله دكتري مهندسي عمران

 

 

 

 

 

 

1394

 

 

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشكده مهندسي عمران

 

رساله دكتري مهندسي عمران آقای 

تحت عنوان

 

توسعه منحني­هاي شكنندگي در سازه­هاي بلند بتن­آرمه با هسته مركزي با در نظر داشتن ارائه مفهوم توزيع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحريكات لرزه­ای دوجهته

 

در تاريخ 5/2/1934 توسط کميته تخصصی زير مورد مطالعه و تصويب نهائي قرارگرفت.

   
   
   
   
   

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

نمادگذاري (Nomrclature)
 
پارامتر تعريف­كننده شاخص خسارت تجمعي
مساحت
مساحت بتن
ضريب افزايش شاخص خسارت كل
ضريب افزايش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش شاخص خسارت نسبت به جهت
مساحت فولاد
سطح مقطع فولاد­هاي قطري
ضريب تشديد پيچش اتفاقي
ضريب افزايش شاخص جابجايي
ضريب افزايش شاخص جابجايي در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش شاخص جابجايي در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش شاخص جابجايي در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش شاخص جابجايي نسبت به جهت
ضريب افزايش نياز شكل­پذيري كل
ضريب افزايش نياز شكل­پذيري در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش نياز شكل­پذيري در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش نياز شكل­پذيري در جهت نسبت به نتايج دو زاويه تحريك
ضريب افزايش نياز شكل­پذيري نسبت به جهت
ضريب افزايش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتايج يك زاويه تحريك
ضريب افزايش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتايج يك زاويه تحريك
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید