فایل تحقیق : پایان نامه روانشناسی با موضوع بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

« فهرست مطالب »

عنوان                                                                                                              صفحه

 فصل اول :                                                                                                                  1

 مقدمه                                      2

کلیات ( اظهار مساله )                                    4

اهمیت و ضرورت مساله                                12

اهداف پژوهش                                        13

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فرضیات پژوهش                                   14

تعاریف عملیاتی متغیرها                              14

فصل دوم :                                                                                                                 16

یادگیری خلاق                                     17

تحریک نیمکره های مغز                               19

گسترش دامنه فعالیت مغز                                 21

حافظه                                      23

شناخت حافظه                                    24

حافظه در تشبیه                                     24

حافظه و عضله                                   25

حافظه و انبار                                  25

تفاوت های فردی در صفات اجتماعی مختلف                    26

« فهرست مطالب »

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ارتباط و مکالمه                                     28

مبادلات کلامی                                     29

آفرینندگی                                      31

توانایی ها آفریننده                                    33

ویژگی های افراد آفریننده                               34

آفرینندگی و هوش و استعداد تحصیلی                       36

روش آموزش آفرینندگی                                36

فصل سوم :                                                                                                                 43

 روش پژوهش                                      44

جامعه                                      46

حجم  نمونه                                      47

ابزار گردآوری اطلاعات                               48

داده های خام نمرات اجتماعی و انزوا و خلاقیت                    49

نمودار شماره 1 فراوانی کودکان منزوی و اجتماعی              51

نمودار پراکنش                                   56

 

 

« فهرست مطالب »

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

فصل چهارم :                                                                                                              59

تحلیل یافته ها                                  60

تحلیل نموداری یافته ها                              62

تحلیل استنباطی یافته ها                                63

تحلیل آلفای کرونباخ                                    64

اعتبار و روایی ابزار گردآوری اطلاعات                        65

فصل پنجم :                                                                                                                68

 نتیجه گیری                                         69

محدودیت ها و معضلات پژوهش                           72

پیشنهادات                                      75

ضمائم و پیوست ها (خلاقیت تورنس)                      77

منابع و مأخذ                                        92

 

فصل اول :

 ø مقدمه

ø  کلیات (طرح مساله)

ø   اهمیت و ضروت پژوهش

ø  اهداف پژوهش

 ø  فرضیات پژوهش

ø  تعاریف عملیاتی  

 

مقدمه :

 خلاقیت اصطلاح و واژه اغی می باشد که امروزه در محافل علمی و آموزشی و دانشگاهی و کارگاهی و حتی اذهان عموم مردم کاربرد فراوانی دارد.

فراوانی این کاربرد و بهره گیری از این اصطلاح به موقعّیت فعلی و رشد و ترقّی و پیشرفت جامعه، مربوط می گردد. البته این به آن معنی نیست که در سال های گذشته خلاقیت وجود نداشته می باشد زیرا زمینه های پیشرفت و توسعه و رشد و تعالی در عرصه های مختلف که امروزه شاهد هستیم در گذشته پی ریزی شده می باشد.

اما آن چیز که که در حال حاضر احساس می گردد یک نیاز عام و عمومی می باشد اما در گذشته این اصطلاح و واژه بصورت خاص در میان عدّه ای از فرهیختگان و نخبگان مشهود بود. زیرا این عدّه خاص در دانشگاه ها و مراکز علمی کارهای بدیع و نو خلق می کردند اما امروزه شاهد خلاقیت بسیار جدید و بدیع یک کارگر ساده در کارخانه یا یک کشاورز در تولید یک محصول خاص یا یک گاودار در تربیت و اصلاح نژاد یک دام و یا یک معلّم در ابداع روش جدید تدریس و مطالعه و یا یک تولید کننده در تولید قطعات صنعتی و یا یک خانه دار در طرز بهره گیری از مواد غذایی و حفظ و نگه داری از آنها هستیم. و این امر در هر حال حاضر باعث توجّه عده زیادی از دسته های مختلف شغلی و عملی هم شده می باشد.

خلاقیت بیانگر فرآیندی می باشد که طی آن درک کامل و همه جانبه از یک موضوع پدیده و بازیابی آن در درک زوایای ناپیدا و کشف روابط میان مفاهیم و تجزیه و تحلیل داده ها در فضایی از ابداع و نوجویی به وجودمی آید (شجری 1379)

تعریف کلی خلاقیت شامل عناصر و پارامترهای چندی می باشد که اولاً خلاقیت یک فرآیند و جریان می باشد و در ضمن در طی فرایند اطلاعات و آگاهی کامل از موضوع که به درک کامل تصریح شده هست در کنار این آگاهی کامل بازیابی و بازشناسی همه فرایند پدیده یا موضوع در ذهن همراه با زوایا و عناصر مجهول و کشف روابط آن و نیز تجزیه و تحلیل داده ها در هر بخش در انگیزه و فضایی از ابداع و اختراع امر خلاقیت را محقق می سازد.

در این گزارش که به موضوع خلاقیت پرداخته ایم به مقایسه این امر در میان کودکان اجتماعی و منزوی حدود سنی 8 ساله اقدام شده می باشد، هر چند از همان آغاز پاسخ این سئوال روشن می باشد که خلاقیت کودکان انزوا طلب و اجتماعی چگونه می باشد؟ اما بایستی غافل نبود که گاهی کودکان انزوا طلب اتفاقاً به دلیل خلاقیت و در فکر فرو رفتن به خاطر موضوعی منزوی شده اند و بایستی دقت کافی بعمل آید که در این پژوهش به زمینه های این موارد تصریح شده می باشد.

«کلیات»

رمز خدا در میان آوایی رسا و زمزمه ای پنهان نهفته می باشد.

(ابن عربی)

بگوید روان گر زبان بسته گردید                       بنالد جان گر تنت خسته گردید

(فردوسی)

آن چیز که یک دیدن کند ادراک آن                         سال نتوان کردن با اظهار

(مولوی)

هدف از آوردن این سه مضمون بسیار ژرف  عمیق از سه قلّه و سرافراز تاریخ و ادبیات و عرفان ایران و در واقع جهان این می باشد که خوانندگان این ذهنیت را از ذهن خود خارج کنند که انزوا و گوشه گیری همیشه مترادف و متناسب با حقارت و گوشه گیری محض و فراز از حقیقت و پناه بردن به درد و الم و خیالات خود و در کل فرار از خود و جامعه می باشد.

گاهی انزوا و فاصله گرفتن از جمع و کنره جویی از گروه و جمع بی اثر و ناخالق هدفی بدنبال دارد که از هزار فریاد و سکوت رساتر و ارزشمندتر می باشد و بایستی در درک و شناخت انزوا گرایی و گوشه گری کودکان و نوجوانان کمال دقت و توجه و حساسیت را نشان بدهیم زیرا ممکن می باشد در تعبیر و تفسیر گوشه گرایی کودکان با تمرکز و اعتماد به نفس به خود و در نظر داشتن مجهولات محیط اطراف دچار اشتباه و دگرونی شویم.

کودکان دوره ابتدائی بخصوص حدود سنی 8 ساله عموماً در کلاس دوم ابتدائی قرار دارند. و از لحاظ روانی زیرا بتازگی از محیط و جو خانواده و گروه عاطفی نخستین جدا و به گروه مدرسه نیز الحاق شده اند. دارای حساسیت ها و ظرافت های عاطفی و شناختی و احساسی خاصی هستند. (قنادان 1375 ص ، 25).

اصولاً طبق نظریات مختلف روان شناختی بخصوص نظریه عقالانی پیاژه دارای طرحواره های رفتاری (حسی – حرکتی) سریع و قابل رشد هستند (پیاژه 1371 ص، 125) و کودکان با خزانه فراوان طرح های رفتاری وراثتی بدنیا آمده و پس از دو سال توانایی اقدام متقابل با دنیای بی واسطه اشیاء و مردمان را به گونه ای کارآمد کسب می کند.

کودک دارای طرحواره هایی می باشد که او را در دستیابی به اشیاء و کارگری آنها در میل به هدف های خویش یاری می بخشد. طفل همچنین به تجربۀ اشیاء به مقصود نیل به فهم عملی و ویژگی های آن می پردازد. این تجربه ها اگر چه مفید هستند امّا جملگی آنها به امور عینی یعنی اشیای حاضر در حوزۀ ادراکی کودک محدود می شوند مثلاً کودک برای پایین آوردن بادکنکی از سقف و دین چوب از آن برای پایین آوردن بادکنک بهره گیری کند اما از روابطی که میان اشیای خارج از حوزه دیداری او وجود دارند تصوری ندارد. و طفل فقط توانایی عملی بر اشیای را دارد که مستقیم در حوزۀ ادراکی او قرار گرفته می باشد که در اواخر دو سالگی فرایندهای شناختی ذهنی جدید در کودک آغاز می گردد.

یکی از جنبه های فهم رشد شناختن ظهور کنش علامتی می باشد که تصریح به توانایی هایی دارد که از دو تا چهار سالگی در کودک پدیدار می گردد مثلاً کودک می تواند نمادی از یک شی را به جای شی دیگر که قبلاً دیده و هم اکنون از نظر غایب می باشد تصور کند برای مثال دوچرخه ای که قبلاً دیده و هم اکنون از نظر غایب می باشد یا نماد یک چوب به جای دوچرخه عملی دوچرخه سواری را تجربه و تقلید می کند.

در مرحله 7 تا 10 و یازده سالگی همکاری ابتدایی در شخصیت کودک پدیدار می گردد و کودک درک بهتری از قواعد بازی پیدا می کند. در حالیکه معلوماتش درمورد ی بازی کامل نشده می باشد. درمورد قواعد بازی به چیرگی رسیده می باشد. و برای یادگیری سایر قواعد بازی هم کوشش می کند. و در این سنین با همبازی وهم سن خود همکاری و هم رقابت می کند. این همکاری با همباز ی خود بر سر مجموعه ای از قواعد می باشد که در چهارچوب آن بازی را ادامه می دهند. و این همکاری به آن معنی نیست که یک یا چند کودک یک یا چند کودک را یاری می کنند تا به هدف مشترکی برسند. بلکه رقابت برای آن می باشد که هر کودک برای برنده شدن خود کوشش می کند و در عین حال به یک چهارچوب موافقی در بازی پایبند می باشد. و زیرا در سایر زمینه ها مثل کلک زدن و تزویر به حد کمال نرسیده می باشد بازی با آرامش و توافق ادامه پیدا می کند. (پیاژه 1371 ص، 163)

پیاژه معتقد می باشد که در کودکان 4 تا 5 سالگی قواعد و قوانین ثابت و مقدس هستند اما در حدود 9 تا 10 سالگی در عین تکریم به قواعد و مقررات درکی از تغییرات در قواعد بازی پیدا می کنند. این مسئله در این پژوهش بسیار مهم می باشد زیرا این مرحله می باشد که کودک در واقع نوعی جرأت و ادراکی از تغییر در قواعد و قوانین پیدا می کند که به مسئله خلاقیت و موضوع این گزارش مربوط می گردد. (پیاژه 1371 ص، 165).

پس به بعضی دلیل از نظر ساخت شخصیتی کودکان تا سنسن 5 سالگی عموماً فاقد ایجاد و رفرم در قواعد و بازی ها و اطلاعات هستند اما پس از این سالها و حدود سال های 8 و 9 سالگی این درک در کودکان شکل می گیرد که در بعضی از موارد می توانند قواعد بازی و تغییر در شناخت ها را به وجودآورند. که اصطلاح پیاژه در دین زمینه عبور از مطلق گرایی می باشد. زیرا تا این زمان فکر می نمود که این بازی که پدرش برای آنها طراحی کرده یک بازی مطلق و پدرش آدم عجیب و اعجوبه ای می باشد که این بازی را طراحی و به آنها یاد داده می باشد اما پس از این دوره و آغاز سنین 8 تا 10 سالگی این صفت و ویژگی در اثر افزایش معلومات و تجربه های عینی و بار وراثتی به امکان تغییر و تبدیل قوانین و مقررات در امور هست.

ویژگی کودکان خلاق :

کودکان تیز هوش و با استعداد کسانی هستند که توانمدیهای قابل توجهی در عملکرد کنش های هوشی نشان میدهند. این کودکان به گونه بالفعل یا بالقوه در یک یا چند زمینه از خود برجستگی خاصی نشان می دهند (غلامعلی افروز 1373 ص، 190).

1 ) توانایی در هوش عمومی

2 ) استعداد خاص تحصیلی

3 ) تفکر خلاق یا مولّد

4 ) توانایی رهبری

5 ) هنرهای تجسمی و نمایشی

6 ) توانایی روانی – حرکتی

بر اساس تعریف ترمن کسانی که از بهرۀ هوشی دو انحراف معیار بالای میانگین (100) باشند تیز هوش هستند – به بیانی دیگر آن دسته از کودکانی که بر اساس آزمون هوشی عمومی (استنفرد – ینیه) (گنجی 1373).بهره هوشی آنها 132 یا بالاتر باشد تیز هوش قلمداد می شوند.

ویژگی های رفتاری کودکان خلاق

1 ) کمال جویی

2 ) شدت و عکس العمل سریع

ویژگی های عمومی کودکان و دانش آموزان خلاق و تیز هوش : (افروز 1373 ص، 197).

1 ) برخورداری از بهرۀ هوشی بالاتر از متوسط (100)

2 ) برجستگی خاص در یادگیری و یادسپاری و یادآوری مطالب

3 ) حافظه قوی : مطالب مورد علاقه را با سرعت و دقت خارق العاده فرا می کیرند.

4 ) پر انرژی بودن : غالباً نیاز کم تری به خواب دارند.

5 ) قدرت تخیل : اغلب این کودکان همبازی های خیالی هم دارند.

6 ) کنجکاوی : دوست دارند سئولات فراوان و پیچیده مطرح کنند.

7 ) ارائه پاسخ های پیچیده : در پاسخ کوشش می کنند به زمینه های پیچیده و بدیع رو آورند.

8 ) درک سریع روابط بین عناصر و پدیده های مختلف

9 ) گستردگی خزانه بغات

10 ) سلامت کلامی : نسبت به همسالان از قدرت و سلامت روانی کلامی بالاتری برخوردارند.

11 ) خوش خلقی.

12 ) گستردگی دامنه علایق

13 ) گستردگی دامه توجه

14 ) قدرت تفکر انتزاعی

15 ) سازماندهی تازه از اطلاعات دریافتی

16 ) حساسیت فوق العاده

17 ) کمال جویی

18 ) علاقمندی نسبت به دیگران

19 ) قدرت رهبری و تمایل به نظارت

20 ) تمیزی و در نظر داشتن ظاهر فیزیکی و بهداشت

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :95

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.