دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی عمران ـ سازه

عنوان :
شیوههای کنترل غیرفعال به مقصود بهسازی لرزهای پلها

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چکیده:

در این سمینار شیوههای کنترل غیرفعال به مقصود بهسازی لرزهای پلهـا مـورد بررسـی قرارگرفتـه
می باشد. در آغاز مفاهیم مورد نیاز دینامیک سازهها و تأثیر میراگرها در رفتار دینامیکی سـازههـا بیـان شـده
می باشد و در ادامه انواع سیستمهای کنترل غیرفعال مورد مطالعه قرارگرفتـهانـد. بـرای هـر سیـستم مبـانی
نظری، نحوه عملکرد و تأثیر آن بر رفتار لرزهای سازه پل اظهار شدهاست. همچنین موارد کاربردهای عملـی
شیوههای کنترل غیرفعال در پروژههای بهسازی لرزهای پلها و آزمایشهای انجام شده در این زمینه، روشها

و نتایج حاصله ارائه گردیده اند.

مقدمه :

عدم  آسیب پذیری و حفظ  کارایی پا ها در هنگام  وقوع زلزله به مقصود عدم ایجاد اختلال در شبکه راهها

از اهمیت بالایی برخوردار می باشد . ایجاد خسارات در سازه  پل ها سبب مسدود شدن راه های دسترسی

و ایجاد اختلال در عملیات امداد رسانی و در نتیجه افزایش تلفات جانی ناشی از زلزله خواهد گردید . همچنین

تخریب پل ها سبب ایجاد اختلال و افزایش  زمان بازسازی مناطق آسیب دیده می گردد . از طرفی تخریب پل ها

سبب از دست رفتن سرمایه قابل توجهی خواهد گردید .

با در نظر داشتن مطالب فوق اهمیت مقاوم سازی پل ها در برابر زلزله مشخص می گردد به مقصود مقاوم سازی پل ها

روش های گوناگونی هست . در روش های رایج اعضای آسیب پذیر پل به روش هایی مانند بهره گیری از ژاکت

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فولادی و یا بتنی و بهره گیری  از فیبر های مسلح کنندخ انجام می گردد . راه حل دیگری که برای مقاوم سازی وجود

دارد کاهش انرژی حاصل از زلزله در اجرای سزه می باشد . بدین مقصود از سیستم های محافظ سازه بهره گیری می گردد .

دیدگاهتان را بنویسید