پایان نامه : عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش  …………………………………………………………………………………………….. 8

1-1.مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………….       8

1-2.اظهار مساله ……………………………………………………………………………………………………..       9

1-3.اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………..        10

1-4.اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………..       10

1-5.کاربرد نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………..        11

1-6.فرضیه پژوهش  ………………………………………………………………………………………………       11

1-7.روش پژوهش   ……………………………………………………………………………………………….       13-12

1-8.کلید واژه ها  …………………………………………………………………………………………………..       14-13

1-9.اختصار فصل  …………………………………………………………………………………………………        15

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………..         16

2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..        17-16

2-2.رفتار مالی……………………………………………………………………………………………………….         18

2-3.تورش های رفتاری…………………………………………………………………………………………         19

2-3-1.روش های ابتکاری…………………………………………………………………………………….         19

2-3-1-1.برجستگی……………………………………………………………………………………………..        20

2-3-1-2.اثر هاله ای…………………………………………………………………………………………….        20

2-3-1-3.توهم در مورد صحت و سقم پدیده ها………………………………………………….        20

2-3-1-4.نمایندگی…………………………………………………………………………………………..         21

2-3-1-5.لنگر انداختن……………………………………………………………………………………..         21

2-3-1-7.فرا اطمینان……………………………………………………………………………………….         22

2-3-2.پیش نگری…………………………………………………………………………………………….         22

2-3-2-1.زیان گریزی………………………………………………………………………………………       23-22

2-3-2-2.پشیمان گریزی…………………………………………………………………………………         23

2-3-2-3.حسابداری ذهنی………………………………………………………………………………        24-23

2-3-3.رفتار رمه وار………………………………………………………………………………………….         24

2-3-4.عوامل بازار……………………………………………………………………………………………..         25-24

2-4.تصمیمات معاملاتی……………………………………………………………………………………         27

2-4-1.تصمیم فروش………………………………………………………………………………………..         27

2-4-2.تصمیم خرید…………………………………………………………………………………………          28-27

2-4-3.عملکرد سرمایه گذاری…………………………………………………………………………          28

2-5.پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………….          29

2-5-1.پژوهشهای داخلی………………………………………………………………………………….        30-29

2-5-2.پژوهشهای خارجی………………………………………………………………………………..        33-30

2-6.اختصار فصل……………………………………………………………………………………………….         34

فصل سوم: روش پژوهش……………………………………………………………………………………        35

3-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………        36

3-2. نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………..       37

3-3. فرضیه های پزوهش………………………………………………………………………………..       37

3-4.قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………       38

3-4-1.قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………..       38

3-4-2.قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………….       38

3-4-3.قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………..      38

3-5. جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………      38

3-5-1.انتخاب حجم نمونه……………………………………………………………………………….      39

3-6.روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………       39

3-6-1.طراحی پرسشنامه…………………………………………………………………………………      39

3-7.روش تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………….      40

3-8.نرم افزار مورد بهره گیری……………………………………………………………………………..      40

3-9.اختصار فصل……………………………………………………………………………………………       41

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………..        42

4-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………..        43

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-2.آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………..        44

4-2-1.اطلاعات جمعیت شناختی…………………………………………………………………       44

4-3.تحلیل عاملی متغیرهای رفتاری………………………………………………………………      49

4-4.اندازه گیری پایایی…………………………………………………………………………………..      50

4-5.سطوح تاثیر عوامل رفتاری بر تصمیم گیری و عملکرد…………………………..     51

4-5-1.تاثیر روش های ابتکاری……………………………………………………………………..      51

4-5-2.تاثیر پیش نگری………………………………………………………………………………..      53

4-5-3.تاثیر بازار……………………………………………………………………………………………     53

4-5-4.تاثیر رفتار رمه وار………………………………………………………………………………     54

4-5-5.عملکرد سرمایه گذاری……………………………………………………………………….     56-55

4-6.تاثیر عوامل رفتاری بر عملکرد……………………………………………………………….      56

4-7.اختصار و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….     59

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………..       60

5-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………..       61

5-2.نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………..      62-61

5-3.محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………..       63

5-4.پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………       64

5-4-1.پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………..      64

5-4-2.پیشنهادها برای محققان آتی………………………………………………………………..      65

5-5.اختصار فصل………………………………………………………………………………………………       66

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………       67

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………..        69-68

لیست جدول ها ………………………………………………………………………………………………صفحه

جدول 2-1……………………………………………………………………………………………………..26

جدول4-1………………………………………………………………………………………………………44

جدول4-2………………………………………………………………………………………………………44

جدول4-3………………………………………………………………………………………………………45

جدول4-4………………………………………………………………………………………………………45

جدول4-5………………………………………………………………………………………………………46

جدول4-6………………………………………………………………………………………………………46

جدول4-7………………………………………………………………………………………………………47

جدول4-8………………………………………………………………………………………………………47

جدول4-9………………………………………………………………………………………………………50-49

جدول4-10……………………………………………………………………………………………………50

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول4-11……………………………………………………………………………………………………52

جدول4-12…………………………………………………………………………………………………..53

جدول4-13…………………………………………………………………………………………………..54

جدول4-14…………………………………………………………………………………………………..54

جدول4-15………………………………………………………………………………………………….55

جدول4-16…………………………………………………………………………………………………57

 

 

چکیده

اگرچه تامین مالی در طی سالیان متمادی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد، اما رفتار مالی که رفتار بشر ها را در نظر می گیرد حوزه ای تقریبا جدید می باشد. پایه رفتار مالی بر اساس تئوریهای روانشناختی می باشد، و در صدد این می باشد که چگونه احساسات و اشتباهات شناختی رفتار افراد را در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار می دهد.

هدف اصلی این پژوهش این می باشد که عوامل رفتاری تاثیر گذار بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران کدامند و هر یک از این عوامل در چه سطحی بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران موثراند.

فرضیه های پژوهش بر اساس پرسشنامه های توزیع شده در بین سرمایه گذاران مورد آزمون قرار گرفته اند، داده های گردآوری شده با بهره گیری از نرم افزار SPSS و AMOS مورد آزمون قرار گرفته اند.

نتایج نشان دهنده آن می باشد که از بین عوامل رفتاری فقط متغیر بازار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در سطح بالایی تاثیرگذار می باشد، و از بین عوامل رفتاری متغیرهای پیش نگری و رفتار رمه وار بر عملکرد سرمایه گذاران تاثیر مثبتی داشتند.

 

فصل اول

 

کليات پژوهش

 

1-1- مقدمه

در اين فصل موضوع پژوهش به گونه مختصر تشريح مي­گردد. در ادامه اهداف، ضرورت پژوهش، کاربرد نتايج پژوهش و روش پژوهش توضيح داده مي­گردد. همچنين قلمرو پژوهش، جامعه آماري و روش نمونه­گيري بيان مي­گردد. در پايان فصل نيز تعاريف عملياتي و پاره­اي از واژه­هاي کليدي بهره گیری شده در پژوهش ارائه مي­گردد.

 

 

1-2- توضیح و بيان مسئله پژوهش

تاكنون تحقيقات فراواني در اكثر حوزه هاي مرتبط با بازار سرمايه در ايران صورت گرفته، اما آن چیز که در اين بين كمتر مورد توجه قرار گرفته، پرداختن به تحقيقات جدي در خصوص شكل گيري رفتار سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار مي باشد در اكثر كشورها، شناخت فرآيند تصميم گيري مشاركت كنندگان در بورس، همواره موضوعي مهم براي مشاركت كنندگان و سرمايه گذاران در بازار بوده می باشد . در اكثر اين كشورها، محققان کوشش هاي قابل توجهي جهت مطالعه و درك رفتار سرمايه گذاران و به دنبال آن تاثير اين عوامل بر تصميم گيري و عملكرد سرمايه گذاران داشته اند، چرا كه رفتارهايي كه بر تصميم گيري و عملكرد سرمايه گذاران در بازار تاثير مي گذارند از اهميت ويژه اي برخوردار هستند (یوسفی و شهرآبادی، 1388).

در طي دهه هاي اخير محققين مالي سعي در تبيين و يافتن علل موارد خاص با كمك ساير علوم همانند روانشناسي، علوم اجتماعي و فيزيك بوده اند، از اين رو حوزه هاي ميان رشته اي تحت عناوين اقتصاد مالي، اقتصاد سنجي مالي، رياضيات مالي و نظريه تصميم گيري شكل گرفته می باشد. يكي از مطالعاتي كه در اين زمينه به سرعت گسترش يافته، ادغام نظريه هاي اقتصادي با نظريه هاي رايج روانشناسي بود كه تحت عنوان “مالي رفتاري” مطرح گرديد. در الگوي اقتصادي مالي سنتي فرض مي گردد كه تصميم گيرندگان به گونه كامل عقلايي رفتار مي كنند و هميشه به دنبال بيشينه كردن مطلوبيت مورد انتظار خود هستند.  به عبارت ديگر دو پايه اصلي در پارادايم سنتي مالي، عقلانيت كامل عوامل و تصميم گيريهاي مبتني بر بيشينه سازي مطلوبيت مورد انتظار می باشد، در حالي كه در مالي رفتاري عنوان ميشود كه برخي پديده هاي مالي را مي توان با به كارگيري مدلهايي توصيف كرد كه در آنها عامل اقتصادي كاملاً عقلايي در نظر گرفته نمي گردد(راعی و فلاح پور، 1383).

شواهد نشان ميدهد كه سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران براي تعيين ارزش سهام كمتر از روشهاي كمي بهره گیری مي نمايند و قضاوتهاي ايشان بيشتر مبتني بر تصورات ذهني، اطلاعات غيرعلمي، شايعات و پيروي كوركورانه از عده معدودي از مشاركت كنندگان در بازار سرمايه می باشد . در همين راستا و به مقصود بهبود شرايط گسترش فعاليتهاي بازار سرمايه و جلوگيري از شكست، در اقداماتي كه در جهت جلب مشاركت مردم در سرمايه گذاري صورت مي گيرد، بايد نتايج علمي جايگزين تصورات ذهني گردد و آموزشهاي لازم در اين زمينه به مشاركت كنندگان در بازار داده گردد. (شهریاری، 1385)

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 82

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.